صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Matt.

[ocr errors]
[ocr errors]

с

C

[ocr errors]

[ocr errors]

ως

reticks, but that which is con- pennwv, a $ ferr'd by unblameable Priefts mp ἀμέμηλων ἱερέων In the Name of the Father,and of Sedoμsuç as ♂ oroμGxxviii. 19. the Son, and of the Holy Ghost; Tô Tate's è us ề Tõ and let not that which comes ἁγίο πνδύματα. μήτε from the Ungodly be receiv'd Sy rfs á σ € C ŵv, by you, nor let that which δεκτὸν ὑμῖν ἔξω μήτε is done by the Godly beg' s soiwv, àdifanull’d by a fecond. For κυρίω ο δευτέρε as there is One God, One S as ò eos, es o Xerલંડ ઠં ઊ, a 6 Christ, and One Comforter,,xes ó inantos, and One Death of the Lord as je i ☎ neix av & in the Body, fo let that σμan Dával.• & TWs Baptifm, which is unto Him, v és è ☎eis aurir be but One. But thofe that διδόμιμον βάπισμα οἱ receive polluted Baptifm from Dy. άσECŵV SEXἀσεβῶν δεχό the Ungodly will become μίμοι μόλυσμα, και Partners in their Opinions. νωνοὶ δ γνώμης αὐτῶν For they are not Priefts. For γυήσονται 8 γάρ εἰσιν Hef. iv. 6. God fays to them, Because navor iεpers. 2nd 20 thou hast rejected Knowledge, weg's aures & OEÓS 'EI will allo reječt thee from πεὶ καὶ σὺ ἀπώσω γνῶσιν. the Office of a Prieft to me. ἀπώσομαι σε καγώ, Nor indeed are thofe that iερατεύειν μοι. Οὔτε are baptiz’d by them initia- μίω οἱ βαλλιθέντες ted, but are polluted, not re- αὐτῶν, μεμύλωται ἀλ ceiving the Remiffion of Sins, but the Bond of impiety. And

[ocr errors]
[ocr errors]

vous i pxrow, con apear befides, they that attempt to αμρτιῶν λαμβάνοντες, baptize thofe already ini- ἀλλὰ δεσμὸν ἀσεβείας. tiated crucifie the Lord a- & μlw 5. Xina & Tes fresh, flay Him. a fecond peepsies, in M time, laugh at Divine, and peßailer

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

"

ἀναςαυρᾶσι – κύριον, ridicule Holy Things, af ἀναιρῶσιν αὐτὸν ἀκ front the Spirit, diâhonour the facred Blood of Chrift as common Blood, are impious against Him that fent, Him that suffered, and Him that witnefied. Nay, he that, out of Contempt, will not be baptiz'd, fhall be condemnd as an Un*3o in natαpevňoews believer, and fhall be reβαπισ· proach’d as ungrateful and

δευτέρα, γελῶσι τὰ θεῖα, Muxmer (you & aya, Über, âμa dago is not νὸν ἀτιμάζεσιν, ἀσεCrown eis Drogav Ta, es T Tadorra, es * μυρτυρήσι του αλλά

μὴ βελόμ

[ocr errors]
[ocr errors]

2

[ocr errors]

Except a Man be baptized offoh. ii. 5.
Water and of the Spirit, he
shall by no means enter into
the Kingdom of Heaven. And
again, He that believeth, and is Mar. xvi.
baptiz'd shall be faved; but he 16.
that believeth not fall be
damned. But he that fays,
when I am dying I will be
baptized, left I fhould fin and
defile my Baptism, the same
is ignorant of God, and for-
getful of his own Nature.
For, Do not thou delay to turn Eccluf.v.8
unto the Lord, for thou know- Prov.xxvii
eft not what the next Day will
bring forth.

Do you allo

καὶ V. * ἅγιον, τὸ αἷμα τὸ τίμιον V. · οἱ ἐκ καταφρονήσεως μὴ βγ. λόμυοι βαπτισθῆναι, ὡς ἄπιςοι κατακριθήσονται, καὶ ὀνειδισθήσονται ὡς

ἀχάριτοι καὶ ἀγνώμονες. V. 4 gevindy. V.

I.

iii. 28.

bap

Baptize your Infants, and φύσεως Ἐπιλήσμων τυξbring them up in the Nur- χνg. Μὴ ἀναβάλλε ture and Admonition of w επιτρέψαι πρές Matt.xix. God. For, fays He, Suffer For, fays He, Suffer κύριον ξ γδ οἶδας the little Children to come into τί τέξεται ἡ ὀπᾶσα Me, and forbid them not. Βαλίζετε ἢ ὑμῶν καὶ

14.

XVI,

345.

