صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

ठ्ठ

2

1

χειροτονη

Prophets, and our Epifiles, κυρίω φιλήματι. με and Adts, and the Gofpels, * ανάγνωσιν 5 νόμῳ καὶ let him that is Ordain'd fa- % προφητῶν, τῶν τε Ὀλη Iute the Church, faying, The ςυλῶν ἡμῶν καὶ τῷ πρά Grace of our Lord ξίξεις Chrift, ξεων ὲ τῶν δυαδγελίων, Jefus the Love of God and the Fa· άσπαστπω ὁ ther, and the Fellowhip of θείς * ἐκκλησίαν λέξων. the Holy Ghot be with you all; χάρις 8 κυρίες ἡμῶν and let them all aufver, Ιησέ Χρις, ἡ ἀγάπη · And with thy Spirit ; and after Θεῖ καὶ πατρὸς, καὶ ἡ κοινω thefe Words let him fpeak νία 8 αγίς πνούμαίΘ, to the People the Words of με' πάντων ὑμῶν ς πού Exhortation,and when he has 7ες ἀποκρινέσωσαν· ¢ ended his Word of Doctrine, με το πνεύματός σε καὶ με την πρόσρησιν, προσό λαλησάτω τῷ λαῷ λ γες προκλήσεως, πληρώσαντο αυτό ἣ διδασκαλίας λόγον [[φημὶ ἐγὼ Ανδρέας ὁ ἀδελφὸς Πέτρε]] ἀναπάντων ἁπάντων ὁ διά κονΘ, ἐφ' ὑψηλῶ τινος ανελθὼν,κηρυτζέτω μή με 7 ακροωμλύων, μή ks τῶν απίσων. καὶ ἡσυ χίας λυομθύης λεζέτω. * Εὔξαπε οἱ κα τηχέμοι. & πάντες οἱ moὶ καὶ Ἀάνοιαν ὑ 'π$ αυτῶν. προσδιχέ πῶσαν, λέγοντες κέρι ἐλέησον. διακονείτω

>

**

*

:

C

υπερ

all ftanding up, let the Deacon afcend upon fome high Seat, and proclaim, Let none of the Hearers, let none of the Unbelievers ftay, and Silence being made, let him fay, ** Pag. 393

VI.

Ye Catechumens pray, and Iet all the Faithful pray for them in their Mind, faying, Lord have mercy upon them. And let the Deacon bid Prayt deeft. V.

[ocr errors]

Las avπwv, λégw". ers for them, faying, Let us πο τῶν κατηχεμλύων all pray unto God for the ποντες 2 τὸν Θεὸν πα- Catechumens, that Hethat cananécwuss, iva is good, He that is the Loazadas, pinarberos, ver of Mankind, will merαγαπώς, φιλάνθρωπος d'usues Goanion Scifully hear their Prayers and δεήσεων αυτῶν ὲ τῶν their Supplications, and fo Igennńce wv, & we accept their Petitions, as to δεξάμυσε ἀυτῶν * is affift them, and give them κεσίαν δύ λάβηται αυ thole Defires of their Hearts τῶν, καὶ δῷ αὐτοῖς του which are for their Advanaiτńμāla τwv naprav tage, and reveal to them the αυτῶν πρὸς δ' συμφέ- Gofpel of his Chrift, give cov, Stongλúty aurois them Illumination and Un3 βαΓγέλιον Χριşi derftanding, inftruct them in αὐτῷ, φωτίσῃ αὐτὸς & the Knowledge of God, teachi πωετίσῃ, παιδούσῃ αὐτ them his Commands and his TES I DEOgvwoαv, &- Ordinances, implant in them dağņ avres Ti wegs his holy and faving Fear, open Mala auTô ý Tád the Ears of their Hearts, that nawngla, Tralaqu- they may exercise themselves τεύσῃ ἐν αὐτοῖς ἢ ἀγ· in his Law Day and Night ; ov a úr & owTheov ftrengthen them in Piety,unite φόβον, Σανοίξῃ τὰ ὦ. them to, and number them τα τῶν καρδιῶν αὐτῶν with his holy Flock ; vouche πρὸς δ' ἐν τῷ νόμῳ fafe them the Laver of Reauto nalagiveary n-generation, and the Garment Mées à vUxTos, Be- of Incorruption, which is the βαιώσῃ ἢ αὐτὸς ἐν τῇ true Life, and deliver them Dobda, irwony - from all Ungodliness, and καταριθμήσῃ αὐτὸς ᾧ give no place to the Adver

