صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Εἴτις κληρικὸς ὑβρίσς ἢ ἐπίσκοπον ἀδίκως, na- Can. 55 παρείσθαι ἄρχοντας γδ, φησί, τῷ λαῷ σε στι ἐρεῖς

κακῶς.

[ocr errors]

71

· Ἐπίσκοπου κατηγορηθέντα ὄπί πινὶ ὑπὸ ἀξιός Can, τη πίστων καὶ πιστῶν προσώπων καλείσαι αυτόν αναγε καΐον τας τὴ ὀπισκόπων, καν μ' απαντήσοι καὶ ἀπολογήσαιτο, ἐλεηθέντα αυτό, οριζέπω πό Ἐπιτίμιον· ἐὰν δὲ καλύμωνα μὴ ὑτσακέσοι, κα λείπω και δεύτερον, δύο ἐπισκόπων αποσταλέντων πρὸς αὐτόν· ἐὰν δὲ καὶ ὅπω μὴ πακέσοι, και λείπω καὶ τρίτον, δύο πάλιν Ὀπισκότων. Στις λέντων προς αυτόν ἐὰν ἢ καὶ ἔτω καταφρονήσω μὴ ἀπάντηση, ἡ ζωοδος αποφαινέσω κατ ̓ αὐτῷ το δικῶνται· ὅπως μὴ δόξῃ κερδαίνειν φυγόδικ

"

Οςις ὕβριος βασιλέα ἢ ἄρχοντα, αδα το δύο Can 84 καλον, τιμωρίαν τιννύτω· καὶ εμ κληρικός καθα ρεπω, εἰ δὲ λαικός, αφοριζέπω

Here we fee faithful Obedience requir'd of all Subjects, and careful Proteftion and Juftice of all Governors. We fee Bithops themfelves, if very bad, are to be Depos’d; tho not by their own People, but by the neighbouring Bithops.

[ocr errors]

. We fee that thole very Church-governors which were not at all to be call'd to account by the Laity for the Distribution of the Revenues of the Church, might yet be call'd to an account by the neighbouring Bifhops, and expell'd alfo for great and were not to be fupported by their People in fuch their Offences. We fee a Wicked King called no King but a

Tyrant

Tyrant, and an Ignorant or Wicked Bi

fhop call'd no Bishop of God's appointment

at all.

[ocr errors]

We fee Duty owing chiefly to good Governors, and neither Difobedience in Subjects, nor Abfolute Power and Tyranny in Governors in the leaft encourag'd.

I conclude the whole with that short, but admirable Collect in the Seventh Book of thefe Apoftolical Conftitutions, for the ufe of thofe that are newly Baptiz'd.

Ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ὁ πατὴρ το Χριστ C.45, p.68, * μονογενῆς τῶ σε, δός μοι Cῶμα ἀπελον, 381, 382 καρδίου καθαρὰν, νῦν γρήγορον, γνωσιν ἀπλανᾶ, πνεύματα. ἁγία ἐπιφοίτησιν, πρὸς κτῆσιν καὶ πλη εφορίαν τῆς ἀληθείας διὰ τὸ Χρισε σε δι ξ σοι δόξα, ἐν ἁγίῳ τον δύματι, εἰς τὰς αἰῶνας. Aulu.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

bas

ADDENDA & CORRIGENDA.gen!

F1

line read then, or at the next Council fent

3.

