صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

יבי שסבל הוא זה עבדו יעקב בשביל אחרים והוא נשא חטא הרבים : על כל זאת הוא מתחיל תיכף רני עקרה וכו' המדבר נחומים על לב ישרא כל הפרק נדי והבטיח בו כל הכבוד והגדולה להם לעתיד לכא במהרה בימינו אמן :

פרק ששי

בירמיה לא" לאי נאמר הנה ימים באים נאם ה וכרתי את בית ישרא ואת בית יהודה ברית חדשה : לבי לא כברית אשר כרתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים אשר המה הפרו את בריתי ואנכי בעלתי בם נאם ה": מכאן למדו הכופרים באמרם הנה ירמי הנביא ייעד מפי הקב"ה שעתיד לתת לישרא תורה חדשה והוא האון קליון : אך לפי האמת אין שום סברה וראייה אמיתית להם מפסוק זה: כי הכתוב אינו מייעד לתת לישרא תורה חדשה אא לכרות אתם ברית חדשה וחברית היא זולת התורה : כי מצינו

Therefore it may be taken for granted, that the whole of the 53d chapter of Isaiah only means and refers to Israel, for they have endured all these persecutions, punishments, and miseries, in order to absent them from their faith, yet they remain stedfast and firm in the belief of their forefathers. Isaiah, liii. coincides exactly with Psa. xliv. 17. "All this is come upon us; yet have we not forgotten thee, neither have we dealt falsely in the covenant," &c. I have given the above in so plain a style, that I doubt not but the reader will feel satisfied, and understand it correctly.

At the conclusion of chap. liii. 12. Isaiah says, "Therefore will I divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong," &c. Ib. lxi. 7. "For your shame you shall have double, and for your confusion they shall rejoice in their portion: therefore in their land they shall possess the double; everlasting joy shall be unto them." All this shall the people of Israel enjoy as a recompense for their having suffered martyrdom of every description for the LORD their God. Isa. liii. 12. "And he was numbered with the transgressors;" namely, the enemies of the Israelites say, we have not sinned against them; but they have transgressed against GOD. As may be proved in Jeremiah, chap. 1. 7.

But this is falsely

interpreted, and the real truth may be ascertained

כי כי עליך הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה וכו' : ע"כ תדע באמת שכל הפרק ישעי נגי לא נאמר על שום אדם כי אם על ישרא שסבלו הצרות והיסורים והמיתות משונות שגזרו עליהם להעבירם מאמונתם : והמה סבלו ולא חלפו דתם : וכמו כן נאמר תהלים מדי כל הפרק ומכוון מאוד לפרק ישעי' נגי' ופסוק יז אמר כל זאת באתנו ולא שכחנוך ולא שקרנו בבריתך וכו' ע"ש ותמצא האמת כפירושי זה כי בהור הוא בטעמים :

ובסוף הפרק ישעי נגי יבי אומר לכן אחלק לו ברבים ואת עצומים יחלק שלל וכו' : וכן נאמר ישעי" סא" ז" תחת בשתכם משנה וכלמה ירונו חלקם לכן בארצם משנה יירשו שמחת עולם תהיה להם וכו' : כל זאת יהיה לישרא תחת אשר הערו. למות נפשם על קדוש השם ביה : ואת פשעים נמנה ר"ל צריהם אמרו לא נאשם עליהם כי חטאו לה" כדברי ירמיה נ' ז' וכו' אבל לפי האמת והוא חטא הרבים נשא ולפשעים יפגיע וכו' ישעיה נג

thee, saith the LORD, to save thee," &c. “I have scattered thee, yet will I not make a full end of thee; but I will correct thee in measure, and will not leave thee altogether unpunished." The same in Amos, iii. 2." You only have I known of all the families of the earth; therefore I will punish you for all your iniquities," &c. Thus in Psa. xciv. 12. Blessed is the man whom thou chastenest, O LORD, and teachest him out of thy law." And Solomon says, in Prov. iii. 11 and 12. "My son despise not the chastening of the LORD, neither be weary of his correction; For whom the LORD loveth he correcteth, even as a father the son, in whom he delighteth." Isa. liii. 4. "Yet we did esteem. him stricken, smitten of GOD, and afflicted. The same in Jer. 1. 6 and 7. " My people hath been lost sheep-All that found them have devoured them; and their adversaries said, we offend not, because they haye sinned against the LORD," &c. Isa. liii. 7. "He was oppressed and he was afflicted; yet he opened not his mouth he is brought as a lamb to the slaughter." Thus says David, in Psa. xliv. 11. "Thou hast given us like sheep appointed for meat, and hast scattered us among the heathen." Ib. 22. "Yea, for thy sake are we killed all the day long we are counted as sheep for the slaughter," &c.

[ocr errors]

וכן הוא יתברך מאהבתו אותנו גובה בעהז"

כל עונותינו מעט מעט ע"י הגליות והיסורין לבד ואין עושה אותנו כליה כמו שהבטיחנו ע"י נביאיו כדכתיב ירמיה לי יאי כי אתך אני נאם ה' להושיעך וכו' ויסרתיך למשפט ונקה לא אנקך וכו' : וכן עמוס ג' ב' רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה על כן אפקוד עליכם את כל עונותיכם וכו': וכן אמר דוד המלך ע"ה תהלים ציד יב אשרי הגבר אשר תיסרנו יה וכו' : ובנו החכם

אמר משלי כי יאי מוסר הי א תמאס וא תקוץ בתוכחתו: יב" כי את אשר יאהב ה' יוכיח וכאב

את בן ירצה וכו' : ישעי' נגי ד' אמר ואנחנו חשבנוהו נגוע מוכה אהים ומעונה וכו' וכן נאמר

ירמיה ניר צאן אובדות היו עמי וכו' : זי כל מוצאיהם אכלום וצריהם אמרו לא נאשם תחת אשר

חטאו לה' וכו' : ישעי נגי זי נגש והוא נענה ולא יפתח פיו כשה לטבח יובל וכו' וכן אמר המשורר

תהלים מדי יאי תתננו כצאן מאכל ובגוים זריתנו

« السابقةمتابعة »