صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Jch. xiii.4.

θέλων ἐν ὑμῖν εἶναι
πρώτο, ἔσω ὑμῶν δε
@ Οὕτω δὲ αὐτ
τὸς ἔργῳ πεπλήρωκε τό
δ δελεύειν πολλοῖς, καὶ
ἢ λόγῳ. λαβὼν γ λέν
τον, διεζώσατο είται
'βάλλο
βάλις" ὕδωρ εἰς

If it. rr. diction of, Serving many ὑμῶν άκονΘ faithfully. For, When he had taken a Towel, he girded him. felf; afterward he puts Water into a Bafon, and, as we were htting at Meat, he came and moahed the Feet of us all, and wiped them with the Tomcl. By doing this he demonftrated to us his Kindners, ῆρα ο ἡμῶν α and Brotherly Affection, that fo we allo might do the fame to one another. 1 therefore our Lord and Mafier fo humbled Himfelf, how can you, the Labourers of the Truth, and Adminiftrators of Piety, be acham'd to do the fame το fuch of the Brethren as are weak and infirm Minifter therefore with a kind Mind, not murmuring, nor mutinying : For ye do not do it on the account of Man, but on the account of God; and fhall receive from Him the Reward of your Mini firy in the Day of yout Vifitation. Tis your Duty,

! βαλών. v. 2 decit. V. 3 4. V.

2

[ocr errors]

C

να κειμβρίων ἐπελθῶν,
πολύτων * ἡμῶν" ένιψε
τες πόδας, ε τι λεν
τίῳ ἐξέμαξε. τότο δ
ποιῶν, ὑπεδείκνυεν ἧς
μεν δ' ε φιλαδελφίας
ajamkný, iva è ñ-
μᾶς εἰς αλλήλες αὐτὸ
ποιώμεν. εἰ ἐν ὁ κύριος
ἡμῶν, καὶ ὁ διδάσκαλος,
ὕτως ἐπαπείνωσεν εαυ
τον πῶς ἂν ὑμεῖς ἐ
παισχυνθήσει σε τέτο
ποιηται τις αδυνάτοις
αθενέσι ο αδελ
φών, εργάτη ὄντες α
ληθείας,
σ
βείας προςάτα; ἐξυ
πηρετεῖτε ἐν ἀγαπηκ
κώς, μὴ επιλογίζον

[ocr errors]

τες, μηδὲ διαςαπάζον- who are Deacons, to vifit all thole that ftand in need of Vifitation. And tell your Bilhop of all thole that are in Aficion: For you ought to be like his Soul and Senfation, active and attentive in all things to him, as to your Bilhop, and Father, and Mafter.

τις 3 καὶ αύθρωπον ποιεῖτε, αλλα λg Θεόν και * μιπόν * διακονίας τας εκείνε Σπολήψεθε ἐν ἡμέρᾳ Ἐπισκοπῆς ὑμῶν μὴ ἂν ὑμᾶς τὰς διακόνες Επισκέπτες παύτας της δεομλίες Επισκέψεως, * πεί η θλιβομένων α

[ocr errors]

να γέλλετε τῳ ἐπισκόπῳ ὑμῶν ψυχὴ γ' αὐτου, ο αἴθη σις είναι ο φείλετε, οὔσκυλτοι, ο δήκοοι εἰς πούτα ὄντες αὐτῷ, ὡς ἐπισκόπῳ ὑμῶν, C πατρί, καὶ διδασκάλῳο

2

[ocr errors]

XX.

Ἐπίσκοπον ἢ πολυ We command that a Biκάπομον χειροτονείποι fhop be ordain'd by three ΧΧ. ὑπὸ τριῶν ἐπισκόπων Bilhops, or at leaft by two; ἢ δ' τοῦ ἔλαττον, ὑπὸ but tis not lawful that he δύο μὴ ἐξεῖναι ἢ ὑπὸ be fet over you by one; ἑνὸς ὑμῶν" κς θίςαπς. for the Teftimony of two η δύο και τριών or three Witnelles is more μαρτυρία βεβαιοτέρα firm and fecure. But a καὶ ἀσφαλής. πρεσβύ- Presbyter and a Deacon are τερον ἢ καὶ Μάκονον to be ordain'd by one Biὑπὸ ἑνὸς ἐπισκόπε, fhop, and the rent of the 3 & λοιπῶν κληρι Clergy. Nor muft either a ρ κῶν μήτε 5 και πρεσ- Presbyter or a Deacon or βύτερον ** μήτε dain from the Laity into the ... Pag. Kg κόνον, χειροτονεῖν ἐκ Clergy: But the Presbyter 191.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

