صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

او

[ocr errors]

ν.

more honourable: Nay, if he is. a 5 mwngs,
a poor Man, or one of a guns, év éλ-
ἢ ἢ ξένΘ' έπει
mean family, or a Stranger So, πEOCÚrns ʼn véo.
comes upon you, whether he Ty nainia, & L
be old or young, and there apps, & Témis
ἐχ ̓ ὑπαρχε, τέτοις
be no Place. the Deaconfhall τό τιν ποιήσῃ ἐξ ὅλης τ
find a Place for even thefe, καρδίας αὐτῷ ὁ διὰς
and that with all his Heart xor iva un Teis
That igiead of accepting διίθρωπον αὐτῷ λύηται
Perfons before Men, his Mi-Tepowrons, &a
niftration towards God may
be well pleating. The very
fame thing let the Deaconefs

[ocr errors]
[ocr errors]

way's Dear in Sianoria pesos. d'auto ποιείτω ᾧ ἡ διάκονΘ', do to those Women, whether is repsy waypoor or rich, that come un-whais nool 778

to them.

: σίαις.

[ocr errors][merged small]

1

LIK. WHEN thou inftractest the People, O Bishop, command and exhort them to come conftantly to Church Morning and Evening every Day, and by no means to forfake it on any Account, but to affemble together continually; neither to diminish the Church by withdrawing themselves, and caufing the Body of Chritt to be with

[ocr errors]
[ocr errors]

17@ d'au7. Edit. Turrian.

[ocr errors]

Ιδάσκων

donov 5, & iπiσκοπε, κέλευε said tus raw, eis έκκλησίαν ἀνδελεχία ζειν ὄρθρο ᾧ ασέρας ἑκάσης ημέρας, καὶ μὴ day over, a ouvégzeway SinEROS, CμATE ·čnκλησίου κολοσῶν ἑαυupsupera, μέλθε ποιεῖν τὸ σώμα

2

Xeis. & 28 Mávov out its Member. For 'tis not πεὶ ἱερέων ἐῤῥέθη. ἀλλὰ only fpoken concerning the xy each dana Priefts, but let every one of περὶ ἑαυτῇ ἀκυέτω, the Laity hearken to it, as λογιζόμΘ, ὅτι ἄρη- concerning himfelf; confidere Joy Lan To nue's 10 ing that it is faid by the μὴ ὢν μετ ̓ ἐμῦ, κατ ̓ μ est, oμn oua χων μετ ̓ ἐμῶ, σκορπί

اد

2

I

30.

Lord, He that is not with Matt. xii. me is against me, and he that gathereth not with me fcatter૬. Mn v Suтes eth abroad. Do not you thereμέλη ὄντας το Χρισå fore fcatter your felves aσκορπίζετε, με σωα· broad, who are the Memnθροιζόμεμοι. Xeason bers of Chrift, by not affem

2

2

nepalees",
* ἐπαδγολίαν αὐτῇ
ara 3 over
του ἡμῖν· μὴ ἀμελετε
EAUTY, unde as
Par & Camea Tv
Dixáwv peλāv, end
Siaipare Caμa au-
τῇ, μηδὲ σκορπίζετε
τα μέλη αὐτῇ, μηδὲ
TCONCIVETE TË Deis 26
yo Ti's Biwking's ageias
an' Engins nμées ou
vatepicεade opops
ÉCTέeas, fámovπs
προσευχόμενοι ἐν **
τοῖς κυριακοῖς ὄρθρο
μ λέγοντες ψαλμὸν “

bling together fince you have
Chrift your Head, according
to his Promife, prefent, and xxviii. 39
communicating to you: be
not careless of your felves,
neither deprive your Saviour
of his own Members, neither
divide his Body, nor difperfe
his Members, neither prefer
the Occafions of this Life to
the Word of God; but affem-
ble your felves together every
Day Morning and Evening,
finging Pfalms, and praying in
the Lord's Houfe, in the Morn-
ning saying the Sixty second
Pfalm, and in the Evening the
Hundred and fortieth ; bur

[ocr errors][merged small][merged small]

*** Pag

268.

e

"

αὐτόν

~

principally on the Sabbath- ξβ', έσπέρας 5 * ρμ', Day, and on the Day of our μάλισα ἢ ἐν τῇ ἡμέρᾳ Lord's Refurrection, which τ$ 66ατε, ᾧ ἐν τῇ is the Lord's Day, meet more * κυρία ἀνασασίμῳ, diligently, fending Praile to God that made the Univerfe by Jefus, and fent him to us, and condefcended to let him fuffer, and railed him from the Dead Otherwise what Otherwife what Apology will he make to God, who aoes not affeable on that Day to hear the faving Word concerning the Refurrection : On which we pray thrice, ftanding, in Memory of him who arofe in three Days, in which is per form'd the Reading of the Prophets, the Preaching of the Gofpel, the Oblation of the Sacrifice, the Gift of the holy Food.

