صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

הנה אחוה דעי אף אני הלא הראתיך אהובי הקורא מירמיה לג' יחי באמרו ולכהנים הלוים לא יכרת איש מלפני מעלה עולה ומקטיר מנחה ועושה זבח כל הימים וכו' : הרי לך שזבח ומנחה לא ישבות לעת ביאת המשיח : וכן נאמר ישעי" נוי זי והביאותים - הר קדשי ושמחתים בבית תפלתי עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי כי

ביתי בית תפלה יקרא לכל העמים וכו' :

כמו כן נאמר יחזקא מי די בהראותו את תבנית הבית שעתיד ליבנות נאמר וידבר אי האיש בן אדם ראה בעיניך ובאזניך שמע ושים לבך לכל אשר אני מראה אותך כי למען הראות כה הובאתה הנה הגד את כל אשר אתה רואה לבית ישרא וכי' : יחזקא מדי כגי ואת עמי יורו בין קודש לחול ובין טמא לטחור יודיעום : כדי ועל ריב המה יעמודו למשפט במשפטי ישפטהו ואת תורתי ואת תקותי בכל מועדי. ישמרו ואת שבתותי יקדשו : כה" וא מת אדם לא יבואו לטמאה כ"א לאב ולאם ולבן ולבת ולאח ולאחות אשר לא היתה לאיש יטמאו : כו' ואחרי טהרתו שבעת ימים יספרו לו : כז"

at the latter day, nor shall the least remain uncomplete, "Young and old shall not die before their time; the youngest shall not expire before the age of a hundred years."

SECTION II.

JEREMIAH says, xxxiii. 17. "For thus saith the LORD; David shall never want a man to sit upon the throne of the house of Israel." 18. "Neither shall the priests the Levites want a man before me to offer burnt-offerings, and to kindle meat-offerings, and to do sacrifice continually," &c. But I have seen among the different opponents and writes on Religion, that they falsely explain this text, namely, his (Daniel's) magnificent visions concerning the seventy weeks, (Dan. ix. 24 & 27.) the seventy weeks he had appointed at the time of the Messiah's coming at the latter end of the days, when he speaks of the re-building of Jerusalem, he declares, that after the arrival of the Messiah, all burnt and kindle offerings shall cease: and the destruction and misseries of the people of Israel shall follow immediately, and their lands shall be wasted. Now since all offerings have ceased, and Israel is really, in all directions of the globe, labouring under the misseries of their euemies, and their lands wasted, you would naturally suppose that the Messiah is come; Daniel having in truth spoken to that effect, in consequence of the revelation! So far they say.

[blocks in formation]

הימים : ולא יהיה משם עוד עול ימים וזקן אשר לא ימלא את ימיו כי הנער בן מאה שנים ימות

פי" לא יהא בן עונשין :

פרק שני :

בירמיה לג" יז" נאמר כי כה אמר ה' לא יכרת לדוד איש ישב על כסא בית ישרא ולכהנים הלוים לא יכרת איש מלפני מעלה עולה ומקטר מנחה ועושה זבח כל הימים וגו" : ובנצחון הכופרים ראיתי אומרים בהיות דניץ בחזיונותיו

הנכבדות של שבועים שבעים דניא טי כזי ייעד את זמן המשיח לתכלית הימים מן מוצא דבר : להשיב ולבנות ירושלים : ומבשר ואומר אחר מבוא המשיח זבח ומנחה ישבית וקץ עם ישרא יהיה בשטף וארצם תהיה שממה : ועתה אם זבח ומנחה נשבת וישרא נשאו למרחקים בידי צר וארצם לשממה היתה דע כי בא משיח : באשר דניץ חזה היות דברים האה אחר ביאת המשיח

עיכיל

Thus says Joel, iii. 12-14. Amos, ix. 8. Zachariah, xi. 2-4, &c. Malachi, iii. 17. "And they shall be mine, saith the LORD of hosts, in that day when I make up my jewels; and I will spare them as a man spareth his own son that serveth him," &c. 19, &c. So in Daniel, xii. 1. "And at that time shall Michael stand up, the great prince that standeth for the children of thy people and there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation even to that same time: and at that time thy people shall be delivered, every one that shall be found written in the book," &c.

I have now, my dear readers, in reason and after a due consideration and study, laid every thing before you, that you may be convinced; and enabled you to prove to those who may yet disbelieve, with most undeniable evidence, the truth of every assertion; for before the anticipated arrival of the Messiah, we expect the exalted day, on which all the inhabitants of the earth shall declare and pray to ONE only GOD; and then will be fulfilled all that has been prophecied by the LORD through his Prophets, and in particular that through Isaiah, xxv. 7 & 8. " And he will destroy in this mountain the face of the covering cast over all people, and the vail that is spread over all nations. He will swallow up death in victory; and the LORD God will wipe away tears from off all faces; and the rebuke of his people shall he take away from off all the earth: for the LORD hath spoken it," &c.

Consequently, all what the Prophets have said about the coming of the Messiah shall be fulfilled

יון ג' יב יג יד" ועמוס טי חי זכריה יא" ב' ג' ד' וכו' : מלאכי ג' יז" והיו לי אמר ה" צבאות ליום אשר אני עושה סגולה וחמלתי עליהם כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו. וכו' יט' וכו' וכמו כן דניא יב' א" ובעת ההיא עמוד מיכא השר הגדול העומד על בני עמך

והיתה עת צרה אשר לא נהיתה מהיות גוי עד העת ההיא ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר וכו' :

הנה כתבתי לך פה שלישים במועצות ודעת להודיעך קושט דברי אמת להשיב לשאך דברים באמת : כי לפני בוא עת דודים של ביאת המשיח עתיד לבוא אותו יום הגדול אז ימלא הארץ לדעת את כבוד ה' לבדו : ואז יקים ה" את

דבריו הטובים אשר דבר ע"י עבדיו הנביאים

כמו ישעי" כה" ז" ובלע בהר הזה פני הלוט הלוט על כל העמים והמסכה הנסוכה על כל הגוים : ה" בלע המות לנצח ומחה אדני ה' דמעה מעל כל פנים וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ כי ה"

דבר וכו' :

וכדברי כל הנביאים מה שאמרו, על ביאת

המשיח אפילו דבר אחד לא יפול ארצה לאחרית

« السابقةمتابعة »