صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors]

fai. 2.

4.

[ocr errors]

23

max, apinagquees"
un veóquÏO, iva μà
τυφωθείς, εἰς κρίμα ἐμπ
πέσῃ, 'καὶ παγίδα" το
διαβάλε· ὅτ ποῖς ὁ ὑ
SOUTOY TATAV Wi-
σεται. Τοιότον 5 δὲν εἶναι
ἐπίσκοπον,μιᾶς ἄνδρα
funestor grounds ug-
vogaus, naλws to idie
νογάμε, τῇ
one DOESWT. OU-
τω γδ δοκιμαζέπω, ο
πότ' δὺ τὴν χειροτονίδα
ubavov na Fisaray
ἐν τῳ τόπῳ ἢ ἐπισκο
s, é es Ceμvòs, m-
50s, &
co, L guG yo•
vana Ceprles & wi
so i mer e
τέκνα θεοσεβώς από
spelas i vetedi
πρέψεις @ νοθεσία
weis Taddous ween-
ah & oi xat oixor
aur CEO @

a Brawler, not Covetous; not Tas, an' mens, aa Novice, left being puffed up with Pride, he fall into Condimnation, and the Snare of Luc, xiv. the Devil. For every one that exalteth himfelf hall be abafed. Such an one a Bifhop ought to be, who has been the Husband of one 1 Tim. Wife, who also has herself had no other Husband; ruling well his own Houfe. In this manner let Examination be made when he is to receive Ordination, and to be plac'd in his Bilhoprick, whether he be grave, faithful, decent; whether he hath a grave and faithful Wife, or has formerly had fuch a one; whether he hath educated his Coundren piously, and has brought Eph. vi. 4. them up in the Nurture and Admonition of the Lord; whether his Domefticks do fear and reverence him, and are all obedient to him; for ifthofe who are immediately about him for worldly Concerns are feditious and difobedient, how will others, not of his

[merged small][merged small][ocr errors]

2

2.2

اد

с

CETON NOR AUTON Uπήκοοι πούτες εἰσὶν αὐ· τῳ εἰ δ' οἱ καὶ σάρκα droi aurs, wegs auτὸν ςασιάζεσι δ' ἀπεί son, was bi w s

2

[ocr errors]

sixías

οικίας αὐτῷ ἴδιοι γμό. Family, when they are under
Mysor autys UnoTay- his Management, become o-'
μίγιοι αὐτῷ ὑποταγή
bedient to him?

σονται ;

Δοκιμαζέσω εν, εἰ

[ocr errors]

*

21

Let Examination also be III.

Levit. xxi.

17, &c.

215.

aucunes 631 Wes Bi- made whether he be unblameTixas geias. Teearable as to the Concerns of this Life. For it is written,' Search diligently for all the Faults of him who is to be ordain'd for the Priesthood: On** Pag. dopyNTQ ok ne which account let him alfo Gpia Opany peori. be void of Anger; for Wif μες' ἀπόλλυσιν. Ἔξω dom fays, Anger deftroys even Prov. xv L'awa xv, abávau- the Prudent. Let him alfo, 1. lxx. 。Q, aja tinkxos ok be merciful, of a generous Legs nee Q Eve and loving Temper. For our λέγο TW VWOODTRY TATES, Lord fays, By this fhall all Joh. xii. γνώσονται πάντες, ὅν ἐμοὶ μαθηταί ἐξ, Men know that ye are my Difci 35. Eav ajaran hus. ples if ye love one another. "Esw & dμerado, Let him be alfo ready to give, Qin, 120εvos, a Lover of the Widow and imperixos, novos, the Stranger, ready to ferve, donu, detaique and minifter, and attend. TO, ada's I Mo Refolute in his Duty; and ὄντα ἄξιον πολήψεως. let him know who is the worthy of his Affift

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

mon

ance.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

'

by reafon of Sickness, or xhe, an indens u

[ocr errors]

the bringing up many Chil-
dren, or Infirmity of her
Hands, let him ftretch out
his Hand in Charity, rather
to this latter. But if any
one be in Want by Glutto.
ny, Drunkenness, or Idleness,
he does not deserve any Affi-
stance, or to be efteem'd a
Member of the Church of
God For the Scripture, And
fpeaking of fuch Perfons,

[ocr errors]

ea

τέτων φάσκεσ, τ Prov. xix. fays, The Slothful hideth his upúlasonvneist Hand in his Bofom, and is not sure wo † nýamov, ₺ able to bring it to his Mouth Swamy

24.

