صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

اد

̓Αλλ ̓ ἔτε λακοῖς Ἐπιτρέπομλυ ποιεῖν τι της ἱερατικῶν ἔργων. afov Dvoidy, Baie 칡 Ho, ἢ χειροθεσίαν, ολογίου μικρὰν pozante. Our exuμεγάλων τῷ γάρ με λαμβάνg nulu, ama i raλ piju Q two & Oε& Aid

اد

[ocr errors]
[ocr errors]

For if Baptifm were to be adminiftred by Women, certainly our Lord would have been baptiz'd by his own Mother, and not by John; or when he fent us to baptize, he would have fent a long with us Women afo for this purpose. But now he has no where, either by Conftitution, or by Writing, deliver'd to us any fuch thing; as knowing the Order of Nature, and the Decency of >the Action; as being the Creator of Nature, and the Legiflator of the Constitution.

Neither do we permit the x. | Laity to perform any of the Offices belonging to the Priesthood: As for Inftance, neither the Sacrifice, nor Bap tifm, nor the laying on of Hands, nor the Blessing, whether the fmaller or the greater: For, No one taketh this Ho- Heb. v. 4. nour to himself, but he that is called of God. For fuch fa

How To Tions cred Offices are conferr'd by dido Toluen agia the Laying on the Hands of • unises the Bishop. But a Person to ταύτην, ἀλλ ̓ ἁρπάσας

[ocr errors]

whom fuch an Office is not
committed, but he seizes up-

on

[ocr errors]

on it for himself, he fhall ea To Olia CozChr.xxvi. undergo the Punifhment of ory.

XI.

Uzziah..

[ocr errors]

Nay farther, we do not Am2 un mois 2017Dis permit to the reit of the Clergy to Baptize: As for

[ocr errors]

κληρικοῖς ἐπιτρέπομα Barrier for da

of

2

Inftance, neither to Readers,, i faλrais, nor Singers, nor Porters, nor Minifters, but to the Bifhops and Presbyters alone, yet so that the Deacons are to mi nifter to them therein. But thofe who venture upon it fhall undergo the Punishment of the Companions of Num. xvi. Garah. We do not permit Presbyters to ordain Deacons, or Deaconeffes, or Readers, or Minifters, or Singers, or Porters, but only Bishops: For this is the Ecclefiaftical Order and Harmony.

weais, ʼn rompé UDSOLS 21ἢ μόνοις ongu, ỳ wpeoCum eos, PET ἐξυπηρετειμων aurois Th Nanguore ἢ τολμῶντες τῦτο, Kotor bioso › Sixny in wrapéopeσCUTEDIS Tovar Hanéves, n noviosas, navarra ἀναγνώ imperas, 4desmawpus, Xma μόνοις τοῖς ἐπισκόποις, αὕτη γάρ ἔξι τάξις ἐκκλησιαςικὴ ς αρμονία.

[ocr errors]

اد

SECT. XXXV..

2

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

fpeaking,or Strife, or the Loveerd,

2

of Contention, we have faidas, apnay pur already to you, that thefe are o TAUTO XersidNois

[ocr errors][merged small]

Monera, & Misa alien from à Chriftian, and 6m newv. πadd chiefly in the Cafe of

Erepov. NaCon
Av Sπ menin
ὑπάρχων, εἰς τοὺς μὴ
meas eμmoμmolt, ws
καί ποτε εἰς + Καΐν. ἔνια
28 négyar avay Impa,
τὰ ἢ τ χηρείας αξια
παραγγέλματα καποιδ.
σιν, ὡς ἐδ ̓ ὁ Καὶν το
adengina Singiúpala.
alvosa yo ws & dorong
χηρείας εἰς βασιλείαν
aura's Derağı, an'
aandus πisis, 1à

IN

I

[ocr errors]

Widows. But because the Devil, who works in Men, is in his Conduct cunning, and full of various De vices, he goes to thofe that are not truly Widows, as formerly to Cain; (for fome fay they are Widows, but do not perform the Injunctions agreeable to the Widowhood; as neither did Cain discharge the Duties due to a Brother: For they do not confider how 'tis not the Name of

