صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors]

το Χρισν Χριςιανοὶ', People by his new Nae, which βασίλειον ἱεράτομg, the Lord hall name for them.

καὶ ἔθνΘ. ἅγιον, ἐκκλη

στα Θεού, ξύλα και εδραίωμα

2

νυμφῶν Θ· οἱ ποτέ
4 οἷς επε

ὦ λαὸς, να ἢ 3 ή γαπημδίοι καὶ ἐκλεκτοί" ท

[ocr errors]

2

κλήθη δ καινὸν αὐτῇ ὄνομα ως μαρτυρεῖ καὶ Ἡσαΐας ὁπρο: ήτης, λέγων· Καὶ καλέσεσι – λαὸν δ ̓ ὄνομα αὐτῷ δ καινὸν, ὃ ὁ κύριο όνομα αὐτόν.

Σὺ ἦν, ὦ Ἐπίσκοπε, Thou therefore, Ο Bilhop, XVI ἐκείνω τῷ τύπῳ λείπs according to that Type, fhalt * κεφαλώ της βαπ- anoint the Head of thofe τιζομλύων, εἴτε ἀνδρῶν that are to be baptiz’d, whe είτε γυναικῶν, τῷ - ther they be Men or Wa γίῳ ἐλαίῳ, εἰς τύπον men, with the holy Oil, for * πνευματικό βαθi a Type of the Spiritual Bapσματα; ἔπειτα ή Cu tifm. After that, either thou, ὁ Ἐπίσκοπο ἢ ὁ ὑπὸ Ο Bilhop, or a Presbyter ζὲ πρεσβύτεροι τίε that is under thee, thailin ρὰν ἐπ ̓ αὐτοῖς εἰπὼν & the folenn Form Name over επονομάσας ἐπίκλησιν them, the Father, and Son, παζός @ ύς καὶ αγίε and Holy Spirit, and fhall πνδύματα, βαθios Dip them in the Water; and αὐτὸς ἐν τῷ ὕδατ. καὶ leta Deacon receive the Man, * μ ἄνδρα ὑποδεχέπω and a Deaconefs the Wo ὁ Σάκοι Θα; γ- man; that to the Collation ναῖκα ἡ ΣάκονΘ". - of this inviolable Seal may πως σεμνοπρεπῶς ἡ be done with a becoming μετάδοσις ή αθραύς: Decency. And after that let σφραγίδα κλύηται. καὶ the Bilhop anoint thole that

I

του

[ocr errors]

καλῶνται. V. 2. νωωφωτὸς, 3 ἠγαπηυί Θ· καὶ ἐκλεκτὸς. V. *defunt Omnia, V. 3 διακόγια V.

Q 2

are

XVII.

Vid. Rom. vi. 3.

C

are baptized with Oint- TETO à ETIOOT.

ment.

δ

με τῦτο ἐπίσκοπο
χριέτω τός βαλπέν-
τας, της μύρω.
Ἐπὶ τοίνω
βάπτισμα, εις τ θάνα
tor & Inos didouspor•
idag, duT! Tapñs
☎gion, avli vo-
palo ázis nopea-
γίς, αὐτὶ τῇ σαυρῷ· Κ
iegr, BeCalwars & &
gorias To makes n.
μνήμη, ὡς αἰτίε δ δίπ
ςολέως. τῷ πνεύματα.
ouμeredantis, ws
μάρτυρα, η κατάδυ

This Baptifm therefore is given into the Death of Je fus: The Water is inftead of the Burial, and the Oil inftead of the Holy Ghoft; the Seal inftead of the Cross: The Oinment is the Confir mation of the Confeffion: The Mention of the Father as of the Author and Sender; the joint Menticn of the Holy Ghoft, as of the Witnefs: The Defcent into the Water, the Dying together with as. " ouvaπodarev, Chrift: The Afcent out of navaduos 2" awardthe Water, the Rifing again sῆναι πατὴρ ὁ ἐπὶ πολύ with Him. The Father is the God over all; Chrift is the *Pag. Only-begotten God, the Beloved Son, the Lord of Glory; the Holy Ghoft is the Comforter, who is fent by Chrift, and taught by Him, and proclaims Him.

289.

XVIII.

But let him that is to be Baptized be free from all Iniquity ; one that has left off to work Sin, the Friend of

178. V. 2 78. V. deeft. V.

2

επ

r Oεós X50s 0 μgvoglins Deos, & ajamsyos", odons nuδόξης κύ eros*** veuμa ayiov, ginλn TQ, I wo XeTY TERTIUSOY, @ ὑπ ̓ ἐκείνε διδασκόμυον, καὶ ἐκεῖνον κηρύττον.

