صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

2

η δώρων, καὶ ἀπὸ · πλότων" των θυσιῶν, καὶ ἀπὸ πάσης πλημμε· λείας ¢ πεὶ ἁμαρ· μῶν· δ ὅσα Σποδιδόασί μοι ἀπὸ πούτων τῶν ἁγίων, ζοὶ ἔστι δὲ τοῖς τοῖς σε ἐν τῷ ἁγίῳ φάγεθε" αὐτά. Καί μετ ̓ ὀλίγα Πᾶζα α· αρχὴ ἐλαίς καὶ οἴνε G σίτε, ὅσα δὺ δῶσι κι

them; and all that is furf
ripe, to thee have 1 given it,
and every devoted thing. E-
very Firft-born of Man and of
Beat, clean and unclean, and
of Sacrifice, with the Breaft,
and the right Shoulder, all
thefe appertain to the Priefts,
and to the reft of those be
longing to them, even to the
Levites.

2

ρίῳ, (οὶ δέδωκα αὐτά· καὶ τὰ πρωτονήμα του πολύτου Cor δέδωκα και 3 συνέῤῥε" πᾶν διάθεμα. 4 πάν πρωτότο τον δὐθρώπε & κτίες καθαρᾶ καὶ ἀκαθάρτε, δ θυσίας, δεηθηνίε, & βραχίον Θ· δεξις τοῖς ἱεροῦσι προστιμής κα", καὶ τοῖς λοιποῖς τοῖς παμλύεσιν αὐτοῖς Λουίζαις.

5?

SECT. XV.

[ocr errors]

5 Ακόετ" ταῦτα ¢ HEAR this, you of the

ὑμεῖς οἱ λαϊκοὶ,

ἐκλεκτὴ ἐκκλησία το
Θεῷ. C γδ' ὁ λαὸς πρό-
πριν Θεῷ λαὸς c ἔθ
να ἅγιον ὠνομάζετο
C ὑμεῖς ἦν ἐπ ἁγία

Laity alfo, the Elect Church of God. For the People were formerly called Th People of God, and, An Exod. xix. Holy Nation You therefore 5, 6. are the Holy and Sacred Heb. xii. τῷ Θεῷ ἱερὰ ἐκκλησία Church of God, enrolla ini petiig Σπογεγραμμη ἐν ἐ. Heaven, a Royal Priefthood, ρανῷ, βασίλειον ἱερά. an holy Nation, a peculiar τάμα, ἔθνΘ· ἅγιον - People, a Bride adornd for the 'deeft. V. φάγεσθαι. V. (ρὶ ἐρεῖ V. v. 1 deeft. V. προσανήκεν. V.v. ἀκέσατε. V.

Lord

[ocr errors]
[ocr errors]

I

Lord God, a great Church, as eis weeroinery, a faithful Church. Hear at- νύμφη κεκαλλωπισμένη tentively now what was faid weiw rys Dew. innanformerly : Oblations and diα μεγάλη, ο όκκλῃ. Tythes belong to Chrift our aa msn, a wineer High-Priest, and to thofe eppen, vuw CYWTICE να γνωτίζει who minifter to him Tenths αφαιρέματα & δεκά of Salvation are the first ry, an xai Tu ap Letter of the Name of Je- χερσι Χρισῷ @τοῖς fus. Hear, O thou holy Tepova auta. SaCatholick Church, who haft Comes apon escaped the Ten Plagues, vong 'Inos, anse and haft received the Ten i naborinn innanCommandments, and haft dia, Sergang learned the Law, and haft neqdyчa, è 7dekept the Faith, and haft begov åλnqÿæ, lieved in Jefus, and art nam'd og after his Name, and art e- 6

[ocr errors]

~

2.

nya Inov memstablish'd, and fhineft in the xya, 3 to oroμg aúConfummation of his Glory. DVOMA COMUN, Those which were then the 6 Ty Thawod & deSacrifices, now are Prayers ns AUTO Susun and nterceffions, and Thankfuπou". aj TOTE givings Those which were suda, vu zai, c then Firft-fruits, and Tythes, Senos, dinersian and Offerings, and Gifts, a TTE and xai, nat now are Oblations, which enroy, & a poping. are prefented by holy Bi- ra, Swegw wegofhops to the Lord God, thro gol as the Twv oJefus Chrift, who has died σίων 6πισκόπων προσ

2

και, καὶ

· ἐκλεκτὴ δ' * καὶ τὴ πίςιν κεκρατηκυῖα ν. 3 καὶ τὴν δεκατία έγνως κυΐα, καὶ ἐπὶ τῷ ἰῶτα, ὅπερ ὅταν ἀρχὴ ὀνόματος ίησε, πεπιςηκυῖα. V. 4 deeft. V.

