صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

וכנגד העפר הלוא האדם יסודו מעפר וסופו לעפר : והאויר שבעולם אי איפשר לאדם להתקיים זולתו אפילו שעה אחת: וכנגד האש יש באדם חמימיות : ע"כ מרומז כל אדם לעולם קטן: ואית הלוא האילו

די יסודות נמצא ג"כ בשארי ב"ח ע"כ תדע באמת

שאין מותר לאדם מן הבהמה אא איין ר"ת אדם יש נשמה והיא החלק אהי ממעל: וזהו אשר נאמר בראשית א' כיו נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וכי: הקב"ה אמר לארץ נעשה אדם ביני ובינך כלומר תני משלך עפר ואני משלי רוח : כדמפרש ואזיל וייצר ה' אהים את האדם עפר מן האדמה הרי מן הארץ:

ויפח באפו נשמת חיים הרי הרוח מן הק"בה וזהו שאמר בצלמינו כדמותינו ר"ל בצלמך כדמותך העפר ואני בצלמי וכדמותי רוח: וזה הראייה שנאמר בראשית א' כ"ז ויברא אהים את האדם וכי: ולא כתיב ויבראו וכן נאמר בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך א האדמה כי ממנה לוקחת

וכי וכן אמר שלמה קהלת יב' ז' וישוב העפר הארץ כשהיה והרוח תשוב א האהים אשר נתנה

seas and rivers to be on the dry ground; ordered the earth to bring forth all kind of grass, flowers, and herb yielding seed, and the fruit-tree yielding fruit, and all meat which may be eaten, of various flavours. He also created all kind of beasts and birds, and all fish which swim in seas and rivers. Thus was every thing prepared for man, for in his own image GoD created him, and made him ruler over all he created, as expressed by David, Psalm viii. "When I consider thy heavens, the work of thy fingers," &c. "For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honour. Thou madest him to have dominion over the works of thy hands thou hast put all things under his feet." ver. 3. 5, 6. He has also endowed him with a participation of his divine attributes, as explained by Rabbi Chaiah (Shaar Hakdoshe, chap. 8.) "He has composed man of two hundred and forty-eight members, according to the number of the affirmative precepts; and of three hundred and sixty-five sinews, according to the number of the negative precepts; and has incorporated in the members of the human body, properties assimilated to all he has created; and also the four elements, viz. air, earth, fire, and water, which we find blended so harmoniously in the constitution of the universe, that the predominance of either would cause a subversion in its system, so do we find them in the construction of the human frame-for without air, man cannot exist,

וקבע ביבשה ימים ונהרות וגזר על הארץ להוציא כל מיני דשאים ופרחים: ועשב מזריע זרע ועץ עשה פרי מכל מאכל אשר יאכל ומשונים בטעמיהם: וכן ברא על הארץ כל מיני חיות ועופות ובימים ונהרות כל מיני דגים : הכל הוכן לבן אדם כי בצלם אהים ברא אתו והשליטו על כל מה שברא כדברי דוד ע"ה תהלים ח" די באמרו כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך וכ" ותחסרהו מעט מאהים וכבוד והדר תעטרהו: זי תמשילהו במעשה ידך כל שתה תחת רגליו וכי : וגם קשטו בתכונת צלם תבנית שמותיו הקדשים כמבואר בספר ריח שער הקדשה פרק ח' : והתקין בבן אדם רימיה אברים כמספר מצותיו של עשה ושס"ה גידים כמספר מצותיו של לא תעשה : ורמז בכל אבריו כנגד כל בריה אשר ברא : כי כל מה שיש בעולם יש ג"כ בב"א כמו הארבע יסודי העולם השפל הזה שהם מים עפר אויר אש והם בשמי בני אדם ויצירתם במיזוגם ואפיסתם בסתירות: ועומדים אך ברצון בוראם : ואין מקיימים בלתי יתברך שמו לבדו : ואילו די יסודי העולם תמצא דמיונס ג"כ באדם כמו מים ביסוד העולם וכן יש מים בבן אדס

THE

ARGUMENTS OF FAITH,

&c. &c.

PART I.

SECTION I.

TO you, O men, I call; and to my voice, ye sons of men, attend! Hearken to me ye that pursue righteousness, and who seek faith. "Lift up your eyes on high, and behold who hath created these things, that bringeth out their host by number: he calleth them all by names, by the greatness of his might, for that he is strong in power; not one faileth. Why sayest thou, O Jacob, and speakest, O Israel, My way is hid from the LORD, and my judgment is passed over from my GOD? Hast thou not known, hast thou not heard, that the everlasting God, the LORD, the Creator, of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary ?"-Isa. XL. 26, 27, 28. But you will say, why does he thus prolong our captivity? Know therefore, "there is no searching of his understanding."-Isa. XL. 28.

It is also evident that the CREATOR, blessed be he, created the whole world from nought; he created darkness, formed light, and made a division between them. He also created firmaments, fixed lights therein to illumine the earth; ordained

ספר מלחמות האמונה :

חלק א'

פרק א'

ליכם אישים אקרא וקולי • בני אדם: שמען אי

רודפי צדק המבקשים אמונה : שאו מרום עיניכם וראו מי ברא א המוציא במספר צבאם לכלם בשם יקרא מרב אונים ואמוץ כח איש לא נעדר : ישעי' מ' כו' כזי : ולמה תאמר יעקב ותדבר ישרא נסתרה דרכי מה" ומצהי משפטי יעבור : כח" הלא ידעת אם לא שמעת אהי עולם ה' בורא קצות הארץ לא ייעף ולא ייגע : ואית למה הוא מאריך גליותינו כל כך ע"כ תדע כי אין חקר לתבונתו : גס תדע שהבורא יתברך ברא את כל העולם מאין : וברא חשך והוציא האור והבדיל ביניהם : גם ברא רקיעים והתקין בהם מאורות להאיר על הארץ :

« السابقةمتابعة »