صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

IX.

19

and when I had overcome τον ' ἐπ ̓ αὐτῶν 29. him by the Power of the λεχθείς αυτῷ εἰς τὸν Lord, and had put him to πει προφήτε λόγον, wel È Silence, I drove him away πεὶ Θεῷ μοναρχίας, into Italy,

ἡ πλήσας αὐτὸν δεκάμη κυρίε, καὶ εἰς ἀφωνίαν καταβαλών, φυγάδα κατέτησα εἰς Ἰταλίαν

Now when he was in 2 ΓενόμλυΘ. 5" ἐν Rome, he mightily difturb’d Ρώμῃ, πολὺ καὶ ἐκκλη. the Church, and fubverted σίαν ἔσκυλε, πολλὲς many, and brought them νατρέπων, δ ἑαυτῷ πε over to himfelf, and afto- ριποιέμλυΘ, τα ἢ ἔθνη nill’d the Gentiles with his ἐξισῶν μαγικῇ ἐμπει Skill in Magick; infomuch eiᾳ" ὡς καί ποτε μέση that once in the middle of ημέρας προελθὼν εἰς δ the Day he went into their θέατρον αὐτῶν, κελος Theatre, and commanded the σας τοῖς δήμοις άρπα People that they fhould bring γlῶα καὶ μὲ ἐν τῷ θεάς me allo by Force into the πρῳ,έπη/γέλλετο παι Theatre, and promifed he δι αέρα πολύτων would fy in the Air; and ἐπὶ τούτῳ μετεώρων when all the People were τυχανόντων, ἐγὼ προ in Sufpence at this, I pray'd σηυχόμίω καθ ̓ ἐμαυ by my felf. And indeed he was carry'd up into the Air by Dæmnons, and did fly on high in the Air, faying that he was returning into Heaven, and that he would fupply them with good things ἣ δήμων ἐποφημέντων

τόν· καὶ δὴ μετεωρισθείς ὑπὸ δαιμόνων ἵππου το μεπάραι Θν εἰς ἀέρα, λέ γων, εἰς ὐρανὸς ἀνιέται, κἀκεῖθεν αὐτοῖς Τα α γαθὰ ὄτι χορηγήσειν

[ocr errors]

· ἓν v. Ἐκεῖν δὲ γενόμυθ. V. 3 τέχνη, καὶ δαιμόνων ἐνερ γεία, V, Huc uique MSiv. Collationem integram habemus, nec

[ocr errors]

.

[ocr errors]

σε

[ocr errors]

L's yeeas eis beavor
αὐτῇ * *
* -
νοίᾳ, ἱκέτουον τὸν Θεὸν
Inos & weis -

[ocr errors]

es εov, EnTrivas i from thence. And the People making Acclamations to him, as to a God, I stretch'd ** Pag. out my Hands to Heaven, 338. with my Mind, and befought God, through the Lord Jefus, to throw down this peftilent Fellow, and to deftroy the Power of thofe Dæmons, that made use of the fame for the Seduction and Perdition of Men, to dash him againft the Ground, and bruife him, but not to kill him: And then fixing my Eyes on Simon, I faid to him, If I be a Man of God, and a real Apostle of Fefus Chrift, and a Teacher of Pie

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Zinwy, weysaorty, and not of Deceit, as thou

[ocr errors]

2

art Simon, I command the

* οὐσεβείας ἀποςάτε, wicked Powers of the Apoftate
iq' as oxeτay Zingov
ἐφ ̓ ὀχεῖται Σίμων
8 Mág, a paray
κρατήσεως, ὅπως ἐ
üfus natively, eis
Dératα Tfs & Taτndey
TWV 'w' AUTÊ. È ei-
TÓνT μY TAŬTA, TE
ernowas & Suváμewv
Σίμων, κατωέχθη

from Piety, by whom Simon
the Magician is carried, to let

neaτnœws, onws go their Hold, that he may

των

с

ἐ & V. 3 al. ῥήξαντο.

fall down headlong from his
Height, that he may be ex-
pos'd to the Laughter of thofe
that have been feduced by him.
When I had faid thefe Words,
Simon was depriv’d of his

[blocks in formation]
[ocr errors]

;

Powers, and fell down head- με μεγάλε ἤχε,
long with a great Noife, and ῥαγοὶς· ἐξαίσιον, στι
was violently dafhd againft
the Ground, and had his Hip
and Ankle-Bones broken ;
and the People cry’d out,
faying, There is one only God,
whom Peter rightly preaches
in Truth. And many left him
But fome who were wore
thy of Perdition continued
in his wicked Doctrine. And
after this manner this moft
Atheiftical Heretie was fixed
in Rome: And the Devil
wrought by the reft of the
falfe Apoftles alfo.

