صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors]

Beang, STE I Oveney Food, nor the Nocturnal Pol

[ocr errors]

μάς", μιᾶναι διαται
dis fuxke
μόνη ασέβεια
Mun débaα 27" es
Dεov, è

avoμía,

3

اد

"

eis & manciov adina
Réza Snaprayn,
λέγω δὴ ἁρπαγὴ,
βία, ἢ ἄ τι ἐνδυτίον
& auro Singloomuns,
αυτῇ δικαιοσμύης,
Maxeia, in mopreia.
DED TO TALANTA we
sapiguos ampningla,

[ocr errors]

lution can defile the Soulof
Man; but only Impiety to
wards God, and Tranfgref-
fion, and Injustice towards
one's Neighbour; I mean Ra-
pine, Violence, or if there
be any thing contrary to his
Righteoufness, Adultery, or
Fornication. Wherefore, Be-
loved, avoid and efchew fuch
Obfervations, for they are

Qoligste ayam Toi" Ex- Heathenish. For we do not
alwing 28 ruszard

21

abominate a dead Man, as 2S & TROVENTA BIλu- do they, feeing we hope γδ' τεθνεῶτα βδέλυwóμenda, ws cnavor that he will live again: Nor ἐλπίζοντες αὐτὸν πάλιν do we hate lawful Mixture ; δγασιῶναι· ἔτε * νό- for 'tis their Pradice to be μιμον μίξιν κακίζομυ. wicked in fuch Inftances : jap auris For the Conjunction of Man зад ποιαῦτα ἀσεβεῖν Θεğ and Wife, if it be with 28 wwwμen, dude's Righteoufnefs, is agreeable γυναικὸς συνέλευσις - to the Mind of God. For νεται, ή με' δικαιοσύ. He that made them at the νης· ὁ ποιήσας γδ' ἀπ ̓ Beginning made them Male and άрxñs, äрœεv è - Female, and He bleffed them, 28 ETDincer Qures and faid, Increase and multiply, x d'anov avres, and fill the Earth. If thereâtev• au§άvede, fore the Difference of Sexes

ལ་

[ocr errors]

πληθώύεσθε καὶ πληρώ‐ was made by the Will of σατε * γῆν. Εἰ τοί- God for the Generation of

Lövéipağıs. V. 2 deest. V. 3 deeft. V.

Mul

Matt. xix

4.

Gen.i.28.

XXVIII.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

aea πt The ȧurs
μίω, @ ή συνέλευσις
apper & ang's I say.
Οὐκέτι ἢ καὶ ἡ παρά
φύσιν βδελυκτὴ μιξις,

3

But we do not say so of that Mixture thatis contrary to Nature, or of any unlaw-voμ ful Practice; for fuch are **Pag. Enmity to God: For the Sin 357. of Sodom is contrary to Nature, as is also that with Brui Beafts; but Adultery and Fornication are against the Law, the one whereof is Impiety, the other Injuftice, and, in a word, no other than a great Sin But neither fort of them is without its Punihment in its own proper Nature: For the Pračifers of one fort attempt the Diffolution of the World, and endeavour to make the natural Course of Things to change for one that is unnatural. But thofe of the fecond fort, the Adulterers, are unjust by corrupting others Marriages, and

* deeft. V. 2 al doingua. 3 forte n.

I

*

~

wea

28

Es, Exted 28" Dε8
you.
ο φύσιν Ἐξιν ἡ Σοδό
2 appria", i
es anja Dvojgr
3, pgixda è mopvéa
ὧν το μη ασεβήματα
Tá 3, adinía & ♂
τὰ
λdraïor, åμápmuG
order av aπ-
pntor, 2 oincide
&
Eξάθεσιν. οἵτε γδ πρῶ
mi, Χάλυσιν κόσμο
μηχανῶνται, τὰ καὶ φύ
any quar xer
prтES TOE of 5 -
TECOL, oi
οἱ μὲν ἀδικῶσιν,
άλλοτρίες γάμεις φθεί
eVTES, È ♂ Ed Oεš
uopfwar ev, Haips.
σιν εἰς δύο, τές τε παῖ
das woes, &

[ocr errors]

