صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Pror. 1.8. Solomon fays, My Son, hear λάκις ἀκέειν εἰκός τινας the Inftruction of thy Father, Suwandertes när äand reječt not the Lams of thy παξ τι πρὸ καλῶν ποιῆ Mother. And indeed to this my, καὶ τῆς πονηρών που Day Men have not heard; for while they feem to have heard, they have not heard aright, as appears by their having left the One and Onby True God, and their being drawn into deftructive and dangerous Herefies, concerning which we fhall fpeak again afterwards.

Pag. 218.

ραιτήσαθαι λέγε η ad προφήτει ο Θεός Διαμαρτύρᾳ αὐτοῖς αὐ mo, ἴσως ἀκέσονται σε ς φωνῆς. Καὶ πάλιν Ἐσὺ ἄρα ἀκύσωσιν, ἰδὼ ἄρα ἐνδῶσι. Καὶ ὁ Μωσῆς φησι τῷ λαῷ. Εδώ ακο ακέσης κυρίς το Θεό, δ ποιήσῃς δ' ἀγαθόν 3 οὐθὲς ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῇ. Καὶ πάλιν". "Ακκε Ἰσραὴλ, κύριος ὁ Θεός συγκύριος εἷς Ἐξιν. Καὶ ὁ κύριΘ ἐν τῷ διαδγελίῳ πολλάκις μνημονεύεκαι λέγων· Ὁ ἔχων ὦτα ἀκέειν, ἀκυέτω. Καὶ ὁ σοφὸς Σολομών φησιν· Ακσε μὲ παιδείου πατρός σε, @ μὴ πώσῃ θεσμὸς μητρός σε. Καὶ μέχρι σήμερον οὐκ ἤκεσομ' καὶ ἐδοκῶντες, ηδ' ἀκηκοέναι, ηρήκεσομ, καταλεί ψόυσες – ἕνα καὶ μόνον ἀληθινὸν Θεὸν, ὃ εἰς τοὺς ὀλεθρίας δεινὰς αἱρέσες κατασυρέντες, καὶ ὧν αὖθις ἐρεμμ

3

SECT. VI.

vm. BEloved, be it known το ΓΝωσὸν 3 ἔστω ὑμῖν

are ἀγαπητοί, ὅτι ο βαλιέντες εἰς * θοο να τον τον χωρίς Ιησέ, συκέτι ὀφείλεσιν αμαρKάνειν οἱ τοι τοι: Ὡς γδ' οι Σποθανόντες αυτές

you,
baptized into the Death of
our Lord Chrift, are obliged
to go on no longer in Sin
For as thofe who are dead
cannot work Wickednefs a-

defunt. v. i. v. 25. v.

έργα της

Dees wey's

Depamos wey's anap
τίδμ ὑπάρχωσιν, ὕτω
29 oi avamo Davors
of Xerow a weaxm
anagridu. O
τις δύομλων, ἀδελφοί,
As Gipsvór krα
(wns aureiv, ik we
στιν ταὶ τῆς ἀνόμων ἀ-
œrzńμara. O da
μαρτήσας με 2 βάπτισ
μa, ET☺ idu un e-
παιγνῷ, δ παύσηται το
πλημμηλῶν, εἰς γεν
νου κατακριθήσεται.
Εἰ δέ τις ὑπὸ ἀπήσουν
συκοφδυνηθῇ καὶ δ μη·
pile aurois awarλ-
γαίνειν, γινωσκέτω ök
Manger • THT
ὑπάρχ! Θεῷ, καθώς

ny longer; fo those who
are dead with Chrift cannot
practice Wickedness. We can-
not therefore believe, Bre-
thren, that any one who has
received the Wathing of
Life will venture to act the
open Wickednesses of Tranf-
greffors. Now he who fins
after his Baptism, unless he
repent and forfake his Sins,
fhall be condemn'd to Hell-
Fire.

But if any one be malici- VIIL oufly profecuted by the Heathen, becaufe he will not ftill go along with them to the fame Excefs of Riot, let him know that fuch an one x inver Q cv Tydal is bleffed of God, according γελίῳ λέγε· Μακάριοι as our Lord fays in the SSE AV ovedioway - Gospel, Blessed are ye when ἐσε ὅταν ἐνειδίσωσιν Has, in die war, Two na! Unwr av morned pñua, todo jesuoi, evener que a PETs, Cazamidade, oke μιαὸς ὑμῶν πολὺς ἐν mis bearois". Ei

[ocr errors]

Men fhall reproach you, or perfecute you, or fay all manner of Evil against you falfly for my fake. Rejoice and be exceeding glad, for your Re ward is great in Heaven. If therefore any one be flan

dered

Mat.v.1.

