صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors]

I

the People of the undefiled
Church. Seek for that which
is loft, that is, do not fuffer
that which defponds of its
Salvation, by reafon of the
Multitude of its Offences,

nsaws aμgμs - utterly to perish. Do thou κλησίας 3 5 Σπολωλός fearch for that which is grown ¿HCÍTI, TETÉS, ♂ fleepy, drowfie, and fluggish, πλήθες παπλωμάτων and that which is unmindful saure awenwings of its own Life, through the Σωτηρίας, μὴ ἐάσῃς Depth of its Sleep, and which τελέως Σπολέθαι ὃ is at a great Diftance from ἀπὸ πολλῆς ψύξεως its own Flock, fo as to be Juan" y vage in danger of falling among luctus g xías nadunvor o the Wolves, and being deMysov, & 2a Bagé vour'd by them. Bring it ὕπνο ἢ ἑαυτῷ ζωῆς back by Admonition exhort 6m dousov, & Max it to be watchful, and infiear rosaThody nuate Hope, not permitting Sias moiμrns, as it to fay that which was Núnors Weimar es faid by fome, Our Impieties Ezek. λύκοις περιπεσεῖν Boear", Cù aralnτd, are upon us, and we pine away xxxшí. 1ơ. 18 DeTv Chispeqe, è in them; how shall we then viper wargad, ny live? As far as poffible thereἐλπίδα πόσπειρε, μὴ fore let the Bilhop make the συγχωρῶν αὐτῷ λέξειν Offence his own, and fay 8 two now" cipue to the Sinner, Do thou but νῦν, öl á áæbnμgla return, and I will undertake ἡμῶν ἐφ ̓ ἡμῖν, καὶ ἡμεῖς το fuffer Death for thee, as ἐν αὐτοῖς τηκόμεθα, & our Lord fufferd Death for

C

2

ג

deeft. v. Boga. V. 2 deeft v.

me,

*

me, and for all Men. For, sex; Ei oïór Joh. x.11. The good Shepherd lays down ev, idromeda i ίδιο ποιείσθω ὁ his Life for the Sheep; but honor prébe that is an Hireling, and not nu, x XEZET TW the Shepherd, whole own the ήμαρτηκότι, ὅτι (à Sheep are not, feeth the Wolf Hovor Chisperfor, an coming, that is the Devil, and rap or Dávator he leaveth the Sheep, and fleeth, vadougy, was over and the Wolf Jeizes upon them, inque è TÚTWP. πολύτων. We must know therefore that Omple 28 angs God is very merciful to thofen ψυχώὶ αὐτῇ τίθησιν who offend, and hath pro- is its webárwy' mised Repentance with an martes @ in wv Oath. But he who has of- ποιμία, ᾧ ἐκ ἔει το fended, and is unacquainted weCura ila, Jewper with this Promile of God aúxor prensor. concerning Repentance, and TrÉGI, CON", does not underifandhis Long- & ἀφίησι Τα πρόβατου, fuffering and Forbearance; è qoyd, xj ó nún and befides, is ignorant of apa at Eidéthe Holy Scriptures, which va ov tecoing, ok nproclaims Repentance, and paper δίπλαγ has never learned them, perishes through his Folly. But do thou, like a compaffio

[ocr errors]

J

[ocr errors]

nate Shepherd, and a dili-cast & walgeride gent Feeder of the Flock, fearch out, and keep an ac Matt.xvii count of thy Flock. Seek that which is wanting, as the Lord God our gracious

10.

defunt. V.

[ocr errors]
[ocr errors]

αγίας

[ocr errors][ocr errors]

લંડ

I

Father has fent his own Son,
the good Shepherd and Savi-
our, our Master Jefus, and has

ἁγίας γραφάς τοὺς ζώ. The impressoas &I won we, as μn μe νώσεων, Manna's Igs os a- commanded him to leave the Luk.xv.4. TÓMUTTY. Cù 25 ws q- Ninety nine upon the Mountains, 20copy & muutu and to go in search after that wis and a vouous which was lost, and when he ávacíτd, 3 decμg had found it, to take it upon TiμVA LETTOV En- his Shoulders, and to carry it Curd, ws werC into the Flock, rejoicing that Θεὸς ἀγαθὸς πατὴρ ἡ he had found that which was μῶν, Σποςείλας το MENU, DITOSEings sa loft. In like manner be obeTo you tapeva na dient, O Bishop, and do zov @ Carnea - thou feek that which was Saona 2v nμav 'Inov, loft, guide that which wan ἐπιτρέψας αὐτῷ ἐάσου Τα ders out of the right Way, ENVEVAKOrlaνvéα 46 bring back that which is gone Tαopn, & πopoldura aftray: For thou haft Autho EA & Chor & rity to bring them back, and

2 기

[ocr errors]

πλανημία, ¢ ορόντο to deliver thofe that are broken
å er 67 TÉS ÉQUT -
μες, καὶ φέρειν ἐν τῇ
ποίμνη", χαίροντα ἐπὶ
Tη dipeo! TO Sλ

?

hearted. by Remission For by
thee does our Saviour fay to
him who is difcouraged un
der the Sense of his Sins,

Mar, v. 34.