And how can he be other than an Adverfary to God, who takes Pains about temporary Things Night and Day, but takes no care of things

defunt. V. a deeft, V,

[ocr errors]

τῇ κυριακῇ, ασεδαίοπέρως ἀπολυτοῦτε, οἶνον ἀναπέμποντες τῷ Θεῷ πῳ ποιήσαντι Τὰ ὅλα δια ησε, I εἰς ἡμᾶς ἐξαποσεί λαντι, @ζυΓχωρήσαντε παθεῖν, καὶ ἐκ νεκρῶ αναςήσαντι. ἐπεὶ θέ Σπο λογήσ) τῷ Θεῷ ὁ μὴ συνερχόμυοι ἐν τῇδε τῇ ἡμέρᾳ ἀκύειν 5 τρία τις ανατάσεως λόγω ; ἐν ᾗ ὲ τρὶς δ χρὶς ἑσῶτες Ἐπιπλέμ, μνήμης χάριν τῇ δια τριῶν ἀνατο ἡμε eὧν ἐν ᾗ προφητῶν ἀνάγνωσις, ὦ διαδγελίες κηρυκία, & θυσίας α ναφορά, & ξοφῆς ἱερᾶς

δωρεά.

2

Πῶς κ ε πολέμιοι Θεῷ ὁποὶ το πρόσκαι ex με νύκτα @ * μεθ' " ἡμέραν πουδάζων, τῶν ϋ αιωνίων ἀμελών; @

λυτρῶν

[merged small][subsumed][ocr errors][merged small]

Poμs; TWs d'endure for ever. How can

καὶ ναῷ ἐρεῖ τῷ τοιύτῳ ὁ

[ocr errors]
[ocr errors]

2

fuch an one even now avoid hearing that Word of the Lord: The Gentiles are jufti- Ezek. xvi, fied more than you; as he 52fays by way of Reproach to Jerufalem, Sodom is justify'd rather than thou. For if the Gentiles every Day, when they arise from Sleep, run to their Idols to worship them, and before all their Work and all their Labours, do firft of all pray to them ; and in their Feafts and in their Solemnities do not keep away, but attend upon them; and not only thofe upon the Place, but thofe living far diftant do the fame; and in their publick Shews all come together, as into a Synagogue. In the fame manner thofe which are vainly called ougies Jews, when they have work'd ** Pag

ner & dixouwen 20vn wèp 2 iμas". weρ Ieprσarn ovedi v ne war in Zedong in o Ei 28 тà c0vn é§ umve αὐτῶν καθ ̓ ἡμέραν δύαςάντου, τρέχει Nasávra, ngind Ta adung, To a ngder avmois, à e πολυτὸς ἔργῳ @ πάσης πράξεως πρῶτον αὐτοῖς προσεύχονται, è ἐν ταῖς ἑορταῖς, καὶ ἐν ταῖς πουηγύρεσιν αὐ. τῶν σοκ 3 ἀφυσερῶσιν", ἀλλὰ χολάζεσιν, ἦχ ̓ oit omnoi pérov, dλ2 x of Tuppwater of NEYTES & EV TOIS Ded SOIS AUTE IS EN OUa γωγή πλύτες CωέρХитой

~

* *

*

[ocr errors]

Six Days, on the Seventh 269. dalo, natures Day Reft, and come together

[ocr errors]

[ocr errors]

SeoTEPLOTES αμελῶντες, ἔτι τ αργίας αὐτῶν, ἔτε Cuwazwzus avτŵr of wapens To 20 ἐν τῇ ἀπιείᾳ αὐτῶν κενωθέντες, προσέτι δὴ UTE'S છે ὀνόματα ἑαυτὸς καλῦσιν Ιέδα. Ἰόδας our un

[ocr errors]
[ocr errors]

into their Synagogue, never appoTES, TY ECSoun leaving nor neglecting ei- épa σrviαor is ther Reft from Labour, or Cazwyn auтwr, affembling together; while yet they are depriv'd of the Efficacy of the Word in their Unbelief; nay, and of the Force of that Name Judah, by which they call themfelves; for fudah is interpreted Confeffion; but thefe do not conоróμg fels to God, (having unjulily occafion'd the Suffering on the Cross,) fo as to be fav'd on their Repentance. If there fore those who are not faved frequently affemble together for fuch Purposes as do not profit 'em, what Apology wilt thou make to the Lord God, who forfakeft his Church? not imitating fo much as the Heathen, but by fuch thy Abfence groweft flothful, or turneft Apoftate, or acteft Wickedness? To whom then mμéufuQ, Xa Deeffe vi. Lord fays by fremiah, Te La & normes pœdetur. have not kept my Ordinances; θυμῶν, ἢ δίπατατῶν, ἢ Ez k. v.7. nay, ye have not walked accord ranger; ois é o xvi. 47. ing to the Ordinances of the Heathen, and you have in a

Conter.

[ocr errors]
[ocr errors]

اد

Iepe

[ocr errors]

Τὰ δικαιώμα

[ocr errors]
« السابقةمتابعة »