صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

1

Κρίνων ἔμπαλι Γκόσ- And judge the World again:

μον. ὅσοι δ' υπό
δυασεβίησιν

τὰς

Ημύρτον θνητοὶ,
δ ̓ αὖ πάλι 2 γαῖα

καλύψει

Όσοι δ' ευσεβέασι,
πάλιν ζήσοντ ̓ ἐνὶ

κόσμῳ,

Πνδῦμα Θεῖ δόντΘ, ζωτώθ ̓ ἅμα ἐ γά ειν αὐτοῖς

[ocr errors]

Εὐσεβέσι. πούτες ἢ τίτ ̓
εἰσόψονται ἑαὐτὸς.

in'

Εἰ τοίνω ὲ αὐτὴ ἢ ἀνάςασιν ὁμολογεῖ, ἐ τω παλιδηυεσίαν σὐκ ἀρνεται, διακρίνο ἢ τὰς δυσεβεῖς 3 ἐκ" 5 ασ• βῶν, μάτην ἄρα τοῖς ἡμετέροις ἀπις δαι. και τοι φασὶ 5 c εἰδικὴν δείκνύειν" * ανάςασιν, μὴ πισδύοντες οἷς αὐτοὶ διηγένται· φασὶ γδ ὄρ· νεόν με μονομὲς ὑπάρ. χεν', πλεσίαν δανα. τάσεως πρέπον τ από

But for fo many Men as have
been micked,

And Sinners, they fall again

be covered under the Earth:

But fo many as have been pious + Page fhall live again in the World: 307.

When God puts his Spirit into

them, and gives thofe at once

that are godly both Life and
Favour,

Then all all fee theme
felves.

If therefore this Prophetefs
confeffes the Refurrection,
and does not deny the Re
ftoration of all things, and
diftinguifhes the Godly from
theUngodly, ’tis in vain for
them to deny our Doctrine.
Nay indeed they fay, they
can fhew a Refemblance of
the Refurrection, while they
do not themfelves believe the
Things they declare : For they
fay, that there is a Bird fingle
in its Kind which affords a

κανός μόνΘ. V. γὴ ἀποκάλυψε. V. 3 ̓ ἀπὸ ν. 4 λόγους. Τα
5 εἰκῆ δεικνυσιν. V. ἰδίκην ἄλλοθεν ἔχειν αὐτοὶ δεικνδύειν να πάρω

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

I

τον υπαρχειν, @ μόνον
&ν δημιουργίᾳ φοίνινα
5 TTO we ougopolis-
ou 'oi
ai" x isopor x11
πεντακόσια ἔτη ἔρχεις
és Alquator 64 + 2e..
γόμλυον ἡλία βωμὸν, φέ-
errant mera-
Ms, nawias To C
ubadouμs sav
wegs" avatonas, ws
αὐτοί φασι, τῷ ἡλίῳ
od§áμsvov, auto-
μάτως φλεχθῆναι καὶ
ay never in 5 25
Codia's onwring a-
σκώληκα
ναφυῆναι, @ τόπον θερα
μανθέν του μορφωθῆν
es apk on goiving, C

2

copious Demonftration of the dağı ödéyou älvRefurrection, which they fay is without a Mate, and the only one in the Creation; they call it a Phoenix, and relate, that every Five Hundred Years it comes inτο Egypt, το that which is called the Altar of the Sun, and brings with it a great Quantity of Cinnamon, and Caffia, and Balfam-Wood, and ftanding towards the East, as they say, and praying to the Sun, of its own Accord is burnt, and becomes Duft; but that a Worm arifes again out of thiofe Alles, and that when the fame is warm'd it is form'd into a new-born Phoenix; and when it is able to fly, it goes to Aralia, which is beyond the Egyptian Countries. If there. fore, as even themselves fay, a Refurrection is exhibited by the means of an irrational Bird, wherefore do they vain: ly difparage our Accounts? e Cámear, ou When we profefs, that he ὁμολογῶμεν, ὅτι ὁ δεwho by his Power brings νaμο ὃ μὴ ὂν εἰς δ εἶ

αι

wor Hopfor, &' 'Acabion 3 geraas", ήπερ ἔξι περαιτέρω τ Aiguans + vous. νομῶ. & Toivu, ws xy autoi çακαὶ αὐτοί φο a, a to anys opνέα δείκνυται ἡ ἀνάςα ais, τί μάτην Τὰ ἡμέτε

1. Y. 2. V. ? σέλλεσθαι. V. 1al βωμές.

જન્મ

[ocr errors]

that into Being which was not in Being before, the fame is able to reftore this Body, and raise it up again after its Diffolution. For on account of this full Affurance of Hope, we undergo Stripes, and Perfecutions, and Deaths. που τοιούτου κατεδεξά‐ Otherwife we fhould to no MEJA, Mn TÓTWV 20- purpose undergo fuch things TES The mineopoeiav if we had not a full Affuὧν κήρυκες ἐπαΓγελλό. ranceofthefePromifes, whereμεθα εἶναι. ὥσπερ ἦν of we profefs our felves to

,

[ocr errors]

~ >

Eπian Mwan & be the Preachers. As there-
πόντι, ὅτι ἐν ἀρχῇ
TOUTI, UTI EN ap? - therefore we believe Mofes,
mincer o Oeds e- when he fays, In the Begin- Gen. i, 1.
vov, er zur & gv ning God made the Heaven
νὸν, γῆν· γινώ-
ακομῳ ὅτι ἐχ ̓ ὕλης and the Earth ; and we know
We codens, and B- that he did not want Mat-
años porn, a 2 wego ter, but by his Will alone
λήσς μόνη,
πάγη Χρισός", ζῶτα brought thofe things into
@nzago λépus Being, which Chrift was com-
ηρήγαγε λέγομ
** in beavor, yl, manded to make; we mean
Dang war, 3 qws, rux- the Heaven, the Earth, the * Pag.
Sea, the Light, the Night, 308.

