صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

[ocr errors]
[blocks in formation]

LONDON:

PRINTED FOR VERNOR AND HOOD; JOHN WALKER ; CUTHBLL
AND MARTIN; W. J. AND J. RICHARDSON; LONGMAN
AND REES; R. LEA; AND J. AND A. ARCH.

J. Swan, printer, Angel Street, Newgate Street.

1 804.

[merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

! i

Quoniam hæc ratio plerumque videtur
Tristior esse, quibus non est tractata, retroque
Volgus abhor ret ab hac: volui tibi suaviloquenti
Carmine Pierio rationem exponere nostram,
Et quasi musão dulci contingere melle,
Si tibi forte animum tali ratione tenerem.

LUCRETIUS.

« السابقةمتابعة »