صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

* ἀνάγνωσιν ὦ νόμῳ καὶ * προφητῶν τῶν τε ὄπι ςυλῶν ἡμῶν καὶ τῆς πρά ξεων & τῶν αδγελίων, ἀσπασω ὁ χειροτονή θεὶς ἢ ἐκκλησίαν λέξων.

ο

Prophets, and our Epiftles, κυρίω φιλήματι. ¢ μ'
and Adts, and the Gofpels,
let him that is Ordain'd fa-
lute the Church, faying, The
Grace of our Lord Jefus Chrift,
the Love of God and the Fa.
ther, and the Fellowfhip of
the Holy Ghoft be with you all; η
all; ή χάρες & κύριε ἡμῶν
and let them all anfver, Ἰησέ Χρις, ἡ ἀγάπη
And with thy Spirit ; and after Θεῷ καὶ πατρὸς καὶ ἡ κοινώς
thefe Words let him fpeak
to the People the Words of
Exhortation,and when he has
ended his Word of Dodtrine,

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

.

νία 8 αγίε πνόύματα, με' πάντων ὑμῶν πολύ 7ες ἀποκρινέδωσαν ¢ it' τα πνεύματος σε καὶ με την πρόσρησιν, προσ λαλησάτω τῷ λαῷ λό γες παρακλήσεως, πληρώσαντα ἀπὸ τ * διδασκαλίας λόγον [[φημὶ ἐγὼ ̓Ανδρέας ὁ ἀδελφὸς Πέτρε}] ἀναsάντων ἁπάντων ὁ διάτον Θν, ἐφ' ὑψηλᾶ τινὸς ανελθὼν κρυτζέτω μή us * ἀκροωμγύων. μή ks τῶν ἀπίςων. καὶ ἦσυ· χίας ηλυομβύης λεγέτω.

** Εὔξαδε οἱ κα τηχέμλυοι πάντες οἱ msοὶ καὶ άνοιαν ὑ 'υπς αυτῶν. προσδυχέ· πώσαν, λέγοντες κύριε ἐλέησον. διακονείτω ἢ

υπερ

[ocr errors]

Top avπwv, Nézwv". ers for them, faying, Let us ὑπὸ τῶν κατηχεμλύων all pray unto God for the πάντες 2 τὸν Θεὸν πα- Catechumens, that He that is good, He that is the Lo

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ajados, pinarleguros, ver of Mankind, will merφιλάνθρωπος συμφυῶς εισακέσῃ 3 cifully hear their Prayers and Des δεήσεων αυτῶν ὲ τῶν their Supplications, and fo Synλńœwv, »ỳ wego accept their Petitions, as to δεξάμυθο αυτῶν * i affift them, and give them κεσίαν δύ λάβηται ἀu thole Defires of their Hearts τῶν, καὶ δῷ αὐτοῖς τα which are for their Advanαἰτήματα τῶν καρδιῶν tage, and reveal to them the αυτῶν πρὸς δ' συμφέ- Gofpel of his Chrift, give τον, αποκαλύψῃ αὐτοῖς them Illumination and Un δ αΓγέλιον * Χρισğ derftanding, inftruct then in αὐτῷ, φωτίσῃ αὐτὸς & the Knowledge of God, teach συνετίσῃ, παιδούσῃ αὐ them his Commands and his TES 7 DEOgvworav, d- Ordinances, implant in them dağņ autés li was his holy and faving Fear, open Mala auTô xý Tád the Ears of their Hearts, that nawwuata, Trataqu- they may exercise themselves τεύσῃ ἐν αὐτοῖς + ἀγ in his Law Day and Night ; νὸν αὐτῇ ἐ σωτήριον ftrengthen them in Piety,unite φόβον, ανοίξῃ τὰ ὦ. them to, and number them τα τῶν καρδιῶν αὐτῶν with his holy Flock ; vouche πρὸς δ ἐν τῷ νόμῳ fafe them the Laver of Reauto nalazivεary - generation, and the Garment μeas & VUXTs, Be of Incorruption, which is the βαιώσῃ ἢ αὐτὲς ἐν τῇ true Life, and deliver them Golda, in won - from all Ungodliness, and καταριθμήσῃ αὐτὸς ᾧ give no place to the Adver

2

[ocr errors]

I defunt. in Tevās. V.

2

[blocks in formation]

vi. 16. Pfal.cxx.8

ση

[ocr errors]

σας, ἐνδύματος τ' αφ·
Sapaias, & ortus di
Cwns, púonray ̈ αVIE
πάσης ασεβείας, καὶ μὴ
δῷ τόπον τῷ ἀλλοτρίω
xal autor, navaei-
σῃ ἢ αὐτὸς από παντός
μολυσμός σαρκός και
πνούματα, ἐνοικήσῃ
τε ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπε-
eraron y & Xer
8 auto, dinoynay
as edes autor è
is é§ódus, È nateu-
θεη αὐτοῖς τοὺ προκεί.
sua eis douμgier.
ἔτι ἐκτενῶς ὑπὸ αὐτῶν
ἱκετεύσωμμ. ἵνα ἀφέ
σεως τυχόντες * πλημ·
μελλημάτων από τ
μνήσεως, ἀξιωθῶσι τῶν
dyiwr museiwv,

