صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

ὅπως ὁ φιλάνθρωπ© them up by thy Power. Bow θεός, ο Χριστό - down your Heads, ye Enerτμήσῃ Τοῖς ἀκαθάρτοις gumens, and receive the ᾧ πονηροῖς πνεύμασι, Bleífings and let the Bithop @ ῥύσηται τὸς αὐτῷ· - add this Prayer, and fay, κέτος" από εξ άλλο

~

[ocr errors]

τρία καταδικαστείας ὁ Όλμήσας τις λεγεώνι της δαιμόνων, & ᾧ ἀρχειάκῳ Σαβόλῳ, σπιτιμήσῃ αὖτις ᾧ να τοῖς Σποςάταις ἢ εὐσεβείας, & ῥύσηται τὰ ἐαυτό πλάσματα απὸ τὸ ἐνεργείας αὐτῇ, à καθαρίσῃ αὐτοὶ α' μετά πολλῆς σοφίας ἐποίησεν ἔτι ὀντενῶς ὑπὸ αὐτῶν δεηθώμου σῶσον ὲ ἀνάζησον αὐτὲς ὁ Θεὶς, ἐν τῇ δεκάμη σε κλίνατε οἱ ὀνεργέμμοι, @ εὐλογεῖσθε. @ ὁ ἐπίσκοπα έτσι διλέπω, λέγων.

Οι

Οτὸν ἰχυρὸν δείσας,

2

vII.

Matt. xii.

29.

Luk x.19.

Thou, who haft bound the ᾧ πάντα τα σκεύη αὐ- ftrong Man, and fpoild all τῇ διαρπάσας· ὁ δὲς that was in his Houfe, who ἦμιν ὀξεσίαν ἐπάνω haft given us Power over ὄψεων καὶ σκορπίων τὰς Serpents and Scorpions to τῶν, καὶ ἐπὶ πᾶσιμ * tread upon them, and upon διώαμιν δ ̓ ἐχθρε ὁτ all the Power of the Enemy; ἀνθρωποκτόνον ὄφιν, who haft deliver'd the Serδεσμώτην παδες ᾖ- pent, that Murderer of Men, μῖν, ὡς ςρυθίον παι- bound to us; as a Sparrow δίοις· ὃν πούτα φρίτ· to Children, whom all things Job xl. 24 Ὣς καὶ τρέμη, ἀπὸ πege dread, and tremble before the toxx σώτου δινάμεως σε' ὁ Face of thy Power; who haft ῥήξας αὐτὸν ὡς ἀδρα- caft him down as Lightening πλω ἐξ υρανῶ εἰς γl, from Heaven to Earth; not

ως

LXX.

Luk x.18.

! οἰκέτας. V.

Ifa. li. 10.

[ocr errors]

~

I

2

with a Fall from a Place, & τοπικῷ ῥήγματι,αλbut from Honour to Diho- λα απὸ τμῆς εἰς ἀτι· nour, on account of his vo- píav, di insolov av. luntary evil Difpofition, whofe Pfal. cv.9, Look dries the Abyffes, and Threatning melts the Mountains, and whofe Truth remains Pf. xcvis. for ever; whom the Infants praife, and fucking Babes blefs, Ifa.lxiv. I. το hom Angels fing Hymns το Pf.cxvi. 2. and adore; who lookeft upon the Earth, and makeft it tremviii. 3 ble; who toucheft the Mountains, and they/moke; who threatnest xcvi. 3. the Sea, and dryeft it up, and cii. 32. makeft all its Rivers as Defert, and the Clouds are the Nahi.4.3. Duft of his Feet; who walkeft upon the Sea as upon the firm Job ix. 8. Ground; thou Only begotten God, the Son of the Great Father, rebuke these wicked Spirits, and deliver the Works of thy Hands from the Power of the adverfe Spirit: For to Thee is due Glory, Honour, and Worship, and by Thee to thy Father, in the Holy Spirit, for ever. Amen. And let the Deacon fay, Go out ye Energumens. Andaf

LXX.

. v. deeft. V.

8 nan voice & 8" Briμμa Eneaire àβύσες, καὶ ἡ ἀπειλὴ Thud öpn, antaa μhit eis & aicra öv αιώνα· aive тà výma, ỳ đλογεῖ τὰ θηλάζονται, ov iμvia è weg on wwwσιν ἄδγελοι ὁ Ἐπιβλέ wv izle, voy wow, AUTAV TRÉμAV• àæróμs QPS épέwv, ngi Corray & ακαπνίζονται Tauv daráwlu, è Eneairwv auriv, sou πάντας τὰς ποταμὸς 2ars" epnuss ? αὐτῆς· ἐξερημ νεφέλα, κονιορτὸς τῷ der i wentŵv* i addons, as w ἐδάφες μονογμὴς θεέ, μεγάλε πατρὸς μέ ἐ πιτίμησον τοῖς πονηeis mongol, z płoc

pga DPS xαew C en ↑ TO MOTeis πνεύματα ενεργείας ὅτι Cοι δόξα, ἀμὴ ἐ

[ocr errors]

