صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

cording to another Confti- θέλῃ ὀπίσω με ἐλθεῖν, tution. Wherefore he fays, a najzá

Matt. xvi. If any Man will come after naj vμes déλem

24.

Jer. vi.

á

Me, let him come. And a gev; ”Hôn ở lề có Ĩ Job. vi.67. gain, Will ye also go away?ecias air teAnd befides, before his Co- Toro's 28 ducias, τούς λαο θυσίας, ming he retuled the Sacri- πολλάκις εἰς αὐτὸν ἐξα fices of the People, while pρτόντΘ, @ οἰομλύει they frequently offer'd them, wv X & Hi when they finned againft μετρίας αυτὸν ἐξουHim, and thought He was μυίζεως· λέγς γδ έτως to be appealed by Sacrifices, Ἵνα τί μοι λίβανον ἐκ but not hy Repentance. For Σαβᾶ φέρεις, ὢ κιννὰς thus He fpeaks, Why doft mov in gus maneóнахео 20, c. thou bring to me Frankin- δεν; το ὁλοκαυτώ cenfe from Saba, and Cinna- para iμV CON CI mon from a remote Land? Tour Sex, x as Joias vμwv Burnt-Offerings are not accep- on ndruar ping. table, and your Sacrifices are ignauτáμala *** not freet to me: And after- ipv orvazazere μT ii. 21. wards, Gather your Burnt- s Duoiar úμwv, nai Offerings, together with your φάγετε κρέα· ὅτι σοκ Sacrifices, and eat Flesh. For cvetelný ples vμîv åvíI did not command you, when κα ἐξήγαγον ὑμᾶς ἐκ I brought you out of the Land us Aiguπly, wei inof Egypt, concerning Barnt- καυτωμάτων & θυσιῶν. Offerings and Sacrifices. And He fays by Ifaiah, To what purpofe do ye bring me a mul Ifa. i. 11. titude of Sacrifices? I am full of the Burnt Offerings of Rams

**Pag.

358.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

5

[ocr errors]

'

2

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ὦ σέαρ ἀρνῶν, καὶ αἷμα ταύρων και τράγων Benguga id av epon θεὀφθῆναι μοι τίς δ' De ovaj par Tis ¿§ε CÝTOE Taula in XH. iμwν; TaTay χειρῶν ὑμῶν πατᾶν Το αυλό μs & wegwnσεade ÉTI. Edú cépné μos Comidadiv, μa ταιον θυμίαμα, βδέaugue μg 65i. rs λυγμά μοι νεομζωίας ὑμῶν, καὶ τοὺ oùСCαπ iμær, naj Mécar pezárle con à μέραν μεγάλως ἀ very unsaide, nxay ἀργείαν, καὶ τοὺς ἑορ· τοὺς ὑμῶν μισε η ψυ χή με. ἐγγυήθητέ μοι εἰς πλησμονώ. Καὶ δι'

2

and I will not accept the Fat of Lambs, and the Blood of Bulls, and of Goats. Nor do you come and appear before me; for who hath required these things at your Hands? Do not go on to tread my Courts any more. If you bring me fine Flour, 'tis vain: Incense is an Abomination unto me: Your New Moons, and your Sabbaths, and your great Day, I cannot bear them: Tour Fafts, and your Refts, and your Feasts, my Soul hateth them; I am overfull of them.

And He fays

Tais iμär μroe - by another, Depart from me; Aino's v

The Sound of thine Hymns,13.
and the Pfalms of thy Muftcal

éréρy λé 'Aπónov Inftruments, I will not hear.

[ocr errors]

And Samuel fays to Saul, when he thought to facri fice, Obedience is better than‹ King! Sacrifice, and Hearkening than 15. 2:2 the Fat of Rams. For, behold, the Lord does not fo much delight in Sacrifice, as in obeying Him, And He says by David, I will take no Calves Pla'. xlix. out of thine Houfe, nor He-9. 12, Goats out of thy Flock. If I should be hungry, I would not tell thee; for the whole World

is

[ocr errors]
[ocr errors]

ποιμνίων (8 χιμάρες.
ear Teivdow,
πεινάσω, ὦ μή
Gt άπω". ἐμὴ γάρ Ἐξιν
oixvujún nay man-
er avτñs, juù qágó-
pay xpéα ravewv,ǹ aîμg
τράγων πίομαι; θύων
ῷ Θεῷ θυσίαν αινέσεως,
xays & Stic
τους διχος Cs. Καὶ ἐν
Gus rais reaçais
ὁμοίως αὐτῶν τάς θυσίας

[ocr errors]

is mine, and the Fulnefs thereof. Shall I eat the Flesh of Bulls, or drink the Blood of Goats? Sacrifice to God the Sacrifice of Praise, and pay thy Vows to the Most High. And in all the Scriptures in like manner He refutes their Sacrifices on account of their finning against Him. For, Prov. xxi The Sacrifices of the Wicked are an Abomination with the Lord, fince they offer them in anavalveтaj, Ži☎ è§αan unlawful manner. And a-tav åîles as ȧUTÓP. εἰς ἀυτόν. Hof. ix. 4. gain, Their Sacrifices are to bucía 28 dσεGav, ἀσεβῶν, them as Bread of Lamentation; Boérugua2 "xv• all that eat of them fhall be defiled. If therefore before his Coming He fought for

27.

19.

