صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors]
[ocr errors]

and repented in his old Age; and now I will walk as my. Soul lufteth, and afterwards I will return unto the Lord. And he did Evil in the Sight of the Lord above all that were before him. And the Lord God Joon destroy'd him utterly from his wey's WeLov. ỳ swoin- good Land. And his Servants σε 3 πονηρὸν ἐνώπιον confpired againft him and fem we's, aby mos" him in his own House, and Tes Kopfius. Eμwego- he reigned two Tears only. πεν αὐτοῦ; @ ἐξωλό

I

[ocr errors]

προϋσεν αὐτὸν κύριΘ, ὁ Θεὸς ἐν Τά ἐκ τ γῆς ἢ ἀγαθῆς αὐτοῦ. Καὶ ἐπέθεντο αὐτῷ οἱ παῖδες αὐτοῦ, καὶ ἐγκ νάτωσιμ αὐτὸν ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ· ᾧ ἐβασίλευσεν ἔτη δύο μόνο

Προσέχετε ὧν οἱ λας. noi, pinkes & iμãvof the Laity, left any one of

Take heed therefore, ye XXIV.

S

4

popor 2AM" Chi napside autos ein", soy + autó MGS" STOMúμfu Q μοίως ὁ ἐπίσκοπG, συντηρείτω, καπό δύο ναται, τοὺς μὴ ἡμαρτηκότας διαμαρτήτες μεναι καὶ τοὺς ἀπὸ ἁμαρmwv spéportes De ραπόύων δε χέσων ἐὰν

2

you fix the reasoning of A-
mon in his Heart, and be
fuddenly cut off, and perifh.
In the fame manner, let the
Billop take all the care he
can that thofe which are yet
innocent may not fall into Sin:
And let him heal and receive
thofe which turn from their
Sins. But if he is pitilefs,
and will not receive the re

deeft. V. ws. V. sneiop. V. tow to dμs. V. didanéтw v.

[blocks in formation]

او

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

penting Sinner, he will finery wróta din.
againft the Lord his God, λεὴς ὢν μὴ προσδέξη
pretending to be more just
than God's Juftice, and not
receiving him whom He has
received, through Chrift;
for whofe fake he fent his
Son upon Earth to Men, as
a Man, for whofe fake God
was pleas’d that he who
was the Maker of Man and
Woman, should be born of
a Woman; for whole fake
He did not fpare him from
the Crofs, from Death and
Burial; but permitted him
to die, who by Nature could
not fuffer; his beloved Son, vars & TaÇñ3, OUNE-
God the Word; the Angel
of his great Council; that
he might deliver thofe from
Death who were obnoxious
to Death. Him do thole
provoke to inger who do
not receive the Penitent.
For he was not afhamed of
me, Matthew, who had been
formerly a Publican; and
admitted of Peter, when he
had thro fear deny'd him
three times, but had appeas'd

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

I saves, ý Javáz, Tapy. v. 2 deelt. V. 2 misur. V. ± 7. V.

સો

[ocr errors]

&

καὶ Πέτρον ἀρνησάμεYOU AUTOV His dé Teitov, x 200 μe ομοίας εξιλεωσάμενον weganhavadam news, wegonings, ποιημα της ἰδίων αg νῶν κατέτησε, @ Παΰ2015 Curaπ05020 nuwv, moma to we mer is hugs 67 Te

him by Repentance, and had
wept bitterly; nay, he made
him a Shepherd to his own
Lambs. Moreover he ordaind
Paul, our Fellow-Apostle, to be
of a Perfecutor an Apoft le,and
declar d him a cholen Veffel,
even when he had heap'd ma-
ny Mifchiefs upon us before,
and had blafphem'd his facred
Name. He fays alfo to ano-

fausuor nang. * Bather, a Woman that was a opnunoopla eis ♂ čroug Sinner, Thy Sins, which are maI ago. STONE STi ny, are forgiven, for thou lovedft Luk.vit. 47 AWNTY Wegexacinilo, much: Ard when the Elders ono Q autov in s had fet another Woman, which sadegas Camņkvi had finned, before him, and ἀμρτωλῷ γυαικὶ λέ- had left the Gentence to him, 28 'AQÉWUTOU σ a and were gone out, our Lord, ἁμαρτίαι αἱ πολλοὶ ὅτι the Searcher of the Hearts, ἠγάπησας πολύ ἑτέραν enquiring of her wheher δέ τινα ἡμοτηκύαν ἔςη· the Elders had condemnd ody of wрeobumet her, and being answer'd, μ wegadev *+ AUTO, No, he faid unto her, Go Joh. viii. ETAT DE thy way therefore, for nei-1. ** Pag

[ocr errors]
[ocr errors]

neion, for ther do I condemn thee. This
κρίσιν, ἐξῆλθον
nopdrogowens nie
mudous autñs, e
πυθόμα
κατέκριναν αὐτὴν οἱ
πрEOCÚTELO, È ÉTÉσns
OTI 2, eon wegs au-
Tv Trays Ev 3d
By Cε na taxeira.

