صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors]
[ocr errors]

or Specsp- Maker of the World, the

[ocr errors]

Pag.

Father of Chrift, not a Be-
rea con auraíkov being that caufed himself, or 349.
πέρα
ONOWEN, Ws 'cne begat himself, as they suppose,
αὐτολύεθλον,

VOL OlovTY, M'atoy but Eternal, and without O-
pas original, and inhabiting Light

[ocr errors]

~

2

Kevra a@egorov inacceffible. Not Two or
Miner ovтa,

e- Three, or Manifold, but eter-
nally One only: Not a Be-
ing that cannot be known

του, momosov, a
μόνον αϊδίως ἐκ ἄγνω-

I

sov, å äλentov, Xn or spoken of, but who was
ο νόμο & προφητῶν preached by the Law and
κηρυσσόμλυον· πολυτο- the Prophets, the Almighty,
nearea, rápxw, the Supreme Governour of
πολυτεξέσιον Θεὸν καὶ πα - all things, the All-powerful
Tea & μgrogues," Being, the God and Father
πέρασε μονολυες,
TCgOOTÓNY Toons 2 Sn of the Only Begotten, and
·μispyias' evα Deov, - of the First-born of the whole
vos you waner, Creation, One God, the Fa-
Theovov Évos - ther of One Son, not of ma-
HλŃTY HÀ XU, ny, the Maker of One Com-
της ἄλλων ταγμάτων forter by Chrift, the Maker
WinThis Eva Infispov, of the other Orders, the One

3

[ocr errors]
[ocr errors]

Creator of the feveral Creatures by Chrift, the fame their Perferver and Legiflator by him, the Cause of the Refurrection, and of the Judg σεως, ᾧ ἀνταποδώσεως, ment, and of the Retribution Si ai të nivousówv - which fhall be made by Him ; τον αὐτὸν ὦ ἄνθρωπον that this fame Chrift was

[ocr errors]
[ocr errors]

6

6

deeft.V. Furiores. V. 3meCoxíg.v. ↑ deeft.v. 5 defant. y. or V.

pleafed

1

εὐδοκήσιμία ημέως, καὶ
πολιτδυσάμμον ἀνδυα
wτίας, καὶ παθόντα,
καὶ δραςάντα ἐκ νεκ-
ev, καὶ ἀνελθόντα πρὸς
+ αποςείλαντα
πᾶν κτίσμα Θε και
τὸν φαμύ, καὶ οὐδὲν
βδελυκτόν ποδ πρὸς
σύςασιν ' δικαίως" με

~

και

pleafed to become Man, and converfed without Sin, and fuffer'd, and rofe from the Dead, and returnd το Him that fent Him. We alfo fay, that every Creature of God is good, and nothing abominable; that every thing for the Support of Life, when ’tis partaken of righteoufly, is very good. For, according ταλαμβδυόμιμον ἄριGem.i. 3r.to the Scripture, Al things sov πούτα γδ, κα mere very good. We believe γραφτ, καλὰ λίαν· that lawful Marriage, and γάμον νόμιμον, καὶ παί the Begetting of Children, δεν γύεσιν, τίμιον καὶ is honourable and undefiled. ἀμάλωτον 2 είναι πιο For Difference of Sexes were forn’d in Adam and Eve, for the Increafe of Mankind. We profefs that the Soulis

ςεύομε έπ' αύξηση γδ τῇ ἡλίες της ἀνθρώπων Διαφορά χα μάτων διεπλάση έν τῳ Αδδὶμ καὶ τῇ Εὔᾳ ψυχίω [[ἀσώματον ἡμῖν καὶ ἀθάνατον μολογἔμου, ἀλλ ̓ φθαρτώ ως το σώμα, Χλλ']] ἀθάνατον, ὡς λογικὸ καὶ αὐτεξέσιον· πᾶσι μίξιν άνομον, καὶ τ τοδα φύσιν γινο

immortal, as being a ratio-
nal and free Being. Weab-
hor all unlawful Mixtures,
and that which is pradtifed
by fome againft Nature, as μλύζω από Κνων, βδέ
wicked and impious. We λυόμεθα ως αθέμι

: deeft, V. a deeft. V.

τον

[blocks in formation]
[ocr errors]

Φανοσίαν. ἀνάκασιν profefs there will be a Re
furrection, both of the Juft
and Unjust, and a Retribu-
tion. We profefs that Chrift
is not a meer Man, but God
the Word and Man, the Me-
diator between God and
Men, the High-Priest of the
Father: Nor are we eircum-
cis'd with the Jews, as know-
ing that He is come, to Gen. xlix.
whom the Inheritance was re- 10.
ferv'd, and on whofe account
the Families were kept di-
ftinct, the Expectation of the
Gentiles, Jefus Chrift, who
fprang out of Judah, the Son Ifa. xi. L.
from the Branch, the Flower ix. 6.
from Jeffe, mbofe Government
is upon his Shoulder.

