صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

VERSIDAD CENT
BIBLIOTECA):

ACULTAD DE JURASCRUDEN

[graphic][subsumed][merged small]

Published by John Robinson, Paternoster Row, Oct 1.1818.

[blocks in formation]

SELECTED FROM THE BEST ENGLISH WRITERS,

AND DISPOSED UNDER PROPER HEADS,

WITH A VIEW TO FACILITATE THE

IMPROVEMENT OF YOUTH IN READING AND SPEAKING.

TO WHICH ARE PREFIXED

TWO ESSAYS:

1. ON ELOCUTION.

II. ON READING WORKS OF TASTE:

BY WILLIAM ENFIELD, LL. D.

Oculos, paulum tellure moratos,
Sustulit ad proceres; expectatoque resolvit
Ora sono ; nec abest facundis gratia dictis,....Ovid.

Stereotype Edition.

LONDON,

STEREOTYPED BY ANDREW WILSON,

FOR C. AND J. RIVINGTON; J. SCATCHERD; J. NUNN; LONGMAN,
HURST, REES, ORME, AND BROWN; T. CADELL, BALDWIN,
CRADOCK, AND JOY; BOOSEY AND SONS, HARVEY AND CO.; JOHN
RICHARDSON; G. AND W. B. WHITAKER, JAMES RICHARDSON;
HARDING AND CO.; AND SIMPKIN AND MARSHALL.

VERSIDAD CENES

[ocr errors]

-1823.

(BIBLIOTECAE

« السابقةمتابعة »