[ocr errors]
[ocr errors]

Jefus, O ye Bishops, our Sa
viour, our King, and our
God, ought to be fet be.
fore you as your Pattern,
and him you ought to imi-
tate, in being meek, quiet,
compaffionate, merciful, peace-
H 2

able,

236.

able, without Paffion, apt to teach, and diligent to convert, willing to receive and to comfort; no Strikers, not foon angry, not injurious, not arrogant, not fupercilious, not Winebibbers, not Drunkards, not vainly expenfive, not Lovers of Delicacies, not extravagant, ufing the Gifts of God not as another's, but as their own, as good Stewards appointed over them, as thore who will be requird by God to give an Account of the fame. Let the Bilhop efteem fuch Food and Raiment fufficient as fuits Neceffity and Decency. Let him not make ufe of the Lord's Goods as another's, but moderately For the Labourer is worthy of Luke x. 7 his Remard. Let him not be luxurious in Diet, or fond of idle Furniture, but contented with fo much alone as is neceflary for his Suftenance.

2

που

Τοῦτον * Cωτῆρα,βασ
λέα, ὦ Θεὸν ἡμῶν Ἰης
σοι, ὦ Ἐπίσκοποι, σκο
πὸν ' ἔχειν δεῖ, τούτε
μιμητος εἶναι πρᾳεῖς",
ἡσυχίες,δυσπλάχνες -
λεήμονας, εἰρωικούς, ο
οργήτες, διδακκκοὺς,
πιτρεπικοὺς, εἰσδέκ
Κκοὺς, παρακληθικούς,
μὴ πλάκας, μὴ ὀργί
λες μὴ ὑβρισας, μὴ ἀξ
λαζόνας, μὴ ὑπεροπ
ἱκούς, μὴ οἰνόφλυξας,
μὴ μεθύσεις, μὴ εἰκαιο-
δαπολύεις, μὴ τρυφητας,
μὴ πολυδαπαύες, μὴ ὡς
ἀλλοτρίοις αλλ' ὡς ἐ-
δίοις τοῖς τῷ Θεοῦ δό
μασι χρωμύεις, ως α
γαθοὺς οἰκονόμες καθε
ςῶτας, ως μέλλοντας
ἀπαιτεῖς τό Θεού
+ λόγον. αὐτάρκη ἐχέ
τω τροφών, δ άμφιασ-
μὸν ὁ ἘπίσκοπΘ,
τῇ χρείᾳ & τῇ σεμνό-
make προσήκοντα· μὴ
τοῖς κυριακοῖς ὡς ἀλ
λοτρίοις κολλήσω, ἀλλὰ μεμετρημένως. "Αξια δ' ο
ἐργάτης ὦ μιθῶ ἀυτῇ ὄξί. Μὴ 3 σπάταλΘ", μὴ πέρπε·
ρο, αλλά μένων της πρός (ύσασιν 5 ἐφιέμε

ε ὑμᾶς V. v.

:

γδ

καλὰ μίμησιν εἶναι πρᾳεῖς χρὰ ν. 3 πολυανάλωτος το * μονοίς τοῖς. ν. ? ἀρχόμενος, να

SECT.

G

4

S

1

SECT. XIV.

ΤΑ διδόμιμα κατ ̓

LE

ET him ufe.thofe Tenths XXV. εντολέως Θεοδο and Firit-fruits, which are given according to the

δεκατῶν ἐτῆς ἀπαρ

χῶν, ὡς Θεῷ δὔθρωπός Command of God, as a

δυαλισκέτω Τὶ εἰσφε- Man of God; as alfo, let κόμμα Ἐπὶ προφάσι him difpente in a right manπενήτων ἐκφύσια, και ner the Free-will Offerings, λῶς οἰκονομείτω, όρ which are brought in on ace φανοῖς, @ χήραις, καὶ count of the Poor, the Orθλιβομύοις, καὶ ξένοις phans, the Widows, the Af Σπορεμένοις, ὡς ἔχων filted, and Strangers in DiΘεὸν λογιενδυτώ τού ftrefs, as having that God των, ὃ ἐξχειρίσιμτα for the Examiner of his Acαὐτῷ ταύτίω * οἶκο· counts, who has committed νομίαν· πᾶσι' ΰ" τοῖς the Difpofition to him. Diδεομλύοις μετ' δικαιοσύ ftribute to all thofe in want νης ὀπιμερίζοντες", & with Righteoufnes ; and ὑμεῖς αὐτοὶ χρώμμοι your felves ure the things ἐκ τοῦ κυριακῶν, ἀλλὰ which belong to the Lord, μὴ τους αχρώμιμοι, ἐσ- but do not abufe them ; eatθίοντες 3 ἐξ αὐτῶν", ing of them, but not eat· ἀλλὰ μὴ κατεπίοντες ing them all up by your αὐτὰ μόνοι, κοινωνῶν- felves ; communicate with τὲς ἢ τοῖς χρήζυσιν, d- thole that are in want, and πρόσκοποι Θεῷ γίνει thereby thew your ielves unΣε εδώ γδ μόνοι αὖ blameable before God. For τοῦ δ ̓ αλώπητε ὀναδι- if you hall contume them πήσεσθε το Θεό, λέ by your felves, you will be

[ocr errors]

Ετοίγυμν. ο διανέμοντες. v. 2' deelt. V.

Η 3

re

« السابقةمتابعة »