στὰ ἔργα". οἱ δέ τις 5 Widowhood that will bring μὲ ὄνομα τ χηρείας Far

KEK INTOY, TO
τικειμύε ἐπιτελεῖ ἐπι
and dinara, i û
pera aums & 2
ray, &{w deoa 5 ↑ Ba
σιλείας, αιωνίᾳ κολάση
το αδηθήσεται ακεομυ
gap kvas meas (no
TUTES, & DOVE Ca's, a
βόλες, βασκαινίσεις *
ἑτέρων ἀνέσεσιν και 5

them to the Kingdom of
God, but true Faith and
holy Works)
But if any

one poffeffes the Name of
Widowhood, but does the
Works of the Adversary, her
Widowhood will not be im-
puted: But the will be thruft
out of the Kingdom, and
deliver'd to eternal Punish-
ment.

For we hear that

fome Widows are jealous, TOIRUTay, in eoir envious Calumniators, and Xersos, cod & iners envious at the Quiet of

deeft. V. a. v.

others.

[ocr errors]

اد

اد

others. Such Widows as διδασκαλίας μαθήτρια
there are not the Difciples dory aura's croute-
of Chrift, nor of his Do- ons αὐτῶν συζχήρας
ctrine: For it becomes them, Q, à 26sons.
when one of their Fellow-pera", ple
Widows is cloath'd by any muy in odiowy,
one, or receives Money, or
Meat, or Drink, or Shooes,
at the Sight of the Refresh-
ment of their Sifter to say,

[ocr errors]

A

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Thou art bleffed, O God, who haft refresh'd my Fellow-Widow. Blefs, O Lord, and glorifie him that has beftow'd these things upon her; and let his good Work afcend in Truth to thee; and remember him for good in the Day of his Vifitation. And as for my Bishop, who has fo 'well perform'd his Duty to thee, and has order'd fuch a feasonable Alms to be bestow'd on my Fellow Widow, who was naked, do thou encrease his Glory, and ews, Tedáns augive him a Crown of Rejoi- πῳ δόξαν, δώσῃς cing in the Day of the Re- αὐτῷ " εφόρον και velation of thy Vifitation, χήσεως ἐν ἡμέρᾳ ἀπο In the fame manner, let the καλύψεως ἐπισκοπῆς Widow, who has receiv'd the C. oμgiws & Coα

[ocr errors]

V. 2 deeft. v. 3 μvýðun. v. 4. v. 5 defunt. v. defunr.v.

[ocr errors]
[ocr errors]

2

[ocr errors]

οι

Alms join with the other
in praying for him.

Ἡ μέν τοί" δ ποι But if any Woman has XIV, on, Sox pufar oineor oroμg, as Copń μὴ Cαλπίζεσα ἔμwagoder auτns ira é τηλ ἡ ἐλεημοσιεύη πρὸς + Oedv cv xрuming Bus now onver θώς

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Pagi

been good, let her, as a pru. dent Perfon, conceal her own Name, not founding a Trumpet before her, that her Alms may be with God in Secret, as the Lord fays, Thou when Matt.vi.23 on thou doeft thine Alms, let not 3, 4. thy Left Hand know what thy Right Hand doth, that thine Alms may be in fecret. And 286. let the Widow pray for him that gave her the Alms, whofoever he be, as being the holy Altar of Chrift; and the Father who feeth in fe cret, will render to him that elor Xero áp did Good openly. But those x80α 1⁄2 & Tap & Widows which will not live βλέπων ἐν τῷ κρυπῷ, according to the Command Σποδώση τῳ 63 ποιῶντι of God, are folicitous and ἐν τῷ φανερῷ. ̓Αλλ ̓ inquifitive what Deaconefs it αἱ μὴ κατ ̓ ἐντολίω is that gives the Charity ? and μή Oεy (lu Dévoy - what Widows receive it? And pay, Perticvor + mohu when he has learn'd those TOUSEÏV", TIS À - things, the murmurs at the novnoapjún & Tives a Deaconefs who diftributed 29b80ay & Maloa, the Charity, faying, Doft not

3~

11

2

deeft. V. deeft. V. 3 1. v. 4 qiλomustïr. V.

thou

« السابقةمتابعة »