صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

כהונת עולם תחת אשר קנא לאהיו ויכפר על בני ישרא וכו' : מלאכי ב' זי כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה' צבאות הוא : חי ואתם סרתם מן הדרך הכשלתם רבים בתורה שחתם ברית הלוי אמר ה' צבאות : ומה שאחרים מפרשים הפסוקים האלה על ישו הנוצרי ואומרים עליו מלאך

הברית : יש לשאול איה הבטחת החיים לישו הרי בן לג' הומת : ושלום הרי הוא בעצמו העיד בלוקש יב' נא" ואמר האם תחשבו כי באתי לתת שלום בארץ לא : אני אומר לכם כי אם לחלק : מעתה חמש בבית אחד יהיו חלוקים שלשה על שנים וכו' : נגי האב יחלק על הבן והבן על האב וכו' : ועוד כתיב במלאכי ב' ה' ואתנם לו מורא ויראני : אכי נראה הוא עובד ולא נעבור :

אכן הראתי על כל דבריהם בראיות ברורות ובטעמים שאין שום טעם או סברה בכל הראיותם שמראים מת"נך לבלתי הועיל: ובזה אסיים חבורי, ואולי אחרי שנבחנו דברי, עדיין הקורא

gave his opinion; 7." And when there had been much disputing, Peter rose up, and said unto them, Men and brethren." 10. Now therefore why tempt ye God, to put a yoke upon the neck of the disciples, which neither our fathers nor we were able to bear?" &c.

Every one may safely conclude from this, that the law of Moses shall never cease to be observed, and therefore God cautioned us through his Prophet Malachi, iv. 4. " Remember ye the law of Moses my servant." 5-6. "Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the LORD and he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers." This is the messenger of the covenant, of whom the Prophet speaks, ii. 5. "My covenant was with him of life and peace." As in Numbers, xxv. 12. "Wherefore say, Behold, I give unto him my covenant of peace;" (namely, of Phinehas, which is Elias). Malachi,

ii. 5. "And I gave them to him for the fear wherewith he feared me, and was afraid before my name." (In Hebrew the word nihat signifies an extraordinary fear). Ibid. 6. "The law of truth was in his mouth, and iniquity was not found in his lips: he walked with me in peace and equity, and did turn many away from iniquity," which is said upon Aaron, Eleazar, and Phinehas, "And did turn many away from iniquity," this is alluding to Phinehas, Numbers, xxv, 18. "And hs shall have it, and his seed after him, even the covenant of an everlasting priesthood; because he was zealous for his God, and made an atonement for the

אכ" אם המה היו מצווים להפר תורת משה : ולמה התוכחו על דבר זה עד שקם פטר ואמר מדעת עצמו, : י ועתה למה תנסו, את האהים לשום עול על צוארי התלמידים אשר לא יכלנו · לשאת גם אבותינו גם אנחנו וכו' :

עכי תדעו באמת שתורת משה ומילה ושבת ושאר מצות לעולם לא יפרס : ועל כן הזהיר הק"בה אותנו על פי מלאכי, באמרו זכרו תורת משה עבדי וכו' : ובסוף ספר מלאכי אמר הנה אנכי שלח לכם את איהו הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם : זהו הנקרא מלאך הברית ועליו נאמר מלאכי ב' ה' בריתו היתה אתו החיים והשלום שנאמר במדבר כה' יב' לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום : זה פנחס והוא איהו הנביא ואתנם לו מורא וייראני ומפני שמי. נחת היא (נחת היא לשון חתת נתירא) : ו' תורת אמת היתה בפיהו ועולה לא נמצא בשפתיו בשלום ובמישור הלך אתי הוא נאמר על אהרן ואעזר ופנחס : ורבים השיב מעון וזהו הנאמר בפנחס כה" יגי והיתה לו ולזרעו אחריו ברית

child in your generations, he that is born in the house, or bought with money of any stranger, which is not of thy seed. He that is born in thy house, and he that is bought with thy money, must needs be circumcised: and my covenant shall be in your flesh for an everlasting covenant. And the uncircumcised man child whose flesh of his foreskin is not circumcised, that soul shall be cut off from his people; he hath broken my Covenant."

"

I cannot forbear remarking that in the whole, I feel greatly surprised at their doctrine; and that it is incomprehensible how they can act in direct opposition even to what their supposed Messiah himself commanded, St. Mathew, v. 17-18. Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfil. For verily I say unto you, Till heaven and earth pass, one jot or one title shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled." Thus we find in the Acts of the Apostles, XV. 1 -2." And certain men which came down from Judea taught the brethren, and said, Except ye be circumcised after the manner of Moses, ye cannot be saved, When therefore Paul and Barnabas had no small dissention," &c. 5-6. "But there rose up certain of the sect of the Pharisees which believed, saying, That it was needful to circumcise them, and to command them to keep the law of Moses. And the apostles and elders came together for to consider of this matter," &c.

Should it be true that they were commanded to annhilate the law of Moses, Why then did they argue so much about it? until Peter came and

להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך וכו' : טי ר זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכס כל זכר יא' יב' ובן שמונת ימים ימול לכם כל זכר לדורותיכם יליד בית ומקנת כסף מכל בן נכר אשר לא מזרעך הוא: יגי המול ימול יליד ביתך ומקנת כספך והיתה בריתי בבשרכם לברית עולם : ידי וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו ונכרתה הנפש ההיא מעמיה את

בריתי הפר וכו' :

ואפילו מאון גליון עצמו תמצא סתירה על דבריהם בערות. ישו בעצמו במאטאיש פרק ה' פסוק יזי באמרו שלא יחבטלו התורה והנביאים עד כי יעבדו שמים וארץ וכו' : וכן תמצא פעלו המלאכים טו אי וירדו אנשים מן יהודה וילמדו

את האחים כי אם לא. תמולו כדבר משה

לא

תוכלו להושע : ותהי ריב ותוכחה גדולה בין פאול ובר, נבא וכו' : ה" ויקומו אנשים מתלמידי הפרושים המאמינים לאמר כי המול ימולו ולצום לשמור תורת משה : ו' ויקהלו המלאכים. והזקנים לראות על הדבר הזה וכו' :

« السابقةمتابعة »