We have fent all thefe things to you, that ye may know our Opinion, what it is; and that ye may not receive thofe Books which obtain in our Name, but are written by the Ungodly. For you are not to attend το the Names of the Apo· files, but to the Nature of the Things, and their fettled Opinions. For we know

2

τα νήπια, καὶ ὀκτρέ· φετε αὐτά ἐν παιδεία καί νοθεσίᾳ Θεῷ. Αφετε γδ, φησὶ, το παι día prews wees μe, καὶ μὴ κωλύετε αὐτά. Ταῦτα πολύ που έπε ςείλαμου ὑμῖν, ἵνα εἰς δέναι ἔχριτε τ 2 ἡμετέ eαν γνώμίω, 3 οἷα" τίς ἔςι· καὶ τὰ ἐπ ̓ ὀναματι ἡμῶν τα πρ ἀσεβῶν 4κρατυνθέντα" βιβλία μὴ 5 αδέ μή το χεως" * ηδ' τοις ὀνόμασι χρὴ ἡμᾶς προσέχειν

[ocr errors]

1

that Simon and Cleobius, and Σποςόλων, ἀλλὰ τῇ

2 .

~

** Pag. their Followets, have com- φύση της πραγμάτων, piled poifonous Books under καὶ τῇ γνώμῃ τῇ ἀ the Name cf Chrift, and of Warρόφῳ· οἴδαμεν* * his Difciples, and do carry γδ ὅτι οἱ πεὶ Σίφωνα them about in order to de· καὶ Κλεόβιον, ἰώδη συνε ceive you, who love Chrift, τάξαντες βιβλία ἐπ ̓ and us his Servants. And ὀνόματι Χρισᾶ καὶ τ among the Ancients alfo μαθητῶν αὐτῷ, ποία

4

' φησιν. V. * al. ὑμετέραν γνῶσιν. 3 ὁποῖα V. * κατευθέντα. V. εκδέχεσθε. V.

s

φέρεσιν

346.

fome have written Apocryphal
Books of Mofes, and Enoch,* * Pag.
and Adam, and Ifaiah, and
David, and Elias, and of
the Three Patriarchs ; perni-
cious, and repugnant to the
Truth.
The fame things

;

· φέρεσιν εἰς ἀπάτῳ ὑ· μῶν τῆς πεφιληκότων Χρισὸν καὶ ἡμᾶς τὸς αὐ το δέλgς ** ¢ &ν ποῖς παλαιοῖς δέ τινες συνέγραψαν βιβλία α· πόκρυφα Μωσέως, καὶ Ἐνώχ, & Αδάμ, Ἡ- even now have the wicked*x* Page Gΐς τε & Δαβίδ, καὶ Hereticks done, reproaching 347 Ἠλίᾳ, καὶ ** τριῶν the Creation, Marriage, Pro· πατριαρχῶν, φθορο- vidence, the Begetting of ποιὰ, @ τ ἀληθείας Children, the Law, and the · εχθρά. πιαῦτα καὶ ναῷ Prophets; infcribing certain · ἐποίησομ οἱ δυώνυμοι; barbarous Names, and, as Σαβάλλοντες δημιερ- they think of Angels, but, γίαν, γάμον, πρόνοιαν, το fpeak the Truth, of Dæτεκνογονίδυ, νόμον,9- mons, which fuggeft Things - φήτας βάρβαρα kνα to them: Whoic Dodrine ὀνόματα ἐγράφοντες, efchew, that ye may not καὶ ὡς αὐτοί φασιν, αλγό- be Partakers of the Punithλων, ὃ δι' ἀληθὲς εἰς ment due to those that πεῖν, δαιμόνων, τ' αὖ write fuch Things, for the τοῖς ὑπηχόντων ̇ ὧν Seduction and Perdition of αποφεύγετε τα διδασκα· the Faithful and unblameλίδα, ἵνα μὴ μετά- able Difciples of the Lord ή τιμωρίας της Jefus.

ητε

αὐτοὶ συγγραψαμβύων

[ocr errors]

ἐπ ̓ ἀπάτῃ καὶ ἀπω λείᾳ της πισῶν ὁ ἀμέμπων το κυρία Ιησ μαθητῶν.

i deeft. V.

We

2. 12.

Tit. i. 6.

28

Ἐπίσκοπον καὶ πρεσ Cúmer è Hangvor πομυ μονογάμες καθίsads, 'nav" (wav avτῶν αἱ γαμετο, καν 2 drão”. μù éževar autos μt xectoαὐτοῖς με χειροτο νίαν 3 ἀγάμοις ὦσιν, ἔτι gauge ready,

XVII. We have already faid, 1 Tim. if that a Bishop, a Presbyter, and a Deacon, when they are constituted, must be but once marry'd, whether their Wives be alive, or whether they be dead; and that 'tis not lawful for them, if they are unmarry'd when they are Ordain'd, to be marry'd afterwards; or if they be then marry'd, to marry a fe-, cond time, but to be content with that Wife which they had when they came to Ordination. We alfo appoint that the Ministers, and Singers, and Readers, and Porters, fhall be only once mar ried. But if they entred into the Clergy before they were married, we permit them to marry, if they have an Inclination thereto, left they fin, and incur Punishment. But we do not permit any Pag. one of the Clergy to take to Wife either an Whore, or a Servant, or a Widow, or one that is Divorced, as al

348.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

~ 2

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
« السابقةمتابعة »