صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

188

"

τε, πᾶν είδα ὕβρεως fmiting him on the Face, reviᾧ παρέλιπον, ἐμπύον- ling him, tempting him, feekτες, κερτομῶντες, τύπ: ing vain Divination,inftead of Τοντες, ῥαπάζοντες, true Prophecies from him,cal. ελοιδοροντες" πειράζον- ling him a Deceiver, a Blafτες μαντείας ἐπιζητῶν· phemera Tranfgreffor of MoTES ἀντ προφητείας : Jes, a Deftroyer of the TemΕξονα, βλάσφημον, Μω- ple, a Taker away of Sacriftσέως προβάτω, ἱερᾷ ces, an Enemy to the Romans, καθαιρέτην, θυσιῶν εἶναι- an Adverfary to Cafar. And ρέτην Ῥωμαίων πολέμ- thefe Reproaches did thefe ον, ΚαίσαρὉ ἐνόμον αποκαλοιώτες καὶ ταῦτα nefi, caft upon him, till 13. 17.

Bulls and Dogs, in their Mad- Pfal. xxii

μέχρις ὄρθρα βαθέος ἐμ- it was very carly in the
παροινήσομτες απῷ, οἱ Morning, and then they lead
παῦροι δοἱ καύες από him away to Annas, who
Γεσιν αυτόν 3 πρὸς Ἅνναν, was Father-in-Law to Caia-
ὃς 23 πενθερὸς ἦ Καρά- phas, and when they had
φα· κακεῖ τὰ ὅμοια done the like things to him
δράσαντες, το ασκδῆς there, it being the Day of
ἔσης της ἄρχον τ Ρω- the Preparation, they deli-
μαίων παρέδωσαν αὐτὸν ver'd him to Pilate the Ro
Πιλάτῳ,καπηρροιῶτες man Governout, accufing him
ἀπό 4 πολλὰ δ' βαρέα, of many and great things,
ὧν ἐδὲν ἴχυον 5 ἀπελέ· none of which they could
γξαι " ἐφ ̓ οἷς ὁ ἄρχων prove. Whereupon the Go-
δυσμαχετήρας, ἔλεγχο vernout, as out of Patience
Οὐδεμιου αιίδω κατ with them, faid, I find no Luk.xxii.
αὐτῶ βρίσκω. Οἱ 5 Caufe againft him. But they joh. xviii.
μάρτυρας δύο ψουδες brought two falfe Witneffes, 38.
αγαποντες "βριο το

[ocr errors]

3

[ocr errors]
[ocr errors]

and would by fuch Teftimo

[ocr errors]

5 ἀποδείξαι. . ἐγγύοντες. v.

14.

**Pag.

[ocr errors]

V. 21.

nies have deftroyd him: συκοφλυτᾶν + κύριον

But they being found to ασυμφωνων ; αὐτῶν difagree, and fo their Te- pederswv, eis na dooíftimony not confpiring toge- ωσιν ἀνῆκον τό πρᾶγ‐ ther, they alter'd the Accu-, ÉZOVITES OUT 318. fation to that of Treafon, or ** λέγς βασιLuk.xxiii. faying, This Fellow fays, that λéava, pepes Kaihe is a King, and forbids to Ger didoron naauf. give Tribute to Cæfar; and γίνονται αὐτοὶ κατηρα themselves became Accufers, eo, MoρTUPES, & and Witneffes, and Judges, xeraσews and Authors of the Sen- aagay, Régories" λέγοντες tence, faying, Crucifie him, raúρaroor, aver crucifie him; that it might be ὠτίν ἵνα πληρωθῇ ὅ, fulfilled which is written by n γεγραπται" πεὶ αὐτῷ the Prophets concerning him, Pfal. xxvi. Unjuft Witnesses were gathered together against me, and Injustice lyed to it felf. And xxi. 17. again, Many Dogs compaffed me about, the Affembly of the Wicked laid Siege againft me: Jer. xii.8. And elsewhere, My Inheri- vwv weegov me è av tance became to me as a Lyon ἑτέροις ̇ Εγύετο ἡ κληin a Wood, and has fent forth coropia pe sugi ws her Voice against me. Pilate λέων ἐν δρυμῷ, ἔ rherefore, difgracing his Au- dney ETT THE I OWthority by his Pufillanimity, 2 aus." "O v IIconvinces himfelf of Wicked- λάτα, ἀνδυδρίᾳ καὶ nefs, by regarding the Mul-Taas & apple intitude more than this juft τὸς ἑαυτὸν ἐξελέγχ

12.

· τὸ γεγραμμένον ν. άντι. V.

с

[ocr errors]

ἐν τοῖς προφήτης Συ
vymode que pap
Tupes ädingi, è ¿to-
ouтo & adinía Eau Th
ἀδικία ἑαυτῇ
è máðir []egreninλw-
Gev ue nives Tomoi,
ααγωγή πονηρευομέ

