صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors]

4

2

[ocr errors]

2

[ocr errors]

1

nada's yoreanor, mis are far off, whom the Lord
jus by Tois Manev, knows to be his, much more
as a wee or las is it incumbent on those that
αὐτῇ 2 πολὺ μᾶλλον enter into the Church of
τὸς ἐν ἐκκλησίᾳ Θεᾷ God beiore all things to pray
For
for the Peace of God: But
πολύτων
mojowe 3 wolne way if he prays for it upon o-
t
§ OE expleny ethers, much more let him-
εἰρώην
ἄλλοις ταύτην ἐπδχε· felf be within the fame, as
4 modi" μamor a Child of Light; for he
αὐτὸς αὐτῆς ἐντὸς ὑπαρ- that has it not within him-
χέτω, ὡς τέκνον φωτός. felf is not fit to beftow it
• 28 un egoor air & upon others. Wherefore, be-
SauTW, com es a
τις Θ', ἄλλοις αὐτὴν
jaei Sεday. So we
χαριζεται
πολύτων χρὴ εἰς ἑαυτὸν
εἰρηνδύειν αὐτόν. ὁ γδ
in weg's sautóv said
Cwv, id' a'r wejs äλ-
Nov. You Morey,
"En esay explosings,
φιλικὸς, συνάγων τὰ
& weis, & Cieps

[ocr errors]

6

[ocr errors]

fore all things, 'tis our Duty to be at Peace in our own Minds; for he that does not find any Diforder in himtelf, will not quarrel with another, but will be peaceable, friendly, gathering the Lord's People, and a Fellow-worker with him, in order to the increaring the Number of thofe that fhall be faved in Una

αὐτῇ gonimity. For those who con-
way's & meovany au- trivé Enmities, and Strifes,
τῳ τὸς Cωζομθύες ἐν
Eugroig. of Evo
τις ἔχθρας & μάχας,
δὐτιλογίας & κρίσης, πρ

and Contefts, and Law-Suits,

are wicked, and Aliens from

God.

προὶ καὶ τῷ Θεῷ ἀλλότριοι τυγχάνεσιν,

· ἐλθων ἐυη]γελίσατε εἰρήνην ὑμῖνν, ἢ πολλῷ V.ν. * προπύγεται τη θεῷ τὴν τῇ λαὶ εἰρήνην. V. 4 πολλῶ.V. 5 defunt. V. 6 γινόμει Θ. V.

M 4

SECT.

SEC T. XXVII.

2

[ocr errors]

2

[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]

છે

[ocr errors]
[ocr errors]

גי

LV FOR God, being a God of
Mercy from the, Begin
ning, called every Generati
on to Repentance by righted
ous Men and Prophets. He ngian & oplace-
inftructed thofe before the Ĉ THE M De
Flood by Abel, and Sem, and and Y
Seth: allo by Enos, and by Time, y Zind,
Enoch that was tranflated T5 Eva's, && uera-
Thofe at the Flood by Noah: il. Enay Howpe-
The Inhabitants of Sodom by ICE TEST TO NOT
hofpitable Los thofe after the avoua, & Nwe.
Flood by Melchifedek, and the res en Zedongis Ha
Patriarchs, and Job, the Be- pinoy AWT THE ME
loved of God; the Egyptians Tax Avoμg
by Mofes; the Ifraelites by MeλEDEX, C T Tα-
him, and Joshua, and Caleb, reapons, & deo-
and Phines, and the reft. ons 6 Tu Âu Ai-
Thofe after the Law by Ana, o Mwows
gels and Prophets, and the locandics, didn't
fame by his own Incarnation, 8 y Thor, y Xanib,
of the Virgin, thofe a little è divess, è ops 201-
before his Bodily Appearance
by John, his Fore-runner, and
the fame by the fame Perfon:
after Chrift's Birth, faying,
Mar i. 15. Repent ye, for the Kingdom of
Haven is at hind. Thore

C

2

2

[ocr errors]
[ocr errors]

δείξεως

t

I

201

αυ

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

deseous auro I Gua
kans Twarry To
weed COME THE d'au,
TES, A4 & AUTO &
META I SEAL AUr
Agur Manduo
June 25 in Baonea
Aps Beavy. THs uera
I TabQ AUTE, &
Mar TPS Sadeng, È
$ ennon's ondes Пlau
28. quas BV of rat
ξιωθέντες εἶναι μάρτυ
pes Sudas auto,
aw Janela TW To w
eir adenow, & interis
6 downxorta duo man
δύο
τομίς, TOTO
dranovous AUTOS, En so
HalQ To wein nua
Ιησέ Χριςῦ ἠκύσαμ,
? Canerows cidores
όρμόμ. τί ἐςι δ' θέλημα ever.
τῷ Θεῷ δ' ἀγαθὸν καὶ στὶς
·
δάρεσον καὶ τέλειον. δ λὰ Ἰησε γνωρισὲν ἡμῖν, ἵνα
μηδείς Σπόληται, ἀλλὰ πολίτες λύθερα ποι συμφώνως πιςεύ-
κόμπες αὐτῷ, οἶνον σύμφωνον ἀναπέμψαντες αὐτῷ, ζήσω

