صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

2

eis 1ämus" "aw Ma- the whole Lump; and one νομὴν λαμβλύς", ἐπεὶ Thief fpreads the Wicked

[ocr errors]

nefs over a whole Nation,

ewna queάkal' - and Dead Flies Spoils the whole Eccl. x. I.

[ocr errors]

201, y es neins eis 020 To Mio tega, ỳ μya bαTry Oursor onda aidu dvoμal ina, ¢ βασιλέως ὑπακέον. λόγου ἄδικον, πάν TO Noyer adings, war TES OF UT AUTOV Umpéτου που άνομοι ότω καὶ πρόβατον ψωραλέον μεταδίδωσιν ἑτέροις f voos, in wwerter vyavæv webαtwv äv Spwπ 2014 wow TOMOîs Quant, è núar hvorn augsbeis BAND & TARTI, & παντί, A av Tee Getn". av Ev & av Spasov vour un cunnoias & Θεό χωρίσωμα, ποιήcoufu + oinor weis απήλαιον λῃστῶν. δε 1287671" hi asta YOU TWY μn Sowrav, fays, Make ye the Children of Lev.xv.31. νόητων μὴ παρασιωπᾶν, * * ἀλλ ̓ ἐλέγχειν, 18- Ifrael pious. For the Bishop**, Pag.

Pot of fweet Ointment; and,
When a King hearkens to un-Prov.xxix.
righteous Counsel, all the Ser- 12.
vants under him are wicked.
So one fcabbed Sheep, if not
feparated from thofe that are
whole, infects the rest with
the fame Distemper; and a
Man infeted with the Plague
is to be avoided by all Men;
and a mad Dog is dangerous
to every one that he touches.
If therefore we neglect to fe-
parate the Tranfgreffor from
the Church of God, we fhall
make the Lord's Houfe a Den Matt.
of Thieves. For 'tis the Bi-XXI. 13.
fhop's Duty not to be filent in
the Cafe of Offenders, but to
rebuke them, to exhort them,
to beat them down, to afict
them with Faftings, that fo
he may ftrike a pious Dread
into the reft: For, as He

او

[ocr errors]
[ocr errors]

· ἀλλήλες. V. * ἡ νομὴ ἕρπει ν. 3 πλήρη φυράματα. V. 4πλ' Máxs. v. gegod. Intas. v. jus. V. ? deeft. V.

5

λάκις. προσέλματος.

6

226.

[blocks in formation]
[ocr errors]

1

"

murit be one who difcourages θετεῖν, ὑποπιέζειν, τ Sin by his Exhortations, and 6ᾶν νησείαις, ὅπως καὶ fets a Pattern of Righteout. τοῖς ἑτέροις δὐλάβειαν nefs, and proclaims thole ἐμποιήσῃ. Εὐλαβεῖς γάρ good things which are pre- φησιν ποιήσατε τὰς pard by God, and declares yὺς Ἰσραήλ. Χρὴ γδ' chat Wrath which will come τὸν ἐπίσκοπον ἐ at the Day of Judgment, left ἁμ$κών κωλυτώ ενα he contemn and neglect the vdeoias giveway, Plantation of God; and, on è τ δικαιοσμύης ση account of his Carelefnefs, πὸν, ύ της ήτοιμασ hear that which is faid in μλύων υπό Θεό αγαθῶν Fax. 3. Hofea, Why have ye held your κήρυκα, c τ μελλέσης Peace at Impiety, and have ὀργῆς ἐν τῇ κρίσς διαδ \ reaped the Fruit ihereof? γολτῆρα ὅπως μὴ κα ταφρονήσας f g Θε φυτεργίας, ακέσῃ λὰ ἀμέλειδυ τὸ ἐν τῷ Ωσηὲ εἰρημον. Ἵνα τί ηθρεσιωπήσειε ασέβειδν, καὶ τ καρπὸν αὐτῆς ἐτρυγή.

. 188.

XVIII.

[ocr errors]

LE

SECT. IX.

2

2

[ocr errors]

ET the Bilmop therefore Πάντων ἓν φρονε extend his Concern to ζέτω ὁ Ἐλήσκοπος", all forts of People; to thofe καὶ μὴ ἡ μύρτηκότων, ἵνα who have not offended, that μείνωσιν δναμάρτητοι, they may continue innocent; ¢ η αρτανόντων, το thofc who have offended, ἵνα μετανοώσι. 3 Λέγω that they may repent. For δ' ὁ κύριο πρός to you does the Lord fpeak μας. Ὁρᾶτε μὴ κα Mat.xviinthus, Take heed that ye offend Ταφρονήσητε ἑνὸς τ

10.

υ.

not one of thefe little ones. Tis μικρῶν τόπων. Καὶ "

1

2

desit. V. ὁ ἐπίσκοπος Φροντζέτω. V. 3 επεν. ν. . ἐν ἐναργές οὖνοις. ν. ἐκῖν. v.

[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

τοῖς μετανοῦσιν ἄφεσιν your Duty allo to give Re miffion to the Penitent. For Τῷ εἰπεῖν Κνὰ τῶν πλημ- as foon as ever one who has μελησομύζων Γνησίᾳ δια- offended fays, in the SinceDead Hudpring Trity of his Soul, I have finned 2 King.xii. Ἡμάρτητα weiw amoneive against the Lord, the Holy 13.

