صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

SECT. XLV.

** Pag. BRethren, obferve the Fe- * *

312.

ftival Days:

**ΤΑΣἡμέρας τ

ἑορτῶν φυλά

[ocr errors]

απετε, ἀδελφοί.
[[ Καὶ πράττω
ηλυέθλιον, ἥμε ὑμῶν Ἐλπι-
τελέσθω εἰκάδι πέμπτη

ἐνάζυ μηνός. μεθ ̓ ἣν ᾗ ἐ

πιφάνιος ὑμῖν ἔσω νμία

τάτη καθ ̓ ὁ κύριος

νάδιξιν ὑμῖν δ οἰκείας

* * Pag.

[merged small][ocr errors][ocr errors]

θεότητα ἐποιήσατο για νέοι κ καὶ ἀυὴ ἔκτῃ δεν κάθε μηνός μεθ ̓ ἃς ]] · ἡμῖν, φυλακ· τία ή νησεία ή παρα κοσης, μνήμίω περιέ χέσα το κυρίς που λιτείας τε καὶ νομοθε σας ότι τελείπω ἢ ἡ νη εεία αυτή πρὸ θνησεί ας το πάχα, ἀρχιμύη

[ocr errors]

316. obferv'd by you, as contain ing a Memorial of our Lords Converfation and Legillature. But let this Solemnity be obferv'd before the Faft of the Piffover, beginning from the Second Day of the Week, and ending at the Day of ἢ ἀπὸ δευτέρας, πληρε the Preparation. After which yn 5 eis wondles. Solemnities,breakingoffyour μεθ ̓ ἃς Σπονης δύσομπες, Faft, begin the Holy Week ἄρξασες αγίας πο of the Paffover, fafting in the fame all of you with Fear and Trembling, praying in them for thofe that are about to perish.

XIV.

For they began to hold a
Council againft the Lord on

{ ἣν V. 3 deeft. V.

[ocr errors]

ga ἑβδομάδα, νησεύο oντες αὐτὴν πολύτες με φόβεζόμε, προσόν χόμυοι ἐν αὐταῖς πί της Σπολλυμβύων. Ἤρξαντο γδ καὶ κα g κυρίς βελτώ ποιεῖο

[ocr errors][ocr errors][merged small]

1

the Second Day of the Week,
in the first Month, which is
Xanthicus; and the Delibe-
rationcontinued on the Third
Day of the Week; but on
the Fourth Day they deter
min'd to take away his Life
by Crucifixion. And Judas
knowing this, who for a
long time had been pervert-
ed, but was then fmitten by
the Devil himfelf with the
Love of Money, altho' he job.x <ii. 6.
had been long entrufted with
the Purfe, and used to steal
what was fet apart for the
Needy, yet was he not caft
off by the Lord, through
much Long suffering; nay,
and when we were once

όποι δεύτερα (ββάτων,
Day
palui TeWTW, Ös Est Eav-
Dings & Tỷ Teiry &
βαββάτε έτεινεν ἡ
σκέψις
onefis Tη 5 πTed
τῇ τετράδι
wei "saup
τ
aveλav autor. I
δὰς γνὲς τότο, ἐκ πυλ-
28 μ Hareaças, to
Ø છે öä૪ •
5 T8
βόλο βληθείς φιλαρ-
γυρίᾳ, καίτοι πάλαι 3
Awaringer Snexe
ρισμλύοι, & κλέπων
rá vhs TEVÝTWv, on
ambanen
eis La Maxceduμúar.
μακροθυμίαν.
Ana È TOTE2 po
ἀλλὰ ποτε
μsów" μg our airy,
Berufu & Miror G
geoviory, &3nμas π-feafting with him, being wil-
φρονίσαι, @ 3 ἡμᾶς

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ling both to reduce him to

auto, é Aulu, his Duty, and inftruct us in
αὐτῇ,
ἀμω λέγω ὑμῖν, ὅτι
As & jμçu wadwo
&.
μe Cenáço imav λé-

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

his own Forcknowledge, He faid, Verily, Verily, I say un- loh. xiii. to you, that one of you will betray you; and every one of us faying, Is it 1? And the Lord being filent, I, who was one of the Twelve, and. more beloved by him than the reft,

4 ENSEDPLOTAQ, au- arofe, up from lying in his

[ocr errors]

2

4

· δείσαντο ν, ἑςιμλύων. V. al. 3 ἡμῖν δεξαι. ν. · ἔπιπειον τω #beads v.

V 3

Bo

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

I

*

**Pag. gave two Signs of the Betray-mμea & 678 ** 317. er; one by laying, He that dippeth with me in the Difh: A Second, Tanhom I shall give the Sop when 1 have dipped it : Nay, altho' he himself faid, Mafter, is it 1? The Lord did not fay, Yes, but, Thon haft faid. And being willing to affright him in the Matter, He faid, Wo to that Man by whom the Son of Man is betrayed; Good were it for him Matt.xxvi if he had never been born. Who when he had heard that went his way, and faid to the Priests, What will ye give me, and I mill deliver him unto you? And they bargaind with him for Thirty Pieces of Silver; and the Scripture was fulfilled, xxvii 9. which said, And they took the Thirty Pieces of Silver, the Price of him that was vaLued, whom they of the Children of Ifrael did value, and

15.

deeft. V. 2 deeft. V. 2 defunt, V.

