صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

πρὸ

3

4

*

O

they take away his Ge- προ αιώνων ἀπὸ λύνηneration before all Ages. αντρικόπτεσι" τις Nay fome of them are im· νὲς ἢ ἐξ ἀυτῶν ἑτέρως" pious after another manner, ασεβῶσι, ψιλὸν οὔθεω· imagining the Lord to be a που φανταζόμενοι meer Man, fuppofing Him κύριον", κ ψυχῆς to confift of a Soul and Bo- è σώματα αυτὸν εἶναι dy. But others of them fup- νομίζοντες. ἕτεροι ἢ ἐξ **Pag. pofe that Jefus himfelf is ἀὐτῶν, * * ἀυτὸν εἶναι 355. the God over all, and glori- + Ἰησὖν “ ἐπὶ πούτων fie Him as his own Father, Θεὸν ὑποπούυσιν, αυτὸν and fuppofe Him to be both ἑαυτῷ πατέρα δοξάζονthe Son and the Comforter; τις, αὐτὸν τὸν καὶ παρά than which Doctrines what κλητον Στο Μούοντες can be more deteftable? Ο ὧν τί δὺ 5 εἴη" ἀναγέv thers again of them do re- sρον ; ἄλλοι δ ̓ αὖ fufe certain Meats, and fay, πάλιν ἐξ αὐτῶν, βρώ That Marriage, with the Pro- ματά τινα φαυλίζεσι creation of Children, is evil, καὶ γάμον κακὸν and the Contrivance of the παιδοποίᾳ λέγεσιν ε Devil; and, being ungodly ναι, αμαβόλετε themfelves, they are not wil- χάνημα" c 2/g * ποling to rife again, on account νηρίαν αὐτῶν ἀσεβεῖς of their Wickednefs. Where- ὄντες, ὦ θέλεσιν ἐκ νεκfore alfo they ridicule the τῶν αναθῆναι, διό καὶ Refurrediion, and fay, We ἣ ανάτασιν διαβάλ are Holy People, unwilling λεσ φάσκοντες, ὅτι to eat and to drink; and σεμνοί Τινές ἐσμυ· ἐπίςν they fancy that they fhall καὶ πίνειν μὴ βελόμβυοι, rife again from the Dead δαιμόνια ἢ ἄαρχα φαν

μη

1

[ocr errors]

περιγράφα. ν. καὶ V. 3 εἶναι. V. 4 Χεισόν. V. 5 γένοιτο. V. 5 μιά χανήματα. V.

παζόμενοι

1

Ta CoμSUOI CH VεNew Dæmons without Flesh, who
Washoras. of leves na- fhall be condemn'd for ever
adina@noor di aj in Eternal Fire. Fly there-
Q in Tus ajwrie mei. fore from them, left ye pe-
φύγετε ὧν ἀπ ̓ ἀὐτῶν, rith with them in their Im-
va un oanodnapieties.
τῶν ἀσεβείαις.

2

αυτων,

SECT. LVIII.

Levit.

El dé IVES ST NOW if any Perfons keep XXVII. ρέμβυοι, φυλάσσε to the Jewish Customs WEDμa Ind aing, "20- and Obfervances, concerning οῤῥύας, ὀνειρώξεις, πλη- the natural Gonorrhea and raees Tes 2 vóμov, Nocturnal Pollutions, and λεγέτωσιμ ἡμῖν, εἰ ἐν the lawful Conjugal Acts τἷς ὥραις ἢ ἡμέραις ἕν let them tell us whether in τότων ὑπομείνωσι, thofe Hours or Days, when Gumpertaj wegod they undergo any fuch thing, away, in Bibdis di- they obferve not to pray, you! Edp Cuuw- or to touch a Bible, or to της δῆλον ὡς 8 ἁγία partake of the Eucharift πνεύματα κενοί τις And if they own it to be arvol, & de Taea- fo, 'tis plain they are void of SPORT TOIS ALSOs. the Holy Spirit, which alπεὶ γδ 3 ὁσίων λέ- ways continues with the Ho Coroμáv iv' Enxa Faithful. For concerning Ho¡Q EQUTOV STPETTI, ly Perfons Solomon fays, That Tws one xadeidy, every one may prepare himself, φυλάσσῃ αὐτὸν, δ ὅποιο that fo when he fleeps it may

2

2

al, add. î ¿gesing patanabeiv.

اد

[ocr errors]

keep

Prov. vi.

22.

