صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

23.

xvi. 33

you

[ocr errors]

will also perfecut you; and Matt.x. afterwards, If they perfecute in this City, fle ye to another For in the World ye x. 17. bve Tribulation, for they shall diliver you into the Syna gogues, and ye shall be brought before Rulers, and Ki gs, for my fake, and for a Teftimony to them. And, He that endureth unto the End, the fame fhall be saved. For he that is perfecuted for the fake of the Faith, and bears W itnefs to Chrift, and endures the fame, is truly a Man of God.

7. 22

IV.

** Pag.

3 3.

I

1

Ei

2

Καὶ

τοῖς ἐρανοῖς". ἔτω ηδ iwear Tes woontes, r'as we nμwv. πάλιν Εἰ ἐμὲ ἐδίω top, & ξω, έ ύμοις διωξεσι. Καὶ ἑξῆς Ἐγὼ διώκως σιν ὑμᾶς ἐν τῇ πόλης ruith, golgete cis2 an ταύτῃ, φεύγετε lw". On Ev Tincome Saider Dem. arg. δώσει ηδ' ὑμᾶς εἰς στις vazyas. x 67 nyingras Barinas ayon. VENED Eμê, es μαρτύριον αὐτοῖς καὶ devas as TÉM, ὑπομείνας τέλει στα σωθήσεται. Ὁ DINN εἰς ἕνεκεν τ πί

[ocr errors]

લંડ

σεως, καὶ μαρτυρήσεις περὶ ἀκτῖ, ὁ ὑπομείνας, τῷ αλήθώς αΐνθρωπο Θε

2

Ὁ ἢ ἀρνησάμι Θ SOUTO Xes and uns pocs d ανθρώπων, φιλίσας ** aur Juxlu max2vnúecor,& mon 3" Ev xues auto" αυτό ἐν χειρὶ αυτό éλeaves, äbriost, βδελυκτός

*

Bur he that denies him-
felf to be a Chriftian, that
he may not be hated of Men,
and lo lo es his own Life
more than he does the Lord,
in whole Hand hi Breath is,
the fame is wretched and
miferable, as being deteftar
ble and abominable, who as crayn's & Beλuxtos
defires to be the Friend of φίλΘ. μα ανθρώπων θε

I regro V. Tier. V. deeft. v. 2 qontos. V.
` 3

[ocr errors]

[ocr errors]

2

[ocr errors]
[ocr errors]

Añous aval, exdeos
3 Des μrcida 26
CONÉTI META
glov and μt ng
γίων. αλλά με το
πηραμλύων· ὁ ἀντὶ βα-
αλείας

[ocr errors]

2

P

Luk.ix. 26

Men, but is the Enemy of God, having no longer his Portion with the Saints, but with thofe that are accurfed chufing inftead of the Kingaindices dignus, dom of the Bleffed that eTo Drous J TUP 8 aternal Fire which is prepar'd νιον, ὃ ἡτοιμασμλύον for the De it and his AnConw & misal gels not being any longer DEADUS CUTE By hated by Men, but rejected TWY ET μoue- by God, and caft out from "Q, X'n' to This Prefence. For of fuch αποσμα, а TWOμWQ, x San one our Lord declared, πρόσωπο ἐκβεDejoune LTE cube- faying, Whosoever shall deny Matt.x.3.2 Caney whiz To me before Men, and fhall be βλημώθη το τὸ ἀπεφήνατο ο κύριος, alhamid of my Name, I alJo λέγων· Ὅσις ἀρνήσεται will deny, and be afham d of με έμπροπέν τῆς ἀν. him before my Father which θρώπων, καὶ ἐπαιχω- is in Heaven. And again, θῇ δ ̓ ὄνομά με, ἀρ. He fpeaks thus to us our Though auto naga, felves, his Difciples, He that Matt.x.37 3 x Eng in droogy" loveth Father or Mother more ἔμπροθεν τῷ πατρός me is not worthy of μs To av bearois. Kau me: And be that loveth Son Tániv aśnd bis van or Daughter more than me is Tais auto, nur au not worthy of me; and he that TOIS, &TWS' "O pinay taketh not his Crofs, and folmarica in under a loweth after me, is not worthy ἐμὲ οὐκ ἔςι με ἄξια of me. He that findeth his Có qızwv yòv n duza Life shall lofe it; and he that πρα ὑπὸ ἐμὲ οὐκ ἔςι lojeth his Life for my fake

ལ་

2

i

than

v. defunt. v. 3 defunt. v.

S 4

Shatt

xvi. 36. Phall find it. For what is a με ἄξία
Man profited if he hall gain
the whole World, and lofe his
cwn Souls or what fall a
Man give in Exchange for his
7. 28. Soul: And afterwards, Fear
not them that kill the Body,
lut are not able to kill the
Soul; but rather fear him
mho is able to deftroy both Soul
and Body in Hell.

[blocks in formation]

λαμβανο + ταυρὸν αὐ
τῇ, καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω
με, ἐκ ἔειμε ἄξι
ὁ δρών ἢ ψυχίω αυτό,
Σπολέσς αὐτὴν Φ
Σπολέσας ψυχτώ απ
τῇ ἕνεκεν ἐμῶ, δύρησε
αυτήν. τί γδ' ὀφελεῖται
δὔθρωπΘ, ἐδώ τ κόσ
μον ὅλον κερδήσῃ, τ
ϋ ψυχίω αὐτῇ ζημιω

.