~

2

defunt.TEVĀS. V.

Kk 4

fary

vi. 16.

~

ση

aCorpiis fary againft them, and Cleanfe ἁγίῳ αὐτῇ ποιμνίῳ, Pfal.cxx.8 thom from all Filihinels of Flefh καταξιώσας αὐτὸς τ and Spirit, and dwell in them, λετρό η παλιογενε and walk in them, by his σίας, ἐνδύματος ταφ Chrift; Blefs their Goings-out, θαρσίας, τ ὅντως ἀπὸ and their Comings-in, and or- ζωῆς, ῥύσηται ἢ αὐτὲς der their Affairs for their πάσης ασεβείας, καὶ μὴ Good. Let us ftill earneftly δῷ τόπον τῷ ἀλλοτρίῳ put up our Supplications for κα] αὐτῶν, καθαρί them, that they may obtain σῃ ἢ αὐτὸς Σπὸ παντὸς the Forgivenes of their. μόλυσμα their. μολυσμό σαρκός και Tranfgreffions by their Ad- πνούματα, ἐνοικήση miffion,and fo maybethought τε ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεworthy of the holy Myfte- ριπατήσῃ λα & Χρι ries, and of conftant Com- qğ αὐτῇ, οὐλογήση munion with the Saints. Rife τὰς εἰσόδες αὐτῶν up, ye Catechumens, beg τοὺς ἐξόδες, è κατευ· for your felves the Peace of θεῃ αὐτοῖς τοὺ προκεί. God, through his Chrift, a μια εἰς δ' συμφέρον, peaceable Day, and free from ἔτι ἐκτενῶς ὑπὸ αὐτῶν Sin, and the like for the ἱκετεύσωμμ, ἵνα ἀφέ whole time of your Life, and σεως τυχόντες * πλημ· your Chriftian Ends ofit; a μελλημάτων 2g compaffionate and merciful μυήσεως, ἀξιωθῶσι τῶν God; and the Forgivenefs of αγίων μυτηρίων, καὶ τ your Tranfgreffions. Dedi- μ' τῶν ἁγίων 2 cate your felves to the only μονῆς ἐγείρεσθε οἱ κατο Unbegotten God, through his χόμυοι· τ εἰρτώνω το Chrift. Bow down your Θεῷ διὰ & Χρις ου Θεός Heads, and receive the Blei- τ8 αἰτήσασθε, πρωικίω But at the naming of ' ἡμέραν καὶ διαμάρτη fing

]

1 gin. V.

[ocr errors]