P. 33.4.5, 6. fet the marginal Reference higher,against the end of the fecond Head; p. 37. l. 15, 10, x written to the Corinthians, 1. 30. add, Now that this Epistle of Clement was written to the Corinthians, was read in that Church together with the other, and was written before that other which was in the Name of the Church of Rome it felf, and not in his own Name, we are abundantly affur'd by an unexceptionable Teftimony, even that of Dio nyfius of Corinth in the fecond Century; whofe Words were not rightly understoodby Eufebius himfelf and I confefs that I owe this Hint and Expofition to a learned Friend, fince I wrote this Propofition; altho' it be, as I now find, in Bifhop Beveridge allo. Cod. Can. Illuft. L. II. c. 9. §. ro. p. 118, 119. The Words are thefe, in Dionyfius's Letter to Soter, or to the Church of Rome, of which he was Bifhop; and they feem very plain. The Crusev av verne dyan nuiess διαγαγομέν ἐν ανεγνώνα μεν ὑμῶν των επιτομὴν ἔξομο κεί ποτέ ἀναγινώσκοντες μεθετείται ὡς καὶ τὴν προτέρας ἡμῖν Die XXμENTO Vegetown. p. 41. 1. 12. v. this Opportunity; p. 73. l. 12. r. Apocalypfe, and Preaching, and Goffel, and Ads of Peter; p. 79. l. 12, 16. r. Preface to; p.83.4.3,4. 7. with that other, 1.29, 30. r. the Antient Testimonies; P. 92. . 5. 7. Antienteft Fathers, the Companions of the Apoftles p. 94. l. ult. & p. 95. 1. 1. r. and of fome in Photius; p. 102. 1.12. place the marginal Citation 4 Lines higher; p. 113. 4. 5. v. after; p. 118. 1. 22. 7. perhaps enlarg'd; p. 119. 1. 3. r. then or at the next Council added, dele l. 12, 13, 1. 26. r. Epifcopus, 1.29. r. fecimus, 1. 30. r. in Ecclefia; p. 120. 1. 2, 3, v. Preface will be hereafter fet down more exactly; p. 121. l. 1. r. at least plainly ended before it came to the fame ; p. 122. l. 15. r. but believe it rather was the foregoing Council; p. 123. .3. . natu rally fuppos'd; p. 126. 1.6.1.x; p. 145-150. dele the 3d Argument; p. 155. 1. penult. r. Sixth; p. 156. 1. 19. marg. 7. 141, 142; p. 158. 1. 22. fet the marginal Reference Two Lines higher, T. penult. r. and the Ethiopick and Arabick Didalcalies, . e. corrupt Copies and Abridgments of the Catholick Didafcaly; p. 159. l. 4. r. if farther fe

cu

[ocr errors]

cur'd; p. 173. 1. 24. fet the marginal Reference 4 Lines higher; p. 205. 1. penult. r. which yet I fee no neceffity to fuppofe; but rather think the Name of James the Bishop added at the next Council A. D. 71. that fo the first and laft Chriftian Martyrs might be the Inftances propos'd, as was very proper, p. 211. ult. r. wrote, or the furviving Apoftles finish'd, was for the main; p. 212. l. 11. r. 'tis probable; p. 227. 1. 29. marg. r. 95; p. 289. 4. 15. marg. dele, 1.24. .and the Truth hereafter, in the Place refer'd to in the Margin; p. 293. l. 73, 7. Preface to the; p. 311. and elsewhere, Note that Wanflebius Lays the Ethiopick and Coptick Didafcaly has 39 Canons, as has the Arabick to many Chapters, tho' he enumerates but 38, which laft is the Number of the Canons of Hippolytus allo. p. 312. 1. 9. r. Ethiopick Didafcaly, which has the Preface to the true Doctrine of the Apoftles, and aims to imitate it, and dele almoft; p. 434. 1. 24, 25. marg. add L.II. c. 59. p.268. P.551. 1. 10. . as the Equinox on the 21st of March does particularly imply here alfo; p. 558. i. 6. add, Salutem tibi Clemens, Pater nofter Os Spiritus noftri, ut per Doctrinam tuam Fidem femper proferamus fcripto Apoftoli reliquerunt nobis, dicentes cum Clemente Epiftolam mifimus vobis. See p. 524, priùs; p. 560. l. 16. add, Nay one of the Ethiopick Accounts feems plainly to fuppofe this Doctrine fo finall as to be included in an Epifle to the Churches, in the Words juft now fet down from p. 524. which cannot well be faid of this Catholick Didafcaly whereto it is prefix'd. p.674. 4.11. r.681; p.681. 10. to add to it not to alter; p. 682. 1. 10. 11. marg, p. 555. 556. priùs. 1. 28, marg. r. 322; p. 684. l. 1. r. then ; p. 687. 1. 26. marg. 7. 598; F. 690. 1. 25. marg. ". 407; p. 691. 1. 10. marg. add. vid ; p. 409. priùs. and for fays. v. implies; p. 691. 4. 19. dele beginning of the; p. 693. l. 3. 4. 5. marg.r. See; p. 409. 410. prius 1. 23. marg. r. Page 123. priùs; p. 700. 1. 5. marg. Tet the Note Two Lines higher. Note allo that the lait part of the 25th. Canon fhould have been noted as inter polation, in the Fifth Chapter of this Book, that in this Edition of the Constitutions; p. 390. 1. 3. 4. the Words πῶτος ἐν ἐγώ φημι τέτΘ-, αυτούe in double Brackets; and the English that Anwers it, In the first Place therefore I Peter fay, to be omitted, as most certainly Interpolation. The Numbers of the Books alfo have been here forgotten on the running Tirle, till the Seventh Book. Such Omiffions and Miftakes having been partly owing to that haft I was obliged to in this Edition.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
« السابقةمتابعة »