صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

ive as i dong edor
είναι
'ämgos", à ébrings, uh
Há Ce oxavdanides
Brgopnμnon eor,
Cuanλnenou
dipεOne wa Ew. Ova
jap ona, si & ☎ ör-
μάμε βλασφημεῖται ἐν
Τοῖς ἔθνεσιν. εἰ ἢ πισὸς
ὑπάρχς σε ὁ ἀνὴρ, ἀ-
να κασήσεται. ὡς εἰδὼς
τοὺς γραφάς, ἀπεῖν 3
pana caμpsov v
Tη copic. Kpasov
τη σοφία.

2

if he be an Unbeliever, or an
Heathen, he may have an oc-
cafion of Scandal, or of blaf-
pheming God, and thou be
Partaker of a Wo from God.
For, fays he, Wo to him by Ifa.111.5,
whom my Name is blafphemed
among the Gentiles ; and left if
thy Husband be a Chriftian,
he be forced from his Know-
ledge of the Scriptures to
fay that which is written in
the Book of Wisdom, It is Prov, xxi.
better to dwell in the Wilder- 19.

οῖκεν åv spúμw, in μness, than with a contentious

Juwings www dus è
μαχίμης.
Maxiums. Ai Ev yu
vanes, & aides
προόπτου θεοσέβλαν
Erdeinvue, eis me
φω ¢ προτροπὴν πί
SEWS, Y TUIS ONTO's
σιν, εἴτε γαιξὶν, επε
dideán. Kaj &
ὀλίγων να θετήσομτες
παιδούσαμ
Taid doaμfu unas, a
SEX Pai & DugaTÉPES
δελφαί πυγατέρες
Man SM
μέλη ἡμῶν ὡς

and an angry Woman. You Wives therefore demonstrate your Piety by your Modefty and Meekneis, in order to their Converfion and Improvement in the Faith to all without the Church, whether they be Women or Men. And fince we have warn'd you, and inftructed you briefly, whom we do esteem our Sifters, Daughters, and Memws Copabers, as being wife your αὗται αλοιδόρητοι ὦ βία felves,perfevere all your lives Αλαμάνατε ἐκζητείτε in an unblameable Courfe of Manyara zivisonev, Life. Seek to know fuch

[ocr errors]
[ocr errors]

τη

kinds of Learning whereby δ ̓ ὧν δεήσεσθε τῇ τ you may arrive at the Kingdom of our Lord, and pleafe him, and fo Reft fer ever and ever. Amen.

κυρίε ἡμῶν ἐδγίσαι βασιλείᾳ δ'αρέσως, καὶ δια παύσεται εἰς τὰς αἰῶνας * αἰώνων. Ἀμμών

ΒΙΒΛΙΟΝ

ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

Περὶ ἐπισκόπων, πρεσβυτέρων, & διακόνων.

ΒΟΟΚ II.

SECT. V.

of Bifhops, Presbyters, and Deacons.

Ερὶ ἢ τῶν

I

B

UT concerning Bi-
thops, we have
heard from our

πισκοπών, η κέσαμίλο που ρα η κυρία κυρίως το Lord that a Pa ἡμῶν, * ποιμλύα * ftor, who is to be ordain da καθισάμβυον Ἐπίσκοπον Bilhop for the Churches in εἰς τοὺς ἐκκλησίας όν every Parifh, muft be unπάσῃ παροικία, 2 δεν blameable, unreprovable, free ὑπάρχειν ἀνέκλητον, from all kinds of Wickednefs ἀνεπίληπον, ἀνέπαφον common among Men, not πάσης ἀδικίας ἀνθρώπων, under Fifty Years of Age ; σὐκ ἔλαττον ἐτῶν πεντή- for fuch an one is in good κοντα· 3ὅτι τρόπῳκνὶ part paft Youthful Diforders, πᾶς νωτερικὰς ἀταξίας and the Slanders of the Hea@ τὰς ἔξωθεν διαβολάς then, as well as the Re ἐκπεφυγὼς ὑπάρχει, proaches which are fome

[ocr errors][merged small][merged small]

Pagi 213.

36.