after his Paffion by us, the i
Twelve Apostles, and Paul the
Chofen Veffel. We therefore
who have been vouchfaf'd
the Favour of being the Wit-
neffes of his Appearance, to
gether with James the Bro-
ther of our Lord, and the
other Seventy two Difciples,
and his Seven Deacons, have
heard from the Mouth of
our Lord Jefus Chrift, and
by exadt Knowledge declare
What is the Will of God, that Rom.xii.2
good, and acceptable, and por-
fett, Will, which is made
known to us by Jefus; that
none fhould perish, but that *** Pagi
all Men, with one Accord, 260.
fhould believe in him, and
fend unanimoufly Praife to
Him, and thereby live for

[ocr errors]

~ **

22

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

♥♥

For this is that which our LVI, Lord taught us when we pray to lay to his Father,

[ocr errors][merged small]

10.

σε,

Matt. vi. Thy will be done, as in Hea- ru mare aur Ternven, Jo upon Earth. That as DEA the Heavenly Natures of the w's or Bears & 7 & incorporeal Powers do all s OT ws ai2 όπως ἐπι glorify God with one Con- ῥάνιοι φύσις της αστρ fent, so alfo upon Earth all

2

с

Low

[ocr errors]

Tv Suvaμear TMen with one Mouth and oy" Dota (vor & DεOV one Purpofe may glorifie the συμφώνως, ἔτω ᾧ ἐπὶ Only, the One, and the True's Toutes of ärbewGod, by Chrift, his only Begotten. 'Tis therefore his Will that Men hould praife him with Unanimity, and a dore him with one Confent. For this is his Will in Chrift, that those who are fav'd by him may be many; but that you do not occafion any Lofs or Diminution to him, nor αὐτοῦ Ἐξι θέλημα ἐν to the Church, or leffen the Xerw, momus avoy Number by one Soul of Man, τές Cωζομύειε ἐν αὐ as destroy'd by you, which, a un nive might have been fav'd by Re- autor, unde +ETTOpentance; and which therefore perishes not only by its own Sin, but also by your Treachery befides, whereby you fulfil that which is written, Matt. xii. He that gathereth not with me, Añvou dia popolas a(cattereth. Such an one is awe ji μývov ¿§ Difperfer of the Sheep, an idias opons, an' on

[ocr errors]
[ocr errors]

4

[ocr errors]
[ocr errors]

· τετέςιν. ν. * ἀστών τοι δυνάμεις πᾶσαι ἐν ἐρανῷ. v. πασῶν. V. 3 defunt. v. 4 ἐκα]τῶν. Τα

[ocr errors]

y it iμericas 676 Adverlary, an Enemy of God, λῆς· ἐπληρώσατε δ ANS CENT a Deftroyer of those Lambs, gezeaμphor. On whofe Shepherd was the cuvayur per que, onop- Lord, and we were the ColTilf. TOSTO ÿv, lectors out of various Na¬ σκορπιζής, προβάτων tions and Tongues, by much artíðin, DES - Pains and Danger, and perDe's, Ths apriwr co-petual Labour, by Watchpols', wy o nieros - ings, by Faftings, by Lyings μlu ape. 2μas on the Ground, by Perfecus ouvaga!" in Sapo- tions, by Stripes, by Impriwr y gwawr, fonments, that we might do the Will of God, and fill the Feast-Chamber with Guefts to fit down at his Tíaus, Janovicus, daf- Table, that is the Holy and Mois, mangais, quae Catholick Church with joynais, iva 48 Dennug ful and chofen "People, fing

[ocr errors]

al

DE MONOOJUS", ing Hymns and Praises to πληρώσωμου τρίκλι. God that has called them by νον' π ἀνακειμλύων, us to Life. And you, as Tuns 7 iɛear no much as in you lies, have Zinnv čunamorar, difpers'd them. Do you Pearson, Dfs nnTwr, & ajariwuw, vμvertar & dožα Cóv των ἣ καλέσονται αὐ. Tus di nuwv eis (why, Deóv. vμes or dip vμir diconopioan. ὑμῖν διεσκορπήσατε.

2

[ocr errors]

fo of the Laity be at Peace with one another, endeavouring, like wife Men, to increafe the Church, and to turn back, and tame, and restore those which feem wild. For this is the greatest Re

vues of haingi. - ward by his Promise from

1

κι ἄξιν ν. * ὑμεῖς ἐν συνάγειν ὀφείλοντας τὰς v. s v. V. defunt. V. 5 οἶχον. v. V.

God,

« السابقةمتابعة »