:

Now all thefe had one and the fame Defign of Atheifm, το blafpheme Almighty God, to fpread their Doâtrine, That He is an Un known Being, and not the Father of Christ, nor the Creator of the World; but One who cannot be fpoken of, Ineffable, not to be nam’d, and begotten by Himfelf; that we are not to make

* al. add, πτῶμα.

d

τρίβεται δ' ἰχίον καὶ J ποδῶν τὰς ταρσός. καὶ φωνὴ της ὄχλων λέγε · εἷς ὁ Θεὸς, ὃν Πέτρου δικαίως καταδ γάλα τῇ ἀληθείᾳ μό· voν καὶ πολλοὶ ἀπό snσὴμ ἀπ ̓ ἀυτό τινὲς ἢ απ' αυτῇ ἄξιοι τ' ἀπωλείας απ το ὄντες, παρέμειναν α τῇ τῇ μοχθηρᾷ διδα· σκαλίᾳ, καὶ ἔτω πρώ τη ἐπάγη ἡ ανῶν ἀπεωτάτη αίρεσις ἐν Ῥώμῃ, καὶ λα π λοιπῶν ψάυδαποςόλων ἐνήρης ὃ ΣάβολΘο

Σιμωνια

Τέτοις ἢ ποῖσιν τής σης σκοπὸς Κὖ εἷς καὶ ὁ αὐτὸς αθεότητου, τον μ πολυτοκράτορα Θεὸν βλασφημῶν, ἄγνωστον δοξάζειν, καὶ μὴ εἶναι πατέρα * Χρις, μη· δὲ τῷ κόσμο δημιεργὸν, Ελλ ̓ ἄλεκτον, ἄῤῥητον, ἀκατονόμαζον, αὐτο λώεθλον νόμῳ καὶ φήταις μὴ χρόνος πρό

*

[ocr errors]

с

velar ** μn avaja ufe of the Law and the Pro-** Pagè phets; that there is no Pro- 339. vidence, and no Resurrection to be believ'd; that there is να τον μὴ ὑπάρχει, no Judgment nor Retribuadorn gaipen Morntion; that the Soul is not weg's mode Spnoxéiav Immortal; that we must on· ἀδιαφόρως ἐκκλίνειν. οἱ ly indulge our Pleafures, and , mass eval ees turn to any fort of Worship Aéyear of 5, xes a without Distinction. Some of λέγεσιν τρεις maps of 5, do - them fay, that there are many Hrnτes' oi j', aivas Gods, fome that there are ἀπείρες. καὶ οἱ μὲ αὐτῶν, Three Gods without Begin. agapíxv diddions, ning, fome that are are Two αγαμίαν διδάσκεσι, xрewv Soxlu & ove Unbegotten Gods, fome that βδελυκτὰ λέγοντες είναι there are innumerable Eons; & jugu, naidav je farther, fome of them teach αν, è Bergv μe that Men are not to marry, τάληψη ἵν ̓ ὡς σεμνοί and muft abftain from Fleh kves Tornea'r aur and Wine, affirming, that γνώμίω ὡς ἀξιόπισον Marriage, and the Begetting παραδεχθῆναι ποιήσωσι of Children, and the eating τινὲς ἢ ἐξ αὐτῶν Très autor vopg- of certain Foods, are aboDETEOR XрEWY άTTÉZ minable; that fo, as fober ax as anézer (wr, Perfons, they may make their ἀλλ ̓ ὡς λογικὸ ἐχόν· wicked Opinions to be renov fuxlui, & govs ceived as worthy of Belief:

[ocr errors]

с

с

[ocr errors]

Finle GOTLÁNay And some of them abfoμελλόντων ' ταῦτο lutely prohibit the Eating καταπολμώντων σφά- of Fleih, as being the Cav Emen au- Flesh, not of Brute Animals,

[ocr errors]

· τὸς ταῦτα καταζολμῶντας. V.

but

XI.

ay, TO XT VOμOY aeg Diar & TEεκτέμνες νομίμως πε day 7 a's 'Inov, ws es oor didea & weeφήτίω. ἄλλοι ἢ ἀναί ' inπoprolier', è reads th ouρni donor, & Lions ἀνασιεργίας ἰέναι, ὡς ἕκ τω & μόνως ἐκφεύξεις uxla T'es nousin's ἄρχοντας· ὗτοι ἢ πολύτες ons opjava sus ava, è yoi ópyñs.

but of Creatures that have τῶν, ἔλεγον μόνε δὲν
a rational Soul, as though φάσκοντες χοιρες ἀπέ
those that ventur'd to flay
them would be charged with
the Crime of Murder: But
others of them affirm that
we must only abstain from
Swines Fleth, but may eat
fuch as are clean by the
Law; and that we ought to
be circumcifed, according to
the Law, and to believe in
Jefus, as in an holy Man,
and a Prophet. But others
reach, that Men ough to
be impudent in Uncleanness,
and to abuse the Flesh, and
to go through all unholy Pra-
ctices, as if this were the only way for the Soul to
avoid the Rulers of this World. Now all thefe are the
Inftruments of the Devil, and the Children of Wrath,

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
« السابقةمتابعة »