صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[blocks in formation]
[blocks in formation]

τέκριναν * $ δόξης κύριον.

ζ Όπως ὀφελη γίνεις το πάρο

Chap. I. W7 Hourhey were that a Τίνος, λίσματα πο

ventur'd

3.

Schiíms, and did not etcape Punifh- φυγον τιμωρίαν.

VI. That even among the Jews, there atofe the Doctrine of feveral Herefies, hateful to God.

VII. Whence the Herefies fprang,

τη Διάταξις δε μεγάλ λης τῇ πάσχα ἑβδομάδα. μεγάλα σαββάτι καὶ πει 1θ' Περὶ ̔παννυχίδα τ ανασασίμος ἡμέρας.

κ' Πρόῤῥησις προφητείας εὶ Xeisῖ τῷ Ἰησε.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

τῇ ἕκτε βιβλία.

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

CΟΝ ΤΕΝΤS ΚΕΦΑΛΑΙΑ

of the Seventh Book.

τῷ ἑβδομο βιβλίο.

Chap. I. THat there are

two

αΟτι

Ways; the one na

Τι δύο ὁδοί εἰσι, μία δ ζωῆς, ἡ φυσική, άσο,

tural, of lite; and thio other intro- καὶ μία το θα ἄτε, ἡ ἐπείσας

αζθ

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

β'. Ἠθικαί ὡραινέσεις κυelaxov diaтasov, ouμparσαι τῇ παλαιά παρακελεύσει Is Deiar voler. amazedas dors, odors dies, μοιχείας, καὶ πάσης ἀπηγορο μύης πράξεως.

γ. ̓Απαγόρευσις γοητείας, TEXVOxTovias, Emogxias, 4d δομαρτυρίας δ' ̓Απαγόρευσις κακολογία as, fluido, y nos 28, diszonozias Ididos, the ανεξίας, υποκρίσεως.

έ. ̓Απαγόρφωσις κακοηθείας, @egoworn-fiae, dens, u. σανθρωπίας, βασκανίας.

[merged small][ocr errors][merged small]

duc'd afterwards of death; and that the former is from God, and the latter of Error, from the Snares of the Adverfary.

II. Moral Exhortations of the Lord's Conftitutions agreeing with the ancient Prohibitions of the divine Laws. The Prohibition of Anger, Spite, Corruption, Adultery nnd every forbidden Action.

III. The Prohibition of conjuring, murder of Infants, Perjury and FalfeWitness.

[blocks in formation]
[blocks in formation]
« السابقةمتابعة »