صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

ναι

*

Καὶ πάλιν Ψυχὴ 6ύ205mμgún zal aan. OUTWS BY TOOLS C, ws ó núerR ** EαTo & Soots TW iepe τὰ ὀφειλόμενα αὐτῷ αxl anwvos y anvỡ è weiaμapkwv, as μεσίτῃ Θεῷ & τῶν δέομύων καθάρσεως καὶ παexiToews. σè i 28 did προσήκε,οἰκονομῶν ἢ ἐκεῖνον, οτε οἰκονόμον καὶ διοικητὴν τῶν ἐκκλη· σιαςικῶν πραγμάτων. ὦ peso To 2015 dogs or mononov, oude a exphots & oixovoμide αυτό, πῶς ἐπιτελέ, ἢ πότε, ἢ τίσιν, ἢ ποδ, ἢ ← nanas, i quines, ε καλῶς, ή φαύλως, In SEOUTWS. 2d 28 29 γιςὴν κύριον καὶ Θεὸν “ ἐγχειρίσιμα εἰς τοὺς

2

to the Prieft what things are due to him, the First-fruits of thy Floor, and of thy Wine-prefs, and Sin-offerings,*.* Pag. as to the Mediator between 246. God and fuch as ftand in need of Purgation and Forgiveness. For 'tis thy Duty το give, and his to adminifter, as being the Admini ftrator and Difpofer of Ecclefiaftical Affairs. Yet fhalt thou not call thy Bithop to Account, nor watch his Adminiftration, how he does it, when, or to whom, or where, or whether he do it well or ill, or indifferently; for he has one who will call him to an Account, the Lord God, who put this Adminiftration into his Hands, and thought him worthy of the Priefihood of fo great Dig

xdeas our oinovo- nity. μίδυ ταύτην, @ κα·

*

ταξιώσαντα αὐτὸν καὶ ἱερωσης & τηλικέτε τόπο.

[ocr errors]
[ocr errors]

SECT. XIX.

HAVE before thine Eyes XXXVI 2 * τῇ Θεοδ φόβον, the Fear of God, and ToŃ TOTE μεμvas always remember the Ten

Com

του,

اد

Commandments of God. Το δέκα τῷ Θεοδ λογίων. love the One and Only Lord ἀγαπᾷν κύριον - Θεὸν God with all thy Strength, to give no hced to Idols, or any other Beings, as being lifelefs Gods, or irrational Beings, or Dæmons. Confider the manifold Workman{hip of God, which receivd its Beginning through Chrift. Thou fhalt obferve the Sabbath, on account of him who ceafed from his Work of Creation, but ceafed not from his Work ofProvidence: 'Tis a Reft for Meditation of the Law, not for Idlenefs of the Hands. Reject every unlawful Luft, every thing deftru&tive to Men, and all Anger. Honour thy Parents, as the Authors of thy Being. Love thy Neighbour as thy felf. Communicate the Neceffaries of Life to the Needy. Avoid fwearing fally, and fwearing often, and in vain, for thou fhalt not be held guiltlefs. - Do not appear before the Priefits empty, and offer thy Free-will Offerings

ι σκ. V.

“ ἕνα ὼ μόνον ἐξ ὅλης £ἰχύθη μή προσα νέχειν εἰδώλοις, ἤ τισιν ἑτέροις, ως θεοῖς αψύ 2915, ἢ ἀλόγοις, ή δα μοσιν. γίνωσκε δημιο εργίου Θεοδ άφο eov, ἀρχω λαβέσιμ. Xero, & 66βαπιεῖς λὰ τ παυσά μλυον μυ ξ ποιειν, ૐ παυσάμον ἢ τῷ προνοεν, αββακσμὸν με λέτης νόμων, 8 χειρῶν αργίδυ. πᾶσαν ἔκνομου ἐπιθυμίαν ἄπωσα πᾶσαν λύμνω Ἐπὶ 2/αφορᾶς εὐθρώπων, πᾶσδυ ὀργήν. γονεῖς τίμα, ὡς αἰτίες γλυκές σεως, ἀγάπα – πληοίον σε ώς σεαυτόν. και νών βίε τοῖς δεομδύοις. ἐπιορκίδη καὶ πολυορκίαν μάταιον φεύγε, ἐ γδ απωθήσῃ μή όφε θῇς δὲ τοῖς ἱεροῦσι κενὸς, @ το ἑκούσιά σε ἐνδελεχίζουν πρόσφερε

[ocr errors]

x + Xerços innλn- continually. Moreover, do σίας μὴ Σπολίπε, όρ- not leave the Church of