[ocr errors]

ὤμε.

A^

[ocr errors]

*

SECT. LIII.

[ocr errors]
[ocr errors]

V. 9.

** Pag.

341.

X.

Act. xv.

BUT
T because this Herefie
did then feem the more
powerful to feduce Men, and
the whole Church was in Dan-
ger, We, the Twelve, affem-
bled together at Jerufalem,(for
Matthias was chofen to be an
Apoftle in the Room of the
Betrayer, and took the Lot pfal. cviii.
of Judas, as it is faid, His 8.

vai, nabwv tuλñer Bishoprick let_another_take.)
'Isda' as cpnray Thu' We deliberated, together with
μόδα

с

James

James the Lord's Brother,

[ocr errors]

a 'Ianály & wr ἀδελφῷ τί γύηται DEED OUT TE is рeoCuties, Jes didaonarias egoλño rys λaç• x 28 καί τινες κατελθόντες 'Iudaías eis 'AvTo £ πόχειαν ἐδίδασκον τὸς ἐκεῖ ἀδελφὲς, λέγονas ok lav μn westnne tus elf Mwűσεως, καὶ τοῖς ἄλλοις' ἐDea" OTS DIETA EαTo πειπατῆτε, ὦ δύνασθε owDuray. Teropguns ov sows y CNTITEWS CON daíyns, oi čv 'Arkoχεᾳ ἀδελφοὶ, γνόντες ὅτι συνεληλύθαμου πολύ τες περί τότε ζητήσιμο τες, ἐξαπέτειλαν πρὸς hus ävdeas maus è

what was to be done: And ἕτερΘ.) ἐπεσκεόμεθα it feem'd good to him, and to the Elders, to fpeak to eἷς the People Words of DoAtrine. For certain Men likewife went down from Judea to Antioch, and taught the Brethren who were there, Act.xv. 1. faying, Unless ye be circumcifed after the manner of Mofes, and walk according to the other Cuftoms which He ordain'd, ye cannot be faved. When therefore there had been no fmall Diffention and Difputation, the Brethren which were at Antioch, when they knew that we were all met toge ther about this Question, fent out unto us Men, who were faithful and underftanding in the Scriptures to learn concerning this Queftion. And they, when they were come to Jerufalem, declared to us what Queftions were arifen in the Church of Antioch, namely, that fome faid Men ought to be circumcisd, and το obferve the other Purifi

. V. 2 forte moles.

reaqur edhμgras, μαθεῖν περὶ τῷ ζητήMail Q TÊTH' oi ̈, saραηλυόμθυοι εἰς Ἱερεσα λήμ, ανήγλειου ἡμῖν τα ζητηθέντου καὶ ἐν

τη

̓Αντοχέων

с

2

el

Act. x.

"Avkoreur cunnnoia, cations. And when some faid wis öle tivès eλegov, on one thing, and fome anode weiteμvens, as ther, I Peter stood up, and amas dyreias @Daqu fafd unto them, Men and 67. λάταν. ἄλλων ἢ ἄλλο Brethren, ye know how that k λεγόντων, ἐγὼ Πέ- from ancient Days God made Hávasás amov wegs choice among you that the Genαὐτές ̓́Ανδρες αδελ- tiles Should hear the Word of qoi iμes Cigade, or the Gospel by my Mouth, and ap' new appaior, cv believe; and God which knowúμîv é žeλé §απó cas, eth the Hearts, bear them WitNg. To somatis μs a- nfs. For an Angel of the εῆσαι τοὺ ἔθνη * λόγον Lord appeard on a certain To Waszeniu, - time to Cornelius, who was a SEÑORY &o naprog- Centurion of the Roman Goτης Θεὸς ἐμος τύρησεν vernment, and fpake to him αὐτοῖς. Κορνηλίῳ γὰρ concerning me, that hefhculd TOTE ENG TO Tapon Pw- fend for me, and hear the μäïxñs aρx ñs wÿ on a Word of Life from my Mouth. μαϊκῆς ἀρχ 22R sweis, & w He therefore fent for me from ἐμῶ εἶπεν αυτῷ, ὅπως foppa το Cafarea Stratonis ; peragánto me, and when I was ready to go anéon phua (wns in to him, I would have eaten; ζώματος με. ὁ 5, μετε- and while they made ready πέμψατί με Σπὸ Ἰόππης I was in the upper Room εἰς Καισάρειαν * Στρά- praying, and I faw Heaven τωνος. ὁ πότε ὃ ἔμελλον open d, and a Veffel, knit at weis AUTOV EHπopole, the Four Corners like a fplen¿68λńol Soñs uera- did Sheet, let down to the dabey sỳ Gonda- Earth, wherein were all manLovrov, nutu ovner of Four footed Beasts, and Eg god ue creeping Things of the Earth, Q & Dewey - and Fowls of the Heaven. And

,

2

[ocr errors]
« السابقةمتابعة »