صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

2

[ocr errors]
[ocr errors]

2

είναι σε ο χρὴν ἐσὺν
χήν ἐδων * if he be an Unbeliever, or an
'amgos", à élings, h Heathen, he may have an oc-
Dj Ce onandanides cafion of Scandal, or of blaf-
Braopnunon eor,
Cu & Bainλnenou
dipεne wa Deç. Ova
jap qnor, Si & ☎ öore-
μα με βλασφημείται ἐν
Τοῖς ἔθνεσιν. εἰ ἢ πιss
υπάρχει σε ὁ ἀνὴρ, &
να καθήσεται. ὡς εἰδώς
τας γραφάς, εἰπεῖν &
pana caμssor &
риня
Ty copiqu. Kpearov
ginar Ev ipnμw,
yuvings yawawduse
μαχίμης. Αἱ ἐν
v
younes, & aides
#paоm + Drooε6dar
Erdeinvuade, eis be
plus & wegromny
SEWS, Y TUIS ONTO's
αιν, είτε γυναιξὶν, είτε

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Ανδράσι.

[ocr errors]

Kaj á

[blocks in formation]
[ocr errors]

pheming God, and thou be
Partaker of a Wo from God.
For, fays he, Wo to him by Ifa.L11.5.
whom my Name is blafphemed
among the Gentiles ; and left if
thy Husband be a Chriftian,
he be forced from his Know-
ledge of the Scriptures to
fay that which is written in
the Book of Wisdom, It is Prov,xx¿.
better to dwell in the Wilder- 19.
ness, than with a contentious
and an angry Woman. You
Wives therefore demonstrate
your Piety by your Mode-
fty and Meeknefs, in order
to their Converfion and Im-
provement in the Faith to all
without the Church, whe-
ther they be Women or Men.
And fince we have warn'd
you, and inftruded you brief-
ly, whom we do efteem our
Sifters, Daughters, and Mem-
bers, as being wife your
felves, perfevere all your lives

[blocks in formation]

οὗται αλοιδόρητοι 3 βία

Χαμένατε ἐκζητάτε in an unblameable Courfe of
Madnμara Divisoner, Life. Seek to know fuch

[ocr errors]

kinds of Learning whereby δ ̓ ὧν δυνήσεσθε τη τα

you may arrive at the Kingdom of our Lord, and pleafe him, and fo Reft fer ever and ever. Amen.

κρίς ἡμῶν ἐγγίσαι βα σιλείᾳ διαρέςως, και δια παύσεται εἰς τὰς αἰῶνας * αιώνων. Αμ

ΒΙΒΛΙΟΝ

ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

Περὶ ἐπισκόπων, πρεσβυτέρων, & διακόνων.

BOOK II.

SECT. V.

of Bilhops, Presbyters, and Deacons.

Ερὶ ἢ τῶν ἐ KOUT concerning Bi

[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]

fhops, we have

heard from our

Lord that a Pa

ἡμῶν, * ποιμία * for, who is to be ordain'da
καθισάμβυον Επίσκοπον Bilhop for the Churches in
εἰς τοὺς ἐκκλησίας by every Parifh, muft be un-
πάση παροικία, 2 δε" blameable, unreprovable,free
ὑπάρχειν ἀνέγκλητον, from all kinds of Wickedners
ἀνεπίληπτον, ανέπαφον common among Men, not
πάσης ἀδικίας ἀνθρώπων, under Fifty Years of Age ;
σὐκ ἔλα πον ἐτῶν πεντή- for fuch an one is in good
κοντα· ὅτι τρόπῳkri part paft Youthful Diforders,
πᾶς νωτερικος αζαξίας and the Slanders of the Hea
ο τις ἔξωθεν διαβολος then, as well as the Re
ἐκπεφευγὼς ὑπάρχει, proaches which are fome-

· ἔτως. ν. 35. δώρο 3 ὅτε.

**Pag 213.

times caft upon many Per- wes risk vær folda

fons by fome Falfe Brethren,
who do not confider the
Word of God in the Gospel,

Matth.xi. Whosoever speaketh an idle word

36.