IV. S.

Prov.
XXII. 21.

Eeclef. again, And again, The Slug gard folds up his Hands, and eats his own Flefh. For every Drunkard and Whoremonger Shall come to Poverty, and every drowfie Perfon fhall be cloa thed with Tatters and Rags. And in another Paflage, If LXX. thou give thine Eyes to Drink ing and Cups, thou shalt afterwards walk more naked than the Houfe-top: For certainly Idlenefs is the Mother of Famine.

V.31%

[ocr errors]

auslu es soya aurỡ.
Kaj o O apge
weber más
περιέλαβεν τούς Xaeas
αὐτῇ, καὶ ἔφαγε τοὺς πάρα
nas auto. Пas 28
pedro, & moproné
T, Haxdios, & cv-
δύσεται 2 διεῤῥωγόπου
3 panion was
ns. Kai år amois.
'Eaves mas qranges
τὰς φιάλας
& ToTheLa Ja's TYS
opadμes of USECOF
πεπατησες γυμνότε

".

[ocr errors]

του. Ὡς ἀληθῶς δ μήτηρ 4 ἐςιν" ἡ ἀργία ξ λιμά

{ Nw. V. ↑ Neppnyuíra. V. 3 deeft. v. 2 deeft. V.

[ocr errors][merged small][merged small]

k

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

اود

[ocr errors]

2

A Bishop must be no Accepter of Perfons; he muft not fear any, nor bafely flatter a rich Man, neither overlook nor domineer over a poor Man. For, fays God to Mofes, Thou shalt not accept Levit.xixi the Perfon of the Rich, nor fhalt 15: thou pity a poor Man in his Caufe: For the fudgment is

Ex.xxiii.9.

the Lord's. And again, Thou Deut i. 179
fhalt with exact Justice follom xvi. 26.
that which is right. Let a
Bishop be frugal, and con-
tented with a little in his
Meat and Drink, that he
may
be ever in a fober Frame,
and difpos'd to inftruct and
admonish the Ignorant; and
let him not be coftly in his
Diet, a Pamperer of himself,
given to Pleasure, or fond of
Delicacies. Let him be pa-
tient and gentle in his Ad÷
monitions, well inftructed

15 peder & ** ad- himself, meditating in, and *** Pag
μελετῶν
Covor nuelangis Bi- diligently studying the Lord's 216.
βάρις, πολὺς ἐν διαδνώ Books, and reading thema
quiao, ira as ea- frequently, that fo he may
τεφὰς Ὀπιμελῶς ἑρμίωδύῃ, be able carefully to interpret
•μg soinus This weg- the Scriptures, expounding
・reeft. V. ・ al. zgood y mords 3 al. GoPHICROT
3 τροφὴ καὶ ποτὸς
Arnos. deeft. V.dantino's V.
Di

[ocr errors]

+ al.

the

[ocr errors]

the Gofpel in correfpondence ταις & τῷ νόμῳ δ διαδ with the Prophets, and with the Law ; and let the Expofitions from the Law and the Prophets correspond to the Gospel. For the Lord Joh.19. Jefus fays, Search the Scriptures, for they are those which is. teftify of me. And again, For Moles wrote of me. But above all, let him carefully diftinguifh between the original Law, and the Additional Precepts, and fhew which are the Laws for Believers, and which the Bonds for the Unbelievers, left any fhould soov, iva per les Twofall under thofe Bonds. Be πέσῃ τοῖς δεσμοῖς. Ἐπὶ careful therefore, Ο Bilhop, μελ ἐν ᾧ λόγω Ἐλάσκο· to ftudy the Word, that thou meiva i dusator Cos mayft be able to explain eve- πάντα καὶ λέξιν ἑρμη ry thing exactly, and that veiv", è ev moray thou mayft copioufly nou- didn Throws rgeous rish thy People with much 3qwn(s" & govor Doctrine, and enlighten them φωτισμὸν ὦ νόμο. Φω with the Light of the Law. τίτε γδ, φησίν ὁ Θεὸς, For God fays, Enlighten your saurois Ows yvwσews, felves with the Light of Know-ws ek naves. ledge, while we have yet Op. portunity

Hof.x. 12.

: deeft. V. ερμηνεύσης v. φωτίσης v.

cr

2

2

"E,

« السابقةمتابعة »