Ὁ ϋ βαπτιζόμυθ; apεTW More. ασεβείας πάσης, ἀνετέρα ways aμstian,

φίλο

[ocr errors]

pin☺ ☺e, ixtes. God, the Enemy of the De

[ocr errors]

2

[ocr errors]

2

[ocr errors]

vil, the Heir of God the Father, the Fellow-Heir of his Son, one that has renounc'd Satan, and the Dæruf Zanjuã è mois dui mons, and Satan's Deceits; μgor & Taïs anárais chafte, pure, holy, beloved aurs, dyvis, ng dae's, of God, the Son of God, or, Dropians, os praying as a Son to his Fa5 De weg odjque- ther, and faying, as from v®, ws yos mare, the common Congregation Régwv ws Xrò ngive of the Faithful, thus, Our Matt. vi ἳ πιστῶν συναθροίσμα· Father which art in Hea- Ενα Τὕτως Πάτερ ἡμῶν vcn, Hallowed be thy Name; ὁ ἐν τοῖς ἐρανοῖς, ἁγια- Thy Kingdom come; Thy εθήτω δ' ὄνομά σε έλα Will be done on Earth, θέτω ἡ βασιλεία σε as it is in Heaven; Give Sundnow I Denny's os, us this Day our Daily Bread; ws on reary & Em And forgive us our Debts, as gus & aptov nμor we forgive our Debtors; And marov dos peir ope- lead us not into Temptation, car y apes nμiv ra but deliver us from the Evil ὀφειλήματα opeanμata nuor, ws One: For thine is the Kingè sμas apiεμys rois dons, and the Power, and the ὀφειλέταις ἡμῶν· ὲ μὴ Glory for ever. εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς πει

2

E

[ocr errors]

او

2

Amen.

ρασμὸν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τὸ πονηρῷ· ὅμ σὲ ὄξιν ᾗ βασιλεία, καὶ ἡ διώαμις, καὶ ἡ δόξα, εἰς τὰς αἰῶνας.

•Aules.

i deeft. v.

SECT.

Q 3

[ocr errors]

SECT. XXXVI.

[ocr errors]

Στωσομ "ET 5 29 Σάκονοι ἐν avangings, ws & obhnow μevov σκυλιότεροι· ἀνάλογοι wey's amant & in. nouus iva y ToIS αδιάτοις ὑπηρετεῖως δείωνται, ὡς ἐργάται ανεπαίχτοι. ၉ n μ

I

τοῖς

XX. ET the Deacons be in all things unfpotted, as the Bishop himself is to be, only more active; in Number according to the Large· nels of the Church, that they may minister to the Infirm, a Workmen that are not afham'd ; and let the Deaconefs be diligent in taking care of the Women; but both of them ready to car ry Meffages, to travel about, to minifter, and to ferve; as fpake Ifaiah concerning the Lord, faying, To justified wei To weis H

Ifa liji.

11. LXX. the Righteous, who ferves many faithfully Let every one therefore know his proper Place, and discharge it diligently with one Confent, with one Mind, as know. ing the Reward of their Miniftration: But let them not be alhamid to minifter to thofe that are in Want: As Matt. xx. even our Lord Jefus Chrift came not to be miniftred un

28.

[blocks in formation]

(2011

[ocr errors]

oaias xeye, quoner' Angway Singlov o δελφύονται πολλοῖς. Ἕ

Q &v + "dkov yvweÉTW TÓTOV, ý člεeλέτω αὐτὸν σπεδαίως, ugeiros, oμg füzes

onores & drangνίας μισθόν. ἔσωσαμ è ἀνεπαίρωτοι εἰς δ લંડ Tampereradey Tois dεoὑπηρετεῖσθαι τοῖς δὲο sjois wis è ò nier@

[ocr errors]

Xersos to, but to minifter, and to con made Sianoun- give his Life a Random for ἀλλὰ διακονῆσαι, many. So therefore ought

voy,

ass

* Nova 7 Luxles as they alfo to do, and not to τῷ λύτρον ἀντὶ πολ- fcruple it, if they hould be λῶν· ὅπως ἦν & αὐτὸς obliged to lay down their δὲ ποιεῖν καν δέη Life for a Brother. For the δε

I

[ocr errors]

2

p" adex

αδελ

Lord and our Saviour Jefus qu arodents, un 3 d- Chrift did not fcruple to sdowory" Gode 28 o nu

eQ & owing Mu Ἰησᾶς ὁ Χρισὸς ἐδίκασε

[ocr errors]

اد

2

с

4

** Pag.

290.

lay down his Life, as Him-Joh. x.15. felf fays, for his Friends. xv. 13. If therefore the Lord of * fuxlis åury + - Heaven and Earth underὡς αὐτὸς ἔφη, ὑ went all his Sufferings for TTÉP Ths pinwv auT. & us, how then do you make Ev o nier to seave a Difficulty to minister to € + 2s ** a fuch as are in Want? who ၉ πολύ τα πέμεινε δ ̓ ἡμᾶς, πῶς ought to imitate Him, who ἂν ὑμεῖς διακονῆσαι underwent Servitude, and TOIS SEONGNOLS Endoid- Want, and Stripes, and the ONTE μuntay ope2gy- Crofs for us. We ought thereTES AUTÒ Avou, & de fore alfo to ferve the BreLaidu, è sevdad", thren, in Imitation of Chrift. manzas, & saver & For, fays He, He that will Aμas μÉVANT; be great among you, let him 26. zen Evỳ nuas deadly be your Minister; and he Tois aden pois, as Xe that will be first among you, 50 μiuntas. O D let him be your Servant. For awv 25, quoiv, & - fo did He really, and not für avar μézas, sw in Word only, fulfil the Pre

[ocr errors]

รับ

、。

* τὴν ἑαυ]ῶν. v. * ἀντὶ. V. 3 διςάσαι V. 4 θείς. Το να

2

Q4

Matt. XX.

diction

« السابقةمتابعة »