πρεσ

is only to Teach, to Offer, λαϊκῶν κληρικές, αλ to Baptize, to Blels the Peo. ple, and the Deacon is to minifter to the Bilhop, and to the Presbyters, that is, to do the Office of a miniftring Deacon, but not to meddle with the other Offices.

λα μόνον
βύτερον διδάσκειν, α-
να φέρειν, βαλλίζειν, δύο
λογεῖν * λαόν
&άκονον ἐξυπηρετεῖς
τῷ ἐπισκόπῳ καὶ τοῖς
πρεσβυτέροις τετέςι,
διακονῶν ἐμων του
λοιπα διενεργᾶν.

ΒΙΒΛΙΟΝ

ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

[ocr errors]

Περὶ Ὀρφομῶν.

BOOK IV.

SECT. XXXVII.

Concerning Orphans.

Ρφανε δέ κα

[ocr errors]

refús Xer-
Γιαν, ἤτοι
dire,

[ocr errors]

HEN any Chriftian becomes an Orphan, whether it be a young Man, or a Maid, it is good that fome one of the Brethren, who is without a Child, fhould take the young Man, and elteem him in the Place Dérov, of a Son: and he that has a ὁ ἔχων τὸν δυνάμθυον Son about the fame Age, αὐτῷ ν ν γάμε ὡραις and that is marriageable, Cusxporñory, Cusden fhould marry the Maid to TO TOW OF WOLSTEs, him; for they which do so, ἔργον μέγα ἐπιτελέσιν, perform a great Work, and OPPO TATÉPES - become Fathers to the Or

[ocr errors]

Τότο, ἔχῃ εἰς παιδός

[ocr errors]

તા

phans,

* Pag. 292.

I.

t

phans, and fhall receive the EavTES, Ĉ as I wis
พ.
Reward of this Charity from eis " το Θεῷ λήψονται
the Lord God: But if any * μιπὸν ἢ διακονίας
one that walks in the way ταύτης. εἰ δέ τις και
of Man-pleafing is rich, and Siongar wei-
therefore is alham'd of Or- πατῶν, ἐπαιχνύοιτο,
phans, the Father of Orphans, in wv, Ta↑ op-
and Judge of Widows will
make Provifion for the Or-

phans. But himself fhallery TαTпρ TPS op

have fuch an Heir as will fpend what he has fpar'd: and it fhall happen to him deeft. according as it is faid,

7.

φορίας μέλη το μεγ
όραμα πρόνοιαν ποιή.
σεται ὁ
ὁ πατὴρ
qavwv, y necrts f
φανῶν,
THEμTE-

[ocr errors]
[ocr errors]

כ 2

What Things the Holy Peo- & SNOETTY 2 EW ple have not eaten, thofe (hall

[ocr errors]

,

prior a Ifai.. the Affyrians eat. As al- σὐκ ἔφαγον ἅγιοι, ταῦς fo Ifaiah fays, Your Land Strangers devour it in your Prefence.

[blocks in formation]

с

ra pázov Averi nada's & Hoalas λéγι' τω χώραν ὑμῶν ἐνώπιον ὑμῶν ἀλλότριοι κατεπίεαιν αὐτήν.

Ὑμᾶς ἔν, ὦ ἐπίσ oxoTTOL, μεριμνήσατε 3ra" wei & avargoqs autŵv, pendèv EXλείποντες αὐτοῖς· τοῖς oppavois 200με ορφανοίς τες τα γονέων, meals tai dideğer rois anugious res ja

4

[ocr errors]

deeft, V. deeft. V. 3 deeft. V. deeft. V.

4

[ocr errors]
« السابقةمتابعة »