[ocr errors]

e saj go racŃvouws weg opέprow auτούς καὶ πάλιν

[ocr errors]

Αἱ

Pfal. 1. 12. a clean Heart, and a contrite Juoia aurar as äρTQ Spirit, more than Sacrifices, much rather would he abrogate thofe Sacrifices, 1 mean those by Blood, when he came. Yet he fo abrogated them, as that he firft fulfilled them For He was both circumcisd, and fprinkled, and offered Sacrifices, and whole. Burnt-Offerings, and made ufc of the

Defunt. V, deeft. V. deeft, V.

πένθες αυτοῖς· πολύτες οἱ ἐπίοντες αυτάς μoλυθήσονται. Εἰ ὖν καὶ i roias autÿ, Dudas xapdiav καθαρὰν ἐπεζήτο, καὶ πνεῦμα συντετριμμέ vον, πολλῷ μᾶλλον ἐλSETOVOG TÚTαs, qanfù 3 Táś" di aing's των· ἔπαυσε ἢ ἀυτὰς,

[ocr errors]
[ocr errors]

διὰ ξ πρότερον πλη- reft of their Cuftoms. And evory & 28 & wel He that was the Law-giver μήθη, ᾧ ἐῤῥαντίσθη, θυ- became himfelf the Fulfilling είας τε προσήνεγκέ è of the Law; not taking aὁλοκαυτώστε, & τοῖς way the Law of Nature, but ἄλλοις ἐπισμοῖς ἐχρήσα- abrogating thole Additional του καὶ ἐγχύετο ὁ νομο- Laws that were afterwards θέτης αυτός, πλήρωμα introduced, although not all ε νόμο σὐκ ἀνελὼν of them neither. * φυσικὸν νόμον, ἀλλὰ παύσας τὰ λὰ ἡ δύ περώσεως ἐπείσακτά, ε ὲ μὴ πολύτου. Τόν τε γδ φυσικὸν σὐκ ἀνεῖλεν, ἀλλ ̓ ἐβεβαίωσιν; ὁ ηδ' εἰρηκὼς ἐν ᾧ νόμῳ· Κύριος ὁ Θεός σε, κύριο, ες Ἐξίν· ὁ αὐτὸς ἐκ ᾧ daf. γελίῳ λέγς Ἵνα γινώσκωσί σε τα μόνον αληθινὸν Θεόν. Καὶ ὁ εἰρηκώς• ̓Αγαπήσης πλησίον (ε ως σεαυτόν· ἐν τῷ διαδιελίῳ λέγς ανδρεύμα Ἐντολ ' δίδωμι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε αλλήλες. Ὁ φόνον πότε απαρρούσας, να εἰκαίαν όργλώ. ὁ μοιχείαν, να

[ocr errors]
[ocr errors]

2

"

Ξ καινήν. Υ. 3 τε. V.

For He did not take away XXIIL the Law of Nature, but confirm'd it. For He that faid in the Law, The Lord thy God Deutvi4 is One Lord; the fame fays in the Gofpel, That they might Joh.xrfi.3 know thee the only True God. And He that faid, Thou halt Levit. xi. love thy Neighbour as thy felf,18. fays in the Gofpel, renewing the fame Precept, 4 Ner Joh xiii 34 Commandment I give unto you, That ye love one another. He who then forbad Murder, Matt.v.22 does now forbid Caufelefs An ger. He that forbad Adul tery, does now forbid all une lawful Luft. He that for

[blocks in formation]

***Pag.

bad Stealing, now pronounces καὶ Ὀπιθυμίαν ἔκνομον.

C

2

[ocr errors]

C 기

γὄντα τοῖς δεομλύοις
ò μìo, vui xj wejś
pès ázámv“ ö äμ-
vav, vuw dresingnian,
ἀνεξικακίαν,
con ading & dingías
** ἀμύνης ἔσης, αλλά

Act.xx.35 him most happy who fupplies Angdav, vu quand thofe that are in want out of ece Mamor his own Labours. He that for- oinewv novwv byenbad Hatred, now pronounces Matt. 7. him bleffed that loves his Enemies. He that forbad Revenge, now commands LongV.43. fuffering, not as if juft Revenge were an unrighteous 353. thing, but becaufe Long- xperlov & aveğingfuffering is more excellent. κίας. ἔτι ἢ τὰ φυσικὰ v. 38. Nor did He make Laws to a cunftar croμoroot out our natural Paffions, but only to forbid the Excers of them. He who had commanded to honour our Lukii.51. Parents, was himself fubject to them. He who had commanded to keep the Sabbath, by refting thereon for the καθημέραν ἐκέλευσεν fake of meditating on the s dva Confúss Laws, has now command- Surprias & wegrolas προνοίας ed us to confider of the roug, daeçer Dew. Law of Creation, and of aeroulis eravoEY, Providence every Day, and as TV Tanggous' to return Thanks to God. He abrogated Circumcifion, when He had himself fulGen. xlix. filled it: For He it was to whom the Inheritance was re

10.

[ocr errors]

θέτεσιν, ἀλλὰ ἢ τέτων ἀμετρίαν· ὁ γονεῖς προ τάξας τιμᾶν, αυτὸς τόποις υπετάγη ὁ σαβο Carilav si äpyías vomodernous Li 7 HS vougov μedériu, vu

[ocr errors]

ειν

[ocr errors]

πληρώσεις

[ocr errors]
« السابقةمتابعة »