صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Exod. xx. 22.

a Father to chee, and honour με Θεὸν γυόμθυόν σε

[merged small][ocr errors]

πατέρα,
T8 TOV

[ocr errors]

I

છે

σέβει

Ei S wei rfs x provéwn quoi Deor. 2nor Ting area σs & I unπέρασε, ἵνα εὖ Cor unray Kaj O nangjav mariea 35 τέρα θανάτῳ πλάν τούτω πίσῳ μᾶλλον πρί mar 20πνευματικών

2

с

μητ

νέων ὑμῖν ὁ λόγΘ που eavéo kμav aures,

XXXIII. For if the Divine Oracle fays concerning our Parents, according to the Flesh, Ho-3 nour thy Father and thy Mother, that it may be well with thee. xxi, 17. And, He that curseth his Father or bis Mother, let him die the Death; how much more Should the Word exhort you to honour your Spiritual Parents, and to love them as your Benefactors and Ambaffadors with God, who have speLV, wis d'Epyetes, regenerated you by Water,рEACOUT's Tees and endued you with the EdV, THS di udal Fulness of the Holy Spirit, jus avasundy Tes who have fed you with the τις τῷ ἁγίῳ πνεύματ Word as with Milk, who new ours, T'as TYS τες have nourish'd you with Do- Nanт nouv Chovctrine, who have confirm'd you by their Admonitions, who have imparted to you the faving Body and precious Blood of Chrift, who have loofed you from your Sins, who have made you Partakers of the holy and facred Eucharift, who have

Gas, TES EV Th dida σκαλίᾳ ἀναθρεψαμίες τὲς ἐν ἢ νεθεσίαις τη ρίξαντας, της το σωτη e's wμ & & πμία αἵματα, αξιώσαν

s tungos", T's Thi ὑμᾶς, τις αμρ τῶν λύσαμτος, και fazías » iɛeās dza. ૐ

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

2

ρείας μετύχεις ποιήadju Ces, à réza λias & Dε ngivares Ο συγκληρονόμος θεμéves úμãs; TÉTUS λαβέμινοι κμάτε που τοίαις τιμαῖς ὅτοι γ8 Soi Dew ( was ỳ Da νάτε ἐξεσίου εἰλήφα· αν ἐν τῷ δικάζειν της nußmnétas, & narad

[ocr errors]

Life.

admitted you to be Partakers and Fellow-Heirs of the Promife of God; reverence these, and honour them with all kinds of Honour ; for they have obtain'd from God the Power of Life and Death, in their judging of Sinners, and condemning them to the Death of Eternal Fire, as alfo of loofing returning SinráČev eis Dávarov Tu-ners from their Sins, and of εἰς αἰωνία, καὶ λύειν α- reftoring them to a new ρθρτιῶν τὰς ἐπιστρέφονζας, ο ζωογονῖν αὐτές. Τέτες ἄρχοντας ὑ Mary Barnes nye Day" VOμÍLETE, 2 dag μss as Bandar Teσφέρετε ἐξ ὑμῶν γ AUTÉS TETES σuoiαυτές τε KY AUTOV TÉQeway χρή, ὡς Σαμεήλ διεTakαm wey's & adv wei To Baanews, cv τῇ πρώτη ἢ βασιλειῶν, * Moons weifs ie ρέων, 3 ἐν τῷ Λόυικ. κῷ". ὅτω & ἡμᾶς ὑμῖν πεί η επισκόπων Zarasóμera. si ferior Services in Proportion

μες

s

I

2

XXXIV.

Account these worthy to be esteem'd your Rulers and your Kings, and bring them Tribute, as to Kings. For by you they and their Families ought to be maintain'd, as Samuel made Conftitutions for the People concerning a King, King, in the First Book of viii. Kings, and Mofes did fo concerning Priefs in Leviticus: So do we also make Constitutions for you concerning Bilhops. For if there the Multitude diftributed the in

[merged small][ocr errors][ocr errors]

2

*

l® mλIXÉTÉ

βασιλέως αναλόγως τὰς impedías edide, 70** υπηρεσίας πό o amor y vue ὁ ἐπίσκοπο λαμβά opends upüü

to fo great a King, ought ne hor therefore the Bilhopmuch **Pag. more now to receive of you 245. those things which are determin'd by God for the Suttenance of himself, and of the reft of the Clergy belonging in 8 Oε auto him: but if we may add fomewhat farther, let the Bifhop receive more than the

ye

τα

ὑμῶν

[ocr errors]

,

other receiv'd of old: For he de to wear!
only managed the Affairs of
the Soldiery, being intruft-

[ocr errors]

ῆναι τῷ λόγῳ, πλείον zaμedverw, in ed with War and Peace for nedarov a the Prefervation of Mens Bo-8 spak wring Mova dies; but the other is in- diame, wideμgy