σα το

2

с

[ocr errors]
[ocr errors]

h

1 namas", wye & - Ferfon, and bearing Witness

с

His TO TRŃn Depa
πλύσεις, @ μαρτυρῶν
μὺ αὐτῷ ὡς ἀναιτίῳ, ὡς
ajkov 5 ngadod Teo
Tapadidas saupa,
τοι Ῥωμαίων νέμες2 τι-
θεμλύων", μηδένα ανg-
ξέλεγκτον θνήσκειν δή
μιοι ἢ παραλαβόντες
Noons wúecor, Euλ
τὸ προσήλωσα μ' ἕκτῃ μὲ
ὥρᾳ ςαυρώ(αντες αυτὸν,
τρίτῃ ἢ ὥρᾳ τὰ ἀπὸ φὰ
av de capsort -
To. weil daner au
Tystε mav pt 22.
ετα τοῦ ἱμάτια αυτῇ they divided his Garments
3 wipe" SIEμe Co. by Lot. Then they cruci-
ἔπειτα δύο κακέργες ἐ- fied two Malefactors with
ταύρωσαν
szvevour our ȧUT, & him, on each Side one, that
ἑκατέρο μέρος. ἵνα πλη- it might be fulfilled which

to him that he was innocent,
yet as guilty delivering him
up to the Punifhment of the
Crofs; although the Romans
had made Laws, that no
Man unconvicted hould be
put to Death. But the Exe-
cutioners took the Lord of
Glory, and naild him to
the Cross, crucifying him in-
deed at the Sixth Hour, but
having received the Sentence
of his Condemnation at the
Third Hour. After this the
gave to him Vinegar to drink,
mingled with Gall.

!!

~

2

Then

eat'n to gezeaμpov. was written, They gave me Pfal.lxviji

"Edarav eis to Begong's Gall to eat, and when I was xx. 19,

μ8 xali, è eis Thu thirsty they gave me Vinegar

Dilav με ἐπότισάν ue eo drink. And again, They xxi. 19.
ὄξων· καὶ πάλιν Διεμέα divided my Garment among
ö§Q•
είσαντο τοὶ ἱμάτια με themfelves, and upon my Ve
Eautois, ny biting
noμýv μs ébahov

2

sture have they caft Lots. And - in another Place, And I was Ifa.liii.12.

τον δ ἐν ἄλλοις· Καὶ reckond with the Iranfgrefors.

[merged small][ocr errors][merged small]

7.

39,&c.

1

[ocr errors]

、,

TO EX

pas onÓT, της ἕως ἀνάτης· καὶ ποair qus wey's d'enlus. news yeypazar Kai pa, xù & vi§”, è

[ocr errors]
[ocr errors]

Then there was Darknefs με' ἀνόμων ἐλογίθεις for Three Hours, from the Επειτα έλύετο τρεις Sixth to the Ninth, and a gain light in the Evening: Zach. xiv. As it is written, It fhall not be Day nor Night, and at the Evening there fhall be Light. Luk xxiii. All which things, when thofe wey's sowpar say cows. Malefaltors faw that were 2Απερ ἅπου το θεασάcrucified with him, the one μοι οἱ συςαυρωθέντες of them reproachd him, as ἀπῳ κάκυροι, ὁ μγὶ though he was weak, and ὠυτῶν ἐβλασφήμει, ω unable to deliver himtelf; but σανεὶ δ ̓ ἀσθένει δε μήδε the other rebuked the Ig- νάμλυον ἑαυτῷ ἐπαμε norance of his Fellow, and vero 5 TÉTO μs azturning to the Lord, as being voldN ETTETING, wey's 5 ἐπετίμα, πρός enlightned by him, and ac “ κύριον γραφεὶς ὡς knowledging who he was av puka aisi aure, that fuffer'd, he pray'd that è vas oss o πάχων, he would Remember him in his μvňulu aurê géhis Kingdom hereafter : He ὡς ἐν τῷ βασιλείᾳ εἰς then prefently granted him, το μεν ταῦτα ὁ δ ̓ the Forgivenes of his for- εὐθὺς ἀμνης ίδυ αυτῷ *mer Sins, and brought him! Two accou into Paradife to enjoy the Myftical good Things;who alfo cry'd out about the Ninth Hour, and faid to

Mat. xxvi. his Father, My God, my God,

[ocr errors]

او

C

с

[ocr errors]
[ocr errors]

u, as adeoov εἰσήγαλυ, ἀπολαύσοντα ΐυτικῶν ἀγαθῶν· ὃς weit váre ŵp dv avalonous &TE TYS Tα

why haft thou forsaken me? Andre Océ μs, Θεέ με,

· Ἐν ἐκείνη τὴ ἡμέρᾳ ἐκ ἔσαι ψύχος, καὶ πάγος ἔται μίαν ἡμέραν

deeft totum V.

[ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small]

με

[ocr errors]
[ocr errors]

and

uages; a little afterward, When he Luk.xxii.
had cry'd with a loud Voice, 34.
Father, forgive them, for they
know not what they do,
had added, Into thy Hands v. 46.
I commit my Spirit, He
gave up the Ghoft, and was
bury'd before Sun-Set in a
new Sepulchre. But when
the firfi Day of the Week
dawn'd, He arofe from the
Dead, and fulfilled those
things which before his Paf-
fion he foretold to us, fay-
ing, The Son of Man must Matt. xii.
continue in the Heart of the 40.
Earth Three Days and Three
Nights. And when He was
rifen from the Dead, He Maravi9
appeared first to Mary Mag-
dalen, and Mary the Mother Joh. xx.
of James, then to Cleopas in Luk.xxiv.
the way, and after that to 18.
us his Difciples, who had 4.
fled away for fear of the
Jews, but privately were very *** Pag.
inquifitive about Him. But 319
thete things are allo written
in the Gofpel.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Mar. xvi.

. V.

SECT.

« السابقةمتابعة »