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Chrift, but go thither in the Morning before all thy work, and again meet there in this Evening, to return Thanks to God that He has preferv'd thy Life. Be diligent, and conftant, and laborious in thy Calling. Offer to the Lord thy Free-will Offerings; for, fays He, Honour the Lord Prov.iii 9i with the Fruit of thy honest Carav2 & Suvajaj Baλ- Labours. If thou art not aλειν, καν κοινών, " ble to caft any thing confiTais Cévols ev, no, derable into the Corban, yet ή πέντε λεπτά θησαύ at leaft beftow upon the CICE COUTE & Beávov Sttangers one or two, or five MANTOV, ÖV ÖTE Cĥs, Mites. Lay up to thy felf Matt. vis πλῶτον, nhéma hupavoury. Heavenly Treafure, which nei- 20. @ ποιῶν ἔτω, μὴ κρί- ther the Moth nor Thieves can vay + CHOKOTOV os deftroy: And in doing this, Κλήσκοπόν 08 n Comanov 28 xei- do not judge thy Bishop, or was adengor, ne- any of thy Neighbours a+ ἀδελφὸν, και τῆς ἐγχύε, μηδενός ζε mong the Laity ; for if thou wex He couple's is judge thy Brother, thou be28 iεpova ETETеm comeft a Judge, without beκρίνειν μόνοις· ὅτι εἴρη- ing conftituted fuch by any aurois Keina di- body; for the Priests are on"Alor**xeivαTE Ka ly intrufted with the Power **, Pag. πάλιν· Γίνεθε τραπε. of Judging. For to them it 247.

[ocr errors]

σα

2

[ocr errors]

{ deeft, v. ? ὃ δύναται βάλλων, κοινώνει. al. V. v.

[ocr errors]

xvi. 18.

2

ηδ' σον Ἐπιτέτραπται Terdpkor apnay mês wα, Singsing,dida onadıapo M x ὑπάρχεσι· κρίνετε, ᾧ ἐ μὴ κρι

Deut. i. is faid, Judge righteous Fudg- Ciry Sompo" "Tuir 16. ment; and again, Approve Zach.vii.9 your felves to be exact Moneydeeft, changers. For to you this is not intrusted. For, on the contrary, it is faid to thofe who are not of the Dignity of Magiftrates or Minifters, Fudge not, and ye shall not be

Luk.vi.37

judged.

SECT. XX.

XXXVII. BUT 'tis the Duty of the
Bishop to judge rightly.

24.

[ocr errors]
[ocr errors]

TO'N u

ΟΝ μελών του Επίσ κοπον δεν κρί

vev optes, nanda's gerata τω δικαίων

geantaj and elfe

Joh. vii. As it is written, Judge righteous Judgment; and elfeCor.vi.5. where, Why do ye not even of neio neivete· Kajanyour felves judge what is right?

[ocr errors]

Ti j è ap Be ye therefore as skilful ἑαυτῶν 8 κρίνετε Τὸ δια Dealers in Money: For as thele reje&t bad Money, but take to themselves what is current ; in the fame manner 'tis the Bishop's Duty to retain the Unblameable, but either to heal, or, if they be paft Cure, to caft off thofe that are blame-worthy, fo as not to be hafty in cutting off, nor to believe all Accu

. V. defunt. V. v.

glov; Fiveade Ev ús ἀργυρόνομοι. Ἐπισήμο res. ng Damp 28 EVOL τὰ φαῦλα η νομισ HÁTY åоxeiro, TO 5 Sompa оincertaY" I αὐτὸν δὴ τρόπον c + ὄπίσκοπον χρὴ, ποὺ μὲ auwμg narxar,

اد

Chingong in drear πούειν, ἣ διάτως να

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

fations; for it fometimes hap? pens that fome, either thro Paffion, or Envy, do infist ona falfe Accufation against a Brother, as did the two Elders in the Cafe of Sufanná Dan.xiii. in Babylon, and the Egyptian Gen.xxxig Woman in the Cafe of Jofeph. Do thou therefore, as a Man of God, not rafhly receive fuch Accufations, left thou take away the Innocent, and flay the Righte

A

pin wexepws wous: For he that will receive

[ocr errors]

not.

28. iva un averns fuch Accufations is the Au-
ἀγῶον καὶ ἀποκτείνῃς – thor of Anger rather than of
Arator. o 28 mold Peace. But where there is
a Sa dene way ben we op Anger, there the Lord is
γῆς πατήρ ὄξι μᾶλλον
For that Anger, which
Explens ows 7 opy, is the Friend of Satan, I mean
inci o nier cons that which is excited unjust-
1⁄2§ópyn 2rõ' Zarava ly by the means of False-
pxe giãn, ia Brethren, never fuffers Una-
5, why a singov nimity to be in the Church.
suveusen ya des td Wherefore, when you know
δαδέλφων. ἐδέποτε ά· fuch Perfons to be foolilla,
ginor Quads dugroidu quarrelfome, paffionate, and
ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ· ὅθεν tuch as delight in Mifchief,
ἐπιγινώσκοντες τὰς τρις- do not give Credit to them,
785 aperas esas, but obferve fuch as they are,
3 ζήλωτας", 4 χαιρεστ- when you hear any thing

{78. V.2 79. V. 3 deeft. v. 4 Eingangaománés. V. v.

[blocks in formation]
« السابقةمتابعة »