صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

אז ואמר להם יעקב אם על זה אתם בוטחים ואינכם שבים מאיכם : הן עוד היום גדול ר"ל לעת גאולתכם כי תאריך והתרחק כי תהיה בעתה ולא

:

תזכו : ואם תזכו ע"י השובה אז תהיה באהישנה

ע"כ קבלו עצתי והשקו הצאן לעורר לבביהם

לתשובה בדמעות עיניהם או תזכו ותרעו כמאז :

והשיבו לא נוכל מחמת שלבינו קשה להמולו עד אשר יאספו כל העדרים (מארבע כנפות הארץ) אז בזכה כל העדרים יסיר ה' את לב האבן מבשרינו ויבער את היצר'ה"ר מקרבינו ויתן לנו לב בשר אז בטוחים אנחנו והשקינו מבאר מים חיים שבירושלים : ע"כ" דעו אחי שכל דברי חז"ל דברי

קבלה הם כי רק המה היו יודעים את ה' ותורתו : לכן א תנו קשב לדברי הכופרים ואפיקורסים

כאשר ראיתי במכתב אחד מהם אשר פערו פיהם

לבלי חק בחרפום ובגדפום על דברי חכמינו ז"ל מחמת חסרון ידיעותם ומזדין לבם כי אינם מבינים דברי חכמינו ז"ל : ובאמת כל דבריהם דברי יקרים ויישריס למבינים: כאשר הראתיך למעלה

[ocr errors]
[ocr errors]

ور

for you are as yet unworthy of it; but if you repent, “ Then the LORD will hasten it in his time.") Therefore give ear to my advice, “ and water the sheep,” (i. e. awaken their hearts to repentance, and with the tears of their eyes let them wash away their guilt : then will you be enabled and entitled to pasture as before. " And they answered, we cannot,” (because our hearts are too hard to circumcise them), “ until all the flocks shall be gathered together," (from the four corners of the earth); and then for their sake will God take away the strong heart from our flesh, utterly destroy the evil imagination from amongst us, and give us a heart of flesh, for we are assured that we shall then drink from the well of springing water in Jerusalem.

Know, therefore, my brethren, that all the words of our Rabbies are founded on truth, for they studied the LORD and his Laws. Therefore, listen not to the words of Sophists and Epicureans, for I have seen their writings, in which through ignorance and presumption they incessantly deride and profane the words of our wise men, which they do not understand; for as I have proved above, all the words of our Rabbies are evidently just and true to men of understanding; and as they knew we should be afflicted with troubles and captivities, and that the Laws might be perpetuated to posterity, they

ולפי שהיו יודעים שעתידה לבוא עלינו צרות וגלות

וכדי שלא תשכח התורה מהדורות אחריהם חברו

את הגמרא והיא יסוד התורה ומצות חקים ומשפטים למען שתהי תורת ה' בפיהם ולזכרון לבניהם ולבני בניהם עד עולם

: כהבטחת ה "

:

שהבטיחנו ע"י נאמן ביתו דברים לא" בא" והיה כי תמצאן אותו צרות רבות ורעות וכו' כי לא תשכח

מפי זרעו וכו : וכן נאמר ישעיה נט" כאי ואני

:

זאת בריתי אותם אמר ה" וכו : ולא ימושו מפיך

וכו" אמר ה' מעתה ועד עולם וכו" : פוף רש"י

בדבר זה כרתי בריתי להם ואקיים כי בגלותם לא תשכח תורתי מפיהם לעולם

פרק שני:

שלמה המלך הזהיר לבני דורו ולדורות אחריו באמרו משלי אי י בני אם יפתוך חטאים צ תובא בי אם יאמרו לכה אתנו נארבה לדם נצפנה לנקי

have published the Talmud, which is the foundation of the Law, Commandments, Statutes, and Ordinances of the LORD, that his Law may be in their mouth, and transmitted as a memorial to their children for ever.

“ And it shall come to pass, when many evils and troubles are befalen them, that this song shall testify against them as a witness ; for it shall not be forgotten out of the mouths of their seed," &c. Deut. xxxi. 21. And thus says Isaiah, lix. 21. “ As for me, this is my covenant with them, saith the Lord.“ Shall not depart out of thy mouth,” &c. “ Saith the LORD, from hence. forth and for ever,” &c. Raschi gives the following interpretation : “ For this sake have I made a covenant with them, and will keep it; even during their captivity, shall my Law at no time depart from their mouth."

SECTION II.

King Solomon cautioned his contemporaries, and likewise the future generations, in his text, (Prov. i. 10, 11.) " My son, if sinners entice thee, consent thou not. If they say, Come with us, let us lurk privily for the innocent without

[ocr errors]

חנם וכו': טו בני א תלך בדרך אתם מגע רגלך מנתיבתם וכו': ככל הדברים האה צריכים אנחנו בדורות הללו : להזהיר ולדבר על לב כל האדם שלא ישגיחו לדברי האנשים החומדים להסית ולהדיח אותנו מדרך החיים: ע"י דבריהם שהם רק דברי שוא ושקר שאין בם שום ממש: כמו שאומרים ומראים הראייה לשקריהם ולפחזותם מבראשית מטי י' באמור יעקב שלא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבא שילה ולו יקהת עמים : המה מפרשים ואומרים הנה יעקב אביכם בישר לכם על הסרת המלכות מיהודה

בעת שיבוא שילה שהוא משיח : ומעתה שסר המלכות מיהודה: ולא לו המחוקק שהיא מלשון

חוק ומשפט עיר תדעו שמשיח בא כי ביאתו היה נתלה בהסרת המלכות מיהודה : לכן בין

תבין שישו הנוצרי הוא משיח עכ"ל :

אכן אפילו כפי דעתם טעות גדול בידם כי

מאשר, שהם מאמינים שישו היה מזרעו של דוד

« السابقةمتابعة »