صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

.

they take away his Ge- we alwvwv sume Wor

neration before all Ages. · Nay fome of them are im

[ocr errors]

pious after another manner, a681, 4 übe
imagining the Lord to be a

3

v φανταζόμενοι

meer Man, fuppofing Himerov", in fuxns to confift of a Soul and Bo

?

[ocr errors]

*.* αυτόν είναι

dy. But others of them fup- vouiCOUTES. ETECCI ***Pag. pofe that Jefus himself is wtwr, 355. the God over all, and glori-'Ino fie Him as his own Father, and fuppofe Him to be both the Son and the Comforter;

[ocr errors]

Θεὸν ὑποπούεσιν, αυτὸν ἑαυτῷ πατέρα δοξάζον τις, αὐτὸν τὸν καὶ παρά

xλnov Στο τεύοντες y rides an" čvage. sev; ama d' av

121

6

than which Doctrines what
can be more deteftable? O
thers again of them do re-
fuse certain Meats, and fay, a && aut wy, Bey.
αὐτῶν,
That Marriage, with the Pro- ματά τινα φαυλίζεσι
creation of Children, is evil, aμor non au
and the Contrivance of the παιδοποίᾳ λέγεσιν εἶ
Devil; and, being ungodly vay, Cong TE μm-
themselves, they are not wil- ana" & Yo & mo
χανημα
ling to rife again, on account near autŵr dælas
of their Wickedness. Where- VTES, & DÉBOV ČK VEX-
οντες, θέλεσιν ἐκ νεκ
fore also they ridicule the ev avashay, do you
Refurrection, and fay, Wedvasaan Laban:
are Holy People, unwilling λεσε φάσκοντες, ὅτι
to eat and to drink; and σεμνοί Τινές ἐσμου· ἐπίν
they fancy that they hall καὶ πίνειν μὴ βελόμενοι,
rife again from the Dead daga ja & prg qar

[subsumed][ocr errors]

21

2

[ocr errors]
[subsumed][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

1

ταζόμυοι ἐκ νεκρῶν
Washoeds. of kves na-
Tadina@noor si aj
ταδικαθήσον) δ ̓
v in ma ajwviw me.
φεύγετε ὧν ἀπ ̓ ἀυτῶν,
iva μin ovariand
αὐτῶν ἀσεβείας.

'E

Dæmons without Flefh, who
fhall be condemn'd for ever
in Eternal Fire. Fly there-
fore from them, left ye pe-
rith with them in their im-
pieties.

SECT. LVIII.

EI SE TIVES δέ τινες ταρα τη ρέμβυοι, φυλασσε σιν ἔθιμα ove Diμa Isdaing, 20νοῤῥύας, ὀνειρώξεις, πληοιασμὸς τὰς καὶ νόμον, ocopies T'as 2 voμor, Rezétwodu nμiv, ev αἷς ώραις ἢ ἡμέραις ἕν

اد

Levit. xv.

NOW if any Perfons keep XXVII. to the Jewish Customs and Obfervances, concerning the natural Gonorrhea and Nocturnal Pollutions, and the lawful Conjugal Acts; let them tell us whether in τι τέτων ὑπομείνωσι, thofe Hours or Days, when παρατηρῶνται προσδώ Sempertoy @god they undergo any fuch thing, Gadday, in Bibris - they obferve not to pray, gor? xj Edu Cuubav- or to touch a Bible, or to ται, δῆλον ὡς ξ ἁγίῳ partake of the Eucharifta πνδύματα κενοὶ τιΓ. And if they own it to be Já1801, & de Tea- fo, 'tis plain they are void of χάνεσι, ફુલે • MSNORT TOIS TIsis, the Holy Spirit, which alαπεί γδ προς ὁσίων λέ- ways continues with the Ho Moroμár iv'na Faithful. For concerning HoTQ EAUTÓV ATPEπin, ly Perfons Solomon says, That OTWs one nadeidy, every one may prepare himself, φυλάσσῃ αὐτὶν, δ ὅτε that fo when he heeps it may

2

1 gl, add. A d'agesize ueranabeir.

keep

Prov. vi.

22.

1

ان او

way, wтα μées ἀφέδρῳ ὖσα, τὸ ἁγίῳ πνεύματος κενὴ τυχάvev, äe reλolhouσa orns, nern adpalos, & ȧappnoiaasas & wey's DevveλπÍamendon pè ☎ πνεῦμα ἔχος πάντως α χώριςον,ἅτε μὴ ἐν τόπῳ 'dade Giwego dzñs, ayis mobμatos εξ πνεύματος σπιφοιτήσεως, ὡς οὐδὲν v TT Davoμšσa. ὔτε γδ νόμιμα μίξις, ἔτε λέχθ, ἔτε αμα· goed, in övéiew.

