صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Prov. 1.8. Solomon fays, My Son, hear the Inftruction of thy Father, and rejett not the Laws of thy Mother. And indeed to this Day Men have not heard ; for while they feem to have heard, they have not heard aright, as appears by their having left the One and Onby True God, and their being drawn into deftru&tive and dangerous Hereries, concerning which we fall fpeak gain afterwards.

Pag. 218.

~

λακὶς ἀκύειν εἰκός τινας Suwanderas när äπαξ τι θρύ καλών ποιη σαι, και πονηρών παι αιτήσα που λίγο γ ad προφήτε ὁ Θεός Διαμαρτύρὶ αὐτοῖς ζαύ τα, ἴσως ακέσονται

φωνῆς. Καὶ πάλιν Καὶ ἄρα ακέσωσιν, ἰδὼ ἄρα ἐνθῶσι. Καὶ ὁ Μωσης φησι τῷ λαῷ Ελὺ ἀκοῇ ακέσης κυρίς το Θεό, ὲ ποιήσης δ' ἀγαθὸν ε Ἡ εὐθὲς ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτό. Καὶ πάλιν". "Ακεε Ἰσραὴλ, κύριος ὁ Θεός σε κύριος εἷς ἔξιν. Καὶ ὁ κύριΘ ἐν τῷ οὐαγγελίῳ πολλάκις μνημονεύε του λέγων. Ὁ ἔχων ὦτα ακέειν, ἀκεέπω. Καὶ ὁ σοφὸς Σολομών φησιν· Ακυε μὲ παιδείδι πατρός σε, ο μη απώσῃ θεσμός μητρός σε. Καὶ μέχρι σήμερον εκ ήκε σαμε και δοκώντες, ἀκηκοέναι, ήκεσαν, καταλεί ψόμπες + ἕνα καὶ μόνον ἀληθινὸν θεὸν, ο εἰς τοὺς ὀλεθρίας * δεινὰς αἱρέσες κατασυρέντες, εὶ ὧν αὖθις ἐρμπι.

2

3

SECT. VI.

v. Beloved, be it known to ΓΝωςὸν ἢ ἔσω ὑμῖν

αγαπητοί, ὅν οἱ βαλλισθέντες εις το να τον τε κυρίε Ιησέ, σηκέτι ὀφείλεσιν ἁμαρο ανειν οἱ τοι τοι: Ὡς

you, that those who are baptized into the Death of our Lord Chrift, are obliged to go on no longer in Sin. For as thole who are dead cannot work Wickedners a- οι αποθανόντες απές

“¿ defunt. v. 2 oị. v. 3 5. v.

πέργη της

Dépontos wey's amaρ ny longer; fo those who

τίλι υπάρχεσιν, έτω
ay of awaπo Davors
στη Χετῷ ἀπρακτοι
wey's aμapridu. U
τις δύομων εν, αδελφοί,
As Gipfór hra
(wns aureiv, ik weg
σειν τα την ανόμων α-
σελγήματα. Ὁ δὲ α'-
μαρτήσας με 8 βαλλισ
μa, ET Edi un e-
παγνῷ, ἐ παύσηται το
πλημμηλῶν, εἰς γεν
νομ κατακριθήσεται.

are dead with Chrift cannot
practice Wickedness. We can-
not therefore believe, Bre-
thren, that any one who has
received the Walking of
Life will venture to act the
open Wickedneffes of Tranf-
grefors. Now he who fins
after his Baptifm, unlefs he
repent and forfake his Sins,
fhall be condemn'd to Hell-
Fire

Εἰ δέ τις από απςων συκοφαντηθῇ εεὶ δ' μη. péle aurois awwaλγαίνειν, γινωσκέτω όk Manger : TITO wap Dew, nas x inver Q v ry dial is bleffed of God, according γελίῳ λέγει' Μακάριοι as our Lord fays in the Se av ovedioway Mas, in die war, διώξωσιν, πωσι καθ ̓ ὑμῶν τῶν juv nav Torneon jõua, todousuoi, evenev eus go per, Cazarriade, ole αγαλλιασε, ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν 7 ἐρανοῖς". mis bearois". Ei v

But if any one be malici- VIIL oudly profecuted by the Heathen, becaufe he will not fill go along with them to the fame Excefs of Riot, let him know that fuch an one

اد

"

[ocr errors]

Gospel, Bleffed are ye when
Men hall reproach you, or per-
fecute you, or fay all manner
of Evil against you falfly for
my fake. Rejoice and be ex-
ceeding glad, for your Re
ward is great in Heaven. If
therefore any one be flan-

dered

Mat. V.II.