C

- τον καὶ πάντα + χρόνον τ every one by the Deacon, ζωῆς ὑμῶν, χριςιανὰu- as we faid before, let the μῶν τὰ τέλη, ἵλεων καὶ People fay, Lord have mercy σύμη – Θεὸν, ἄφεσιν upon him, and let the Chil· πλημμελημάτων, ἑωυdren fay it firit. And as they τὸς τῷ μόνῳ ἀγγυνήτῳ have bowed down their Oε H To Xe Heads let the Bishop who αὐτῇ τοποθεσει κλί- i newly Ordain d, blefs them νατε, ὰ οὐλογεῖε. with this Bleffing ; Ο God ἐφ ̓ ἑκάστῳ ἢ τόπων ὧν Almighty, Unbegotten and ὁ Σάκονα προσφω- Inacceffible who only art the νεῖ, ὡς προείπομ, λε· True God, the God and γέτω ὁ λαὸς κύριε Father of thy Chrift, thy ἐλέησον @ πρὸ πάν- Only begotten Son; the God των του παιδία. κλι. of the Comforter, and Lord νόντων ἢ αὐτῶν τοὺς of the whole World; who κεφαλάς, οὐλογεί το αὖ- by Chrift didit appoint thy τὰς ὁ χειροτονηθεὶς ἐ Difciples to be Teachcrs for πίσκοπος δὐλογίαν τοι- theTeaching of Piety, do thou άν δε ὁ Θεὸς ὁ πόντο now alfo look down upon κράτωρ, ὁ αιχύνητος καὶ thy Servants, who are cateἀπρόσιτο, ὁ μόνοd. chiz'd in the Gofpel of thy ληθινὸς Θεὸς, ὁ Θεὸς καὶ Chrift, and give them a new πατὴρ τῷ Χρισğ Cs Heart, and renew a right SpiΞ μονεηνες μας σε ὁ rit in their inward Parts, that Pfal.1.12. 1 Θεὸς" το τακλήτε, they may both know and ὲ τῶν ὅλων κύρι®· ὁ do thy Will with full pur2ο Χρισε διδασκά- pole of Heart, and with a λες τὰς μαθητάς 67e willing Soul. Vouchfafe them ζήσας πρός μάθησιν ἣ anholy Admiffion, and unite οὐσεβείας αὐτὸς ὢ να thcm to thy holy Church,

·

2~

δ

ε προβολείς. V.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

*

and make them Partakers of ἔπιδε ἐπὶ τὰς δέλες σε, thy holy Myfteries, through τὰς κατηχεμίες δ' εὖ Chrift, who is our Hope, αΓγέλιον τῷ Χριςεσ and who died for them ; by ¢ δὸς αὐτοῖς καρδίαν whom Glory and Worfhip καινὴν, καὶ ** πνεῦμα be given to Thee in the Holy εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς Spirit for ever, Amen. And ἐΓκάτοις αὐτῶν, πρὸς after this, let the Deacon δ' εἰδέναι καὶ ποιεῖν δ fay, Go out ye Catechumens in θέλημά σε, ἐν καρι Peace; and after they are δίᾳ πλήρη & ψυχῇ θε gone out, let him fay, Ye λέσῃ· καταξίωσον αυ Energumens afflicted with un- τός τ ἁγίας μυήσεως, clean Spirits, pray, and let καὶ ἕνωσον αὐτὸς τῇ us all earneftly pray for them, ἁγίᾳ C8 ἐκκλησίᾳ, & that God, the Lover of Man μετοχές ποίησον τῶν kind, will by Chrift rebuke θείων μυτηρίων, διὰ the unclean and wicked Spi- ' Χρις, τ ἐλπίδα rits, and deliver his Suppli- ἡμῶν, ξ ὑπὸ αὐτῶν cants from the Dominion of ἀποθανόντα δ' ® Cοι the Adverfary. He that re δόξα έ δ' σέβας. Marv9 buk'd the Legion of Demons, ἁγίῳ πνεύματι, εἰς τὰς Zach.iii. 2 and the Prince ef Wicked- αἰῶνας, ἀμlώ. à με nefs, the Devil, may He even το τῦτο ὁ δάκονΘ now rebuke thefe Apoftates λεγέτω προέλθετε οἱ from Piety, and deliver his κατηχέμοι, ἐν εἰρτών. own Workınanflrip from his καὶ με ὃ ἐξελθεῖν αὐ Power, and cleanfe thote τὰς, λεγέτω· εὔξαπ Creatures which he has made οἱ ἐνεργόμιμοι απ with great Wifdom. Let us πνδυμάτων ἀκαθάρ ftill pray earneftly for them; των ἐκτενῶς πάντ Save them, Ο God, andraife υαί αὐτῶν δεηθῶμ

I

: ἰησΐ. V.

** Pag 394.

ὅπως

« السابقةمتابعة »