[ocr errors]
[ocr errors]

с

keep him, and when he arifes ἐγείρηται. Ευλλαλῇ αὐ it may talk with him. For if τ. εἰ γδ' νομίζεις, ὦ thou thinkeft, O Woman, when thou art Seven Days in thy Separation, that thou art void of the Holy Spirit, then if thou fhouldeft die fuddenly, thou wilt depart void of the Spirit, and without affured Hope in God: or elle thou muft imagine, that the Spirit always is infeparable from, thee, as not being in a Place. But thou ftandeft in need of Prayer and the Eucharift, and the Coming of the Holy Ghoft, as having been guilty of no Fault in this Matter: For 7 neither lawful Mixture, nor Child-bearing, nor the menftrual Purgation, nor nocturnal Pollution, can defile the Nature of a Man, or fepa. rate the Holy Spirit from him. Nothing but Wickednefs and unlawful Practice can do that: For the Holy Spirit always abides with thofe that are poffefs'd of it, fo long as they are worthy

al. add. esias.\

;

او

او

2

is, μavaj Suwaraj dwas quoi, 8 aov evμα zwei χωρίσαι gvn áoilua, è maevoμ& Teçis ☎28 ἅγιον πνεῦμα τις ex ipfois aito παράμενον οξὶν, ἕως ἂν ὦσιν ἄξιοι· © ὧν ἂν we, TÉTÉρημus xaishor, y sus mornρῷ πνεύμαί ἐκδότες

[ocr errors]

[ocr errors]

اد

1

[ocr errors]

Newπ, and thofe from whom it is *** Pag. departed, it leaves them de- 356. folate, and expos'd to the wicked Spirit.

[ocr errors]

2

CA

[ocr errors]

Now every

Man is filled either with the Holy, or with the Unτίον τι πάγωσιν· ὅτε clean Spirit; and tis not ηδ ο άκλητα μισεΐ poffible to avoid the one Hav Leüd, ÖTE 2- or the other, unless they can βολος πᾶσιν ἀλήθξαν" receive oppofite Spirits. For πᾶς ϋ βεβαπισμδύΘ. the Comforter hates every dantado, & Lye, and the Devil hates all diaCoding meúμal Truth. But every one that HEwersay, 8 5 ayis is baptiz'd agreeably to the πνεύματα ἐντὸς καθέ- Truth is feparated from the 572€ azadeyrn Diabolical Spirit, and is unμου το Σαμούς δ' πνεῦμα der the Holy Spirit ; and the ὃ ἅγιον, πληρῶν αὐτὸν Holy Spirit remains wirh him σοφίας C συνέσεως, è 1o long as he is doing Good, morner veuμa x and fills him with Wisdom, of a wanado, and Understanding, and fufέξω το ὄλτηρῶν ἀπὸ τὰς ἐφό- fers not the wicked Spiδες σὺ ἦν, ὦ γνώση rit to approach him, but nada's négss", à & watches over his Goings. καθώς λέγες, 2 Tais spécis & apé Thou therefore, O Woman, SPY NEWỲ TUTIONERS if, as thou fayeft, in the ázis πVEÚμa, Days of thy Separation thou ἀκαθάρτε πεπλήρω- art void of the Holy Spirit, στη μή προσευχομλύη thou art then filled with the 25, undè avazwwona- Unclean one; for by neg(, ἀκοντα αὐτὶν πg- letting to pray and to read

I

τα

[ocr errors]

defunt. V.TW nouse. V.

thou

I

και

thou wilt invite him to thee, σκαλέσῃ· φιλε γδ ὗτος thou he were unwilling. For τὰς ἀχαρίτες, εί και this Spirit, of all others, loves τις ἄλλω, τὰς ῥαπεία the Ungrateful, the Slothful, μυς, τὸς ἀμελῶς, τὸς the Carelefs, and the Drow- ύπνώδες· ἐπειδὴ καὶ fie, fince he himfelf by In- αὐτὸς ἀχαρισία gratitude was diftemperd κόνοιαν νοσήσας, ἐγυμwith an evil Mind, and was νώθη παρά Θεό τ thereby deprivd by God of ξίας, δυτὶ ἀρχαγέλα his Dignity; having rather εξάβολα' αἱρετησά chofen to be a Devil than an μα" είναι το τ Arch-Angel. Wherefore, Ο ματαίων ἀπόχει λόγων, Woman, efchew fuch vain ὦ γεύσι καὶ ές μεμνή Words, and be ever mindful 'μλύη πολύτοτε Θεό", of God that created thee, and σε δημιουργήσιμο, pray to Him. For He is προσδέχε τότῳ ἐς thy Lord, and the Lord of γδ σε καὶ τὸ ὅλων κύ· the Univerfe, and meditate eα & μελέτα τὰς in his Laws without obfer- αυτό νόμος, μηδὲν παρ ving any fuch things; fuch eατηρεμλύη, μὴ μας as the natural Purgation, law- θαρσιν φυσικω, μὴ μίful Mixture, Child-birth, a ξιν νόμιμον, μὴ τοκε Mifcarriage, or a Blemith of τὸν ἢ Σποβολώ, μὴ μὲ the Body. Since fuch Obfer μεν σώματα ἐπείπερ vations are the vain Inven- το τοιαῦτα που απηρής tions of foolifh Men, and ματα, μοιρών εύθρώπων fuch Inventions as have no ἐφθυρέματα μάταια, δ Sente in them. Neither the row σὐκ ἔχοντα. ἔτ Burial of a Man, nor a dead and direcπY' Man's Bone, nor a Sepulchre, ἔτε ὀςέον nor any particular fort of μνῆμα,

[ocr errors]

ι

νεκρῦ, ἔτε ἔτε τοιόνδε

« السابقةمتابعة »