ηθέσιο

7

agrov motμg Kaj - Spirit anfwers, The Lord alapîné Co. The

[ocr errors]
[ocr errors]

fo hath forgiven thy Sin, be of
good cheer, thou shalt not die.
Be fenfible therefore, O Bi-
fhop, of the Dignity of thy

μά σε, ὅτι ὡς ὦ δεσμῶν Place, that as thou haft re

[ocr errors]

ceiv’d the Power of Binding, - fo haft thou also that of

σαν ἦν ἔχων δ λύειν, Loofing. Having therefore

[ocr errors]
[ocr errors]

the Power of Loofing, exert

thy felf, and behave thy felf

δὲ τῷ βίῳ ἀνατρέφε, in this World as becomes thy

εἰδὼς ὅτι πλείονα? αὖ

17

τὸς ἀπαιτηθήσῃ

Place, as knowing that thou λό haft a great Account to give.

gov. & záp qnor, zapé- For to whom, as the Scrip- Lak. 81 1. VERTY TONE, WEIN ture fays, Men have intrufted 48.

[ocr errors]

much, of him they will re-
quire the more. For no one
Man is free from Sin, ex-
cepting him that was made
Man for us; fince it is writ-
ten, No Man is pure from Job xiv.4.
Filthiness, no not though he be LXX.
but one Day old. Upon which
account the Lives and Con-

18. & deeft relig. V. 2 deeft. V. 3 mãs âμbeas. V.

[blocks in formation]

Prov.

XX. 9.

[ocr errors]
[ocr errors]

verfations of the ancient horfs weggelina Jy Men and Patriarchs are μδύων δικαίων τε @ defcrib'd; not that we may alaprav of Bios & reproach them from our read-a avaa vye ing, but that we our felves may repent, and have Hope that we alfo fhall obtain For givenefs. For their Blemifles μετανοώμω. & δόλπια are to us both Security and des Haneda, as a péAdmonition,becaufewehence σεως τουξόμιμοι του ηδ' learn, when we have offend. ἐκείνων ῥύπη ημετέρα ed, that if we repent, we doparaa è daivefhall have Pardon. For it is as, the Яμes app. written. Who can boaft that he τήσομτες. ἐὰν μετανοή has a clean Heart? and who own, ouy wμl dare affirm that he is pure u razgattas in from Sin? No Man therefore Tis is without Sin. Do thou therefore labour to the ut most of thy Power to be unblameable; and be folicitous of all the Parts of thy Flock, left any one be fcandaliz'd on thy account, and thereby perifh. For the Layman is folicitous only for himself, but thou for all, as having a greater Burden, and carrying a heavier Load. For Numb. it is written. And the Lord faid XVIII. I unto Mofes, Thou and Aaron shall 2 wv Bap", 3.294

d

τiς

aux stay asla The raption; in καρδίαν; παῤῥησιάσεται και Jae's avar åmò àμißrías; Oudeis Er áva plR. Cù un x duvajur, wédale dvewind☺ âvoj è wei úr μɛcíμva, un v μερίμνα, μὴ 4g σέ τις σκανδαλι eis &TÓANTOY. • 28 λαϊκὸς περὶ ἑαυτε μόνε eμva, Curi návrov,

I

ws

2

". πλείον

[ocr errors]
[ocr errors]

2

Ideeft. V. v. v. Baees for V. 2 decit. V.

μεζον

2

с

Masov Basa ( wv pop- bear the Sins of the Priesthood.
kov". geantay jap. Since therefore thou art to
Kay Are we wes give an Account of all, take
Μωϋσῆν Cu @ Ααρών care of all. Preferve thofe
λήψεσθε ' ἁμαρτίας . that are found, admonifh
ἱερατείας. si thofe that fin; and when
πλείονων ὧν Σπολογέ- thou haft affifted then with
μju Q, Wei Távrov Fafting, give them Eafe by
geovk le. Tus - Remiflion; and when with
VIES, OUPTYPE Tes Tears the Offender begs Re-
Smiras, redém, admiffion, Receive him, and
È silav år Ty vaseia, let the whole Church pray
ἐν τῇ ἀφέσι ἐλάφρυ-
cv τy άpia exάppu-
vov, wegon zavodu
T codény, mions
ἐκκλησίας φ αὐτῇ
SEONSNS. & Heed
Thoas aÚTOR, ka 20
πὸν εἶναι
Her Avon *** EN T
TOIμVIŲ. TES
das è papjúes 6
spege, Cannese, Ta
Ta
Carand, Drea weve, -
πιςάμλυΘ ηλίκον μισ-
For EXES ELTA 267
λῶν', ὥσπερ ὧν & κίν-

**

for him; and when by Impofition of thy Hand thou haft admitted him, give him leave to abide afterwards in the Flock. But for the Drowfie, and the Careless, do thou endeavour to convert and Pag. - confirm, and warn, and cure them, as fenfible how great a Reward thou fhalt have for doing fo, and how great Danger thou wilt incur if thou beeft negligent therein. For Ezekiel fpeaks thus to

227.

Ezek.

Suvov ear aμeλnoys" thofe Overseers, who take
TiTWV. hind 28 wes no care of the People, Wo
τὲς ἀμελέντας ξ λαὃ unto the Shepherds of Ifracl, xxxv.
Ἐπισκόπες Ιεζεκιήλ
MonÓTUS TECεmnx for they have fed themfelves;,&c.
Οὐαὶ τοῖς ποιμέσι το the Shepherds feed not the

[ocr errors]

1 πς, ν. ? ποιῶν. V. 3 ἀμελής. V.

F 4

Sheep

« السابقةمتابعة »