صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

2

τη του κινέου το λίγε ὑγιάζειν αὐτοὺς, & φue ὡς ἐκ θανάτε. Οὐ χρεία ν ἔχεσιν οἱ ἰσχύοντες ιατρό, αλλ' οἱ κακῶς ἔχοντες. Ἐπειδὴ " σοκ ἐξὶ θέλημα ἔμπροσεν τὸ παρὸς, ἵνα Σπόληται εις 2 μικρῶν. Οὐ γ * * σκληροκαρδίων ἀνδρῶν βέλησιν

2

4.

For, The Whole have no Need Matt ix iz:
of the Phyfician, but the Sick.
Since, 'Tis not pleaning in the svit.14
Sight of your Father ihat one
of thefe little ones fhould perifh.
For we ought not to efta-
blifh the Will of hard-hearted
Men, but the Will of the
God and Father of the Uni
verfe, which is revealed to
us by Jefus Chrift our Lord,

τῶν χρὴ, ἀλλὰ ἢ τῶ to whom be Glory for ever.
θεοδ ε πατρὸς ρόλων Amen.
* Με Ιησε Χρις
κυρίς ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα
εἰς τὰς αἰῶνας. Ἀμική.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

* φησὶν ὁ ζώτης ἐν «αγελιες καὶ πάλιν. ν. 2 deef. v. 3 τύτων, να

si

is Subject by theCourse of Ge- Son To neis

[ocr errors]
[ocr errors]

ἔτε μαθητής διδασκάλες, Teakwons Baor

[ocr errors]

[ocr errors]

2

[ocr errors]

neration, govern his Father; nor a Servant, who is fubject by Law, govern his Master; nor does a Scholar govern his Teacher, nor a Soldier his King, nor any of the Laity his Bishop. For, that there is no Reason to fuppofe fuch as converse with the Wicked, in order to their Infiruction in the Word, to be defiled by, or Partaker of their Sins, Ezekiel, as it were on purpose preventing the Sufpici-Core Tum ταύτην ότι ons of ill-difpos'd Perfons, y 'loeana oi manExek.xviii fays thus, Why do you speak pes eqayor oμgangs, y this Proverb concerning the οἱ ὀδόντες θρύ τέκνων ή Land of Ifrael? The Fathers dicooks ; Sŵ ega, have eaten four Grapes, and the Children's Teeth are fet on Edge? As I live, faith the Lord God, ye shall not benceforth have Occafion to ufe this Proverb in Ifrael. For all Souls are mine; in like manner as the Soul of the Father, fo alfo the Soul of the Son is mine: The Soul that finnetb it shall die. But the Man who is righteous, and does Judgment and

2, Sc.

arv. v. 2 deeft. V. V.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Dixar o uile è in Επιλέγων τας λοιπάς apetas, mopeavile Toy New OT ding wapy, (wn ζήσεται, λέγει Αδωνα; ner year Suvnan

2

I

2

~

2

2

Justice (and fo the Prophet reckons up the reft of the Virtues, and then adds for a Conclufion, Such an one is just) he shall furely live, faith. 9. the Lord God. And if he bea get a Son who is a Robber, a τὸν λοιμόν, ἐκχέοντα. Shedder of Blood, and walks not âμa, in Tη odw To in the way of his righteous Targo's autê & Singis con Empolien & 1 γαγὼν τὰ ἑξῆς, ἐπούδες TOIS TERUTALOIS Zwn * ζήσεται πάσας τας Moμias Tauras &Tonor, JavaTY STODaveTy 8 ÂμA AUTÊ ET' Autor ἔςαι ἐρεῖται COM ENGED 8 yos adixido & Tate's, in 7 SING OUT OUT, Singloomy & λe TETOINNa's; è spes auTois in fun n aμapTAVYOU WITH ȧnoldpe ται. ὑὸς ἐν λήψεται αδιૐ Mav mate's, & map * λήψεται ἀδικίαν της ή δικαιοσιώη δικαίς επ' autor 54. Kaj per ὀλίγα φησίν Εν τω

g

2

аня

,

с

[ocr errors]
[ocr errors]

πα

اد

Father; (and when the Pro-
phet had added what fol-
lows, he adds in the Con-
clufion,) He hall certainly
not live; he has done all this
Wickedness, he shall furely die,
his Blood (hall be upon him. Tet
they will ask thee, Why? Does
not the Son bear the Iniquity
of the Father, or his Righte
onfness, having exercised Righ-
teousness himself? And thou
shalt fay unto them, The Soul
that finneth it fhall die. The
Son fhall not bear the Iniquity
of the Father, and the Father
hall not bear the Iniquity of the
Son. The Righteousness of the
Righteous hall be upon him:
and the Wickednefs of the wick.
ed shall be upon him. And a
little after he fays, When the

Ligon. V. 2 f. iPTE. 3 deeft. v.