I

0

[ocr errors]
[ocr errors]

trüfted with the Exercise of plu
the Priestly Office in relation as" qurgan Coug
to God. in order to preferve Tv, ó 57 as Deòv ie-
both Body and Soul from uile, Cŵna fu-
Dangers. By how much CяITÉμ& mv-
therefore the Soul is more duiwv. cop Toivuv tu-
valuable than the Body, x Canal xperTar,
fo much the Priefly Gf. τοσέτω ἱερωσιν βαί
fice is beyond the Kingly. αλέας δεσμούς για αυτ
For it binds and loofes thofe Thú Tus Tuwelas
that are worthy of Punifhapéœews džius, diot
ment or of Remiflion. Where επίσκοπον τέργειν ο
fore you ought to love the φείλετε ως πατέρα, φορ
Bishop as your Father, and Cetry w's Bacnia, k-
fear him as your King, and av ws nec, TYS

deeft. V.

اد

μαν

ως

785

кура

~

naprous iμwv & Tap ja vs xewv v μav eis συλογίσῳ ὑμῶν προσφέροντες αὐτῷ τὰς ἀπαρ2a's iμão, & Tas den ὑμῶν, ἐ δεκάτας ὑμῶν, τα αφαιTapauρέματα ὑμῶν, @ τα δώρα ὑμῶν διδόντες am w's iεpe Dεu, dxles City, oïve, eλαίε, οπώρας, ερέας", ATWY WY Wer • Dεd's Emanya μῖν. καὶ ἔςαι ζοι ἡ προσ. фоёл σε δεκτὴ εἰς ὀσε

I

α

μὴν εὐωδίας κυρίῳ τῳ Θεῷ σε, καὶ οὐλογήση

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

honour him as your Lord, bringing to him your Fruits and the Works of your Hands, for a Bleffing upon you, giving to him your First-fruits and your Tythes, and your Oblations, and your Gifts, as to the Prieft of God; the First-fruits of your Wheat, and Wine, and Oil, and Autumnal Fruits, and Wool, and all things which the Lord God gives thee; and thy Offering fall be accepted as a Savor of a fweet Smell to the Lord thy God ; and the Lord will blefs the Works of thy Hands, and will multiply the good things of the Land. For Prov. xi a Bleffing is upon the Head of 26. him that giveth.

[blocks in formation]

Phias y. Now you ought to know XXXV. ὑμεῖς γινώ, σκειν, ὅτι εἰ ε

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][subsumed][ocr errors][subsumed][merged small]

that altho' the Lord has deliver'd you from the Additional Bonds, and has brought you out of them to your Refreshment, and does

not

Mar.v.21.

1

hot permit you to facrifice μηκέk ἐάσεις ὑμᾶς θύειν irrational Creatures for Sin- da Cãα wei àμßOfferings, and Purifications, kr, nadacique, è and Scape Goats, and conti- jαív, è 28nual Washings, and Sprink- Tv ouvexir, y weißlings, yet has he no where λυτηρίων ο δήπε freed you from thofe Obla-opov úμās ind. tions which you owe to the θέρωσεν, ὧν ὀφείλετε Priefts, nor from doing good to the Poor. For the Lord fays to you in the Golpel, Unles your Righteoufnes abound more than that of the Scribes and Pharisees, ye shall by no means enter into the Kingdom of Heaven. Now herein will your Righteoufneis exceed theirs, if you take greater Care of the Priests, the Orphans, and the Widows: As it is written, Pal cxi 9 He hath scattered abroad, he hath given to the Poor, his Righteousness remaineth for eProv. xv. ver. And again, By Alts of Righteoufnes and Faith Ini quities are purged. And axi. 25. gain, Every bountiful Soul is bleffed. So therefore fhalt thou do as the Lord has appointed, and fhalt give to

27.

[blocks in formation]
[ocr errors]

τοῖς ἱεροῦσι, @ τῶν εἰς
τές δεσμεύεις οποιῶν.
λέγι γδ ὁ κύριο ὑμῖν
ἐν τῷ διαδγελίῳ· Ἐπὶ
μη περιουσῃ ὑμῶν ἢ
dinglocuin meor two
yeaμnawv @ gael-
Gίων, ε μὴ εἰσέλθητε
es Baanedo Tw
ἐρανῶν Οὕτως ἐν πλευ
νάση ή δικαιοσιώη -
ův, v τus méo
Mass Tevoid midday
Twv iepew, Tov op.
φαμῶν, ἐ τῶν χηρῶν,
και πούτων δεομυρίων
ὡς γέγραπται Ἐσκόρα
πισεν, ἔδωκε τοῖς πέτ
vno, ѝ бежалогийн
auro pudeis" Tes alw-
vas. Kajáλ Eden-
μοσιαις και πίςεσιν Σπο

I

2

2

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
« السابقةمتابعة »