صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Κωφὸς ἢ ὤν, καὶ τυφλὺς, μὴ γι' ἔσω ὀπίσκοπο ἐχώς κομαστία, ἀλλ ̓ ἵνα μὴ · τὰ ἐκκλησιαςικοὶ παρεμποδίζηται

Εάν τις δαίμονα ἔχῃ, κλη* εἰκὸς μὴ γινέπω, ἀλλὰ μὴ καὶ -· τοῖς πισοῖς σωδυχέπω κάθε εισθείς 5, προσδεχέπω, {n} ἐὰν ᾗ ἄξιΘ, γινέπω.

Τὸν ἐξ ἐθνῶν προσελθόν τα, καὶ βαπλιθέντα ἢ ἐμφύ- λης διαγωγῆς, * δίκαιόν ἐξι π αυτά προχειρίζεται εἰς ' ὀπισκοπήν ἄδικον ν' μη - δέπω πείραν ἐπιδειξάμλυον, ἑτέρων εἶναι διδάσκαλον " μή πο κει θείας χάριν τότο γλύοιτο

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ε

[ocr errors]

Εἴπομίμ, ὅτι μὴ χρὴ ὀπίσ ' κόπον καθεῖναι ἑαυτὸν εἰς δημοσίας διοικήσεις ἀλλὰ σο· - σευκαιρεῖν ταῖς ἐκκλησιαςικοῖς χρείαις. ἢ πειθέπω ἐν τύτο μὴ ποιεῖν, ἢ καθαιρείσθω δεὶς γδδύναται δυσὶ κυρίοις δολώειν, καὶ τω κυριακὴν παρακέλουσιν.

Οἰκέτας εἰς κλῆρον προ Heildar and to · τῶν γνώμης, ἐκ ἐπιτρέπουν, · ἐπὶ λύπη ἢ κειτημθύων οἴκων γδ ἀνατροπὺ τὸ τοις τον - κατεργάζεται. εἰ δέ ποτε καὶ - αξιΘ φανείη οἰκέτης πρὸς χειροτονίαν βαθμό, ο Θ ΟνήσιμΘ- ὁ ἡμέτερΘ- άνεφάνη, καὶ συγχωρᾶσιν οἱ δε· από ταις καὶ ἐλεύθερῶσι, καὶ το οἴκῳ ἑαυτῶν ἐξαποςέλλυσι, γινέπω.

τὰ

Επίσκοπο, ἢ πρεσβύτε ΡΘ, ἢ διάκονθ, sρατείᾳ

But if he be deaf and blind, let him LXXVIII. not be mada a Bilhop ; not as being a defiled Perfon, but that the Ecclefiaftical Affairs may not be hindred.

If any one hath a Damon, let LXXIX. him not be made one of the Clergy : Nay let him not pray with the faithful: but when he is cleanfed, let him be receiv'd; and, if he be worthy, let him be ordain'd,

Tis not right to ordain him Bishop LXXX. prefently, who is juft come in from the Gentiles, and baptiz'd ; or from

a wicked Converfation : for 'tis un

juft that he who has not yet afforded any Trial of himfelf mould be a Teacher of others; unlefs it any where happens by divine Grace.

We have faid that a Bishop ought LXXXI. not to let himfelf into publick Admi. Can. iv. niftrations, but to attend on all Op. prius. portunities upon the neceffary Affairs of the Church. Either therefore let him agree not to do fo, or let him be depriv’d. For, No one can Mat. vid ferve two Mafters, according to the

Lords Admonition.

ཏཱ

24.

We do not permit Servants to be LXXXI. ordain'd into the Clergy, without their Mafters Confent ; for this would grieve thofe that own’d them. For fuch a Practice would occafion the Subverfion of Families. But if at any time a Servant appears worthy to be ordain d into an highoffice, fuch as our Onefimus appear d to be, and if his Mafter allows of it, and gives him his Freedom, and dif misses him from their House, let him be ordain'd.