[ocr errors]
[ocr errors]

fhall give an Account thereof i 1 Os av 2 to the Lord in the Day of 1.37. Judgment. And again, By thy

anon" pance apron, Soswot wei wire 26201 Words thou shalt be justified, wei❤ čvů μépa xeíand by thy words thou shalt be dews. Kaj zádi 'Ex condemned. Let him theres régur os dixaiwefore be well inftruded and θήσῃ, ἐ ἐκ 7 λόγων σε skilful in the Word ; and of καταδικαθήσῃ. Εσω competent Age, But if in a 3. πεπαιδευμέν fmall Parish one advanc'd inμμTEIP & 2028, Years is not to be found, let καθήκων τῇ ἡλικία. fome younger Perfon, who Ei 3 & av Panic has a good Report among unp

his Neighbours, and is cenas ry gove fleem'd by them worthy of μη βρίσκεται μαμαρία the Office of a Bifhop; who puvod + Cuhas carry'd himfelf from his νόντων αὐτῷ, ὡς ἄξια Youth with Meeknels and λισκοπής, τα νεό Regularity, like a much el- m, & @pḍúnk & der Perfon; after Examinati- ražia jreas on, and a general good Re- u Sommades, Pag. port, be Ordain'd in Peace. e LOD TOY TOLSTOY" 214. For Solomon at twelve Years Hapтupatay, **xαli3 King of Age was King of Ifrael, and saw an ephun. Kaj Tofah at Eight Years of Age ; Σολομών δώδεκα

4

12. LXX.

King.

XXII. I.

V.

~ 6

τον έτων

καθι

εἰρημένον. Τ. · είπη. V. 3 εἰ δυνατόν. τ. τα 3 αγράμματος, 2 V. dna' ur. "my copòs

[ocr errors]

των ὅτως. ν.

Karasaðūrau, véos Dy ong v. • war

της Ἰσραὴλ ἐβασι-
λόυσε, ο Ἰωσίας ἐν δι
καιοσύνῃ ὀκτὼ ἐτῶν ἐ-
βασίλευσεν ὁμοίως
Ο Ιωας ἁπλὰ ἐτῶν ἦρξε
το λαϊ. Ὥς εν *
νές, αλλὰ προθ

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ήσυχα κ λέγι &
Θ.
το Ἠσαΐς κύρι® ὁ
Θεός. Ἐπὶ τίνα
βλέψω, ή ότι *
ταπεινὸν καὶ ἡσύχιον
και τρέμοντα με τες λό
γεις παπαριές, ομοίως
ὲ ἐν τῷ δαδγελίῳ -
στο Μακάριοι οἱ πρᾳ
δες ὅτι αὐτοὶ κληρονο-
μήσεσι * γῆν. Ἔσω 2 3"
ὲ ἐλεήμων· ὅτι πάλιν
εἴρηται Μακάριοι οἱ
λεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεγ-
θήσονται 3 Γινέπω ἢ &
Εσωείδης, πάσης κάτ

4 King.

reign'd righteoufly, and in 2 Chron.
like manner foam govern'd **
the People at Seven Years of x1, 3, 4.
Age: Wherefore although the
Perfon be young, let him be
meek, gentle, and quiet. For
the Lord God fays by Efaias, Ifa. LXVI.
Upon whom will I look but up. 2.
on him who is humble and quiet,
and always trembles at my words?
In like manner it is in the
Gofpel alfo, Blefed
Blessed are the
Meek, for they thali inherit the
Earth. Let him allo be mer-
ciful; for it is faid, Blefed v. 7.
are the Merciful, for they Thall
obtain Mercy. Let him allo
be one of a good Confcience,
purify'd from all Evil, and
Wickednels, and Unrighte
ouinels. For tis faid again,
Blefed are the Pure in Heart, v.8.
for they had fee God.

κίας & πινηρίας καὶ ἀδικίας κεκαθαρισμού, ὅτι πάλιν
εἴρηται Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ

Θεόν όψον του

Ἔξω ἂν & νηφάλιο,

σώφρων, κόσμια, - ber, prudent, decent, firm,

[ocr errors][merged small]

I

2

Matt, v.5.

Let him therefore be fo- II.

ftable, not given to Wine,

no Striker, but Gentle ; not

[ocr errors]

· πραύν. Υ. - ν. V. 3' σω ν α ειρηνοποιὸς ὅτι πάλιν λέγει, μας κεροι οἱ εἰρηνοποιοι, ὅτι αὐτοὶ, εοὶ θεῖ κληθήσονται. Τα

« السابقةمتابعة »