θρῇ, ἢ τί δώσει ἄνθρωπο ἀντάλλαγμα ἢ ψυχῆς αὐτῇ; Καὶ ἑξῆς· Μὴ φοβήθηκε από τη Σποκτεινόντων τὸ Cwμα, * ϋ ψυχτω μὴ διαμλύων ἀποκτεῖναι φοβήθητε ἢ μᾶλλον – διωάμον καὶ ψυχμό ¢ σῶμα ἀπολέσαι ἐγέννη

SECT. XLII.

[ocr errors]

μανθάνων

2

* EVery one therefore who ΠΑΣ ν μεμονω learns any Art, when τέχνίω τινα, βλέ he fees his Mafter by his των “ διδάσκαλον αὐ Diligence and Skill perfe&t- τ8, διὰ τὸ ἐνεργείας ing his Art, does himfelf ear- ἐμπειρίας απαρτίζον neftly endeavour to make του * τέχνίω αυτό, καὶ what he takes in hand like αὐτὸς 3 ζηλοῖ ὅμοιον to it. If he is not able, ταὐτῷ"5 ποιήσεται το he is nor perfected in his ἐγχειρισθέν ἐδώ σμή Work. We therefore who ἐξισύσῃ, ἐκ ἔπι τετε have a Malter, our Lord Jes λειωμώθη ἐν τῷ ἔργῳ. I deeft. V, a defunt. v. σπεδάζει v. 1 deeft, v. 5 ποιήσασαι V.

3

"

» nues ev, excutes difus Chrift, why do we nor δάσκαλον – κύριον ἧς follow his Dođrine: Since

[ocr errors]

เท

3.

he renounced Repofe, Pleafure,Glory, Riches, Pride, the Power of Revenge, his Mother and Brethren, nay, and moreover his own Life, on account of his Piety towards his Father, and his Love to us the Race of Mankind : and fuffer'd not only Persecution and Stripes, Reproach and Mockery, but alfo Crucifixion, that he might fave

vas & parov 2 diwar the Penitent, both Jews and c" μάσιγας, ὀνειδισ- Gentiles. & ovedio Gentiles. por y eμ wayμov, non & r weys 3 "Nov" "webowner", ows λον πρόσωηξι Iudaiss "Em luas peτομοήσιμας σῃ, ἐν αὐτὸς δ ̓ ἡμᾶς ἀποτά ξατο ἀναπαύσι, μὴ Sangun dels saver, μen ado&tous + Ti Evener 5 ἡμεῖς" έ μιμέμεθα OUTE TO TÚN, È

νατον

2

[ocr errors]
[ocr errors]

2

~

If therefore He, ' for our fakes, renounced his Repofe, was not asham'd of the Crofs, and did not esteem Death inglorious, why do not we imitate his Sufferings, and renounce on his Account even our own Life, with that Patience which he gives us? For he did all for our fakes, but we do it for our own fakes : For He does not ftand in need of us, but we stand. in need of his Mercy. He

αὐτῇ τῇ ζωῇ ἡμῶν, only requires the Sincerity διδόντΘ. αὐτῇ ἡμῖν ἢ and Readinefs of our Faith,

2

axony v. 2 defunt. v. 3 save. V. avapτnav. v. 2 deeft.v.

Job xxxv. 7 as the Scripture fays, If thon απομονώ; ἐκείνα τ beeft righteous, what doeft thou give to him: Cr, What will De receive as thy Hand: Thy Wickednefs is to a Man like thyfelf, and thy Righteoufnefs to a Son of Man.

VI.

304.

γδ δ ̓ ἡμᾶς, ἡμεῖς δι ̓ ἑαυτός. ἐ ' χρήζε ἡμῶν αὐτὸς ἡμεῖς ἢ ἐλέως αὐτῷ. μόνον } πίσεως ἡμῶν γνήσιον ὄλιζητεῖ αυθαίρετον. ὡς φης σιν ἡ γραφή. Εἰ δίκαιΘ εἶ, τι δώσης αὐτῷ, ἢ πι ἐκ χειρός σε λήψεται; ἀνδρὶ τῷ ὁμοίῳ σε ἡ 4 ασέβεια σε, δ τῷ ἀνθρώπτει ή δικαιοσιώη C.

2

Let us therefore renounce * Αποταξάμεθα *a* Pag our Parents, and Kinfmen, ἦν καὶ ἐρνοῦσι, & Cuy. and Friends, and Wife, and Children, and Poffeffions, and all the Enjoyments of Lite, when any of thefe things become an Impediment το Piety. For we ought το pray that we may not enter into Temptation; but if we be called to Martyrdom, with Conftancy to confefs his precious Name; and if on this account we be pumith'd let us rejoice, as haftening to Immortality. When we are prefecuted, let us not think it firange; let us not love the preient World, nor

[blocks in formation]
[ocr errors]

γλυέσι, καὶ φίλοις, καὶ
γυναικὶ, καὶ τέκνοις,
και κτήμασι, και ζύμω
πούτι τῷ βίῳ, ὅπου
π τότων κώλυμα προς
δυσέβειαν δεῖ η προ
σφύχεως μὲ ἡμᾶς, ἵνα
μὴ εἰσέλθωμὴν εἰς πε
ἑασμόν. ἐδὼ ἢ κληθῶ
μυ εἰς μαρτύριον, με
ὀντάσεως ̓ ὁμολογεῖν δ
τίμιον ὄνομα καὶ ἐδὺ
τότε χάριν κολα πῶμα
χαίξωμεν ὡς ὅλη αγανα-
σίαν ασούδοντες. διω
κόμενοι μὴ ξενιζώμενος.
2 μὴ ἀγαπήσωμεν

7

[blocks in formation]
« السابقةمتابعة »