صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

TRANSLATION

OF

PRIOR'S CHLOE AND EUPHELIA.

MERCATOR, vigiles oculos ut fallere possit, Nomine sub ficto trans mare mittit opes; Lené sonat liquidumque meis Euphelia chordis, Sed solam exoptant te, mea vota, Chlöe.

Ad speculum ornabat nitidos Euphelia crines, Cum dixit mea lux, heus, cane, sume lyram. Namque lyram juxtà positam cum carmine vidit, Suave quidem carmen dulcisonamque lyram.

Fila lyræ vocemque paro, suspiria surgunt,
Et miscent numeris murmura mæsta meis,
Dumque tuæ memoro laudes, Euphelia, formæ,

Tota anima intereà pendet ab ore Chlöes.

10

Subrubet illa pudore, et contrahit altera frontem, Me torquet mea mens conscia, psallo, tremo; Atque Cupidineâ dixit Dea cincta coronâ,

Heu! fallendi artem quam didicere parum. 16

s

THE

DIVERTING HISTORY

OF

JOHN GILPIN;

SHOWING HOW HE WENT FARTHER THAN HE INTended, AND CAME SAFE HOME AGAIN.

JOHN GILPIN was a citizen

Of credit and renown,

A trainband captain eke was he

Of famous London town.

John Gilpin's spouse said to her dear,
Though wedded we have been

These twice ten tedious years, yet we

No holiday have seen.

To morrow is our wedding-day,

And we will then repair

Unto the Bell at Edmonton

All in a chaise and pair.

My sister, and my sister's child,
Myself and children three,

Will fill the chaise; so you must ride
On horseback after we.

He soon replied, 1 do admire
Of womankind but one,

And you are she, my dearest dear,

Therefore it shall be done.

I am a linendraper bold,

As all the world doth know,

And my good friend the calender

Will lend his horse to go.

[blocks in formation]

10

20

30

Quoth Mrs. Gilpin, That's well said;

And for that wine is dear,

We will be furnish'd with our own,

Which is both bright and clear.

John Gilpin kiss'd his lovin

O'erjoy'd was he to find,

That, though on pleasure she was bent,

She had a frugal mind.

The morning came, the chaise was brought,

But yet was not allow'd

To drive up to the door, lest all

Should say that she was proud.

So three doors off the chaise was stay'd,
Where they did all get in;

Six precious souls, and all agog

To dash through thick and thin.

40

« السابقةمتابعة »