Let a Bishop, or Presbyter, or Dea- LXXXIII. con, who goes to the Army, and

defires

[blocks in formation]

LXXXIV.

LXXXV

:

Whosoever shall abuse the King,or the Governour unjustly, let him fuffer Punishment and if he be a Clergy-man, let him be depriv'd: but if he be a Lay-man, let him be fufpended.

Let the following Books be efteem'd venerable and Holy by you, both of the Clergy and Laity. Of the Old Covenant, the Five Books of Mofes, Genefis, Exodus, Leviticus, Numbers and Deuteronomy, One of Fofhua the Son of Nun, One of the Fudges, One of Ruth, Four of the Kings, Two of the Chronicles, Two of Efra, One of Efther. [One of Judith] Three of the Maccabees. One of Job. One Hundred and Fifty Pfalms, Three Books of Solomon, Proverbs, Ecclefiaftes, and the Song of Songs, Sixteen Prophets.

And befides these take care that

your

korálov, BERÓWNG μóre na texe, Papa nur dex x isegйv di now, agenda. Toi ΚαίσαρΘ-, Καίσαρι καὶ τὶ Τ Θεῷ, τῷ Θεῷ.

*Ος τις υβρίσει Βασιλέα, ĥäsova, eg To Ninaw, nuwela VVUTO. xy of u τιμωρίαν τιννύτω. καὶ xangixòs, Dangoiata off daïnds, apogiLEDW. λαϊκὸς, ἀφοριζέπω

Ἔσω ἢ ὑμῖν πᾶσι κληρ!· σεβάσμια καὶ ἅγια, τ από τι κοῖς, καὶ λαϊκοῖς, βιβλία

VTs, Weois, od, adi λαιᾶς διαθήκης, Μωϋσίας Tinov, apusi, xj dla uoy In To Navn, v મ new, Ev PÐ, Ev ̈ß other, Tae egneno wowy & BiCAs I super,

Eadpa, No ́Esis & [idei, ev] MannaCaiov reia 'IC, fax coì by τὸν πεντήκοντα Σολομῶν

Bicxia rela magia, in κλησιαςής, ἆσμα ασμάτων προφήται δεκαέξ· ἔξωθεν καὶ THE VERS & corian fo vur egoisopeida war Daven πολυμαθές Σιράχ ̓ ἡμέτερα ὑμῶν τοῦ νέος σοφίαν τ TOUTES LES Lavinia Teway, Mar Jais, Magne, Aung, 'Iwavrs® Пav

young Perfons learn the Wisdom of
the very learned Sirach. But our
Sacred Books, that is thofe of the
New Covenant, are these, The Four
Gospels of Mathew, Mark, Luke, and
John: The Fourteen Epiftles of Paul:
Two Epiftles of Peter: Three of John:
One of James: One of Jude: Two
Epiftles of Clement: And the Confti-
tutions dedicated to you the Bithops,
by me Clement, in Eight Books:
which tis not fit to publii before all,
because of the Myfteries contained, as is 281
in them: and the Acts of us the ApoTO EN AUTOIS MUSING noi à
δημοσιεύειν ἐπὶ πάντων, διὰ

ftles.

[ocr errors]

πράξεις ἡμῶν ἢ ἀποςόλων.

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[blocks in formation]

Now God who aloneis Unbe

gotten, and the Maker of the whole World, unite you all thro kis Peace, in the Holy-Spirit; perfect you unto every good Work, Immoveable, Unblameable, and Unreproveable; and vouchlafe to you Eternal Life, with us, through the Mediation of his beloved Son, Jefus Chrift, our God and Saviour; with whom Glory be to Thee, the God over all, and the Father, in the Holy-Spirit, the Comforter, now,an always,and for ever and ever. Ame

The End of the Conftitutions of Holy Apoftles by Clement, which are. the Catholick Doctrine.

FINIS.

« السابقةمتابعة »