NÓTQ. FTWS IV Son Thy Sins are forgiven thee; Luk.iv.19 xoQ vive x C, & Thy Faith bath faved thee; Matt.1x . ἐπίσκοπε, ἐκζητῶν δ Go in Peace. But this Peace Σπολωλός, κατευθύνων and Haven of Tranquility is Tenhavnusov, 6 Spéwv ☎ apesos dar 28 yes sp. η δ

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

the Church of Chrift, into
which do thou, when thou
haft loofed them from their

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

10.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

~!!

Sins, réftore them, as being now, found and unblameable, θραυσμένες ἐν ἀφέσι· of good Hope, diligent; la- 24g σε ὁ Cωτὴρ λέγ borious in good Works. As τῷ παρειμθύω όν δια a skilful and compaffionate μαρτίαις Αφέωνται σε Phyfician, heal all fuch as αἱ ἁμαρτίαι. Ἡ πο wander in the Ways of Sin; εις σε σέσωκέ σε πορεύε Mat.ix.12. for, They that are whole have eis ciplule. Eiplin 5 no need of a Phyfician, but & λιμὴν γαληνός ὄξιν Luk.mix.they that are fuck. For the & 2Xer ἐκκλη Son of Man came to fave and σία· εἰς τῷ λύων τῆς το 'Seek that which was loft. ήμαρτηκίζας αποκαθίστα Since thou art therefore ὑγιεῖς καὶ ἀμώμες, δέλ a Phyfician of the Lord's πίδας, σπυδαίες, ἐρα Church, provide Remedies γοπίνες ἐν τοῖς ἀγα fuitable to every Patient's yoῖς ἔργοις· ὡς ἔμπειCafe. Cure them, head them pc συμπαθής α by all means poffible ; re- πρὸς πολίτας 3 ἰῶ" τές fiore them found to the &ν 4 ἁμαρτίᾳ πε Church. Feed the Flock, πλανημίες. Οι γδ χρεία Not with Infolence and Conxxxiv. 4. tempt, as lording it over them, but as a gentle Shepherd, Matt. xx. gathering the Lambs into thy Bofom, and gently leading thofe Ta.xl.11. which are with Young.

Ezek.

25.

** Pag.

2010

"

αν έχεσιν οἱ ἰσχύοντες ἰα]ρᾶ, ἀλλ ̓ οἱ κακώς ἔχόντες. Ἦλθεν ὁ υἱὸς ο ανθρωπο σῶσαι ζη τῆσαι τὸ πεπλανημένον. Ἰατρὸς ἦν ε ών "δέκα κλησίας ξ ** κυρίς;

[ocr errors]

او

229. πρόσαγε θεραπείδυ κατάλληλον ἑνάςτο τῷ νοσόντων, πουτὶ πρόπῳ θεράπδε, ὑγίαζε, σώες Υποκαθίςα τῇ ἐκκλησίᾳ· ποίμαινε δ ποίμνιον, μὴ ἐν κράτα με' ἐμπαιγμῦ, ὡς κατεξεσιάζων, ἀλλ ̓ ὡς ποιμίῳ χρηςός τις κόλπῳ ζυνάς γων τὰ ἀρνία, καὶ τὰς ἐν γαστρὶ ἐχέσας παρακαλῶν.

3

{ deeft, v. 3 Θεΐ. V. ? ἰώμενος V. ἁμαρτίαις. V. ξ ὑπάρχων. V.

SECT

SECT. Xİ.

"En genços, a BE gentle, gracious, mild, Xx1 ἜΣΩ γαθός, ἤπιθ', ἄ

without Guile, without Falfhood not rigid, not infolent, nor fevere, not arrogat, not unmerciful, not puffed up, not a Man-pleafer,

atoons; un ourney's, μn audans, μin amoroμgs, μin a Cwv, pin dunkens, un τετυφώμ, μὴ TETUGUμ, μin - not timorous, not doubleSpwrapron, un de minded, not one that in20s, μen Sizwegs, pnfults over the People that ἐμπαίζων τοῖς ὑπό σε are under thee not one that λαοῖς, μὴ ἀποκρύπτων conceals the Divine Laws, ἀπ' αυτῶν το Β' Θεğ and the Promifes to Repenvómina xù rès wei e- tance, not hafty in chrufting Topoías Agus un Te out, and expelling, but ftea χειρῷ πρὸς τὸ ἐξῶ dy. Not one that delights oay xy inbanev, &' in Severity, not heady. Do ἀσφαλὴς, ' μὴ φιλέπι. not admit lefs Evidence to τιμητής" προπετής μὴ convidanv one than that of a Sx de x us Q vg Tan three Witneffes, and those VQ MapTveido ard of known and establish'd Reτριῶν πιστῶν μαρτύ‐ putation Enquire whether ρων, @ τόπων δι' ὁτρό they do not accufe out of Tμμaptopuué- Ill will, or Envy; for there Q miñas, y a un an exdeas vero 4 Dove dor 28. momol Exopedinang, Te γλώσσα, τριτζ γλῶ.

και

[ocr errors]

2

11

الاد

are many that delight in
Mifchief, forward in Dif-
courfe, flanderous, Haters of
the Brethren, making it their
Bufinefs to fcatter the Sheep

deeft. V. 2 deeft. v. 3 div. v.

of.

« السابقةمتابعة »