صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

LEGE LIBR 12 V

Primitive Chriftianity Reviv'd.

VOLUME II.

THE

CONSTITUTIONS

OF THE

Holy APOSTLES,

BY

CLEMENT:

IN

Greek and English;

WITH THE

Various Readings from all the Manufcripts.

Publish'd by WILLIAM WHISTON, M. A

Καὶ ἠνοίγη ὁ ναὸς ᾧ Θεῷ ἐν ᾧ ἐρανῷ, καὶ ὤφθη
ή κίβωτα καθήκης ἀυτῷ ἐν ῷ ναῷ ἀπό.
Apoc. XI. 19.

LONDON:

Printed for the Author; and are to be Sold by the Book
fellers of London and Westminster. MDCCXI.

[merged small][ocr errors]

Moft Excellent Majesty

O F

ANNE,

QUEEN of

Great Britain, France, and Ireland,

THE

Victorious CONQUEROR of the Grand Oppreffor; The Great SUPPORTER of the Proteftant Religion; and, The Shining ORNAMENT of the Church of England;

This Catholick Doctrine, and these CONSTITUTIONS of the Holy Apostles, the Unerring Rule of that Chriftian Faith, whereof Her Majefty is the Glorious DEFENDER, are moft Humbly Dedicated by

[blocks in formation]

ΚΕΦΑΛΑΙΑ,

το πρώτο βιβλίο 83 εξαπαγῶν ἀποφολικῶν.

THE CONTENTS

of the First Book of the Apoftolical Constitutions.

*· Περὶ πλεονεξίας.

β'. Περὶτε μὴ ἀνθυβείζειν, ἢ ἀμύνασαι ἢ ἀδικῶν

τα.

γ. Περὶ καλλωπισμό, καὶ ἐκαθεν ἁμαρτίας.

δ'. Οτι καὶ δεῖ περιεργάζε

Chap. I. Concerning Covetous

II That we ought not to return

Injuries, nor revenge our felves on him that does us wrong.

III. Concerning the Adornment of our felves, and the Sin which arifes from thence.

IV. That we ought not to be over

και του κακῶς ζῶντας, ἀλλὰ curious about III.Livers, but to be

τῳ οἰκείῳ ἔργῳ χολάζειν.

ε. Ποῖα εγραφῆς βιβλία δὲν ἀναγινώσκειν.

ς'. Περὶ τῇ ἀπέχεται πάνω των εδέξωθεν βιβλίων.

ζ'. Περὶ γυναικὸς φαύλης.

ή. Περὶ ὑποταγῆς γυμ· κὸς πρὸς ἄνδρα και φιλάνδρας καὶ σώφρονΘ. θ'. Περὶ τὰ μὴ συλλέγεται γυναῖκα ἀνδράσιν 1 Περί μαχίμι καὶ χλω. απόδος γυναικός.

intent upon our own proper Employment.

V. What Books of Scripture we ought to read.

VI. That we ought to abstain from all the Books of those that are out of the Church.

VII. Concerning a naughty Wo

[blocks in formation]
« السابقةمتابعة »