Righter

*** Pag.

224.

XV.

I

2

[ocr errors]

monod adinide, nãoay ai dinary AUTO", T πάσαις τοὺς ἀνομίας αυ τ8, ἃς ἐποίησεν, ἢ μὴ unworn, in th ads. κίᾳ αὐτό, ᾗ ἐδίκησεν,

el

ἐν

[ocr errors]

~

Righteous turneth away from αποτρέψαι δίκαιον ἐκ
his Righteoufnefs, and commit- & Sixaucourns aurỡ, y
teth Iniquiquity, all his Righte-
oufness, by reafon of all his Wick-
ednes which he has committed,
hall not be mentioned to him:
In his Iniquity which he hath
committed, and in his Sin
which he hath finned, in them or T aμaplia ai-
fhall be die. And a little af, huapter, cv au-
ter he adds, When the Wicked Ty STOJAVETAL. Kaj
Σποθανείται.
turneth away from his Wicked- peliniza ézáyd. Ev
ednes which he hath committed, τη Σποτρέψαι άνομον
and doth Fudgment and fuftice, ἀπὸ ἢ ἀνομίας αὐτῷ ἧς
be hath preferved his Soul; once, ỳ moiñod nei
he hath turned away from all & Sing 100 miles, &-
his Ungodliness which he hath fugle ausê
done, he fhall furely live, he ¿quaže, žáтés perfer
fhall not die; and afterwards, waswn ifs dot-
ἀπὸ πασῶν
I will judge every one of you βειῶν αὐτὸ ὧν ἐποίησε,
according to his ways, O House (wn Chorral, & con
Ĉ
of Ifrael, faith the Lord God.
Σποθανείται. Καὶ ἑξῆς
"Engisor T Tais ody's
Ισραήλ", λέγει Αδωνας

2

oix

ὑμῶν κοινῶ = ὑμᾶς, οἶκον
seiQ.

Observe, who are our
you
beloved Sons, how merciful,
yer righteous, the Lord our
God is; how gracious and
kind to Men; and yet most

I defunt, v. 2 deeft, V.

на

T

~

2

άσε

2

* * Οράτε, τέκνα ἦν

*

v nya mpya,πws αλαγχνος με δικαιο wins needs ЯHr, azadas y pizarμῶν, φιλάνε

с

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

DewwQ, ÿÿ a dwŵr con certainly He will not acquit Nah. 1.3. awwat voor, the Guilty; one that admits spéporla weg of the returning Sinner, and pusu May (WOTTDLWv, revives him, leaving no room μὴ καταλιπών τόπον for Sufpicion to fuch as would πονοίας τοῖς απηνώς be favage in judging, and Beous Reiver, utterly reject Offenders, and τέλεον Σποτρέφεπς τις not vouchfafe them fo much ἁμαρτάνοντας, ο μή as any Exhortations which κοινωνεῖν αὐτοῖς λόγων might bring them to Repenτουρακλητικών πρός με Sandnnwv as uue tance. In Contradiction to Topolar crazagoir du fuch, God, by Ifaiah, fays vapjú wv ois in rpsc to the Bishops, Comfort ye, Αυτίων ὁ Θεός το Ἡ comfort ye my People, ye Priefts: Gais Nézd wey's Tas - Speak comfortably to Jerufalem. λέγι τὰς ἐ· πισκόπες Παρακαλώ. It therefore behoves you, τε, παρακαλάτε λαόν upon hearing thole Words με ἱερᾶς, λαλήατε εἰς

[ocr errors]

I

2

of his, to encourage thofe
who have offended, and lead
them to Repentance, and af-

ovas, Sanghav Tes ford them Hope, and not
hapitas, 2" wes
μεταξύοιαν προρμάν, &
ελπιδας ποιεῖν, ἢ μὴ
τι

2

vainly to fuppofe that you
fhall be Partakers of their Of
fences on account of fuch

ὑπονοεῖν, ὡς κοινωνές
, we vares" your Love to them. Re-
γινομλύες πλημμε·
ANDEVTWY aurois Evenev
* εἰς αὐτὲς ἀγάπης. α'σ-
Mics TES METopov
Tas we gode neade, 20-
ροντες ἐπ ̓ αὐτοῖς, με

1 defunt. v. Η κοινωνικές, V.

ceive the Penitent with Ala-
crity, and rejoice over them,
and with Mercy and Bowels
of Compaffion judge the Sin-
ners. For if a Person was
walking by the Side of a

« السابقةمتابعة »