صور الصفحة
PDF

pure, a Mind watchful, an Couce äraznov, nepa unerring Knowledge, the In-' dido. rantaear, vër

fluence of the Holy Ghost 'ypúgbegu", gown * pag. for the obtaining and af ánhavn, nóújg70.2 382

fured enjoying of the Truth, για τα φοίτησιν τής thro' thy Christ, by whom x'tñay è aneggoeiza Glory be to 'Thee, in the candeias, eles Holy Spirit, for ever. Amen. Xerçuã Co. 2 din We have thought it reaso- Co doo 3 ev dzie nable to make thefe Con. πνεύματι. εις τας αιω ftitutions concerning the Ca- νας. αμίώ. ταύτα techumens.

i τη' κατηχεμίων δίκαιον ήδησάμεθα δια ταξαθς. .

SECT. LXIV.

[ocr errors]

XLVI. Now concerning those II Eed 2003

Bishops which have been Ordain'd in our Life-time, των βισκόπων και το we fer you know that they ζωη τη ημετέρα, γω are these; James' the Bishop ei loufs iuir, ott 6 of ferufalem, the Brother of σιν έτοι· Ιεροσολύμων our Lord; upon whose Death â Idriuba ó 78 x the second was. Symeon, the eis ádencos & Tends Son of Cleopas ; after whom thcarla sitapos Sve Judas 'the Son of fames. Of uewin ó pô Kleom, Cæfarea of Palestine the first de l'On teito ledus was Zaccheus, who was once 'Iarabs: Kairapez: 3 a Publican; after whom was [lazıçirns woontes -Cornelins, and the third Theo. ego û Zargaío .

[ocr errors]
[ocr errors]

383

E TERÁrns, uso or philus. Of Antioch, Euodius,
vn@, ēteita. Ordain'd by me Peter ; and
qına 'Artlozeias Ignatius by Paul. Of Alex-
vóda û hefreš andria, Annianus was the first,
:p8, Igrátim ö Ordain'd by Mark the Evan-
*** Tlaureo of Ô gelist ; the second Avilius **

Pag. Edut péwr 'Avvia. by Luke, 'who was also an

πρώτG. 270 " Evangelist. Of the Church 948 of d'agediçõ, of Rome, Linus the Son of 2 Tim. iv. Heytintoy, str. Claudia was 'the first, Or-21. 2’A6.MIQ" wo daind by Paul; and Clemens,

& durs Galyse after Linus's Death the Se. 8. f ö 'Paugiwin cond, Ordain’d by me Peter, Indias siva Ř Of Ephesus, Timotheus, Orhousias acã TQ, dain'd by Paul ; and John

Ilcuno, 3. Kava by me John.. Of Smyrna,
Ö MI Nive Jáo Arifto the First; after whom

2Tim. is. ht" éui né- Strat&as the Son of Lois; ? Times STEP negere and the third Aristo. Of

384. bongoj ö Epécs Pergamus, Gaius. Of PhilaGJEQ + pefil" van delphia, Demetrius, by me. Of 628, 'l weerens ö nem? Cenchrea, Lucius, by Paul, ? 'Iwévue Enopvns Of Crete, Titus. Of Athens, Δρίων ωρώτος μεθ' Dionyfius. Of Tripoli in teatas ó Ami- Phænicia, Marathones. Of Laodog sj retos 'A es dicea in Phrygia, Archippus. sleppaus ö raios' Of Colosse, Philemon. Of Bo

of Bo Philem.

*. Piazden peas Aer rea in Macedonia, Onefimus, rei nafur wo once the Servant of PhileJaúns Aéxi Kes mon. Of the Churches of Eūro sj Kpútns Galatia, Crescens. Of the Pa

* *

OV

[ocr errors]

10.

wa'v. alin. V. Saj V. 4 deelt. V.

cetas.

rihes of Affa, Aquila and Ni- Τίτος Διονύσιζ. και ο

Of the Church of 'Alärous ä Dor Egine, Crifpus. There are νίκη Τριπόλεως Μα. the Bishops who are entrusted eastorns''

. op je cropu by us with the Parithes in για Λαοδικείας Αρ the Lord; whose. Doctrine 201TQ Koneazón

keep ye always in mind, and 3 Φιλήμων Βεροίας: *** Pag. observe our Words: And of TI *** Maredoria, 385. may the Lord be with you 'Ονήσιμος ο Φιλήμοι οι

now, and to endlefs Ages, Κρήσκης και τη Γε as Himfelf faid to us when λατίαν οκκλησιών. He was about to be taken κώλας 3 και Νικήτη: up to his own God and Fa- τ 'Ασίαν αθροικιά

ther : For says He, Lo I am Keicwos ö seng xxviii. 10. with you all the Days, until γναν

εκκλησίας the End of the World. Amen.