2 Cor. vii. fary against them, and Cleanfe avių auto moviç, thom from all Filihinefs of Fleh καταξιώσας αὐτές τ and Spirit, and dwell in them, arp ↑ waλisyeve. and walk in them, by his Chrift; Bless their Goings-out, and their Comings-in, and order their Affairs for their Good. Let us ftill earneftly put up our Supplications for ihem, that they may obtain the Forgivencis of their Tranfgreffions by their Ad. million,and fo maybethought worthy of the holy Myfte ries, and of conflant Communion with the Saints. Rife up, ye Catechumens, beg for your felves the Peace of God, through his Chrift, a peaceable Day, and free from Sin, and the like for the whole time of your Life, and Chriftian Ends ofit; a compaffionate and merciful God; and the Forgiveness of your Tranfgreffions. Dedi· μὴ τῶν ἁγίων 2/g cate your felves to the only Unbegotten God, through his Christ. Bow down your Heads, and receive the Bleifing But at the naming of

your

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

gvis.egripeade of nam7 cipluie To e da Xessauaimrade, a plainti ' ἡμέραν καὶ διαμάρτη

του

τον καὶ πάντα τ χρόνον. every one by the Deacon,

2

(wñsiμäv, gisava -
μῶν τὰ τέλη, ἵλεων καὶ
σύμη - Θεὸν, ἄφεσιν
πλημμελημάτων, Eu
τὰς τοῦ μόνῳ ἀγγυνήτῳ
Oεw Ho To Xe
aurs Diy Deae. whi-
νατε, è d'roya.
ἐφ' ἑκάτῳ ἢ τότων ὧν
• YgnovR wcoop-
νε, ὡς προείπομ, λε·
Jerw o zαds. nverε
ἐλέησον ᾧ πρὸ πάν-
των του παιδία, κλι.
νόντων ἢ αὐτῶν τοὺς
κεφαλάς, Ευλογεί το αὖ-
τὰς ὁ χειροτονηθεὶς ἐ
πίσκοπος οὐλογίαν τοι-
ἀνδε ὁ Θεὸς ὁ πόντο-
neάoup, i difpuntos
a weja, o μýva
AniDivòs Dεòs, & Oeds
TaTng To Xergy C
This yo 08,
1 Θεός" το παρακλήτε,
& Twv öλwv ner
Yo Xero didaona
Aus T'es Mantas 6

as we faid before, let the People fay, Lord have mercy upon him, and let the Children say it firft. And as they have bowed down their Heads, let the Bishop who is newly Ordain'd, bless them with this Bleffing; O God Almighty, Unbegotten and Inacceffible who only art the True God, the God and Father of thy Chrift, thy Only begotten Son; the God of the Comforter, and Lord of the whole World; who by Chrift didit appoint thy Difciples to be Teachers for theTeaching of Piety, do thou now alfo look down upon thy Servants, who are catechiz'd in the Gospel of thy Chrift, and give them a new Heart, and renew a right Spirit in their inward Parts, that Pfal.1.12. they may both know and do thy Will with full purpofe of Heart, and with a willing Soul. Vouchfafe them shows wey's Manavan holy Admission, and unite δυσεβείας ̇ αὐτὸς ὢ νῷ them to thy holy Church,

ο

&

Η προβολείς. V.

[ocr errors]
[ocr errors]

1

1

and

και

2

**

and make them Partakers of ἔπιδε ἐπὶ τὰς δέλες 08, thy holy Myfteries, through τὲς κατηχομλύες δ' εὖς Chrift, who is our Hope, afganiov tõ Xeiçõ osy and who died for them ; by ¢ δὸς αὐτοῖς καρδίαν ***Pag whom Glory and Worship xvir. ỳ * * πνεῦμα 394. be given to Thee in the Holy εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς Spirit for ever, Amen. And rýmis autŵr, wey's after this, let the Deacon & eidévoy ý mosev ☎ fay, Go out ye Catechumens in θήλημά σε, ἐν καρPeace; and after they are dia mλńps & Tuxn De gone out, let him fay, Ye son natakiwoor auEnergumens afflicted with un- τός τ αγίας μυήσεως, clean Spirits, pray, and let wooD AUTHS TH x ἕνωσον us all earnestly pray for them, ayia C curλnáq, è that God, the Lover of Man μετόχες ποίησον τῶν kind, will by Chrift rebuke dev museiwv, a the unclean and wicked Spi-Xes, & inwid ἐλπίδα rits, and deliver his Suppli- @", autŵV cants from the Dominion of anoJavi di & Col the Adverfary. He that redža à 3 débas av δόξα σέβας αν Marv 9 buk'd the Legion of Demons, ἁγίῳ πνεύματι, εἰς τὰς Zach.iii.2 and the Prince cf Wicked- αἰῶνας. ἀμλύ. @ με nefs, the Devil, may He even now rebuke thefe Apofiates from Piety, and deliver his own Workmanship from his : Power, and cleanfe thote Creatures which he has made with great Wifdom. Let us ftill pray earneftly for them ; Save them, O God, and raise

[ocr errors]

~

TOTO : Nanov@ λεγέτω προέλθετε οἱ κατηχέμλυοι, ἐν εἰρτώῃ. TENDED AUτὲς, λεγέτω εὔξασε οἱ ὀνεργέμμοι ὑπὸ πνδυμάτων ἀκαθάρ των. ἐκτενῶς πάντες

avräv Sent wμfs.

ὅπως

1

« السابقةمتابعة »