[ocr errors]

dered and falfely accus'd, ks 6opnunde in th fuch an one is bleffed; for

one

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]

the Scripture fays, A Man TT 2 that is a Reprobate is not try deeft. ed by God. But if any one be convicted, as having done a wicked Action, fuch an one not only hurts himself, but occafions the whole Bo-, dy of the Church and its Doctrine to be blafphemed; as if we Chriftians did not practice thole things that we declare to be good and honeft, and we our felves fhall be reproached by the Lord, That, They say and do XX111. 3. not. Wherefore the Bifhop must boldly reject fuch as thefe upon full Convictis, on; unlers they change their Courfe of Life.

Matt.

IX.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ελε

dér les ann

αιτήσεται με

[ocr errors]

παρρησίας ὁ οπίσκοπος, εἰ μὴ μεταβάλων

[merged small][ocr errors]

For the Biliop must not only himfelf give no Ofence, but must be no Refpecter of Perfons; in Meckness in-roover Xenftructing those that offend. But if he himself has not a good Confcience, and is a a Refpecter of Perfons; for the fake of filthy Lucre, and receiving of Bribes,

Ou yo το 20 μόνον απρό σκοπον εἶναι χρὴ τ monoor, Ma caυπόληπτον, ἐν χρη soral Geovigorta TYS quaravorlas. Ei aus Gon d'ouNednimpor, werk. Το υπάρχων, Tonins gerous, Taigen δωρολη

δωροληψίας, φείσεται and fpares the open Offender,

2

μειο

2 I

ཏི

20.1. 17.

Ex.XXIII.

7. LXX.

To popes aμapró, and permits him to continue ἐασας ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ in the Church, he difregards posúen avtor, Jane the Voice of God and of oas & Deias & we our Lord, which fays, Thou Deut. xvi. uns wins. "Deyeons fhalt exactly execute right fugdAinaiws Siweis & Siment: Thou shalt not accept Pernylon. Ou anty web-fons in Judgment: Thou shalt not σωπον ἐν κρίσι. Οὐ juftife the Wicked. Thou halt δικαιώστε ασεβῇ 2 Dinars & Roby not receive Gifts against any v.8. Ou anty swear one's Life; for Gifts do blind Yux? To 28 Swea on the Eyes of the Wife, and perrughal of Danμss G-vert the Words of the Righte går, avμavetay ph- ous. And elsewhere he fays, ματα δικαίων. Και Take away from among your XXVI 1.25. ἐν ἄλλοις φησίν Εξαρevamous Qnow 'Etap felves that wicked Perfon. xvI. 19. ATT Torned our And Solomon fays in his XVI.7. AUTν. Kaj o Z020- Proverbs, Caft out a peftilent Prov.xxii. Fellow from the Congregation, 10. and Strife will go out along with him.

2

2

Máy nénd ev Tacquious "ExBaλe 201μov Save Εκβαλε λοιμόν 3 δρίες, και συνεξελεύσεται · αὐτῷ μακα O de un wego wy δὲ προσέχων Telis, animus qeio Ἐπὶ τῷ ἐφείλοντι τιμω eido, as o Σas ruf 'Ayay, có Hae 6 Tols yous 4 x door 67 τοις τοις ✈ núeton.”: ““O mκύριον. TQ" ¿Se Chλw σe oincide did, &

2

[ocr errors]

Deut.

xv1.19.

[ocr errors]

3

But he who does not con-
fider thefe things, will, con-
trary to Juftice, fpare him
who deferves Punishment. As
Saul fpar'd Agag, and Eli his, King.xv.
Sons, who knew not the Lord. cap. 11.
Such an one profanes his

own Dignity,and that Church
of God which is in his Pa-

3

deeft. V. erexer wgay. v. 2 śx. v. 2 TÔÏS. V. LÅT BITIS.V.

Matt.xviii 6,9%

rish. Such an one is esteem'd

[ocr errors]
[ocr errors]

unjust before God and good orice aire aMen, as affording Occafion of Scandal to many of the newly Baptiz'd, and to the Catechumens; as alfo to the Youth of both Sexes, τo whom a Wo belongs, and 4 Milftone about his Neck, and Drowning, on account of his Guilt. For obferving what a Person their Governour is, through his Wickednels and Neglcd of Juftice they will grow Sceptical, and, indulging the fame Disease, will be compelld to perili with him. As was the Cafe of the 3 King People joining with Jeroboam; Numb. and those which were in the

[ocr errors]
[ocr errors]

~

2

Bujos, ev & aid in R ὑπάρχει. Δια ἀκρισίας δρομέαν βλέ OVTES † TOIŸTOR 2 av"äpgorta, ir sauis Karριθήσονται, χρησάμθμοι τῇ αὐτῇ νόow, awatoneway arTavangor, as

Confpiracy with Corah. But r Iseboaμ & ads,
if the Offender fees that the
Bishop and Deacons are in-
nocent and unblameable, and
the Flock pure, he will ei
ther not venture to defpife
their Authority, and to en-
ter into the Church of God
at all, as one fmitten by his
own Conscience; or if he
values nothing, and ventures

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« السابقةمتابعة »