صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

ὅπως ὁ φιλάνθρωr

[ocr errors]

them up by thy Power. Bow
down your Heads, ye Ener-
gumens, and receive the
Bleilings and let the Bilhop
add this Prayer, and fay,

Θεός, κα Χρις -
Καμήση τοῖς ἀκαθάρτοις
Ο πονηροῖς πνεύμασι,
ὲ ῥύσηται τὰς αὐτο' -
κέτας ἀπὸ το άλλο
τις καταδικαστείας ο Όλιβ μήσος των λεγεώνι πρ
δαιμόνων, ο τ αρχειάκῳ Δαβόλῳ, Επιτιμήσῃ αὐ
τις @ να τοῖς Σποςαταις ἡ εὐσεβείας, « ῥύσητη τα ἐ-
αυτά πλάσματα Στὸ τ ἐνεργείας αὐτο, « καθαρίσῃ αὐτο
2 μετά πολλῆς σοφίας ἐποίησεν ἔτι ἐντενῶς ὑπὸ αὐτῶν
δεηθώμεν σῶσον ἢ ἀνάςησον αὐτὲς ὁ Θεὸς, ἐν τῇ διάμε
σε κλίνατε οἱ ἐνεργέμθμοι, ἢ εὐλογεῖπε. @ ὁ ἐπί-
σκοπΘ. ἐποχέπω, λέγων.

~

Ὁτὸν ἰσχυρὸν δείσας, ἢ πάντα τα σκεύη αὐτο διαρπάσας· ὁ δὲς ἡμῖν ἐξεσίαν ἐπάνω ὄψεων και σκορπίων πάτῶν, ἡ ἐπὶ πᾶσιμ * διμύαμιν δ' έχθρε δ * ἀνθρωποκτόνον ἔφιν, δεσμώτην του αδές μῖν, ὡς ερεθίον παιδίοις· ὃν παύτα φείτε 13 και τρέμη, από το σώπα δικάμεως σε ὁ ρήξας αὐτὸν ὡς ἀτρα πως ξερανε εἰς γl,

2

2

29.

Luk.x.19

Thou, who haft bound the vi. Atrong Man, and fpoil'd all Marc. xi. that was in his Houle, who haft given us Power over Serpents and Scorpions to tread upon them, and upon all the Power of the Enemy; who haft deliver'd the Serpent, that Murderer of Men, bound to us; as a Sparrow to Children, whom all things Job xl. 14 dread, and tremble before the LXX Face of thy Power; who haft caft him down as Lightening from Heaven to Earth; not

Luk x. 18.

· οἰκέτας. V.

[ocr errors]
[ocr errors]

I

ἀλήθεια

with a Fall from a Place, my phyμati,αbut from Honour to Dilho- λὰ ἀπὸ τμῆς εἰς ατι· nour, on account of his vo- uiav, di inéσlov av. luntary evil Difpofition, whofer nangvoidw· ? 1 T8" Pfal. cv.9, Look dries the Abyfes, and Briμμa Enegird àIfa. li. 10. Threatning melts the Moun- Cuorus, & aweinŃ tains, and whofe Truth remains Thud öpn, à ñ áλúbea Pf. xcvis. for ever; whom the Infants μ eis aiwra öv praife, and fucking Babes blefs, aive тà výma, ỳ Ifa.lxiv. I. whom Angels Ring Hymns to λογά τα θηλάζοντα, Pf.cxvi. 2. and adore; who lookeft upon öv iμvša è @egon wwwthe Earth, and makeft it trem- on äragi & Embréviii. 3 ble; who toucheft the Mountains, wv izle, xy and they/moke; who threatnest v AUTA TREμer. xcvi. 3. the Sea, and dryeft it up, and awróμQ Sópéwv, cii. 32. makeft all its Rivers as De Ti Coray & αfert, and the Clouds are the Nahi.4.3. Duft of his Feet; who walkeft mpon the Sea as upon the firm Job ix. 8. Ground; thou Only begotten God, the Son of the Great Father, rebuke these wicked Spirits, and deliver the Works of thy Hands from the Pow-daqus er of the adverfe Spirit: For to Thee is due Glory, Honour, and Worship, and by Thee to thy Father, in the Holy Spirit, for ever. Amen. And let the Deacon fay, Go eur ye Energumens. And af.

LXX.

1. v. deeft. V.

2

Tear Daráole, & Eneairov avrnu, say πάντας τες ποταμες aus" pns & εξερημι νεφέλα, κονιορτός της moder i welatŵv° È. i addons, w's &w'

ugrozins Aεè, μοναχής θεέ, μεγάλες πατρὸς μέ ἐπιτίμησον τοῖς πονη es moμgo, y płoc

~

рja vs xαew v C8 en ↑ To WoTeis πνεύματα ενεργείας ὅτι (οι δόξα, κμὴ

σέ

I

σέβας, και άσε το ter them, let him cry aloud,
& He or ruter
Ye that are to be illuminated
pray: Let all us the Faith-
ful carnefly pray for them,
that the Lord will vouchfafe,
that being initiated into the
Death of Chrift, they may
rife with him, and become
Partakers of his Kingdom,
and may be admitted to the
Communion of his Myfte-
ries; unite them to, num-
ber them among thole that
are faved in his holy
Church : Save them, and
raife them up by thy Grace :
And being fealed to God
through his Chrift, let them
bow down their Heads, and
receive this Blefiing from the

