صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

:

הכבוד בית שני להיות קטן מככוד בית הראשון ובפסוק ט" נאמר גדול יהיה כבוד הבית הזה והאחרון מן הראשון : ושני כתובים מכחישים זה את זה בא כתוב השלישי ויכריע ביניהם: פסוק ז" נתן טעס לגדולות בית שני וזהו שנאמר ויבא חמדת כל הגוים ומלאתי את הבית הזה כבוד אמר ה' צבאות עכ"ל : ואומרים מזה הפסוק במה היה כבודו של בית שני גדול מכבוד בית ,ראשון : כי בבית הראשון הייתס בני חורין :

ובבית השני הייתם עבדים לפרסיים ואח"כ ליונים ואח"כ לרומיים עד שנחרב הבית על ידיהם : א"כ במה היה כבודו גדול מראשונה צא זהו עי" שנולד ישו בזה היה כבודו גדול :

אך באמת יפר גם הטענה זו כי מלת כבוד בתנ"ך נאמר על שני פנים : האי על הכבוד המדומה שהוא על העושר, והממון כדכתיב בראשית לאי אי ומאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה וכו' : וכן משלי ג' יו' אורך ימיס בימינה בשמצה עושר וכבוד וכו' :

והבי על כבוד האמיתי כמו זכריה בי ה ואני אהיה לה נאם ה' חומת אש סביב ולכבוד

liimself in his prophecy, and in the third text, namely, verse 7. there the Prophet makes an adjudgment, and gives us his motive why the second temple shall be greater; for he says, - And I will shake all nations, and the desire of all nations shall come: and I will fill this house with glory, saith the LORD of hosts.” Here the Sophists ask, How can the glory of the second temple have excelled that of the first? for at the tiine of the first temple the Israelites were free; and by the second they were subordinate under Persia, afterwards under the Grecians, and lastly under the Romans, who destroyed the last temple. Consequently, it appears impossible that the second excelled the first temple. But the true reason is, because Jesus was born during the existence of the second temple, and this is the exalted glory.

It would be as easy for them to declare the real design of the Prophet's prediction, as it is for me to contradict them, and prove the opposition. Their annotation is without a root, for the word cabod (honour) must be understood to have two different meanings. The one signifies the temporal honour, as in Genesis, xxxi. 1. “ Jacob hath taken away all that was our father's; and of that which was our father's hath he gotten all this glory.” The same in Proverbs, iii. 16.

Length of days is in her right hand; and in her left hand riches and honour,” &c.

The second is the spiritual honour; as in Zechariah, ii. 5. “ For I, saith the LORD, will be unto her a wall of fire round about, and will be the glory in the midst of her.” Some of our

ور

אהיה בתוכה וכי : והנה יש מפרשים זה הפסוק על כבוד האמתי ואומרים שהיתה גדולות בית שני על בית הראשון על שלא עבדו עז כמו בבית ראשון : ויש מפרשים הכבוד לבנין הבית שבנה הורדוס בעושר גדול יותר ממה שהיה בבנין שלמה עה" : כפי שהעיד יוסף בן גוריון בספרו פי צה": וה"רא"בר זל" בספר קבלה שלו בדף מגי ונד" כתב שמאמר ובמקום הזה אתן שלום הכי בי טי מתנגד לפירושם לפי שכל ימי עמידת בית שני היה בצוק העתים ובלי שלום כדכתיב דניא ט" כו" ושבועים ששים ושנים תשוב ונבנתה רחוב וחרוץ ובצוק העתים : וכש" בזמן הורדוס לא סרה חרב מביתו כל ימיו ואף אחרי מותו גברה השנאה בין היהודים ויצרו להם הגוים עד השמדס מעל אדמתם

וכן מה שנחלקו רב ושמוא בזה חד אמר בבנין היה כבוד בית השני גדול על הראשון וחד אמר בשנים : כי בית שני עמד תיך ובית הראשון אך תי" אכי קשה אם מחמת עשר שנים היה כבודו כבר גדול, ואיך יאמר הכתוב בעבור זה שיהיה כבודו גדול מן הראשון ; כי בבית הראשון

:

[ocr errors][ocr errors]

Rabbies explain this text as'alluding to the true and genuine honour, and say that the second temple was greater in honour because they did not worship idols, as in the time of the first temple. Others maintain, that the honour of the second excelled the firsi, in consequence of being built more magnificent; for king Herodus added more riches and splendour to the building than king Solomon, as Joseph Ben Gurion writes in his Tractat, chap. 95. And in the exposition of Rabbi Abraham, David's son, generally called Arabad, written in his! Rabala book, pages 43 & 54. that, that which Haggai says, ii. 9.“ And in this place will I give peace,” annuls the explanation of the Sophists, for at the time of the second temple Israel was oppressed and had no peace; as Daniel observes, ix. 25. And threescore and two weeks: the street shall be built again, and the wall, even in troublous times.”

And so much more, for at the time of Herodus, war never ceased; and even after his death the hatred against the Jews increased, for they were persecuted and driven out of their lands.

The Rabbies Samuel and Rab, differ upon this subject: the one maintains that the second temple was larger, and the other argues that it was greater in years, for the second stood four hundred and twenty, and the first only four hundred and ten years. According to this opinion, it is likely that the Scripture comments upon its glory on account of these ten years; but again we find that the glory of God shew itself in the first, but not in the second temple;

Q2

שכן כבוד ה' ולא שכן הכבוד בבית השני כלל ולא היה להם ארון וכפורת וכרובים ולא אורים ותומים ולא רוח הקודש ולא אש עליונה ולא שמן המשחה כמו שהיה בבית הראשין אשר מהעדר כל אה דברים הנכבדים ובהעדר השלום ביניהם אני במה היה כבודו גדול

: אכן כוונת הנביא היה בזאת הפרשה להמעיט המעשה והבנין ההוא כי הכל הוא כאין לפני הק"בה : כי הוא עתיד להרעיש את השמים וארץ וכו' כדכתיב שס חגי ב' ז עוד אחת מעט היא ואני מרעיש את השמים ואת הארץ ובוי. כלומר עוד פליאה אחת מעט היא בעיני : ומה שאמר אח"ב ובאו חמדת כל הגוים החמדה היא הנמצא בבית ה" כמו מלכים ב' יב' שהוא על כסף וזהב וכמו יוא ג" ה' באמרו אשר כספי וזהבי לקחתם ומחמרי הטובים הבאתם להיכליכם וכו' :

והרעש זה נאמר על מלחמות גוג ומגוג כדכתיב יחזקץ לחי יטי כי ורעשו מפני דגי הים ועוף השמים וכו' : לפיכך סמך הכתוב ייער בנין הבית זה האחרון למלחמות גוג ומגוג : ומלה זה אין שום ראייה שיהיה מכוון על בית

:

« السابقةمتابعة »