صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

ולהדבק בו ולהדמות בדרכיו ולקדש את שמו וע"י זה יוכל האדם להשיג אמתת מצותיו ואין אחד יוכל להשיג כי אם ע"י פעולותיו הבאים ממנו והשורש כל דבר היא לאדם החפץ להשיג את אה הוא צריך להתחזק באמונתו מאחר שהאמונה היא שורש לכל אדם ובה נכללין כל אה מדוה: כי אם יאמין באמונתו באמונה שלימה אזי היא מביאו לאהבה ומאהבה לידי יראה וממעלה זו ישיג למעלה אחרונה: עד שישיג האמת ויגיע לחיי העולם הנצחי: ומעתה שידעת בלבבך שכל העיקר לבן אדם אמונתו שער ידיה יוכל לבוא לחיי האמת: ולא בלבד לעולם הבא לא יזכה לטובת גדולים אף בעולם

הזה: כמו שתמצא באברהם אבינו ע"ה שנאמר

בראשית טו י והאמין בה נאמר אחריו ייחשבה לו צדקה במה שירש שני עולמות וכן תמצא שמות די ליא שעל ידי האמונה זכו אבותינו לגצ ממצרים שנאמר ויאמן העם וישמעו כי פקד ה את בני ישרא ויקדו וישתחוו וכי: וכן גרסינן במכילתא שבשכר האמונה שהאמינו ישרצ בנביאות משה זכו לומר שירה ברוח הקדש שנאמר

:

Now thou knowest that faith is the primary principal essential to man, and that by it alone he will not only attain eternal happiness hereafter but also enjoy those blessings which the LORD hath alloted him in this world ;

as we find exemplified in our forefather Abraham, “ and he believed in the LORD, and he accounted it to him for righteousness." Gen. xv. 6. Thus the effects of his faith were exemplified by inheriting both worlds.

ور

Alike do we find, that our forefathers were redeemed from Egypt on account of their faith ; “ And the people believed : and when they heard that the LORD had visited the children of Israel, then they bowed their heads and worshipped.” Exodus, iv. 31. We also learn, in Mechiltho, to reward the children of Israel for their faith in the prophecies of Moses, they were endowed by holy inspiration with the power of singing songs of praise unto the Lord.

66 And they believed the LORD, and his servant Moses." Exodus, xiv. 31. “ Then sang Moses and the children of Israel." Ib. xv. 1.

Rabbi Nehemiah olserves, we are taught by the above (Ex. xxxi. and xv. 1.) that he who performs one precept of the LORD, for

E

שמות יד" ל"א ט"ז אי ויאמינו בה' ובמשה עבדו

נאמר אחריו אז ישיר משה ובני ישרא וכ": רי נחמיה אומר מנין שכל העושה מצוה אחת באמונה לפני הקיבה שכדאי הוא שתשרה עליו רוח הקדש שנאמר ויאמינו בה' וכ': וכן אמר דוד ע"ה תהלים לאי כדי אהבו את ה' כל

חסידיו אמונים נוצר ה' וכ" ובפסוק שאחריו נאמר חזקו ואמצו לבבכם כל המייחלים להי:

וכן תמצא במשה רבינו ע"ה שמות יז יב יג

ויהי ידיו אמונה נאמר אחריו ויחלש יהושע את

עמלק ואת עמו לפי חרב וכו': גם הבטיח הקיבה לישרא שעתידין לגן בזכות אמונה מגלות זה

שנאמר בישער" כ"ו בי פתחו שערים ויבוא גוי

צדיק שומר אמונים וכו' : פי' רש"י ז"ל פתחו שערים ויבוא לתוכה גוי צדיק ששמר וצפה בגלות זה ימים רבים לאמונתו של הקיבה שיקיים את הבטחתו שהבטיח לנו ע"י נביאים לגאס ושמר היא מלשון ממתין כמו שנאמר בראשית ל"ן יאי ואביו שמר את הדבר וכו':

his zeal and faith merits to be endowed with the divine Spirit, for, as king David says, “O love the LORD, all ye his saints; for the LORD preserveth the faithful.” Psalm xxxi. 23. of good courage, and he shall strengthen your heart, all

ye that hope in the LORD.” (Ib. 24.)

66 Be

Alike do we find with Moses, " And his hands were steady until the going down of the sun. And Joshua discomfited Amalek and his people with the edge of the sword.” Exodus, xvii. 12 and 13. A promise was also made to Israel by God, that as the reward of their faith, they should be redeemed from their captivity, as mentioned in Isaiah, xxvi. 2. “ Open ye the gates, that the righteous nation which keepeth the truth may enter in:”—which is thus expressed by Rashe, “

open the gates, that " therein may enter the righteous nation, which “ observed the true religion of God, and have “ waited long in captivity for the fulfilment of " the promise which God made, by the mouth " of his prophets, to redeem them.”

* Heb. 7ow has two significations to keep, as in this instance; and to observe, or wait, as in Gen. xxxvii. 11. “ But his father observed the saying," i. e. waited for its coming to pass.

לכן תכון לך אהובי הקורא הדרך לאמונת הקיבה לבדו ובטח עליו : אז הוא יוציא כאור צדקך ומשפטך כצהרים ותזכו כל בני אמונה שמאמינים באמונת האמת לדברים האה שאמרנו למעלה כי א אמונה הוא ואין עול צדיק וישר הוא דברים לב" ד" : ונאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתיך

גם תדע כמו שחייב האדם להאמין בבורא יתברך שהוא לבדו מצוי ב"ה שאין צריך למצוי אחר כך מחוייב להאמין בדברי שלוחיו הקדושים המה עבדיו הנביאים כפי שגלוי וידוע אמיתת דבריהם שהמה דברי אהים חיים והלוא אפילו

האומות מאמינים בדבריהם ומיכ"ש אנחנו

מחוייבים: כמו בתורת משה מאמינים כל האומות אע"פי שאינם מקיימים את התורה כי לא מסיני נצטוו עליה ואנחנו, שמצווים עליה לקיימה ואבותינו קבלו עליהם ועל זרעם אחריהם בנעשה ונשמע ואיך לא נתקיים ואיך לעזוב חלילה דברי צהים חיים ואמח ולשמוע לדברי תועה רוח

« السابقةمتابعة »