[ocr errors]

times caft upon many Per- wes rais kevær foldfons by fome Falfe Brethren, who do not confider the Word of God in the Gospel, Math,xú. Whosoever speaketh an idle word Shall give an Account thereof to the Lord in the Day of 1.37. Judgment. And again, By thy Words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. Let him there. fore be well inftructed and

[ocr errors]

aws. Kaj

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

'Ex

Réger os dixac

θήσῃ, @ ἐκ λόγων σε

r

3 πεπαιδευμένο

skilful in the Word; and of xaradina@non. "Esw
competent Age, But if in a
fmall Parish one advanc'd in TTIP & 2028,
Years is not to be found, let xaðńnar Tỷ sλinia.
fome younger Perfon, who Ei 3 år pornici
has a good Report among up

non we
his Neighbours, and is cenas Tol gove
fteemd by them worthy of με βρίσκεται μιμαρίυ-
the Office of a Bifhop; who pavod Cu-
has carry'd himfelf from his
Youth with Meekness and
Regularity, like a much el-
der Perfon; after Examinati-
on, and a general good Re-
**Pag. port, be Ordain'd in Peace.
214. **nαli-
For Solomon at twelve Years

[blocks in formation]

King of Age was King of Ifrael, and f King. fofiah at Eight Years of Age

XXII. I.

2

νόντων αὐτῷ, ὡς ἄξι
norms, Naveo-
m, in @pausk
ražia jreas hd-
Sommateis
ο ποιόπων
μαρτυρείται, καθι
saw cv apkin. Kaj
η Σολομών δώδεκα -

[ocr errors]
[ocr errors]

2 6

· εἰρημένον. V. * ἔπη. V. 3 ε δυνατόν. ν. ε καὶ ἀγράμματος, max ur. 5 my copòs eis śmianomár ngrasadūra, ráos Sy ong v. · wáv TWY YTS. V.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

2

[ocr errors]

της Ε Ἰσραὴλ ἐβασί· λουσε, @ Ἰωσίας ἐν δι' καιοσύνῃ ὀκτὼ ἐτῶν ἐβασίλευσεν ὁμοίως * ὦ Ἰωαὶς ἐπα ἐτῶν ἦρξε το λαῦ. Ὥσε εἰ καὶ νέΘ', ἀλλὰ πρᾷΘ. Αρχέτω, δῆλός τε και ἡσύχησε ὅτι λέγω δg το Ησαΐα κύριε ὁ Θεός. Ἐπὶ τίνα όπ βλέψω, ἀλλ ̓ ἢ Ἐπὶ ¥ · ταπεινὸν καὶ ἡσύχιον καὶ τρέμοντα με τὰς λό· γες απομός; ὁμοίως ᾧ ἐν τῷ διαδγελίῳ στο Μακάριοι οἱ πρᾳ ειες ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσαι * γῆν. Ἔσω 2.5" ᾧ ἐλεήμων: ὅτι πάλιν εἴρηται ̇ Μακάριοι οἱ λεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται 3. Γινέπω ; @ δυσω είδη, πάσης και

[ocr errors]

4 King.

reign’d righteoufly, and in 2 Chron. like manner fuafh govern’d *** the People at Seven Years of xi, 3, 4 Age:Wherefore although the Perfon be young, let him be meek, gentle, and quiet. For

2.

[ocr errors]

Matt, v.5.

the Lord God fays by Efaias, Ifa. Lxvi. Upon whom will I look but up-2 on him who is humble and quiet, andalmaystrembles at my words? In like manner it is in the Gofpel alfo, Bleed are the Meek, for they hall inherit the Earth. Let him alfo be merciful; for it is faid, Blefed v. 7. are the Merciful, for they hall obtain Mercy. Let him alfo be one of a good Confcience, purifyd from all Evil, and Wickednefs, and Unrighteoufnèfs. For tis faid again, BleJed are the Pure in Heart, v. 8. for they hall fee God

2

κίας ὦ πονηρίας καὶ ἀδικίας κεκαθαρισμός· ὅτι πάλιν εἴρηται Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ Θεόν όψα του.

Ἔσω ἦν & νηφάλια Let him therefore be fo- II. σώφρων, κόσμια, du- ber, prudent, decent, firm, καθής, ατάραχα μὴ ftable, not given to Wine, πάροιντο; μὴ πλήκ no Striker, but Gentle ; not

I

25 Tegur. V. 2. V. 3 νάσω 3 καὶ ερημοποιὸς ὅτι πάλιν λέγε, μα καροι οἱ εἰρηνοποιοι, ὅτι αὐτοὶ, εοὶ θεῷ κληθήσονται, τα

[ocr errors]
« السابقةمتابعة »