صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors]

I

ἡμῶν" Ἰησε 2 Χριςό", δι ὧν ἐπετάλατε ἀπες άλ * κάμω 5 μετ' αὐτῶν Ἰέδαν καὶ Σίλαν, & αὐτὸς λὰ λόγο άποδηγέλλοντας τοὺ αὐτά. ἔδοξε ηδ' τῷ ἁγίῳ πνεύματι ἡμῖν, μηδὲν πλέον επιτίθεπαι ὑμῖν βάρθι, πλίω τέ των ἐπ' 3 ἀνάζησις", απέχεται εἰδωλοθύτων, & αἴ· ματα, καὶ πνικτῇ, @ πορνείας. ἐξ ὧν Σατηρῶντες ἑαυτὸς, δὲ πράξετε ἔῤῥωθε. Τω μυ εν ὄπολίω ἐξαπεσεί. * λαμμ' αὐτοὶ ἢ ἐν ἱκανῶς ἡμέραις ἐν ἹεροϚλύμοις ἐπε* μείναμλυ ἅμα Ευζητῶντες πρὸς δὲ κοινωφελὲς εἰς διόρα θωσιν.

2/1

Μετὰ 5 χρόνον ingνὸν Ἐπισκεψάμμοι τές ἀδελφὲς, & snρίξαντες αὐτὸς τῷ λόγῳ τ dura βείας, ** ρεηη· σάμμοι φούγειν αὐτές, τὸς ἐπ ̓ ὀνόμαν 4Xet fes war againft Chrift and ε καὶ Μωσέως, πολε· · μᾶσι Χρισῷ, & Μwσεῖ, @ ἐν δορᾷ 5 megβάτων" “ λύκον κατακρύπωσιν. ὗτοι γάρ εἰσι ψευδόχριτοι, ° &" μοδα προφῆται, ψ&· δαπόςολοι, πλάνοι καὶ · φθορείς, ἀλωπέκων με

But after a long time we XIIL vifited the Brethren, and confirm'd them with the Word of Piety, and charged them to avoid thofe who under the Name of Chrift and Mo * * Pag.

2

6

***

345.

Mofes; and in the Cioathing
of Sheep hide the Wolf. For
thefe are Falfe Chrifts, and
Falfe Prophets, and Falfe Apo-
ftlis, Deceivers and Corrupters,
Portions of Foxes, the Deftroy-
ers of the Herbs of the
Vineyards: For whofe Jake Matt.xxirg
the Love of many will wax 12.

είδες, έ χαμαιζήλων cold: But he ihat endureth · ἀμπελώνων ἀρδμισοί ftedfaft το the End, the Jame

· deeft. V. ? deeft. V. 3 ἄναγκος. V. 4 ἰησᾷ. V. 5 προβάτι. V.

? deefi. V.

[ocr errors][merged small]

di

I

fhall be faved. Concerning δι ̓ ἐς ψυχθήσεται ή whom, that he might fecure πολλῶν ἀγάπη· ὁ 5 us, the Lord declard, fay- ὑπομείνας εἰς τέλου vii. 15. ing, There will come to you

[ocr errors]

Στροφα, τα ζω Men in Sheeps Cloathing, but θήσεται πρὶὧν ἀσφα inwardly they are ravening λιζόμυοι ἡμᾶς ὁ κύ Wolves: Te hall know them eια, Αθρήδγειλεν, by their Fruits, take care of λούσον), λέγων", Matt.xxiv them. Fer Faife Chrifts, and πρὸς ὑμᾶς δὔθρωποι 24. 5. Falle Prophets fail arife, and όν ὀνδύμασι προβάτ fhall deceive many.

των ἔσωθεν δέ εἰσι λύκοι ἅρπαγες· ἀπὸ προσέχετε ἀπ ̓ αὐ τῶν. ἀναζήσονται ηδ' ψευδόχριτοι καὶ ψευδοπροφῆται, καὶ

καρπῶν αὐτῶν Ἐλπ γνώσεσθε αυτές.

πλανήσεσι πολλές.

SECT. LIV.

N we

xiv. Ο Ν whole account alfowg Δι' α ἡμεῖς τῶ

(XIV. ON

in one Place,

Matt. x. ii.

el

[67ὶ δ' αὐτὸ πλού

μίμοι, ΠέτρΘ. & Αν δρέας, ἸάκωβΘ και Ἰωάννης ὑοὶ Ζεβεδαία, Φίλιππα και Βαρθο λομαῖοι, 3 Θωμός" καὶ Ματθαῖο, Ἰάκω 60 ̓Αλφαίς, 4 και Λεββαία ὁ όλικλη θεὶς ΘαδδαίΘ, @ Σίμων ὁ Κόμαν ίτης, Ματθίας ὁ ἀντὶ Ἰέδα

ψυχθήσεται. V. ? deeft. V. 5 deeft. V. 4 in marg. tantum. V.

