صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

ואיך קדם זה לזה אף כחוט השערה ולדבריהם בעל כורחך צריך לומר שהאב היה קודם לבן

ימים רבים והלך ערירי זולת בנו :

ובפרט כנשמע מפתרונם הפסוק תהלים בי זי באמרו בני אתה אני היום ילדתיך לכן אם הוא נולד היום א"כ לא נולד מאז ואיך אמר לו אז נעשה אדם: אך כבר פרשתי בחלק הראשון בפרק הראשון שהק"בה אמר א ארץ תני משלך עפר ואני אתן משלי רוח כדמפרש ואזל ויברא אהים את האדם ולא נאמר ויבראו' וכו' עיין בחלק הראשון וכו' : ועל שנאמר בני אתה אני היום ילדתיך וכו' : אמר דוד ברוח הקדש על עתיד לבא כמו שדרשו רז"ל על מלך המשיח וכן תראה מראש הפרק באמרו למה רגשו גוים זהו על מלחמות גוג ומגוג נאמרה : וכן ולאומים יהגו ריק ועתידין להתודות ולומר כמו שנאמר ישעי" נבי טו יקפצו מלכים פיהם וכו' נג" אי מי האמין לשמועתנו וכו' : וכן ירמיה יו" איך גוים יבואו מאפסי ארץ ויאמרו אך שקר נחלו אבותינו הבל ואין בם מועיל וכו' : וזהו שיהגו בריק בדבר שאין בו שום ממש : ואומר יתיצבו וכו' נוסרו

then father and son were in existence at one and the same time; and who of the two can call the other my son, or my father? if both were from the beginning? therefore we must natually suppose that the father was before the son, and existed alone for some time. Besides we find their own acknowledgment, that the Messiah or supposed son of GOD was born again, But it is not as the Sophists maintain: I have already, part 1. sect. 1. stated the interpretation of the words," Let us make a man," &c.

[From a neglect of the Translator the following passage was forgotten to be inserted in part 1. sec. 1. p. 2. Genesis, i. 26. “And God said, Let us make man in our image, after our likeness," &c. This the Sophists and Epicureans declare as proving a trinity, for they say, "Let us make,” is plural, namely, father and son, &c. But they are mistaken. God spoke to the earth, let us make a man between me and thee; namely, give thou me from thy earth, and I will give from my spirit. Ib. 2.7." And the LORD God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul. Consequently the spirit is of God, and the dust of the earth. Thus it stands v 27. "So God created man in his own image." This is expressed in singular; why does it not say in plural, and they created? No! for God only and alone created man. The following text will likewise serve as a further testimony of my assertion, Ibid. iii. 19. "In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground; for out of it wast thou taken," &c. From this it is very evident that God spoke to no one except with the earth, for the whole earth and all that is created upon earth, is earthly; and

על פתרונס זה : וכל וכל דבריהם בלי דעת כי לפעמים פותרים עליו שהוא נביא כמו דברים

יחי טו" נאמר נביא מקרבך מאחיך כמוני יקים לך ה' אהיך וכו' והמה פותרים על ישו הנוצרי ואם עתיד ה' להקימו ואיך אמר לו במעשה בראשית נעשה אני ואתה את אדם : ופעמים אומרים עליו משיח כמו ישעי" יא" ויצא חטר מגזע ישי וכוי מפרשים על ישו הנוצרי שהוא זה ומשיח אך קשה ואם החטר עתיד לצאת מגזע ישי איך אמר לו הק"בה קודם בריאת האדם נעשה אני ואתה האדם : הלא יציאתו היא מגזע ישי וישי נולד אחר בריאת אדם הראשון יותר משלוש אפי שנין אכן שקר דבריהם: וגם אם הוא ישו היניל היה בבריאת העולם ונולד מאז וגם שנית יצא מרחם אשה בזמן בית שני אכן הוא נולד שני פעמים ולדבריהם שלשה כינויים והם אחד איך כשנולד הבן נולד גם האב בבת אחת נולדו שניהם : וכפי משמעות דבריהם על פסוק נעשה אדם : איך המה יחד בלי פירוד כי זה תולה בזה והמה. אחד קשה איזה מהם קורא לחברו בני ואיזה נקרא אב :

and if I have not appointed the ordinances of heaven and earth; then will I cast away the seed of Jacob, and David my servant, so that I will not take any of his seed to be rulers over the seed of Abraham, Isaac, and Jacob: for I will cause their captivity to retvrn, and have mercy on them,"

SECTION III.

I AM determined to discuss and dissolve the sentiments of those who have deserted their original faith; and will not cease until I have erased every unjust belief of religion and the influence of base doctrine.

David says in Psalm ii. 7. " I will declare the decree: the LORD hath said unto me, Thou art my Son; this day have I begotten thee," &c. The Antagonists explain this text as refering to Jesus; the same do they of the following text in Gen. i. 26. "And GoD said, Let us make man in our image." This they interpret that GoD spake to his son, LET US, I AND YOU, MAKE A MAN. Here arises the question, was Jesus already born at that time? if so, he certainly is born twice: and again I ask, Is it true that an inseperable trinity is existing, united in one?

ימד חול הים כן ארבה את זרע דוד עבדי ואת הלוים משרתי אותי וכו' : לד' כי כה אמר ה' אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי : כו' גס זרע יעקב ודוד עבדי אמאס מקחת מזרעו משלים : זרע אברהם יצחק ויעקב וכו' : לכן הנך רואה שכל הדברים האה נאמרו על עת ביאת המשיח במהרה בימנו אמן :

פרק שלישי :

הנה הוצתי לדבר ולא אכלה עד אברר כל דברי המינים והפיקורסים לעיני השמש כדי שיכירו וידעו הכל את שקריהם : וכן אומרים תהלים בי זי על שאמר דוד המלך עה אספרה א חק ה' אמר לי בני אתה אני היום ילדתיך וכו' : המה מפרשים פסוק זה על ישו הנוצרי: כמו שאומרים על שנאמר במעשה בראשית נעשה אדם וכו' : ופותרין ג"כ עליו באומרים שהאב אמר לבנו והוא ישו הנופרי נעשה אני ואתה אדם יכו' : איך לא ישתומם כל איש שדעתו מיושבת עליו

« السابقةمتابعة »