σκὸν ἄνδρα δεπβ3- dividing into Two what God

λόντον ἥτε πορνεία, adov ne oprea, 4 does' & ainéas Cepnes, con 67 maido miia gwoμsón, X' δονῇ χαριζομύη δὲ πο' ÖTEρ Bivaneroias oupe Conov, n' in άpers σημείον. ἀπηγόρευται ἢ τοῖς νόμοις ο πολυτοι ταΰTa. çnot go rá ὕτως· Οὐ κοιμηθήσῃ με' apper & noite yua neich bring real 28 & TUISTO,

a

[ocr errors]
[ocr errors]

hath made One, rendring the Children fufpected, and expofing the true Husband to the Snares of others. And Fornication is the Deftruction of one's own Flesh, not being made use of for the Procreation of Children, but intirely for the fake of Flea fure, which is a Mark of Incontinency, and not a Sign of Vertue. All these things are forbidden by the Laws; for thus fay the Oracles, Thou Levit.xviis fhalt not lie with Mankind as 22. with Womankind; for fuch an xx. 13. one is accurfed, and ye shall ftone them with Stones; they Exod. xxii. have wrought abomination. Ε. 19. very one that lieth with a Beast,

* EcŃ Tis graing - flay ye him, he has wrought

[ocr errors]

νομίαν ἐποίησαμ, ἔνο

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Wickedness in his People. And Levit. xx.
if any one defile à marry'd 10.
Woman, fay ye them both,

they have wrought Wickedness; Deut xxii.
they are guilty; let them die.22.
And afterwards, There fhall xxiii, 17.
not be a Fornicator among the
Children of Ifrael, and there
(hall not be an Whore among

[subsumed][ocr errors][merged small]

14.

the Daughters of Ifrael. Thou os piadora Tópuns nu

eiW TWS DEW OF THE D θυσιαςήριον, ἔτι ἀλ glug xuvas. Où 28 azaj, onoir, digai in μidwarR sraleas. μιθώματα ἑταίρας. Ταῦτα μὲ ἀπηγόρευσ οἱ νόμοι – ἢ γάμον ἐκ σέμνωαν, οὐλογημένον av STONG NÉGLUTES Ewedný diagnoev eos audeas 3 Onσυζεύξας δ' λυ τῷ ἄῤῥενι. λέγς δέ 7 2 x · Gods Zongκαὶ ΣολοMav". Haed neis apToy you'n ander. @ • Dabis negd. H yun Cs as wμered & &envσa v rois nais or foixías Croi yoi Ce w's vεópula nav, ninh w & TeaTins Co. ἰδὲ ἕπως ευλογηθήσει wπ Q & ¤ ¤μŸQ ecor. inev i gáo TíμIO È DEμVÓS, of midwr HENS, ἡ παίδων dagd Göder 25 ngi na wap TV quan rá9αρσις βδηλυκτὴ

fhalt not offer the Hire of an Harlot to the Lord thy God upon the Altar, nor the Price Prov. xix. of a Dog. For the Vows ari13. LXX. fing from the Hire of an Harlot are not clean. Thefe things the Laws have forbidden : But they have honour'd Marriage, and have called it blessed, fince God Gen. i. 28. has bleffed it, who join'd Male and Female together. And wife Solomon fomewhere fays, Prov. xix. A Wife is suited to her Hufband by the Lord; and DaPfal.cxxviivid fays, Thy Wife is like a flourishing Vine in the Sides of thine Houfe; thy Children like Olive-Branches round about thy Table. Beheld thus fhall the Man be bleffed that feareth Heb.xiii.4.the Lord. Wherefore Marriage is honourable, and come ly, and the Begetting of Children pure; for there is μ no Evil in that which is good. Therefore neither is the natural Purgation abominable before God, who has order’d it to happen to

3.

[blocks in formation]

с

, 2

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Women within the Space of Thirty Days for their Advantage and healthful State, who do lets move about, and keep usually at home in the House: Nay, moreover even in the Gofpel, when the Woman with the perpe. Matt.ix. tual Purgation of Blood, 22. touch'd the faving Border of the Lord's Garment, in hope of being heal'd, He was not angry at her, nor did complain of her at all: But on the contrary he heald her, faying, Thy Faith hath faved thee. When the natural Purgations do appear in the Wives, let not their Hufbands approach them, out of Regard to the Children to

Devoías Aveng & -be Begotten; for the Law

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

has forbidden it: For it fays,

19.

Thou shalt not come near thy Levit.xviii Wife when he is in her Separa 2 Boar, & @egory". tion. Nor indeed let them xvii. 6.

γδ, φησὶν, ἐν ἀφέδρῳ

I

Μήτε μία ἐγνωμονέσαις ὁμιλάτωσαν αὐταῖς· ἐκ ἐπὶ παίδων γδ ημές OF TYTO MOLTON, ĥdovñs zaev. & de

frequent their Wives Com-
pany when they are with
Child. For they do this
not for the Begetting of Chil-
dren, but for the fake of

[ocr errors][merged small][merged small]

Ezek.

« السابقةمتابعة »