κατά·

"

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

καταψηφισθείς' ἡμῖν· Ἰάκωβός γε ὁ τῇ κυρίε ἀδελφὸς, καὶ Ἱεροσολύ. μων Ἐπίσκοποι, και Παῦλο ὁ π ἐθνῶν διδάσκαλοι, δ σκότος ἐκλογῆς]] ἅμα πάν· τις 2 καὶ Ὀλας δ' αὐτό * νόμιμοι, ἐγράψαμ ύμῖν * καθολικὼ ταύτων διδασκαλίαν, &ς ἡ ὀπιςηριγμὸν ὑμῶν, * και καθόλυ Ἐπισκοπὴν πεπιςευμβύων· ἐν

A

28

el,

to

all being prefent [but Paul,] have written to you this Catholick Doctrine, for the Confirmation of you, whom the Overfight of the Univerfal Church is committed. Wherein we declare unto you, that there is only

δηλέμω ὑμῖν, Θεὸν One God Almighty, b fides πουτοκράτορα ἕνα μόνον ὑπάρχειν, πρ ̓ ὃν ἄλλοι σόκ ἔει· καὶ αὐ· τὸν μόνον σέβειν καὶ προσκυνᾶν, Χὰ Ἰηση Xers? To nueis μῶν, ἐν τῷ παναγίῳ πνεύματι". Ταῖς ἱεραῖς · γραφαῖς χρῆπαι, νόμῳ καὶ προφήταις γονεῖς τιμαν ἅπασαμ ̓ ἔκθεσμον πρᾶξιν φεύγειν ἀνά

whom there is no other ; and that you muft worthip and adore Him alone, thro Jefus Chrift our Lord, in the molt Holy Spirit ; That you are to make use of the Sacred Scriptures, the Law, and the Prophets; to honour your Parents, to avoid all unlawful Actions, to believe the Refurrection, and the Judgment, and to exped the ςασιν πισδύειν, ἐκρί- Retribution, and to ufe all καὶ ἀνταπόδοπy his Creatures with Thankπροσδοκᾷν 4 καὶ τοῖς fulnefs, as the Works of God,

αν

2

· 9] σὺν ἡμῖν. * ἐκπς παύλε, Varadat. videturlegiffe 3 καὶ τὸν κύριον ὑμῶν Ἰησῶν Χρισὸν καὶ τὸ πανάγιον πνεῦμα. V. 4 deefi. V.

A a 4

and

34.

Matt.

xix. 4.

κτίσμασιν ἀυτῇ πο σιν
accws
ευχαρίςως

and having no Evil in them, to marry after a lawful manner; for fuch Marriage is Prov. xix. unblameable. For, The Woman is fuired to the Man by the Lord; and the Lord fays, He that made them from the Beginning made them Male and Female, and Jaid, For this Caufe Phall a Man leave his Father and bis Mother, and fhall cleave unto his Wife, and they two (hall be one Fleh. Nor let it be esteem'd lawful after Marriage to put her away, who is without Blame. For. fays he, Thou (halt take care to thy Spirit, and shalt not forfake the Wife of thy Touth; for fhe is the Partner of thy Life, and the Remains of thy Spirit. I and no other have made her. For the Lord fays, What God has joined together let no man put afunder. For the Wife is the Partner of Life, united by God unto One Body from Two: But he that divides that again into Two, which is become One, is the Enemy of the Asians.

Mal. ii. 15. 14.

Matt.

aix. 6.

I

προσέρ

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

actigne de V 2 yngrareizus. V. 2 deeft. V. 4 al. añμa pro

λεμμα. 5 συνδύζαξεν. V.

இம்

[ocr errors]
[ocr errors]

wQ μin zweilerw. 'H Creation of God, and the

2 yen ngerovós
βίε, ἐνεμλύη εἰς ἓν σῶμα

I

in dúo 1way" O.

ὃ δ ἓν ἀνάπαλιν δίαι· ear dis duo, ixdeos μispyías Oes, y Tegνοίας* . ἐκείνε" αντίzaλ. WouÚTWs & ng rógen 3 2 ay ay pa paodu" quoews +Deus" παράνομα ἐπείπερ ὁ - κατέχων μοιχαλίδα αφο των ᾧ ἀσεβής. ̓Απέτεμο ηδ' αὐτὴν, φησὶν ἀπὸ “ Gρκών σε Ou gap 651 Bondos, &'n' Cen, wey's ämov a αποκλίνασα * ξάνοιαν. MÁTE 5 WEITEμVE σάρκα, ἀρκεῖος ΰ τι

2

.

1

XXV. 26.

Adverfary of his Providence.
In like manner, he that re-
tains her that is corrupted
is a Tranfgreffor of the Law
of Nature; fince, He that Prov.xviij.
retains an Adulteress is foolish 22.
and wicked. For, fays he,
Cut her off from thy Flefb, Ecclu
for fhe is not an Help, but
a Snare, bending her Mind
from thee to another; nor
be ye circumcifed in your
Fleth, but let the Circum-
cifion which is of the Heart
by the Spirit fuffice for the
faithful: For He fays, Be yeJcr. iv. 4-
circumcifed to your God. And.
Βε ye circumcifed in the Force
skin of your Heart.

τοῖς ἢ ἡ καρδίας περιτομὼ ἐν πνεύματι. Περιμήθηκε
ηδ', 5 φησι", τῷ Θεῷ ὑμῶν, Φ περιτέμνεσθε τα ακροβυσίαν
Τ καρδίας ὑμῶνα

** Ομοίως καὶ βαπτίσ

2

344.

Be ye likewife contented XV. with one Baptism alone that ** Pag. which is into the Death of the Lord, not that which Iarfs Suowrungov aj is conferr'd by wicked He

Make Evi apnews nýve,
TWS eist Tonveis da
να τον δεδομλύῳ ἐ τῳ

3

! Sad V. 2 Ješ. V. 3 morzanída. V. 4 Beσμòv. V. 5 Tv raghav. V

reticks,

« السابقةمتابعة »