οἱ

Decoupaj xveiw Oey, Yo Inor Xers, 3 top aÚT ȧ νόνΘ. οὗτοι γάρ εἰσιν ὑμῶν οἱ ἀρχιερεῖς ἢ ἱερεῖς ὑμῶν, οἱ πρεσCúne of Adi vμwv, of vul Yanovo, Coi Mazevanovπes διαγινώκοντες miv, è oi wool, πυλωροὶ, αἱ Σάκονοι sμwr. & ai xĥeal, οἱ ς θένοι, καὶ oi op.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]

φλμοὶ ὑμῶν ὁ 5 τύτων πολύτων διώτερα ὁ ἀρχιερούς ὄξι

[subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

you

239

The Bishop; he is the Mi- XXVI nifter of the Word, the Keep *** Pag. er of Knowledge, the Me diator between God and in the feveral Parts of your Divine Worship. He is the Teacher of Piety: and, next after God, he is your Father, who has begotten you again to the Adoption of Sons by Water and the Spirit. He is your Ruler and Governour; He is your King and and Potentate; He is, next after God, your Earthly God, who has a Right to be ho

[ocr errors]

nour'd

nour'd by you. For concerning Him, and fuch as He it is that God pronounces, Pfal.lxxxi. I have faid ye are Gods, and ye 6. are all Children of the Moft Exod.xxii High. And, Tefhall not speak evil of the Gods. For let the Bishop prefide over you as

28.

[ocr errors][ocr errors][subsumed]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

с

one honour'd with the Au- Céad uμwv, as Es
thority of God, which he is αξίᾳ τετιμημλύΘ
to exercise over the Clergy,
xxnрs, you
and by which he is to go-
furd's apod. &
vern all the People. But let YÁNOVO TOUTE T-
the Deacon minifter to him estadio, 3 as a Xersos
as Chrift does to his Fa marei", y λATS-
καὶ λατρ
thier, and let him ferve him ρείτω αὐτῷ, ἐν πᾶσιν
unblameably in all things, auéπTWs as · Xer-
as Chrift does nothing of gos ap' SAUTY TOLWY
himfelf, but does always οὐδὲν, τὰ ἀρετὰ ποιεῖ
thofe things that pleate his τῷ πατρὶ παύτοτε. ἡ
Father. Let alfo the Dea: 3" Lánov as TÚROV
coness be honour'd by you ayis movalR TE-

[ocr errors]

in the Place of the Holy kuradi vpur, under
Ghoft, and not do or fay avd & Yanove wear.
any thing without the Dea- Teo, de Sousin, ws
con; as neither does the
Comforter fay or do anything
of himself, but gives Glory
to Chrift by waiting for his
Pleasure. And as we can
not believe on Chrift with

[ocr errors]
[ocr errors]

4

ἀλλαχῖ. v. ? ν. ν. 3 καθάπερ αἱ δυνάμεις τῷ Θεῷ. V. καὶ ν

day and T3 md MaTQ Sidaonarias, &ows and ↑ San μηδεμία πρόπω γι • Tus Hanove, monóww. of TE πpeσ βύτεροι εἰς τύπον ἡμῶν τῶν αποςόλων ὑμῖν νε

out the Teaching of the
Spirit, fo let not any Wo-
man address herself to the
Deacon or Bithop without
the Deaconess.
Let the

Presbyters be esteem'd by
you to reprefent us the Apo
ftles, and let them be the

νομίσωσιμ. διδάσκαλοι Teachers of Divine Know

[ocr errors]

с

ledge; fince our Lord, when

TELY 24 o xver he fent us, faid, Go ye, and Matt. MAS DITOSEM WY EXEY make Disciples of all Nations, xxvii. 19. Пopo DENTES MINT baptizing them in the Name CATE TONTA TO in, of the Father, and of the Son, τούτο το ἔθνη, Bani CovTES auπus eis and of the Holy Ghost: teach Sorong To TaTe's ging them to obferve all things τῇ ἡ καὶ ὦ ἁγίῳ που δύο mhαιfoever I have commanded HaTQ• didaσnortes au- you. Let the Widows and τοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα Tava a Orphans be efteem'd as, reἐνετειλάμψω ὑμῖν Aἵ prelenting the Altar of Burntπxpor u op pavol offering and let the Vireis TUTOY & Ducas- gins be honour'd as repreeis derogiawooks uuv. fenting the Altar of Incense, τε παρθένοι εἰς τύπον and the Incenfe it felf, 2 θυμιατήριο τελμή

[ocr errors]
[ocr errors]

e

2

[ocr errors]
[ocr errors]

او

As therefore it was not xXVII. §ör änoshun, un orla lawful for one of another *** Pag. Aditu, @exorvisno Tribe, that was not a Ler 240. προσενέδι π, n TODAY és vite, to offer any thing, or 3 Dvorasherov ävd to approach the Altar withispéws, &TW nai iμes out the Prieft; fo alfo do [úμay. V. 2 defunt. V.

you

« السابقةمتابعة »