keep him, and when he ariles ἐγείρηται. (υλλαλη

>

we go voμices, & νομίζε લ,

~

n

તા

it may talk with him. For if thou thinkeft, O Woman, yua when thou art Seven Days ἀφέδρῳ ὖσα, το αγίε in thy Separation, that thou mμalos nevÀ Tulgáart void of the Holy Spirit, vev, äeg teλðlńoac¤ then if thou fhouldeft die ἐξαίφνης, κενὴ ποδύο fuddenly, thou wilt depart ματος, à ἀποῤῥησία void of the Spirit, and with- asos & wey's DevinTiout affured Hope in God: amendon 1⁄2μð or elle thou muft imagine, πνεῦμα ἔχος πάντως ἀthat the Spirit always is in- χώριςον,ἅτε μὴ ἐν τόπῳ feparable from thee, as not ovde d'é Ci we god yn's, being in a Place. But thou fázis moμamS αγίε πνεύματος ftandeft in need of Prayer πιφοιτήσεως, ὡς οὐδὲν and the Eucharift, and the & TÉTW Voμva. Coming of the Holy Ghoft, ἔτε γδ νόμιμα μίξις, as having been guilty of no ἔτε λέχθι, ἔτε ομα· Fault in this Matter: For 7 goed, in oven. neither lawful Mixture, nor ξις, μιᾶναι δεκατα δι Child-bearing, nor the men- e quoi,☎aftrual Purgation, nor noctur- ov mεuμa zwei nal Pollution, can defile then dσibera, &ἀσέβεια, έπα Nature of a Man, or fepa. evoμ Qπ 28 rate the Holy Spirit from ἅγιον πνεῦμα τοῖς him. Nothing but Wicked-ex To E nefs and unlawful Pradice παράμενον ἐςὶν, ἕως ἂν can do that: For the Holy ὦσιν ἄξιοι· ὧν ἀπ Spirit always abides with wey, TέT86 Éphμss thofe that are poffefs'd of it, xadignos, y tus mo fo long as they are worthy; ρῷ πνεύματι ἐκδότω

1

2

~

al. add. aesías.

I

[ocr errors]

اد

اد

Ta's diler, and those from whom it is*** Pag.
departed, it leaves them de- 356.
folate, and expos'd to the
wicked Spirit. Now every
Man is.filled either with
the Holy, or with the Un-

>

μ TYS TEÚμAT Tε
πνεύματι πε
knewroy Tul avių, o
Sanα Dáρ Tw• » &x
όν τε φυγεῖν αὐτῶν
gner, à μù crop
ίον τι πάθωσιν· ὅτε clean Spirit ; and tis not
τον άκλητα μισεΐ poffible to avoid the one

"

2

2

av feud, öte H- or the other, unless they can
ιλος ποσιμ αλήθξαν* receive oppofite Spirits. For
τις ϋ βεβαπτισμού. the Comforter hates every
dantado, & Lye, and the Devil hates all
aboring Avevμal Truth. But every one that
wersay, & avis is baptiz'd agreeably to the
νεύματα ἐντὸς καθέ- Truth is feparated from the
THE ỳ azα DOEрy & Diabolical Spirit, and is un-
Ju Saμsid I meŬμa der the Holy Spirit; and the
ἅγιον, πληρῶν αὐτὸν Holy Spirit remains wirh him
ορίας $ συνέσεως. ¢ 1o long as he is doing Good,
πονηρὸν πνεῦμα ἐκ and fills him with Wifdom,
& deal onordsay, and Understanding, and fuf-
αυτ
ητηρᾶν ἀπὸ τὰς ἐφός fers not the wicked Spi-
85 ou Ev, i qua rit to approach him, but
ὃς ἦν, γι way
nada's négss", à & watches over his Goings.
καθώς λέγες
ταῖς ἡμέραις ταφέ Thou therefore, Ο Woman,
pe Nevn Tulares & if, as thou fayeft, in the
για πνεύματα, τg Days of thy Separation thou
MαDaρTY TOWNnew art void of the Holy Spirit,
αι. μή προσευχομλύη thou art then filled with the
S, unde avazwwone- Unclean one; for by neg.
4. anorla auriv weg lecting to pray and to read

S'

"

pg

defunt. V. 27ậ nauçã. V.

[ocr errors]
[ocr errors]

1

thou

1

thiou wilt invite him to thee, σκαλέσῃ φιλεῖ γδ ὗτος thou he were unwilling. For res azaligus, ei ny εἰ κα this Spirit, of all others, loves Tis am, Tas padithe Ungrateful, the Slothful, μες, τὰς ἀμελῶς, τὸς the Careless, and the Drowavidy's Ten ny fie, fince he himfelf by In- αὐτὸς ἀχαρισίας gratitude was diftemperd κόνοιαν νοσήσας, ἐγυμ. with an evil Mind, and was vatn as De I α

κα·

I

on

2

ἐπὶ

thereby deprivd by God of ξίας, δὐτὶ ἀρχα γέλα his Dignity; having rather aiρernodchofen to be a Devil than an " var. & Ms Arch-Angel. Wherefore, O rawr aroge nyor, Woman, efchew fuch vain y Words, and be ever mindful μύη πολύτοτε Θε", of God that created thee, and σὲ δημιυργήσιμο, pray to Him. For He is weading TOTW EGI thy Lord, and the Lord of 8f xy rhs onwv nú the Universe, and meditate eiQ è μenéra TYS in his Laws without obfer- αυτῇ νόμος, μηδὲν παρ ving any fuch things; fuch empujón, un ryas the natural Purgation, law- θαρσιν φυσικlώ, μὴ μία ful Mixture, Child-birth, a Eir vóruμgy, μǹ TONEMifcarriage, or a Blemifh of τὸν ἢ Σποβολώ, μὴ μὲ the Body. Since fuch Obfer μεν σώματα ἐπείπερ vations are the vain Inven- τὰ τοιαῦτο πρατηρή tions of foolish Men, and ała, Marea

~

fuch Inventions as have no

ἐφυρέματα μάταια,

ગ્

Senfe in them. Neither the rou con exorta. STE Burial of a Man, nor a dead direcπs' und Q Man's Bone, nor a Sepulchre, séov vexpỡ, en nor any particular fort of μνῆμα, ἔτε τοιόνδε

"

કંદ

I aigrodu. V. deeft. V.

[ocr errors]
« السابقةمتابعة »