*

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

eas, asрe, TεTavd, the Day, the Luminaries,
νηκτα, τετράποδα, έρ-
TETO, Qula, Borzs
† αὐτὸν ξόπον, ὦ πάνω

the Stars, the Fowls, the
Fishes, the four footed Beafts,
the creeping Things, the

Gs avash Deλnpak, Plants, and the Herbs; fo
συνεργείας μὴ δεόμε- alfo will He raife all Men

· περάγων. V . ? ἠθέλησεν. V. 3 defert. V.

I 4

up

& Saums Suvapews 65iv pov, & Snμιεργῆσαι κόσμον, και vexpus avashay. @ re è μn övтa & ävΤότε μὲ μὴ ὄντα w Trov in Hypocr vinger, är Jew TV", ἄνθρωπον, δες αυτῷ τ ψυχίω ἐκ növтQ vuð 3 rais souls fujais TO. IZau dérra Caμαra åπoτίσ. κειμδύων γάρ ἔξιν

I

2

[ocr errors]

up by his Will, as not wanting any Affiftance. For 'tis the Work of the fame Power to create the World, and to raise the Dead. And then He made Man, who was not a Man before, of different Parts; giving to him a Soul made out of nothing. But now he will reftore the Bodies, which have been dif folv’d, to the Souls that are ftill in Being: For the Ri-ascors, 25 μn fing again belongs to things υπαρχόντων. ὁ ἐν τα laid down, not to things which have no Being. He therefore that made the Original Matter out of nothing, and out of it form'd various Bodies, the fame will alfo a gain revive and raife up thofeλίᾳ + ἄνθρωπον ἐκ μια that are dead. For he that form'd Man in the Womb out of a little Seed, and created in him a Soul which was not in Being before, and, as himself fomewhere fpeaks Jer. i. 5. to Jeremiah, Before I form'd thee in the Womb I knew thee; Zach. xii. and elsewhere, I am the Lord who establish'd the Heaven, and

[ocr errors]

deeft. v. 2 d. v. 3 nada's vi

πρωτοῦ σώματα ἐκ μὴ
or SOUS,
αὐτῶν διάφορα δημιερ.
eas2 ETQ & T's Da-
vos (croinous dpa-
shot 8 28 EV TH 201-

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

2 ม

ότων πνδῦμα ἀνθρώπε
ἐν αὐτῷ, αὐτὸς καὶ πολύ-
Tes aidegwus avashod,
auto oras mina
καθώς @ ή θεία 28α-
φὴ μύρτυρα λέγοντα –
Dεov TuS μgrove Xe-
Hom@us are
Tov nar einiva y na
oμgiwar nμerieav.
ὁμοίωσιν
ἐποίησεν ὁ Θεὸς “ ἄν-
Dewnov nal' einivae
ἐποίησεν αὐτόν· ἄρσεν
θῆλυ ἐποίησεν αὐτός.
Kai & Duóra @rap.
Teings 'Iw6, weis qn-
σιν ἡ γραφὴ, ὅτι γέ-
11 Lxx.
reamay autor 2 a-
ναςήσεως μεθ ̓ ὧν ὁ κύ-
ριῶ ἀνίςησιν ὗτός φησι
wey's & Deor "H&
ὥσπερ γάλα με ἤμελ-
ξας, 3 έπηξας δέ
Toα TUPE; Sepμg
κρέας με ἐνέδυσας ἐςέοις
5 voves Me čvé-
eas (who

laid the Foundations of the
Earth, and formed the Spirit
of Man in him, He will also
raife up all Men, as being
his Workmanship; as allo
the Divine Scripture tefti-
fies that God faid to Chrift,
his only Begotten, Let us Gen. i.
make Man. after our Image, 26, 27.
and after our Likeness. And
Godmade Man ; after the Image
of God made he him; Male and
Female made he them. And
the moft Divine and Patient
Job, of whom the Scripture
fays, that it is written, that
He was to rife again with thofeān fine
whom the Lord raises up: The LXX.
fame fpeaks to God thus,
Haft not thou milked me like καλά.
Milk, and cruddled me like
Cheefe? Thou haft cloathed me
with Skin and Flesh, and haft
fenced me with Bones and Si-
news. Thou haft granted me
Life and Favour, and thy Vi-

[ocr errors]
[ocr errors]

τον

ད ལ

[ocr errors]

με

[ocr errors]

& neov fitation hath preferved my Spiἐμοί ** ἡ j

rit. πρ ̓

[ocr errors]

Job in

Having thefe things ** Pag.

Tonon os ¿Qué within me, I know that theu 309.

με

ὃ πνεῦμα. ταῦτα canft do all things, and that

[ocr errors]

nothing is impoffible with thee.

πόλιν. V. V. 3 ἐτύρωσας. V.

Where

« السابقةمتابعة »