οι" υφ' ημών εμπ

φθέντες τας εν είω αθροικίας' ών η διδασκαλίας μνημονεύοντες παντού αδα φυλαουκαθε τες ημετέρας λόγες & είη ο κύριος με υμών, ενώ π και εις 3 τες" απλόυτήτες κρίνες ως αυτή θρηκεν ημίν. μέλλων αναλαμβάνεως ωeός ή εαυτ8 Θα Ο πατέρα Ιδέ γε, φησίν, εγώ μεθ' υμών έμει σας τας ημέρας έως τ ζωηλείας τ8 αιώνος. 'Αμίν.

Matt.

XLVII.

Glory be to God in the Δόξα εν υψία Luk, ii. 14 Highest, and upon Earth Peace, Gew, C7 γης Good-will

Men. We ρώη, εν ανθρώπους praife Thee, we fing Hymns δοκία. αινεμά σε, to Thee, we bless Thee, we všifó Ge, dirogid glorifie Thee, we worship of, δοξολογάμου η Thee by thy great High- ωροσκυνεμά σε,δια

among

υα

1 μαρθώγης V. 3 deeft. V. 3 deeft. V. 1 αχειρούριωσε. V.

[ocr errors]
[ocr errors]

)

Megano opgespécs' od t Priest ; Thee, who are the örta Okov, ázfernntus True God, who are the One va dwegotov Mórov.dra Unbegotten, the only InaccefW Mega'a lu og deitar ftble Being; for thy great xúese Baarel & wres Glory, O Lord, and Heaven11€, OBÈ TOTEL FOLYTO ly King, O God the Father redrop" xúere ó Osos Almighty, O Lord God, the ó matip Tô Xerçõ, & Father of Christ, the Immacuius auvē, -os epg culate Lamb, who taketh a. majsstian noorus' way the Sin of the World, wegodežan i domowy receive our Prayer, thou that sidewy óra tipfuos 67 fittest upon the Cherubim : 298 Xep86ip. oti Cu For thou only art holy, μόνος άγιος' μόνος thou only art the Lord Jeseveros Inošs, Xersos sus, the Christ of the God Tã Qeš roboas oluntñs of all creared Nature, and φύσεως, τα βασιλέως our King, by whom Glory, nuwe di Cor doča, Honour and Worship be to kui, obas".

" Thee. Αιγίτε παίδες κύ- Te Children, praise the Lord: XLVIII. elov' aivąte mi ovoulee praise the Name of the Lord. Plal.cxii & xueir. Airbufó de, We praise Thee, we fing uperšpioe, rozšpefis Hymns to Thee, we bless 08, she's reydal Thee for thy great Glory, 08 decay xúers Back O Lord, our King, the FaRES, o wątprš Xet ther of Christ, the Imma λευ, ο πατήρ

, 58, 78 ducres apve, culate Lamb, who taketh aos cups i apostiav Tš way the Sin of the World, roolissa Gi mpend iz Praise becomes Thee, Hymns

were ud novog evñ, 'Ingô Xeise, vijänor nyolca, xu'est ó sòs, • αμνή τε θεϊ, ο υος το παθος, ο αίρων τις αμαρτίας τε κόσμε ελέησον ημάς ο αίρων τας αμαρτίας τε κόσμε σεόσδεξαι την δέησιν ημών καθήμενοι δεξιά τε πατρός ελέησον ημάς όπ συ και μόνο άγιο, rin noi muero, ingos Xersos, sis sogar Deð ma teo's 'Apuñv. V.

be

kepong

8

[ocr errors]

1

[ocr errors]

become Thee, Glory becomes νος" σοι δόξα πρέπς Thee, the God and Father, I

τω Θεώ και" πατρί thro’ the Son, in the molt 2 χ το υ, εν πνόύμα

' ,

Holy Spirit, for ever and k vysadwagiąć", dis Luk.i.29. ever. Amen. Now, O Lord, τες αιώνας και αιώνων.

lettest thou thy Servant depart dului. Nu Sponúes in Peace, according to thy ή δέλόν σε δέσποζά, Word, for mine Eyes have seen hereg pñue 08, év e'thy Salvation, which thou haft plun. ador oi οφ: prepared before the Face of all Janugines of ownerór People, 4 Light for the Reve- σε, και ητοίμασας και lation to the Gentiles, and the wesowno podítwy police Glory of thy People Israel. λαών, φως ως επακα

λυψιν εθνών, και δόξαν

λg & C& Ισραήλ. XLIX. Thou art blefted, OLord, Ευλογητός & κύριε, who nourishest me from

my

ο ορέφων με εκ νεότη. Youth, who givest Food to rispus, o didis teoçlu' all Flesh. Fill our Hearts, παση σαρκί πλήρωσαν with Joy and Gladness, zaeãs, og omegouins that having always what is τας καρδίας ημών ένα sufficient for us, we may adjutote mãodu wrapabound to every good Work, igQV égernis asics in Christ Jesus our Lord, océaspils dis parts thro' whom Glory, Honour, ágasov, ev Yerção Inand Power be to Thee for σε τω κυρίω ημών Amen.

δι" σοι δοξα, τιμή, και κράτος, ας τες αιώ. μας. αμώ. ;

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ever.

3

[ocr errors][subsumed][ocr errors][merged small]
« السابقةمتابعة »