σέβας, καὶ λὰ σὲ τῷ ter them, let him cry aloud,

1

σῷ πατρὶ, ἐν ἁγίῳ Ye that are to be illuminated πνεύματι, εἰς τὰς αἰῶ pray : Let all us the Faithνας· ἀμώ. καὶ ὁ λό- ful caneftly pray for them, κονος λεγέτω προέλ- that the Lord will vouchfafe, θετε" οἱ ἐνεργέμοι @ that being initiated into the μετ' αυτές, προσφωνείο Death of Chrift, they may των δύξασε οἱ φωπ- rife with him, and become ζόμλυοι. ἐκτενῶς οἱ πι- Partakers of his Kingdom, 5οὶ πάντες οι αὐτῶν and may be admitted to the το ακαλέσωμον, ὅπως Communion of his Myfteο κύρια καταξιώσῃ ries; unite them to, nume αυτός μυηθέντας εἰς + ber them among thole that τg Χρις θάνατον are faved in his holy ακαταφῆναι αυτῷ, @ Church: Save them, and μετόχες γυέθαι το βα- raife them up by thy Grace : αλείας αυτ8, καὶ και- And being fealed to God νωνός της μυτηρίων through his Chrift, let them

2

ἀυτ8, ἑνώσῃ καὶ συγ- bow down their Heads, and καταλέξη αυτος με receive this Bleffing from the της σωζομθύων ἐν τῇ Bithop.

ἁγίᾳ ἀπὸ ἐκκλησία

σῶσον ὢ ανάςησον αὐτὲς ἐν τῇ σῇ χαρίτι, κατασφρ γισάμψυοι τῷ Θεῷ διὰ τὸ Χρισῇ ἀυτό, κλίναντες ολογείωσαν τους τῇ ἐπισκόπε τήδε * οὐλογίαν.

*

* Ο προειπών δια της ἁγίων σε προφητῶν τοῖς μυσμλύοις λύσταθές καθαροί για νεοε· καὶ καὶ τῷ Χeι·

Thou who haft former. ly faid by thy Prophets to thofe, that be initiated, Wall ye, become clean ; and haft appointed Spiritual Regenerati

ε προσέλθετε. V, κι ἔτι ἐκτενῶς ὑπὲρ αὐτῶν δεηθῶν. V.

on

[merged small][merged small][ocr errors]

on by Chrift, do thou now allo look down upon thefe that are baptiz’d, and blefs them, and fanctifie them, and prepare them that they may become worthy of thy Spiritual Gift, and ofthe true Adoption,of thy fpiritual My fteries, of being gathered together with thofe that are faved through Chrift our Säviour; by whom Glory, Honour, and Worship be to Thee, in the Holy Ghoft, for ever. Amen. And let the Deacon fay, Go out ye that are preparing for Illumina tion. And after that let him proclaim, Ye Penitents pray; iet us all earneftly pray for our Brethren in the State of Penance; that God, the Lover of Compaffion, will thew them the Way of Repentance, and accept their Return and Rom. xvi. their Confeffion, and bruife Satan under their Feet fuddenly, and redeem them from the Snare of the Devil, and the Illufage of the Demons, and free them from every

20.

· ἡμῶν. V.

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors]
[merged small][ocr errors][subsumed][merged small]

vid☺ tõ dabónery and involuntary, and blot Col.ii. 13,

7

I emperas Tis saing ἐπηρείας vwv, éλnty aυros νων, καὶ ἐξέληται από πολυτός αθεμίτο Xy8, è Táons άTT's wearews, è rovnes · ἐννοίας· συζχωρήσῃ ἢ αὐτοῖς πάντα τὰ παeantwμala auτwv, To Te inéσa è тà άnsora, Marely 3 gr auTWV XHeireagov, καὶ ἐξγράψηται αὐτὸς ἐν Bibλy (was natap βίβλῳ ζωής καθαρῇ aútés and adjuros Avqus. Gepnýs è πvomato, è erwon av τις Σποκατατήσας εἰς 17 aziar qur moi

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

out that Hand-writing which 4.
is against them, and write Philiv, 3.
them in the Book of Life :
Cleanse them from all Filthi-2 Cor.
nefs of Flesh and Spirit, and
reftore and unite them to his
holy Flock : For, He knoweth
our Frame; for, Who can glory Prov.xx.9.
that he has a clean Heart?
And who can boldly fay, that
he is pure from Sin? For we
are all among the Blame-
worthy. Let us ftill pray
for them more carnestly; for
there is Joy in Heaven over
one Sinner that repentetb, that
being converted from every
evil Work, they may be

· μνίω ὅτι αὐτὸς γινώ- join'd to all good Practice :

[ocr errors]
[ocr errors]

XV.7.

. That God, the Lover of
Mankind, will fuddenly ac-
cept their Petitions, will
restore to them the Joy of his P. L 14-
Salvation, and strengthen them
with his free Spirit, that they
may not be any more fhaken,
but be admitted to the Com-
munion of his moft holy
Things,

« السابقةمتابعة »