[ocr errors]
[ocr errors]

ἀπείρας

dered and falfely accus'd, kes fuch an one is bleffed; for the Scripture fays, A Man that is a Reprobate is not trydeeft. ed by God. But if any one be convicted, as having done a wicked Action, fuch an one not only hurts himself, but occafions the whole Bo-, dy of the Church and its Doctrine to be blafphemed as if we Chriftians did not

Matt.

practice thole things that we declare to be good and honest, and we our felves fhall be reproached by the Lord, That, They say and do *x111. 3. not. Wherefore the Bifhop muft boldly reject fuch as thefe upon full Conviction; unlefs they change their Courle of Life,to

.IX.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

с

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

eis OT! Égs
ὅτι λέγεσι, &
TOY THE TOLL-
res herbes ann-
bus, GITTE TOY MT
a
παῤῥησίας ὁ ὀπίσκοπος,
μὴ μεταβάλων ο
πρόπον
For the Billiop mut not Οὐ γδ μόνον απ
only himself give no Offence, σxoo ay n τ
but muft be ne Refpecter of πίσκοπον, ἀλλὰ ὁ
Perfons; in Mecknefs in eonov, ev xpn-
ftructing those that offend. sol Govi Corta Tes
But if he hinfelf has not αμαρτάνοντας.
a good Confcience, and is a aus Gon d'ouNeidn-
a Refpecter of Perfons; nápor, well-
υπάρχων, πρ
for the fake of filthy Lu- πολήτης γενόμυα

cre, and receiving of Bribes,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

a

[ocr errors]
[ocr errors]

I

[ocr errors]

20.1. 17.

δωροληψίας, φείσεται and fpares the open Offender, To doμws aμaptor, and permits him to continue edoas ev Ty innλnog in the Church, he difregards pequeno avtor, ane the Voice of God and of oas & delas & meta- our Lord, which fays, Thou Deut. xvi. nus qwvñs fλeyeons' fhalt exactly execute right JugdAinaiws diwcers & Siment: Thou shalt not accept Pernon. Ou anty web fons in Judgment: Thou shalt not σωπον ἐν κρίσι. Οὐ juftife the Wicked. Thou (balt Dinadors & doby not receive Gifts against any v. 8. Ou anty Swea 6 one's Life; for Gifts do blind foxy Tȧ 28 Swea in the Eyes of the Wife, and per

gov.

2

2

[ocr errors]

Tugnal of Danμss Gvert the Words of the Righte φῶν, ὃ λυμαίνεταιῥή- ous. And elfewhere he fays, Mara Singiwy. Kay Take away from among your ματα δικαίων.

EX.XXIII.

7. LXX.

Deut.

XXVII.25

ev amois quoir' 'Ecap felves that wicked Perfon. xvI.19.

v And Solomon fays in his XVI.7.
Proverbs, Caft out a peftilent Prov.xxii.
Fellow from the Congregation, 10.
and Strife will go out along

[ocr errors]
[ocr errors]

But he who does not confider thefe things, will, con

Ἐπὶ τῷ ἐφείλοντι τιμωtrary to Juftice, fpare him eidu, as a Σas who deferves Punishment. As

ry Ajay, è ò He Saul fpar'd Agag, and Eli his, King.xv. 6 Tois vous 4 x door Sons, who knew not the Lord. cap.11. * weron.: 50m-Such an one profanes his

TQ" ¿Lebihwoe Town Dignity,and that Church oincide d§ídu, &

2

[ocr errors]

of God which is in his Pa

3

deeft. V. rexe Jwgwz. v. 2 śx. v. 2 TÕÏS. V. ¿ÕT BITIS.V.

Matt.xviii 6,7%

[ocr errors]

rifh. Such an one is esteem'd
unjust before God and good
Men, as affording Occafion
of Scandal to many of the
newly Baptiz'd, and to the
Catechumens; as alfo to the
Youth of both Sexes, το
whom a Wo belongs, and a
Milftone about his Neck, and
Drowning, on account of his
Guilt. For obferving what

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

20s VEOQWτiçois", è
κατηχεμλύοις ηλυόμλνος,
ἔτι 5 νέοις καὶ νέαις τῇ
unig, or Ỡ saj wer-
ú, * óvings μúa
ἐν τῷ τραχήλῳ, ὰ ὁ

~

[ocr errors]

وم

Bujns, ev & ad in
ὑπάρχε. Διὰ γδ *
ἀκρισίας δὐομίαν βλέ.
TOUTES & TONTON 2 aú-
" äpgorta, ir sau-
to' ἄρχοντα, ἐν
is axer doorTay, &
χρησάμβυοι τῇ αὐτῇ νό-
ow, awareneday av-
Tavangový, as
Iεe Coaμ & ads,

a Perfon their Governour is, throughi his Wickednefs and Negle&t of Juftice they will grow Sceptical, and, indulging the fame Disease, will be compell'd to perifh with him. As was the Cafe of the 3 King. People joining with Jeroboam; Numb. and those which were in the Confpiracy with Corah. But if the Offender fees that the T Kopè oi ouvaedBiflop and Deacons are in- ωμοι αὐτῷ. Εἰ ἢ βλέ· nocent and unblameable,and οι ὁ ἁμαρτάν το άλλο the Flock pure, he will ei- oxoTOV È TÙS Agnóvus ther not venture to defpife αθώες έδκλήματα, & their Authority, and to en- 8 Taiμvior vaguer ter into the Church of God por, weiler i, & at all, as one fmitten by his nageom. own Conscience; or if he was", eis chuanoidut ἐκκλησίου Θε values nothing, and ventutes ἐσελθεῖν, πληρόμιμος

“་

[ocr errors]

3

[ocr errors]
« السابقةمتابعة »