σῷ πατρὶ, ἐν ἁγίῳ
πνεύματι, εἰς τὰς αἰῶ
νας· ἀμω. καὶ ὁ Kg.
κονος λεγέτω προέλ-
θετε" οἱ ἐνεργέμμοι @
μετ' αυτός, προσφωνεί
το δύξανε οι φωπ-
ζόμθυοι. ἐκτενῶς οἱ πι-
50ὶ πάντες ὑπερ αὐτῶν
του ακαλεσωμής, όπως
ὁ κύρια καταξιώση
αυτός μυηθέντας εἰς
το Χριςός θάνατον
συναναςήναι αυτῷ, &
μετοχες μέσα βα-
αλείας αυτό, και και.
νωνός τη μυτηρίων
αυτό, ἑνώση και συγ-
καταλέξη αυτός με
Ας σωζομθύων ἐν τῇ Bithop.
ἁγίᾳ ἀπὸ ἐκκλησία.

2

σῶσον ἢ ἀνάςησον αὐτὸς ἐν τῇ σῇ γαρίτι. κατασφρα γισάμνοι τῷ Θεῷ διὰ τὸ Χρισον αυτό, κλίναντες αλο γείπωσαν τὰ τὸ ἐπισκόπε τήδε * ευλογίαν.

2

**Οπρο ειπών διὰ την αγίων σε οροφης τῶν τοῖς μυεμλύοις λέσασθε, καθαροί για νεπε καὶ γὰ τὸ Χe

VIII.

*** Pag.

395.

Thou who hast former ly faid by thy Prophets to thole, that be initiated, Wall ta 16. ye, become clean ; and haft appointed Spiritual Regenerati

Η πεισέλθετε. ν, ο ἔτι ἐκτενῶς ὑπὲρ αὐτῶν δεηθώμῳ. V.

on

tfa. 1.

[ocr errors]

6 T'es Batti Conques, diagnoov aures, è αγίασον, και το ασκδύα cov džius quéaday & Tidak uns C& Swpeas, è ↑ áñndivñs odias, is wideματικών σε μυτηρίων,

on by Christ, do thou now VON DETIOUS THE allo look down upon there πνευμgknt αναλύτη that are baptiz'd, and blefs σιν αὐτὸς ἢ να ἔπιδε them, and fanctifie them, and prepare them that they may become worthy of thy Spiritual Gift, and of the true Adoption, of thy fpiritual Myfteries, of being gathered to gether with thofe that are faved through Chrift our Saviour; by whom Glory, Honour, and Worship be to Thee, in the Holy Ghoft, for ever. Amen. And let the Deacon fay, Go our ye that are preparing for Illumina tion. And after that let him proclaim, Ye Penitents pray; let us all carnefly pray for our Brethren in the State of Penance; that God, the Lover of Compafion, will thew them the Way of Repentance, and accept their Return and Rom. xvi. their Confeffion, and bruise Satan under their Feet fuddenly, and redeem them from the Snare of the Devil, and the Ill. ufage of the Demons, and free them from every

20,

· ἡμῶν. V.

[ocr errors]

ΟΙ

res Cazorfúcur oway wyrs, Ya Xergy To Owтp nsi & Goi sóça, kμὴ καὶ σέβας, ἐν ἁγίῳ πνεύματι, εἰς τὰς αἰῶ νας. ἀμω. @ λεγέτω axovO TEVÉNDEοἱ φωτιζόμθυοι. το το κηρυλλέτω cαade oi cv Ty μzτανοίᾳ. ἐκτενῶς πάνε ν μετα void adenour Bynaλéowμ•özas ò qıλοικτίρμων Θεὸς ὑποday aurois ódor μeμε τανοίας προσδέξηται αὐτῶν ἢ παλινῳδίαν Togo,

τις υ

2

[ocr errors]

2

τα που

Coureit? + Σardpav unlawful Word, and every ὑπὸ τῆς πόδας αὐτῶν abfurd Pradice and wicked ἐν τάχι και λυτρώση. Thought; forgive them all TOY AUTES TO IT their Öffences, both voluntavid☺ rõ dabónry and involuntary, and blot Col.ii. 13, ↑ empéias Tfs daing out that Hand-writing which 4. væv, xéλntay aυres is against them, and write Phil.iv, 3. από πολυπός αθεμίτε them in the Book of Life: 278, è TÁONS ÁTÚT's Cleanse them from all Filthi-2 Cor, wearews, ¢ Torneas nefs of Flesh and Spirit, and ἐννοίας συγχωρήσῃ ἢ refiore and unice them to his αὐτοῖς πάντα τὰ πα- holy Flock : For, He knoweth Cañiμala aútív, Tá our Frame; for, Who can glory Prov.xx.9. 28 inéa è тa ansara, that he has a clean Heart? ← Kanály Ingr And who can boldly fay, that AUTWY XHereagov, he is pure from Sin? For we καὶ ἐγράψεται αὐτὲς e are all among the BlameBibλw (was nadap worthy. Let us ftill pray ἢ αὐτὸς ἀπὸ παντὸς με- for them more carneftly; for λυσμό Gρκός & πνδύ- there is Joy in Heaven over μato, è Erwon av one Sinner that repenteth, that τις υποκατατήσεις εἰς being converted from every 7 aziav QUTY moi- evil Work, they may be μνίω κ αυτός γινώ- join'd to all good Practice:

ond to maoμa nμ. That God, the Lover of

πλάσμα

[ocr errors][subsumed]

XV.7.

[blocks in formation]
« السابقةمتابعة »