C

edanev év, àzáv' “O εμβαπτύμδυοι μετ ̓ ἐ us on TWS Teubníw: δεύτερον δέ ᾧ ἐγὼ βά» as fæpior 67 Swow roi nginéive dégorlos Man éú 1è...”, jabCi; con ÅTTEV ó nóeQ, öti vai, äm' ök où & mas qo¤ño aisφοβήσαι τὸν ὀπὶ τότῳ βοληθείς, φησίν· Οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ixeive dig 8 yos & avbewTY Sidory" ngav le auras, e con ?urnen @" ταΰται ἀκέσας, ἀπελθὼν εἶπε τοῖς ἱεροῦσιν· Τί θέα λετέ μοι δῆναι, ὦ ἐγὼ ὑμῖν αὐτὸν το δαδώσα oio ao eidrole apuera x &sj manegen i reagh Xeyrou° 3 Kai EngCom rà reiáng ra apyó era

с

اد

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

2

* τιμίω τῷ τετιμημώς, gave them for the Houle of
ὃν ἐτιμήσομτο Σπὸ τῶν the Potter. And on the Fifth
Ἰσραὴλ, “ ἔδωκαν αὖ- Day of the Week, when we

[ocr errors]
[ocr errors]

دم

[ocr errors]

had eaten the Paffover wirh
him, and when Judas had
dipped his Hand into the
Dish, and received the Sop,
and was gone out by Night,

Mat.xxvi.

Tpußriov, só fauor the Lord faid to us, The Hour Joh. xvi.
Nabórτos, & écεndov is come that ye shall be difpers'd, 32;
TOS VURTOS, Я TEV and shall leave me alone, and 31.
ὁ κύρια· Ελήλυθεν every one vehemently affirm-
in wea, ira onoprad, ing, that they would not
ᾧ ἐμὲ μόνον ἀφῆτε ¢ forfake him, I Peter adding
Engir Siquer Cous this Promife, That I would
pes Snarare foy airov, even die with Him, He faid,

2

c/

qμs Пléns étalyimo- Verily I say unto thee, Before Luk, xxii.
jfús & awano Javer, the Cock crows thou halt thrice 34.
ATev, A'μle rég G1, deny that thou knoweft me.
πρὶν ἀλέκτορα φωνῆς And when he had deliver'd
σαι, τρὶς ἀπαρνήσῃ μῃ to us the Reprefentative My-
εἰδέναι με. Παραδες fteries of his precious Body
ἢ ἡμῖν τὰ ἀντίτυπα μι· and Blood, fudas not being
Shera & Lepus Gora

2 αὐτό

11

[ocr errors]

prefent with us, He went out Jɔh-xviii, s

[ocr errors]

? auro" & qual, to the Mount of Olives, near
Ï'édde pest ovjesac the Brook Cedron, where
there was a Garden; and
we were with Him, and fang Mat. xxvi.
an Hymn, according to the 30.
Custom; And being fepa-
rated from us, he pray'd ear-

[ocr errors]

ayev v. deeft. V,

V 4

neftly

44.43.

neftly to his Father, faying, Luk xxii. Father, remove this Cup away Mat. xxvi from me; yet not my Will, but thine be done: And when he had done this thrice, while we out of Defpondency of mind were fallen afleep, He Luk. xxii. came and faid, The Hour is come, and the Son of Man is

45.

[ocr errors]

Gu XII só é0 Q è wereis nur, may wegonize to TuS TATеi. λέγον· Πάτερ, παρένες ἀπ ̓ ἐμᾶ τὸ ποτήριον πλώ μὴ ἐμὲν θέλημα ηλυέρω, ἀλλὰ τὸ σόν. TTO TOMOS TÍTOV, ἡμῶν ἀπὸ τὸ ἀθυμίας εἰς

[ocr errors]

2

22

2

3

c་

α

ἐλθὼν λέγς· Ἤγγικεν
wea, có vòs & av-
θρώπου παραδίδεται εἰς
χερας ἁμαρτωλῶν·
où l'édas, voy μil au-
о × λ Q, 3 à πС шv.
σημεῖον προδοσίας αι
Ols Sexvuor," s dó
ov qíaanug. oi j
usual Touring,
ned mod nerov
¢ δέσμιον ° ποιησάμε
o", njager eis einidu
Καϊάφα 8 ἀρχιερέως

4

Mat.xxvi. betrayid into the Hands of ὕπνον καταπεσόντων, 45.) Sinners And beheld Judas, and with him a Multitude of angodly Men, to whom he fhews the Signal by which he was to betray him, a deceitful Kifs; but they, when they had received the Signal agreed on, took hold of the Lord, and having bound him, they led him to the House of Caiaphas, the High Prieft, whercin were afiembled many, not the People, but a great Rout, not an holy Council, but an Affembly of & Z TOλÚS OUTREKCónthe Wicked, and Council of το, ἐλαὸς, ἀλλ ̓ ὄχλος, the Ungodly, who did ma de TрeoCurierov iεedv, ny things again him, and αλλά συνέδριον παραleft no kind of injury un- νόμων È βελευτήριον try'd, fpitting upon him, ca- daba ei y toma villing at him, beating him, 7OINGSOL" NOT AUποιη άμυοι" κατ ̓ αὐ

2

[ocr errors]

t

1 & V. * τὸ V. πολύς + deeft. v. δες τὸ ν. λαβόντεςν. τολμήσαντες.Υ.

[ocr errors]
[ocr errors]
« السابقةمتابعة »