صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

עמנו וכו' : הם אומרים שישעי" הנביא ייעד על אותו משיח שנולד מנערה בתולה מבנות ישרא בלתי ידיעת איש לא נתעברה מרוח הקדש : והמה מפרשים עלמה נערה בתולה ובאמת אין שום ראייה על העלמה הנזכרת במקום זה שהיא בתולה מאחר שנמצא בתנ"ך מילת עלמה גכי על הבעולה : כמו שתמצא בראשית כד יגי והיה העלמה היוצאת לשאוב וכו' : זו נערה בתולה : אכן נאמר משלי ל' יט" ודרך גבר בעלמה שהיא בעולה בלי ספק כמו שאמר כן דרך אשה מנאפת וכו': כמו כן נאמר גכי נערה על הבעולה כמו רות ב' ה' למי הנערה הזאת וכו': וכמו שתאמר עלמח ונערה על נקבה אחת כן נאמר עלם ונער על זכר אחד כמו שמו לי נהי נוי בן מי זה העלם וכן שם בן מי זה הנער והרבה כיוצא בו : ובאמור הכתוב עלמה הרצון בזה קטנה ר"ל קטנה

בשנים בין שהיא בתולה בין שהיא בעולה :

ולפי שאשת הנביא היתה קטנה בשנים קראה הכתוב עלמה וגם ענין הפרשה סותר דבריהם

of the reverse of the true prophecies. Their endeavours were directed to annihilate the laws and entire faith of Israel, as is written in Deut. xiii. 2, &c." And the sign or the wonder come to pass whereof he speak unto thee, saying, Let us go after other gods, which thou hast not known, and let us serve them:" through this the words of God are fulfilled, namely, that he would put us to the test, through the signs and wonders which this prophet would propagate, and if we obey the warning which was given to us through his servant Moses, we are assured that GOD, as he has chastized us with temptation, distraction, pains, &c. he will also bring us joy and bliss for ever.—Amen.

SECTION IV.

FROM different authors I have learned, that the proofs of the Christian Faith are derived from Isaiah, vii. 14. "Therefore the LORD himself shall give you a sign: Behold, a virgin shall conceive, and bear a son, and shall call his name.

באחרית הימים תתבוננו בה וכו : הרי נראה

שלא היה עת ביאת משיח מקודם אחרית הימים : ונביאי שקר שהיו בבית שני אמרו להפוך כל דברי נביאים האמת ובקשו לבטל התורה ואמונה מישרא ככל אשר נאמר דברים יג' ב' על מעשה הנביא וכו': ובזה הקום ה" את דבריו לנסות אותנו על ידו באותות ובמופתיו שבאו לו : ואם נקיים את אזהרותיו שהזהיר אותנו משה עבדו לשמור את נפשותינו ממנו : אז בטוחים אנחנו כמו שהק"בה הביא עלינו כל הנסיונות והגלות וכל הקללות כן יביא עלינו כל הברכות והנחמות

אמן :

פרק רביעי:

הנה שמעתי כאה רבות שמביאים ראייה על אמונתם מישעי' ז' ידי שנאמר לכן יתן אדני הוא לכם אות הנה העלמה הרה וילדת בן וקראת שמו

times there shall many stand up against the king of the south: also the robbers of thy people shall exalt themselves to establish the vision; but they shall fall." Chap. xi. 14. In truth, there existed many false prophets that deluded the people, who believed at last the Messiah would come in those times; but he is not yet come, for the latter end of the days are not concluded, neither is Edom destroyed, but to the contrary, as I have stated before. This is the true explanation of the seven days of labour, during which we are to labour under the yoke of Edom, until the light of the seventh day appears; then we shall be no more subordinate to strangers, but all serve ADONAY our God, as expressed by Jeremiah, xxx. 8. "For it shall come to pass in that day, saith the LORD of hosts, that I will break his yoke from off thy neck, and will burst thy bonds, and strangers shall no more serve themselves of him but they shall serve the LORD their God, and David their king, whom I will rise up unto them." Ib. 24. "The fierce anger of the LORD shall not return until he have done it, and until he have performed the intents of his heart; in the latter days ye shall consider it." This proves that the Messiah cannot come until the latter end of the days, and that these have not been yet, I trust I have convinced you; consequently, I feel assured that you perceive the inconsistency of what the false prophets have declared, and are convinced

כה' כו' כזי - יחזקא כי יב' יגי יו' וכו': הרי כל הנביאים הזהירי את ישרא על כך : והוא הפר

שמירת שבת וכל המצות התורה :

גם היה נראה לדניא עת היות הנביא ה"נילי בבית שני: דניץ יא" יד" נאמר ובעתים ההם רבים יעמדו על מלך הנגב ובני פריצי עמך ינשאו להעמיד חזון ונכשלו וכו' : ובאמת היה בעת ההיא נביאי שקר לרוב ובזה כשלו באמרם על ביאת המשיח ובאותן הימים ולא בא עד היום הזה כי לא היה אחרית הימים : כמו כן לא היה מפלות אדום הלא נהפוך הוא מאשר כתבתי לעיל : ואלו הם כנגד ששת ימי העבודה שאנחנו בדי גלות אדום עד שיגיע אורו של יום השביעי ומאז לא נעבוד עוד את זרים כ"א את ה' אהינו : כמו שנאמר ירמיה לי חי והיה ביום ההוא נאם ה' צבאות אשבור עולו מעל צוארך ומוסרותיך אנתק ולא יעבדו בו עוד זרים: טי ועבדו את ה' אהיהם ואת דוד מלכם אשר אקים להם וכו' : ובפסוק כדי אמר לא ישוב חרון אף ה' עד עשותו ועד הקימו מזמות לבו

« السابقةمتابعة »